Verslag_SCA_150307 - Vind Brugse Vereniging

advertisement
LIBERALE BEWEGING VOOR
VOLKSONTWIKKELING V.Z.W.
LIBERALE VERENIGING VOOR SOCIO-CULTURELE WERKING
VERSLAG EDUCATIEVE OF CULTURELE ACTIVITEIT
AFDELING: LVSW Brugge
DATUM ACTIVITEIT: donderdag 15 maart 2007
PLAATS: WLZ-center, Revillpark 1 te 8000 BRUGGE
AANVANG: 14.10 uur
EINDE: 16.20 uur
VERANTWOORDELIJKE: medewerkers
NAAM SPREKER: de heer Stefaan Lievens
DESKUNDIGHEID SPREKER: socioloog en professor
AANTAL AANWEZIGEN : 31
TITEL VAN DE ACTIVITEIT : De Joodse godsdienst
KORT VERSLAG MET BETREKKING TOT DE EDUCATIEVE WAARDE VAN DE ACTIVITEIT
Van de heer Lievens vernemen wij dat er slechts 15 miljoen Joden zijn, waarvan 3,5 miljoen in Israël
leven en 6 miljoen in de VS. Europa en het vroegere Rusland worden bevolkt door 2 miljoen Joden. In
het Tsaristische Rusland werden de Joden vervolgd tijdens Pogroms. Het Zionisme van de Duitse
theoloog Hersel, namelijk de wil om de staat Israël te stichten, werd in de hand gewerkt door de
Holocaust. Tijdens de 2e Wereldoorlog hadden de Nazi’s immers 6 miljoen Joden vermoord. Het
antisemitisme wordt in eerste instantie toegeschreven aan het feit dat de Joden wordt verweten Jezus te
hebben gedood. In de tweede plaats onderscheiden zij zich sinds de middeleeuwen door een abnormaal
beroep: ze zijn met geld bezig. Er zijn twee soorten Joden: enerzijds de Aschkenasi uit Midden- en OostEuropa, die een gemeenschappelijke taal hebben, het Jiddisch, een mengelmoes van Hebreeuws, Duits
en Slavische talen, en anderzijds de Sefardi uit de Islamitische landen en Spanje, die cultureel meer
ontwikkeld zijn. De Arabieren vonden de geschriften van de Griekse filosoof Aristoteles terug die in het
middeleeuwse Europa verloren waren gegaan. Dank zij de Sefardi belandden ze weer in Europa. De
mystieke beweging om zich helemaal toe te wijden aan God wordt bij de Aschkenasi Saskidim genoemd.
Bij de Sefardi heet die beweging Kabala. In tegenstelling tot andere godsdiensten in de Oudheid
kenmerkte de Joodse godsdienst zich door één God, de universele schepper, de heerser over de wereld.
De Joden zijn het uitverkoren volk. God sloot een verbond met Abraham en spoorde hem aan naar
Palestina te trekken. God openbaarde zich door de bijbel, de Thora, aan schrijvers te dicteren. De
Pentateuch of het Oude Testament werd aan Mozes, de grootste profeet, gedicteerd en bestaat uit 5
boeken: Genesis (= ontstaan van de wereld), Exodus (= uittocht uit Egypte), Leviticus (= boek voor
priesters),
Numeri
(=
cijfers)
en
Deuteronomium
(= geschiedenis van de Joden). Verder zijn er nog het Boek van de profeten, de 150 Psalmen, het Boek
Job, het Boek der Spreuken, het Boek Ruth, het Hooglied over de liefde tussen man en vrouw en het
Kanon of de 41 boeken van God, 100 jaar na de geboorte van Christus. De Talmud bundelen de
commentaren van rabbijnen op de Thora: de filosoof Mozes Maimonides is een beroemd Talmodist. De
Joden beleven hun rituelen op 2 plaatsen: in de synagoge en thuis. Één zijde van de synagoge is gericht
naar Jeruzalem. Op maandag, donderdag en zaterdag (= de sabbat) leest de rabbijn (= de priester) voor
uit de Thorarollen, waarop de Pentateuch is geschreven. Hij of zij staat op een verhoogd gedeelte en
wordt geflankeerd door een zanger. Zij worden omringd door de gelovigen, waarbij de mannen meestal
van de vrouwen worden gescheiden. Allen dragen een hoofddeksel. De dienst duurt circa 2 uur. Thuis
wordt een stukje Pentateuch in de deurpost gemetseld om bescherming af te dwingen. Het Joodse
maanjaar begint in oktober. De Jom Kippoer is een vastendag van 25 uur. De Joden verzoenen zich dan
met God door in de synagoge berouw te tonen over hun zonden. Daarna volgen talrijke, meerdaagse
feesten (Lichtfeest, Adar, Feest van de Vreugde, de Persach en het Pinksterfeest). Tijdens het
Batmitsahfeest
wordt
het
12-jarige meisje volwassen. De jongen wordt pas op zijn 13de volwassen bij het Barmitfafeest. Het
huwelijk is belangrijk en wordt gevierd onder de baldakijn in de synagoge. Senioren genieten veel respect
wegens hun wijsheid. De doden worden traditioneel snel begraven, bij voorkeur op een Israëlisch
kerkhof, waar steentjes op het graf worden gelegd als herinnering. Tot slot leren wij dat de Jood gelooft in
de onsterfelijkheid van de ziel. Na de voordracht beantwoordt de heer Lievens nog enkele vragen.
datum : 15/03/2007
DE ORGANISATOR
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards