Tracheacanule

advertisement
Tracheacanule
Afdeling intensive care en medium care
mca.nl
Tracheacanule
Uw naaste is opgenomen op de Intensive Care (IC) van Medisch Centrum Alkmaar (MCA).
Omdat het behandelteam verwacht dat voor langere tijd beademing nodig is, krijgt uw
familielid of andere naaste een tracheacanule. Dit is een kunststof buisje dat in de hals en in
de luchtpijp wordt geplaatst. In deze folder vindt u hier meer uitleg over.
Wat is een tracheacanule?
nadelen die de canule niet heeft:
• met een tube is het lastig om de mond
Veel patiënten op de intensive care (IC)
moeten voor kortere of langere tijd worden
goed schoon te houden, met een canule
is dit makkelijker;
geholpen bij de ademhaling met behulp
• een tube kan bij langer gebruik het slijm-
van een beademingsmachine. De eerste
vlies van de mond, stembanden en lucht-
dagen gebeurt dit met een buisje (tube)
pijp beschadigen. De canule wordt onder
dat via de mond in de luchtpijp wordt ge-
de stembanden aangebracht waardoor
bracht. Als een patiënt voor langere tijd on-
er minder druk komt op de stembanden
dersteuning nodig heeft bij de ademhaling,
en er minder kans is op schade.
wordt de beademingsmachine aangesloten
op een tracheacanule. Dit is een pijpje, of-
Afhankelijk van de situatie heeft een canule
tewel een canule, dat in een opening in de
bovendien als voordeel dat de patiënt
hals en luchtpijp wordt geplaatst. Behalve
minder slaapmiddelen nodig heeft. De
voor ondersteuning bij de ademhaling
patiënt is daardoor wakkerder en ademt
is een tracheacanule belangrijk voor het
gemakkelijker weer op eigen kracht, zonder
wegzuigen van slijm. Net als bij een tube
de beademingsmachine.
kan een patiënt door een tracheacanule
niet praten.
Spreekcanule
Soms kan de tracheacanule na een aantal
Tracheacanule komt in plaats van de tube
dagen worden vervangen door een spreek-
De tracheacanule vervangt de tube. Een
canule. Belangrijke voorwaarden zijn onder
tube is voor een aantal dagen een goed
andere dat de patiënt zelf goed kan slikken
en veilig hulpmiddel bij de beademing,
en hoesten. Dit kan dus helaas niet bij elke
maar heeft op langere termijn een aantal
patiënt.
De ingreep: plaatsen van een
Afhankelijk van de situatie kan het ook zijn
tracheacanule
dat de tracheacanule door een chirurg of
KNO-arts wordt geplaatst, op de operatieka-
De medische term voor het plaatsen
mer. Er wordt dan een snede gemaakt in de
van een tracheacanule is tracheotomie.
hals en de luchtpijp (chirurgische methode).
De tracheacanule wordt via een prik (=
punctie) door de huid geplaatst (percutane
Risico’s en complicaties
methode: percutaan betekent via de huid).
De kans is niet groot, maar het kan zijn dat
Uw naaste krijgt voor de ingreep algehele
de eerste dagen na het plaatsen van de
anesthesie (narcose). De ingreep wordt op
canule (een van) de volgende complicaties
de IC uitgevoerd door een intensivist.
optreden:
• een bloeding tijdens het inbrengen van
de canule;
• zelf voldoende slijm kan ophoesten;
• goed kan slikken.
• klaplong (pneumothorax) door beschadiging van het longvlies of de luchtpijp;
• infectie van de insteekopening in de
hals.
Verwijderen van de canule
Afhankelijk van de situatie wordt de canule al tijdens de opname op de afdeling
intensive care verwijderd. Na verwijdering
De complicaties zijn goed te behandelen.
van de canule wordt de opening dichtgemaakt met verband. De opening sluit
Patiënten die maandenlang een trache-
binnen een week vanzelf. Er blijft wel een
acanule dragen, kunnen een vernauwing
litteken achter.
van de luchtpijp krijgen. Maar de kans op
klachten door die vernauwing is gering.
Met de canule naar een gewone verpleegafdeling
Soms gaat uw naaste met de canule
Hoe lang is de tracheacanule nodig?
naar een gewone verpleegafdeling van
MCA. Verpleegkundigen en intensivisten
Een tracheacanule en ondersteuning bij
van de ICU/MCU komen dan langs voor
de ademhaling zijn in principe tijdelijk.
controle en eventueel verwijdering van
De tracheacanule kan eruit zodra uw
de canule.
naaste weer zelfstandig kan ademen.
Verder is het belangrijk dat de patiënt:
Het komt een enkele keer voor dat een
• voldoende wakker is;
patiënt moeilijk zonder de canule kan. Bij
blijvende slikproblemen bijvoorbeeld. Het
behandelteam overlegt dan met u en uw
Medisch Centrum Alkmaar
naaste over de beste behandeling.
Wilhelminalaan 12
T (072) 548 44 44
1815 JD Alkmaar
Uw vragen
mca.nl/intensivecare
Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust
157077 / 2014.03
aan de verpleegkundige.
Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van MCA van toepassing, zie www.mca.nl of
vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting
mca.nl
Download