Wegen van de tora

advertisement
Wegen van de tora

Het Jodendom gaat over de eerste vijf boeken van de bijbel (genesis, exodus,
leviticus, numeri, deutronomium)

Het Jodendom is de kleinste van de vijf wereldgodsdiensten, maar is het meest
verspreid over de hele wereld.

‘Tora’ betekent onderwijzing.

De mezoeza is een buisje wat je naast je deur hangt en hierin zitten de regels
van de tora.

Orthodoxe joden:

Kleinste stroming

Houden zich zo stipt mogelijk aan de regels van de tora

Beschouwen de tora als een wetboek voor het dagelijks leven.

Houden zich nauwgezet aan de voorgeschreven gebeden, aan de richtlijnen
van de feesten en aan de voedsel- en reinheidsvoorschriften.

Liberale joden:

Grote groepering

Moderne en meer aangepaste levensstijl (nog wel volgens de
voorschriften) die past bij het land en de cultuur waarin ze leven.


Ze gaan soepeler om met alle regels.
Niet-godsdienstige joden:

Een meerderheid (ca. 50-60%)

Volgen de ontwikkelingen binnen het jodendom op afstand en geloven niet
(meer) in God.


Sommigen houden bepaalde rituelen in ere omdat ze die belangrijk vinden.
Je geboorte bepaalt of je tot het jodendom wordt gerekend en niet je geloof
(als je moeder joods is ben jij ook joods)

Niet-religieuze joden zijn joden die zich wel verbonden voelen met geschiedenis
van het joodse volk, maar die geen behoefte hebben aan de joodse godsdienst.
De ‘joodse wereld’

Er wonen ongeveer 13.000.000 joden verspreidt over de hele wereld.

De meeste joden wonen in Amerika en Frankrijk.

Ze wonen in Amerika omdat ze na de WO II zo ver mogelijk weg wilde bij
Duitsland.
De synagoge

De joden hebben niet altijd synagogen gekend, eeuwenlang stond er in Jeruzalem
één centraal joods heiligdom, de tempel.

Deze is in de 6de eeuw voor de christelijke jaartelling verwoest toen het joodse
volk verbannen was Babylonië.

Ze hadden geen heilige plek meer, ze gingen toen bij iemand thuis bidden, de
sabbat vieren, enz.

Deze ontmoetingsplaatsen noemden ze later synagogen.

Synagoge betekent in het Grieks letterlijk: plaats van samenkomst.

Interieur van een synagoge:

Heilige ark, een kast met torarollen. Als iemand met zijn gezicht naar de
Ark staat, kijkt die in de richting van Jeruzalem.

Boven de ark, een afbeelding waar de tien geboden op staan.

Daarboven is een kroon afgebeeld. Dit betekent dat God de koning van de
wereld is.

Een eeuwig brandende lamp, vroeger was dit een olielampje en
tegenwoordig een elektrische lamp. Dit betekent dat God altijd aanwezig
is.

Een grote kandelaar (menora)

De bima, een tussen de heilige ark en de zitbanken en een verhoging met
een lessenaar geplaatste plek. Hier worden de torarollen voorgelezen.

De jad, een aanwijsstokje om mee uit de torarollen te lezen.

De chazan is degene die voorleest en de voorzanger die de dienst leidt.

De rabbijn houdt vaak een korte toespraak naar aanleiding van een
gelezen gedeelte uit de tenach.

Alle jongens en mannen vanaf 13 jaar hebben een hoed, pet of keppeltje
op.

Talliet, een gebedsmantel van geweven wol of een zijden doek, is in
orthodoxe synagogen verplicht en in liberale synagogen vrijwillig.

Vrouwengalerij zijn zitbanken voor de vrouwen in orthodoxe synagogen.
Hierdoor zijn ze gescheiden van de mannen.
Godsdienst
Jodendom
Christendom
‘Heilige dag’ op
Vrijdagavond tot
zaterdagavond
Zondag
Islam
Vrijdag
reden
7de dag van de week
Jezus is op deze dag
opgestaan
-
De joodse kalender

Drie afwijkingen van de joodse kalender ten opzichte van onze kalender:

Joden tellen in maanjaren en NIET in zonnejaren.
Een maanjaar heeft 12 maanden van 29,5 dagen (samen 354 dagen).
Één keer per twee/drie jaar wordt een schrikkeljaar gehouden (er komt 1
maand BIJ) om toch in de pas te blijven met de jaarlijkse omwenteling van
de aarde om de zon.

Ze beginnen met tellen vanaf de schepping.
Om uit te rekenen in welk joods jaar we leven moet je bij ons jaar 3760
optellen.

Het godsdienstige nieuwjaarsfeest is op de eerste dag van hun zevende
maand (bij ons september of oktober). Dus halverwege hun kalenderjaar
verspringt het jaar.

A.D. (Addo Domini) 1994 betekent: in het jaar van de Heer 1994

A.M. (Anno Mundi) 5754 betekent: in het jaar van de wereld 5754

Volgens de joden is zondag de 1ste dag van de week en zaterdag (sabbat) de 7de

Volgens de joden leven we nu in het jaar 5773
(3760 + 2012 = 5772 + 1 want het is oktober)

De islam gaat ook uit van het maanjaar maar volgens hen is het nu 1390
(2012 – 622 = 1390)
Download
Random flashcards
Create flashcards