Kinderen met een tracheacanule

advertisement
Kinderenmeteentracheacanule
Wathaaljeopdehals?
KarenNoordman
AIOSanesthesiologie
Inhoud:
-Indicaties
-Casuïstiek
-Anatomie
-Canuletraject
Indicaties:
Vroeger:
Alsnoodluchtwegbijacuteobstructie:
Corpusalienum,laryngitis,farynxabces,difterie
Tegenwoordig:
Langdurigebeademing/thuisbeademing
Chronischeobstructienalangdurigebeademing
Noodzaaktotbronchiaaltoilet(spier/hoestzwakte)
Aangeborenafwijkingentrachea(tracheamalacie)
Craniofasciale misvormingen(PierreRobin)
Indicaties:
Alhier:
-MeisjeR.:directpost-partum ademweg
obstructie.Zeerlastigeintubatie obv Pierre
Robin.Kreeg3dagenpost-partum een
tracheacanule
-JongenL.:22q11deletie (velocardiofaciaal syndroom)
Moeitemetvoedingbleekobv schisis.
GrIVintubatie (bijzeerkleinemondopening)
Ivm falendedetubatiepogingen enveel
slijmproductiebeslotentotplaatsen
tracheacanulebijlft 6mnd.
Alhier:
- MeisjeL:ex-prematuur,geborenbij25+6,
directpost-partum beademingsafhankelijk
Naherhaaldelijkere-intubaties ontstondeen
stridor obv infraglottische stenose wv
frequentelaserbehandelingenenna6mnd
plaatsentracheacanule
-MeisjeF:geborenmiddelsEXIT-procedure
ivm zwellingindehals
Intubatie opOKtevenslaryngeal cleft
Ivm persisterendedrukoptracheawand
doorlymfatischemalformatiewerdna2
mnd eentracheacanulegeplaatst
Anatomie:
Canules:
Hetcanuletraject:
Theorieenvaardighedentrainendoorbeideoudersentwee
mantelzorgers.
Meestal4-6wekenopnameentrainingopPICU
E-learning:
ErasmusMC
Filmpjesperhandeling:
Noodsituaties enBLS:
Aanlerenhandelingen:
-Bevochtigen
-Wisselenkunstneus(2dd)
-Uitzuigen
-Subglottische drainage(3dd)
-Verzorgenvanhettracheostoma (2dd)
-Wisselenvanhetcanulebandje(elkedag,met2pers)
-Verwisselenvandebinnencanule(2dd)
-Verwisselenvandebuitencanule(1xp4wkn,met2pers)
Naarhuismetjekind:
NawekentrainenopdePICUmagjenaarhuisindien:
-Kindheefteenstabielegezondheidsituatie
-Beideouders/mantelszorgers hebbendescholingmetgoedsuccesgevolgd
-Ouderszijninstaathetkindzelfstandigteverzorgen
-Hetisvooroudersduidelijkwietebellenbijacuteenniet-acuteproblemen
-Alleapparatuurenmateriaalmoetthuisaanwezigzijn
-Dethuissituatiemaaktverzorgingmogelijk
Watisthuisnodig:
-Bewakingsmonitor
-2functioneleuitzuigapparaten(1vastenaastbed,1mobielediealtijdbijhet
kindis)
-Noodset:(uitzuigapparaat+catheters,spreider,ballon,verlengstukje,
reservecanule metfixatiebandje,noodcanule(=1maatkleiner),ongecuffte
tube1maatkleiner,fixatiebandje,schaar,gazen,spoelvloeistof,2filters,
sterielehandschoenen,noodplan)
-verzorgingproducten
Problemenbijhetkind:
-Communicatieproblemen
-Slikklachten(moeiteofangst)
-Reuk/smaakstoornissen
-Beperktindagelijkseactiviteiten/sporten
Inheteerstelevensjaar:
- Extravatbaarvoorluchtweginfecties,recidiverendeheropnames
Actievepatientenverenigingen:
Thuisverzorgingvankinderenmettracheacanulelevertmatigestressop.
BijmeerstresseenmindereQOL
MaarafnameQOLvooralafhankelijkvancopingsmechanisme vanouders
Vragen?
Download