Handtekeningen

advertisement
EUROPESE COMMISSIE
DIRECTORAAT GENERAAL XXII - ONDERWIJS, OPLEIDING EN JEUGDZAKEN
SOCRATES-PROGRAMMA
TRANSNATIONALE SAMENWERKINGSPROJECTEN
FINANCIËLE OVEREENKOMST
ALLE BRIEFWISSELING EN KENNISGEVINGEN MET BETREKKING TOT DEZE
OVEREENKOMST MOETEN NAAR VOLGEND ADRES WORDEN GEZONDEN, ALWAAR HET
ZAL WORDEN VERWERKT:
Bureau voor Technische Ondersteuning SOCRATES en JEUGD
Montoyerstraat 70
tel: (+32) (2) 233.01.11
B-1000 Brussel
fax: (+32) (2) 233.01.50
Identificatiegegevens van de Financiële Overeenkomst
Naam van de betreffende actie:
A.1.
A.2.
Referentienummer van de Financiële Overeenkomst:
Naam en adres van de begunstigde:
Wettige vertegenwoordiger van de begunstigde:
(Ondertekenaar van de overeenkomst)
A.3.
Niet op deze overeenkomst van toepassing.
Bij LMOE-landen informaticaselectie -> A.3. Maximumbedrag van de toegekende subsidie (EUR 18 +
geassocieerde landen)
A.4.
Maximumbedrag van de subsidie
Bij LMOE-landen informaticaselectie -> A.4. Maximumbedrag van de aan groep EUR 18 toegekende
subsidie
A.5
Financieringspercentage:
Bij LMOE-landen informaticaselectie -> A.5. Financieringspercentage voor groep EUR 18
A.6
Totale kostprijs van het project:
Bij LMOE-landen informaticaselectie -> A.6. Totale kostprijs van het project voor groep EUR 18
A.7
Niet op deze overeenkomst van toepassing.
Bij LMOE-landen informaticaselectie -> A.7. Maximale aanvullende steun voor geassocieerde landen
A.8
A.9.
Financieringsperiode:
Andere speciale voorwaarden:
De ondertekenaars verklaren de bepalingen en voorwaarden van de navolgende Financiële Overeenkomst en
haar bijlagen te hebben gelezen en te aanvaarden.
Handtekeningen
Voor de Commissie:
Voor de Begunstigde:
Naam:
Functie: Hoofd Eenheid,
Directoraat-generaal XXII
Onderwijs, Opleiding en Jeugdzaken.
Naam:
Functie:
Brussel, de
Datum en plaats:
De onderhavige overeenkomst dient binnen 30 dagen na datum van de begeleidende brief in twee exemplaren en
ondertekend door de wettige vertegenwoordiger van de begunstigde te worden teruggezonden naar
bovenvermeld adres.
D:\317545251.doc
06/1999
De Europese Gemeenschap, hierna “De Gemeenschap” genoemd, vertegenwoordigd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
hierna “De Commissie” genoemd, waarvan het correspondentieadres voor het doel van deze overeenkomst het volgende is:
Bureau voor Technische Ondersteuning SOCRATES en JEUGD (hierna “het Bureau” genoemd)
Montoyerstraat 70
B-1000 Brussel
enerzijds, en
de Begunstigde, geïdentificeerd in A.2 hierboven, anderzijds, zijn de volgende bepalingen overeengekomen:
1.
De Begunstigde is de organisatie die wettelijk verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project dat is voorgesteld en goedgekeurd in de
subsidieaanvraag, zoals geïdentificeerd door het referentienummer van de Financiële Overeenkomst in A.1 hierboven. Het project zal worden uitgevoerd in
overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.
2.1 De Begunstigde zal een subsidie ontvangen als bijdrage in de kosten van het project (hierna “subsidie” genoemd), en waarvan het maximumbedrag is
bepaald in de identificatiegegevens van de overeenkomst. Indien het project geen nieuwe geassocieerde landen (lijst in Bijlage 5) verwelkomt, is deze
subsidie een percentage van de totale kostprijs van het project zoals gepresenteerd in de subsidieaanvraag. Dit percentage en de totale kostprijs zijn
gespecificeerd in A.5 en A.6. hierboven. Indien het project geen nieuwe geassocieerde landen (lijst in Bijlage 5) verwelkomt, zal het uiteindelijke bedrag
van de subsidie worden berekend op basis van de Onkostendeclaratie van het eindverslag die door de Begunstigde in overeenstemming met de algemene
voorwaarden (Bijlage 1) en de Regels inzake de Aanvaardbaarheid van de Uitgaven (Bijlage 2) wordt ingediend. Indien uit een analyse van de
Onkostendeclaratie blijkt dat de in aanmerking komende uitgaven lager zijn dan de geschatte kostprijs van het project, dan zal de subsidie beperkt worden
tot het percentage van het totaal van de in aanmerking komende uitgaven dat in A.5 hierboven werd bepaald. Het feit dat een project door de Commissie is
goedgekeurd, verleent geen afbreuk aan de verplichting om de Regels inzake Aanvaardbaarheid van de Uitgaven na te leven noch een goedkeuring van de
Commissie over de aanvaardbaarheid van elke individuele begrotingspost
2.2 Indien één of meer geassocieerde landen aan het project deelnemen, valt de totale in punt A.3 genoemde subsidie uiteen in enerzijds een subsidie voor de in
punt A.4 genoemde groep EUR 18 (de 15 landen van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en anderzijds (een) extra subsidie(s) voor
elk van de in punt A.7 genoemde geassocieerde landen. Voor de groep partners die wordt gevormd door de EUR 18 landen vertegenwoordigt de
maximumsubsidie (genoemd in punt A.4) een percentage (genoemd in punt A.5) van de totale projectkosten voor EUR 18 (genoemd in punt A.6).Het
eindbedrag van de subsidie wordt volgens de in Bijlage 5 beschreven rekenmethode berekend op basis van de Kostendeclaratie van het eindverslag die door
de Begunstigde wordt ingediend in overeenstemming met de algemene voorwaarden (Bijlage 1) en de Regels inzake de Aanvaardbaarheid van de Uitgaven
(Bijlage 2).
De uitgekeerde subsidie mag nooit worden gebruikt voor winstgevende activiteiten.
Het toekennen en uitbetalen van de subsidie zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.
3. De uitbetalingen zullen als volgt gebeuren:
i.) een voorschot ten bedrage van 80% van het maximumbedrag van de subsidie, zoals bepaald in de identificatiegegevens van de overeenkomst, zal door
het Bureau worden uitbetaald binnen de 30 dagen na ondertekening van de Financiële Overeenkomst door beide partijen;
ii.) het verschil, ten bedrage van het uiteindelijke bedrag van de toegekende subsidie, min het reeds uitbetaalde voorschot, zal worden uitbetaald na
aanvaarding en goedkeuring door de Commissie van het Eindverslag. Het totale bedrag aan uitbetalingen gedaan onder deze overeenkomst mag nooit het
totale bedrag van de subsidie, zoals bepaald in de identificatiegegevens van de overeenkomst, overschrijden.
4.
De subsidie wordt uitbetaald door storting op de bankrekening die door de Begunstigde wordt opgegeven in Bijlage 4 bij deze overeenkomst (zie hiervoor
ook paragraaf E.2 van Bijlage 2: Regels inzake de Aanvaardbaarheid van de Uitgaven).
5.
Een Eindverslag in twee exemplaren, inclusief de Onkostendeclaratie (in EUR) van het project, moet aan het Bureau worden voorgelegd (op het hierboven
genoemde adres), niet later dan een maand na het einde van de in A.8 hierboven genoemde financieringsperiode.
De in de Onkostendeclaratie gebruikte wisselkoersen zijn dezelfde als die welke door de bankinstanties bij hun transacties gehanteerd worden.
6.
De periode van deze overeenkomst is de in A.8 hierboven genoemde periode.
De geplande projectactiviteiten mogen alleen plaatsvinden binnen de in A.8 hierboven genoemde periode, en de uitgaven die worden gedekt door de
subsidie moeten overeenstemmen met activiteiten die werden ondernomen gedurende deze periode. Het is evenwel mogelijk dat bepaalde uitgaven aan het
eind van de overeenkomst nog niet gefactureerd of betaald zijn, ook al zijn zij wel tijdens de contractperiode aangegaan. Deze posten komen in aanmerking
mits zij duidelijk geïdentificeerd en vermeld worden in de Onkostendeclaratie en ten laatste 3 maanden na afloop van de in de Financiële Overeenkomst
gepreciseerde contractperiode door de Begunstigde en/of haar partners gefactureerd en betaald zijn. Indien de subsidies niet overeenkomstig de bepalingen
van onderhavig artikel gedurende deze periode worden gebruikt, dan zijn de bepalingen van artikel 9 van de algemene voorwaarden van toepassing.
7.
De volgende documenten maken integraal deel uit van deze Financiële Overeenkomst:
Bijlage 1 : Algemene voorwaarden
Bijlage 2 : Regels inzake de Aanvaardbaarheid van de Uitgaven
Bijlage 3 : Formulier voor het Eindverslag
Bijlage 4 : Formulier voor Bankgegevens
Bijlage 5 :Algemene Inlichtingen betreffende het beheer van overeenkomsten met partners uit de nieuwe met het
geassocieerde landen
SOCRATES-programma
.
D:\317545251.doc
06/1999
Bijlage 1
Algemene Voorwaarden
1
Inleiding
2
Partijen in de overeenkomst
3
Voorwaarden voor het toekennen van de subsidie
4
Verantwoordelijkheid van de begunstigde voor het beheren van de subsidie
5
Verplichtingen van de begunstigde
6
Betalingen
7
Eindverslag
8
Annulering
9
Terugbetaling
10
Eigendomsrechten
11
Handelsmerken
12
Overdracht en onderaanneming
13
Aansprakelijkheid - Verzekeringen
14
Wijziging van de overeenkomst
15
Kennisgevingen
16
Rechtsgeldigheid
17
Jurisdictie
1
1
Inleiding
Deze algemene voorwaarden bepalen de procedures die van toepassing zijn op de administratieve aspecten van deze Financiële
Overeenkomst (hierna “de overeenkomst” genoemd), evenals de rechten, verantwoordelijkheden en plichten van de
contracterende partijen.
2
Partijen bij de overeenkomst
2.1
In het kader van deze overeenkomst wordt de Commissie bijgestaan door het Bureau voor Technische Ondersteuning
SOCRATES en JEUGD, hierna “het Bureau" genoemd. Het toezicht houden op de uitvoering van de overeenkomst, inclusief de
financiële aspecten ervan, wordt toevertrouwd aan het Bureau. Hiertoe is het Bureau - namens en voor rekening van de
Commissie - bevoegd om alle specifiek in het kader van de overeenkomst voorziene en noodzakelijke maatregelen te nemen om
de volledige naleving van haar voorwaarden te garanderen.
De partijen komen overeen dat het Bureau jegens de Begunstigde niet aansprakelijk is voor maatregelen die het in het kader van
de onderhavige overeenkomst namens en voor rekening van de Commissie neemt.
2.2
De Begunstigde. De Begunstigde is de rechtsentiteit die wordt genoemd in paragraaf A.2 van de onderhavige overeenkomst en
die in het kader van het SOCRATES-programma in aanmerking komt voor een subsidie.
3
Voorwaarden voor toekenning van de subsidie
3.1
De subsidie wordt toegekend voor het afleggen van een bezoek in het kader van het SOCRATES-programma,
overeenkomstig de bepalingen van de Besluiten:
 van het Europees Parlement en de Raad 819/95/EG van 14 maart 1995, gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen nr. L87 van 20 april 1995 ;
 van de Associatieraad nr. 1/97 van 4 augustus 1997 tussen enerzijds de Europese Gemeenschappen en hun LidStaten, en anderzijds Hongarije, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L260 van
23 september 1997;
 van de Associatieraad nr. 2/97 van 4 augustus 1997 tussen enerzijds de Europese Gemeenschappen en hun LidStaten, en anderzijds Roemenië, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L229 van
20 augustus 1997;
 van de Associatieraad nr. 2/97 van 30 september 1997 tussen enerzijds de Europese Gemeenschappen en hun LidStaten, en anderzijds de Tsjechische Republiek, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen nr. L277 van 10 oktober 1997;
 van de Raad van 6 oktober 1997, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L299 van
4 november 1997, inzake het sluiten van bilaterale overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschappen en Cyprus.
 van de Associatieraad nr. 1/98 van 1 maart 1998 tussen enerzijds de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten,
en anderzijds Polen, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L76 van 13 maart
1998;
 van de Associatieraad nr. 1/98 van 3 maart 1998 tussen enerzijds de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten,
en anderzijds de Slowaakse Republiek, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L88
van 24 maart 1998.
 van de Associatieraad nr. 2/98 van 33 oktober 1998 tussen enerzijds de Europese Gemeenschappen en hun LidStaten, en anderzijds de Litouwen, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L307
van 17 november 1998
 van de Associatieraad nr. 4/98 van 4 november 1998 tussen enerzijds de Europese Gemeenschappen en hun LidStaten, en anderzijds de Estland, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L307 van
17 november 1998
 van de Associatieraad nr. 2/98 van 27 oktober 1998 tussen enerzijds de Europese Gemeenschappen en hun LidStaten, en anderzijds de Letland, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L313 van
21 november 1998
 van de Associatieraad nr. 2/99 van 1 april 1999 tussen enerzijds de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, en
anderzijds de Bulgarije, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L99/28 van 14
april 1999
NB: Slovenië kan deelnemen aan het SOCRATES programma vanaf het moment van publicatie van het besluit van
de Europese Gemeenschap in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en wordt daarmee toegelaten tot
programma.
3.2
De subsidie mag uitsluitend worden gebruikt voor de organisatie en uitvoering van het door de Commissie goedgekeurde project,
zoals beschreven in deze overeenkomst en conform de overeengekomen voorwaarden.
3.3
Toegekende subsidie.
-
Niet-deelname aan het project door partners uit geassocieerde landen (de geassocieerde landen worden genoemd in Bijlage 5
bij de onderhavige overeenkomst):
2
Het maximumbedrag van de subsidie is vastgelegd in paragraaf A.4 van de identificatiegegevens van de Financiële
Overeenkomst en stemt overeen met een percentage van de geschatte totale kostprijs van het project. In geen geval
kan de toegestane subsidie het maximumbedrag overschrijden. Wanneer het totaal van de in aanmerking komende
uitgaven lager ligt dan de geschatte kostprijs van het project, wordt het bedrag van de subsidie beperkt tot het
percentage van het totaal voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven zoals dit is vastgelegd in paragraaf A.5
van de identificatiegegevens van de Financiële Overeenkomst.
-
Deelname aan het project door partners uit geassocieerde landen (de geassocieerde landen worden genoemd in Bijlage 5 bij
de onderhavige overeenkomst):
Het maximumbedrag van de toegekende subsidie, zoals vastgelegd in punt A.3 van de identificatiegegevens van de Financiële
Overeenkomst, valt uiteen in enerzijds een subsidie voor de groep EUR 18 (vgl. Bijlage 5) en anderzijds een extra subsidie voor
elk van de in punt A.7 van de identificatiegegevens van de Financiële Overeenkomst genoemde geassocieerde landen.
De maximale extra subsidie voor elk van de geassocieerde landen kan voor het project worden verkregen indien de begunstigde
kan bewijzen dat een ten minste gelijk bedrag als deze subsidie werd uitgegeven DOOR EN UITSLUITEND DOOR partners uit
het betrokken geassocieerde land voor door hen uitgevoerde activiteiten.
Deze uitgaven moeten conform de algemene voorwaarden (Bijlage 1) en de Regels inzake de Aanvaardbaarheid van de Uitgaven
(Bijlage 2) zijn.
Het eindbedrag van de maximumsubsidie wordt volgens de in Bijlage 5 beschreven methode berekend op basis van de door de
Begunstigde in overeenstemming met de algemene voorwaarden (Bijlage 1) en de Regels inzake de Aanvaardbaarheid van de
Uitgaven (Bijlage 2) ingediende Onkostendeclaratie.
3.4
De subsidie vormt geen financiële vordering op de Commissie. Bijgevolg kan ze onder geen enkele voorwaarde, noch geheel,
noch gedeeltelijk, worden toegewezen, beloofd of ingeroepen tegenover derden .
4
Verantwoordelijkheid van de Begunstigde voor het beheren van de subsidie
4.1
De Begunstigde mag de subsidie niet gebruiken voor niet-toegestane uitgaven of uitgaven die niet zijn gestaafd door originele
ontvangstbewijzen of facturen, of voor gelijkvormig verklaarde kopieën hiervan.
4.2
De Begunstigde stemt erin toe de Regels inzake de Aanvaardbaarheid van de Uitgaven na te leven, zoals die zijn bepaald in
Bijlage 2 bij de onderhavige overeenkomst.
Uitgaven die niet in overeenstemming zijn met deze Regels zullen niet worden beschouwd als voor vergoeding in aanmerking
komende uitgaven bij het berekenen van het eindbedrag van de subsidie die aan de Begunstigde wordt toegekend.
De Begunstigde mag de subsidie niet gebruiken voor uitgaven die al volledig vergoed worden, ofwel door subsidies toegekend
onder andere Gemeenschapsprogramma’s en/of door acties binnen hetzelfde programma, ofwel door andere subsidies toegekend
door een internationale, nationale, regionale of lokale organisatie. De Begunstigde mag de subsidie echter wel gebruiken om het
saldo van de uitgaven te vergoeden die niet gedekt worden door deze andere subsidies.
4.3
Uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid. De Begunstigde is uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor het gebruik van
de subsidie die hem werd toegekend onder de bepalingen van deze Financiële Overeenkomst, zelfs wanneer deze subsidie wordt
verdeeld over verschillende projectpartners.
Het Bureau en de Commissie wijzen, overeenkomstig de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst, elke
verantwoordelijkheid af ten overstaan van de Begunstigde of de partners in verband met het gebruik van de subsidie.
4.4
Partners. Voor transnationale projecten waarbij verschillende partners zijn betrokken, die duidelijk worden geïdentificeerd in het
aanvraagformulier dat door de Begunstigde wordt ingediend, dient de Begunstigde:



geschreven overeenkomsten op te stellen die de voorwaarden vastleggen voor uitvoering van de activiteiten goedgekeurd
onder de bepalingen van deze Financiële Overeenkomst,
aan elk van de partners een exemplaar te overhandigen van de onderhavige Financiële Overeenkomst, inclusief de bijlagen
alle nodige maatregelen te treffen om zich van de actieve medewerking van deze partners te verzekeren, alsook van het
naleven door hen, zonder uitzondering, van alle bepalingen van deze Financiële Overeenkomst.
Wanneer de naam van een partner niet voorkomt op het originele aanvraagformulier dat door de Begunstigde wordt ingediend, en
haar deelname in het project is niet vooraf schriftelijk goedgekeurd door de Commissie (via het Bureau), dan zal die partner niet
als dusdanig worden erkend door deze Financiële Overeenkomst en bijgevolg zullen alle kosten met betrekking tot deze partner
niet in aanmerking kunnen worden genomen voor vergoeding.
Op verzoek van de Commissie en/of het Bureau, moet de Begunstigde een kopie voorleggen van de schriftelijke overeenkomst
die zij is aangegaan met de verschillende partners die zijn geïdentificeerd in de oorspronkelijke subsidieaanvraag of in een later
stadium middels een aanhangsel zijn aanvaard.
De Commissie weigert iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de betrekkingen tussen de partners, met inbegrip van en met
name de verdeling van de subsidie tussen de begunstigde en elk van haar partners. Het feit dat de Commissie (of het Bureau)
3
kennis heeft genomen van de akkoorden tussen de Begunstigde en de partners, verandert niets aan de aansprakelijkheid van de
Begunstigde in dezen.
5
Verplichtingen van de Begunstigde
5.1
Bezoeken en Inspecties. De Begunstigde aanvaardt om, zonder kosten aan te rekenen, beoordelingsbezoeken toe te laten om de
vordering van de activiteiten te beoordelen, alsook nazicht van de rekeningen en financiële controles die kunnen worden
uitgevoerd door de Commissie, het Bureau en/of de Europese Rekenkamer, dan wel door een andere instantie die in hun naam
optreedt. Deze financiële controlebezoeken door een van de hiervoor vermelde instanties zullen 10 werkdagen voor de verwachte
bezoekdag worden bekendgemaakt per fax, post of e-mail. De Begunstigde verbindt zich ertoe alle inlichtingen, documenten,
materiaal of voorbeelden te verstrekken die de betrokken instantie nodig acht als bewijs dat het project wordt uitgevoerd in
overeenstemming met de bepalingen van deze Financiële Overeenkomst. Verder zal de Begunstigde de inspectie toelaten van alle
financiële rekeningen, kasboeken, documenten en afschriften van verkopen en aankopen (ongeacht of ze betrekking hebben op
transacties in het kader van het project of niet). Deze beoordelings- en controlebezoeken kunnen worden uitgevoerd op het adres
van de Begunstigde of op gelijk welke andere plaats waar de hiervoor vermelde documenten zouden worden bewaard. De
Begunstigde verbindt zich ertoe toegang tot de genoemde ruimten en die van de partners te verlenen teneinde deze bezoeken te
vergemakkelijken
5.2
Indien de toegekende subsidie, zoals die wordt genoemd in de financiële identificatiegegevens van de onderhavige overeenkomst,
100.000 EUR of meer bedraagt, verbindt de Begunstigde zich ertoe, op verzoek van de Commissie, maximaal twee bezoeken af te
leggen aan de Commissie (of het Bureau) om verslag uit te brengen over de vordering van het project en vragen van de
Commissie te beantwoorden. De Begunstigde zal minstens 10 dagen vóór de geplande datum per fax, post of e-mail van het
betreffende bezoek op de hoogte gebracht worden. De kosten van deze bezoeken mogen worden meegerekend in de globale
projectkosten en kunnen dus ook worden gedekt door de subsidie.
5.3.
Onderzoeken, analyses. De Begunstigde verbindt zich ertoe om, zonder hiervoor kosten aan te rekenen, deel te nemen aan alle
onderzoeken en analyses die door of voor de Commissie worden uitgevoerd om de uitvoering van het SOCRATES-programma te
evalueren; de Begunstigde verzekert deelname aan deze studies en analyses door elke deelnemer aan de activiteiten van deze
Overeenkomst. De Begunstigde verbindt zich ertoe om, op haar kosten en zo spoedig mogelijk, de Commissie (of het Bureau)
alle informatie, statistieken, materiaal, voorbeelden, facturen of documenten te bezorgen die betrekking hebben op het project
en/of op de manier waarop het wordt of werd uitgevoerd.
6
Betalingen
6.1
Munteenheid van de Overeenkomst
De euro (hierna aangegeven als "EUR") is de munteenheid die gebruikt dient te worden voor alle financiële transacties en
rapportages tussen de twee partijen bij deze overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het volgende: betalingen,
terugbetalingen, interestberekeningen, samenstelling van de begroting en financiële rapportage van ongeacht welke soort.
6.2
Ondertekening en verzending van de Financiële Overeenkomst. Om aanspraak te maken op de eerste betaling, vastgelegd in deze
Financiële Overeenkomst, moet de Begunstigde twee kopieën van deze Financiële Overeenkomst, behoorlijk ondertekend, per
post naar het Bureau terugsturen binnen de 30 dagen na datering van de begeleidende brief waarmee de overeenkomst naar de
Begunstigde werd verstuurd. Indien dit niet gebeurt, kan de Commissie de betrokken betaling weigeren uit te voeren en het
ontwerp van Financiële Overeenkomst als nietig en onbestaand beschouwen.
6.3
Betalingen. In naam van en voor rekening van de Commissie, en binnen de grenzen van het aan het betrokken programma
toegewezen begrotingsbedrag, zal het Bureau worden gevraagd om de subsidie over te maken aan de Begunstigde. Het bedrag
van de subsidie en de wijze van overdracht zijn vastgelegd in deze overeenkomst. Deze betalingen zijn een voorschot op het
eindbedrag van de subsidie. Indien het eindbedrag van de subsidie kleiner is dan het totaal van de gestorte voorschotten, dan
moet de Begunstigde het teveel gestorte geld terugbetalen overeenkomstig de bepalingen van Artikel 9.
6.4
Wijze van betaling. Betalingen worden uitgevoerd door bankoverschrijving in EUR naar de bankrekening die door de
Begunstigde werd genoemd in Bijlage 4 bij deze overeenkomst, en volgens de bepalingen in deze Financiële Overeenkomst.
6.5
Bankinteresten. Indien de subsidie bankinteresten opbrengt, moeten deze worden opgegeven in de Onkostendeclaratie bij het
Eindverslag en aan de Commissie worden terugbetaald (op een rekening op naam van het Bureau) binnen dertig (30) dagen na
het einde van de financieringsperiode.
Verder moet de Begunstigde indien mogelijk elk ontvangen en niet binnen 45 dagen gebruikte bedrag van 100.000 EUR of groter
op een depositorekening plaatsen.
7
Eindverslag
7.1
In het kader van deze Financiële Overeenkomst moet de Begunstigde binnen de in deze overeenkomst gestelde tijd twee
exemplaren van een Eindverslag (Bijlage 3) aan de Commissie voorleggen (door dit naar het Bureau te zenden). De Commissie
moet deze documenten goedkeuren. Dit Verslag moet worden getypt in een van de elf officiële talen van de Europese Unie. Het
moet worden ingevuld aan de hand van het standaardformulier in bijlage bij deze overeenkomst. De Commissie kan dit
standaardformulier wijzigen door eenvoudige kennisgeving (per fax, post of e-mail) aan de Begunstigde.
7.2
De Begunstigde verbindt zich ertoe om, samen met dit Eindverslag, twee kopieën over te maken van de documenten en
materialen die in het kader van het project zijn geproduceerd (audio- of videomateriaal, modellen, verslagen, studies,
opleidingsproducten, enz.), alsook van elke vermelding van het project in de media (televisie, radio, dagbladen). De Commissie
4
behoudt zich het recht voor om op kosten van de Begunstigde bijkomende kopieën te vragen (maar niet meer dan 10). De
Begunstigde zal gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van voorlegging van het Eindverslag, alle
bewijsstukken bewaren die betrekking hebben op het gebruik van de subsidie.
8
Annulering
Zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Commissie die voortvloeien uit de onmogelijkheid van de Begunstigde om de
overeenkomst uit te voeren, zal deze overeenkomst in de volgende gevallen automatisch, zonder verplichting tot voorafgaande
kennisgeving, worden geannuleerd (mits de Commissie de annulering per aangetekend schrijven aan de Begunstigde bevestigt):
 indien de Begunstigde failliet wordt verklaard, in vereffening wordt geplaatst, het onderwerp is van een aanvraag tot
liquidatie, een regeling heeft bereikt met haar schuldeisers, of wanneer een curator werd aangesteld voor het geheel of een
gedeelte van haar eigendommen, of wanneer er een andere gelijkaardige procedure tegen haar werd ingeleid, onafhankelijk
van het rechtsgebied;
 ingeval van een wijziging in de statuten of structuur van de organisatie van de Begunstigde, indien deze wijziging de
voorwaarden voor de afwikkeling van het project ingrijpend beïnvloeden of waarschijnlijk zullen beïnvloeden;
 indien de Begunstigde of een van de partners valse of onvolledige verklaringen heeft afgelegd, teneinde de financiële steun
van de Commissie of enig ander voordeel te verkrijgen onder de huidige Financiële Overeenkomst;
 indien de Begunstigde niet begint met de uitvoering van de activiteiten van de overeenkomst op de overeengekomen datum
en de nieuw voorgestelde datum onaanvaardbaar is voor de Commissie;
 indien een geschil tussen de partners en de Begunstigde de uitvoering van het project, zoals het oorspronkelijk was gepland,
zou kunnen verhinderen;
 indien de bepalingen en voorwaarden van een vorige overeenkomst met de Commissie voor hetzelfde project niet werden
gerespecteerd;
 indien de Begunstigde verzuimt de andere bepalingen en voorwaarden van deze Financiële Overeenkomst toe te passen, of
indien zij er zich niet aan houdt, en indien zij de tekortkomingen niet rechtzet binnen de 15 dagen; na kennisgeving door de
Commissie of het Bureau.
 indien de Begunstigde de subsidie gebruikt als financiële vordering op de Commissie;
Indien de Financiële Overeenkomst wordt beëindigd overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, kan de Commissie van de
Begunstigde de teruggave vorderen van alle of een gedeelte van de betalingen die werden gedaan in uitvoering van deze
overeenkomst.
9
Terugbetaling
9.1
Zonder af te doen aan de rechten van de Commissie indien de Begunstigde de overeenkomst niet uitvoert, moet deze de
Commissie in EUR een deel of het geheel van de in het kader van deze overeenkomst betaalde subsidie terugstorten:
 waarvan het gebruik niet is aangetoond in de Onkostendeclaratie;
 waarvan het gebruik niet kan worden gestaafd door originele of voor echt verklaarde kopieën van ontvangstbewijzen of
facturen;
 die niet werden gebruikt gedurende de financieringsperiode (zie artikel 6 van de overeenkomst);
 die geen betrekking hebben op in aanmerking komende activiteiten uitgevoerd tijdens de financieringsperiode;
 indien het Eindverslag niet werd ontvangen binnen de gestelde termijn of indien het Eindverslag onnauwkeurig, onvolledig of
niet in overeenstemming is met de gestelde voorwaarden;
 indien het eindbedrag van de toegekende subsidie lager is dan het totaal van de reeds uitbetaalde voorschotten;
 die werden gebruikt om een activiteit te financieren of een uitgave te dekken die niet voor vergoeding in aanmerking komt of
die niet is goedgekeurd in het kader van de huidige overeenkomst;
 windien zij de Verslagen, die zijn vermeld in de overeenkomst, niet of niet tijdig kan voorleggen of wanneer deze Verslagen
vormfouten vertonen;
 indien zij weigert in te gaan op een verzoek van het Bureau om nadere inlichtingen/bijkomende vertalingen;
 indien zij weigert zich te houden aan het werkprogramma, of het uit te voeren, zoals het is omschreven in de overeenkomst;
 indien zij weigert een van de voorwaarden van deze overeenkomst te respecteren;
 wanneer de overeenkomst wordt beëindigd zoals uiteengezet in artikel 8 van de algemene voorwaarden.
9.2
Alle terugbetalingen die vallen onder de bepalingen van deze overeenkomst, moeten door de Begunstigde worden uitgevoerd
binnen de 30 dagen na ontvangst van een eenvoudig schriftelijk verzoek van de Commissie (of van het Bureau). De Begunstigde
moet de terugbetaling uitvoeren op de wijze die door de Commissie (of het Bureau) wordt gevraagd, volgens de deviezen en op
de door haar aangeduide bankrekening. Alle bankkosten verbonden aan de terugbetaling zijn voor rekening van de Begunstigde.
9.3
Een weigering om te voldoen aan een verzoek tot terugbetaling kan als gevolg hebben dat toekomstige aanvragen tot subsidie
worden afgewezen, dat de betaling van het saldo van de subsidie wordt opgeschort, dat bedragen die door de Commissie nog aan
de Begunstigde moeten worden betaald, worden verminderd met het bedrag van de terugbetaling, of dat de Commissie gelijk
welke andere maatregelen treft die ze nodig acht om haar rechten te beschermen.
5
9.4.
Indien de Commissie binnen de 30 dagen het volgens artikel 9.2 terug te betalen bedrag niet heeft ontvangen, en zonder dat de
Commissie afstand doet van haar rechten voortvloeiend uit artikels 6.2, 6.4 en 9.3 hierboven, wordt het terug te betalen bedrag
automatisch en zonder dat dit vooraf moet worden gemeld, verhoogd met de gangbare wettelijke interesten, berekend op
dagbasis.
10
Eigendomsrechten
10.1
Verwijzing naar het SOCRATES-programma. Ieder voorlichtingsdocument betreffende de activiteiten die worden gedekt door
deze Financiële Overeenkomst, moet vermelden dat ze worden uitgevoerd met de steun van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen in het kader van het SOCRATES-programma. Verder verbindt de Begunstigde zich ertoe de steun van de
Commissie te vermelden bij de voorbereiding van elk product, document of materiaal gedekt door deze Financiële Overeenkomst,
en in elke persmededeling, televisie- of radiobericht, of interview. Van de Begunstigde wordt verlangd dat hij vooraf de
Commissie op de hoogte stelt (via het Bureau) van elk initiatief naar de media toe, om een coherent imago van het programma te
verzekeren.
Elke verwijzing naar de financiële steun van de Europese Commissie in ongeacht welk soort publicatie, die wordt vervaardigd in
het kader van de onderhavige overeenkomst, – inclusief alle publicaties op Internet – dient onmiddellijk gevolgd te worden door
een verklaring dat de publicatie gemaakt werd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de uitgever en niet
noodzakelijkerwijs de standpunten van de EU-Commissie of haar diensten en bureaus weergeeft.
10.2
Eigendomsrecht van het project. De partijen erkennen hierbij dat de Begunstigde eigenaar is van het project, meer in het
bijzonder van de resultaten die worden behaald in de context van dit project, met uitzondering van de rechten die toebehoren aan
de partners of aan derden.
Nochtans verbindt de Begunstigde zich ertoe de Commissie toe te laten om kosteloos de resultaten van het project voor
demonstratiedoeleinden te gebruiken.
10.3
Vercommercialisering van het project. Wanneer de resultaten van het project worden gebruikt of vercommercialiseerd, verbindt
de Begunstigde zich ertoe ze te gebruiken of te vercommercialiseren in overeenstemming met het tijdschema en de methodologie
in haar subsidieaanvraag. Wanneer in deze subsidieaanvraag geen plan tot vercommercialisering werd opgenomen, moet de
Begunstigde, op eigen kosten, een gedetailleerd plan tot vercommercialisering en verspreiding ter goedkeuring voorleggen aan de
Commissie. De Commissie wijst alle verantwoordelijkheid af in verband met de vercommercialisering van het project.
11
Handelsmerken
Geen enkele bepaling van deze Financiële Overeenkomst verleent de Begunstigde het recht op het voeren van een handelsmerk,
naam, kenteken of logo ontwikkeld door de Commissie. De Begunstigde bevestigt dat zij geen recht heeft op het voeren van
dergelijke handelsmerken, namen, kentekens of logo’s zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Commissie. Verder
verklaart de Begunstigde dat zij geen actie zal ondernemen die het eigendomsrecht dat de Commissie heeft op deze
handelsmerken, namen, kentekens of logo’s, zou kunnen aantasten of er nadelig voor zou kunnen zijn.
12
Overdracht en onderaanneming
De Begunstigde mag toeleveringscontracten afsluiten voor bepaalde delen van de in deze overeenkomst voorziene activiteiten,
met als doel de uitvoering van het project, zonder dat dit haar van haar verplichtingen en verantwoordelijkheden ontslaat zoals
die zijn beschreven in deze Financiële Overeenkomst. De Begunstigde moet aan elk van haar onderaannemers dezelfde
voorwaarden opleggen die zij onder deze Financiële Overeenkomst verplicht is na te komen.
13
Aansprakelijkheid - Verzekeringen
De Commissie, het Bureau en hun medewerkers wijzen elke aansprakelijkheid af bij ongeval, ziekte, verwonding, verlies of
schade aan personen of eigendommen als een direct of indirect gevolg van de activiteiten die in het kader van deze Financiële
Overeenkomst zijn ondernomen. Noch aan de Commissie, noch aan het Bureau kan worden gevraagd personen te verzekeren die
deelnemen aan de activiteiten onder deze Financiële Overeenkomst.
De Begunstigde moet de burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren van de personen die gedurende de hele financieringsperiode
deelnemen aan goedgekeurde activiteiten.
14
Wijziging van de overeenkomst
Wijziging van goedgekeurde activiteiten en/of bepalingen van de Financiële Overeenkomst. De Begunstigde zal een schriftelijk
verzoek (gericht aan het Bureau) indienen voor elke wijziging aan de aard, structuur, uitvoeringsdata, het financieel beheer van
gesubsidieerde activiteiten, of elke wijziging of aanpassing van de bepalingen van de Financiële Overeenkomst. Geen enkele
wijziging mag worden doorgevoerd zonder schriftelijke goedkeuring door de Commissie (via het Bureau). Het niet-naleven van
bovenstaande verplichtingen resulteert automatisch, zonder verdere verplichting van de kant van de Commissie, in de annulering
van de Financiële Overeenkomst en de volledige terugbetaling van de subsidie.
6
15
Kennisgeving
Tenzij anders aangegeven, moet elke kennisgeving met betrekking tot deze overeenkomst per aangetekend schrijven aan de
betrokken partij worden verstuurd, op het adres dat is aangegeven op de voorpagina van deze overeenkomst.
16
Rechtsgeldigheid
Worden een of meer artikelen van deze overeenkomst van nul en gener waarde verklaard, dan heeft de nietigheid van zulke
clausule(s) geen enkel effect op de rechtsgeldigheid van de andere artikelen van deze overeenkomst.
17
Jurisdictie
Deze Financiële Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.
Alle geschillen of vorderingen die het gevolg zijn van, of voortkomen uit de interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze
Financiële Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.
7
Download