PowerPoint-presentatie - Kennisbank Aanpak Ouderenmishandeling

advertisement
Ouderenmishandeling en financiële uitbuiting
Je ziet het pas als je het gelooft
Door:
Rineke van Hunen en
Colin Goudappel
15 mei 2014
Programma
•
•
•
•
Wat is ouderenmishandeling
Meldcode
Financiële uitbuiting
Casuistiek
Wat is ouderenmishandeling
• Al het handelen of nalaten van handelen, van al degene die in
een persoonlijke, professionele relatie met de oudere (65+)
staan,
• waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijk en/of
psychische en/ of materiele schade lijdt,
• dan wel vermoedelijk lijden zal zijn en waarbij van de kant van
de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke dan wel
volledige afhankelijkheid.
( Comijs 1998)
•
Bron:LPBO
Landelijke ontwikkelingen
• Vergrijzing in Europa
• Ouderen blijven langer thuis wonen
• Mantelzorgers combineren zorgtaken met een baan en
opvoeding eigen kinderen
• Nieuwe bezuinigingen
Cijfers
• 1 op de 20 ouderen (5,5 %)
Bron LPBO
Risicofactoren oudere
•
•
•
•
•
Afhankelijkheid
Sociaal isolement
Loyaliteitsgevoelens t.o.v. pleger
Geweld normaal vinden
Ingrijpende gebeurtenissen; verhuizing, verlies
partner
Risicofactoren pleger
• Overbelasting
• Psychische gesteldheid b.v verslaving of
psychiatrische problemen
• Lichamelijke ziekte; b.v dementie
• Afhankelijkheid b.v. voor huisvesting en inkomen
• Opzettelijke mishandeling (46%)
Het opzettelijk toebrengen van pijn of lichamelijk letsel door
handelen of nalaten van handelen. Bewust misbruik maken van
afhankelijke positie van oudere
Voorbeelden:
Langdurig partner / relatie geweld
Financiële uitbuiting
• Ontspoorde zorg (17%)
• Mantelzorg die door overbelasting de grens van goede zorg
overschrijdt door zorg achterwege te laten of door het vertonen
van stressgedrag.
• Onmacht, onkunde, isolement
• Misbehandeling
Mantelzorgers ontsporen door:
•
•
•
•
•
Mantelzorger zijn tegen wil en dank
Uitputting, frustratie, geen erkenning
Overschrijding van grenzen
Tegenwerking of agressie oudere
Andere machtsverhoudingen
Wie zijn de plegers
•
•
•
•
•
kinderen en kleinkinderen 35%
(ex)partner 27%
familieleden 24%
kennissen/buren 10%
beroepskrachten 1%
Stappenplan voor het handelen bij een
vermoeden van huiselijk geweld
Stap 1
Stap 2
In kaart
brengen vanCollegiale
toetsing
signalen
Stap 3
gesprek
Stap 5
Stap 4
Beslissen
Wegen van
hulp
het geweld organiseren
melden
Financiële uitbuiting ouderen
Ongepast gebruik maken van bezittingen van oudere
• 30.000 slachtoffers
• 250 meldingen steunpunten (landelijk)
• Familielid als dader: 85%
13
Vormen financiële uitbuiting
•
•
•
•
•
•
•
•
Wegnemen geld, sieraden, goederen
Verkoop van eigendommen
Misbruik van machtigingen
Koop op naam van slachtoffer
Gedwongen testamentwijziging of wilsbeschikking
Financieel kort houden
Misbruik van rekeningen
Noodzakelijke hulpmiddelen onthouden tgv eigen
bijdrage
Kenmerken slachtoffers financiële uitbuiting
•
•
•
•
•
•
•
80+
Alleenwonend
80% = vrouw
Onwetendheid
Afhankelijkheid
Fysieke, sociale en mentale beperkingen
Financiële, sociale omstandigheden
Risicofactoren financiële uitbuiting
• Toegenomen afhankelijkheid
• Sociaal isolement
• Ziekte
• Overbelasting (mantel)zorger
• Rolverandering
• Loyaliteitsgevoelens voor pleger/dader
• Geschiedenis van geweld
• Persoonlijke problemen van pleger/dader
• Relationele voorgeschiedenis
16
Plegers financiële uitbuiting
•
•
•
•
•
Gezinsleden
Familieleden
Buren en kennissen
Beroepskrachten en vrijwilligers
Plotseling nieuwe “vrienden”
En hun motieven:
• Financiële nood
• Hebzucht
• Vermeend recht op aanspraak
Signalen financiële uitbuiting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Betaalachterstand
Geldgebrek
Weigeren informatieverstrekking
Ontbreken van geld/goederen
Onverklaarbare geldopnames/kosten
“Dubieuze” testamentwijziging
Verdwijnen van waardevolle spullen
Afgesloten van gas en elektra
Brieven van incassobureaus
Familie regelt de zaken namens de oudere
18
Redenen onderrapportage
door ouderen
• Niet weten:
– cognitieve beperking
– stiekem
– onkunde/gebrek aan kennis slachtoffer
• Niet willen:
– vergoelijken/loyaliteit/schaamte
– angst voor represailles/gevolgen (bijv. dreiging
verzorgingshuis)
– gedwee/murw/verandert toch niets
Redenen onderrapportage
door professionals
• Angst voor represailles pleger
• Onbekendheid met aanpak (zorg versus
financiën)
• Angst voor gevolgen voor professional (bijv.
beroepsgeheim)
• Onveiligheid op werk
• Moeite om het bespreekbaar te maken
• Onvoldoende bekendheid met onderwerp,
ongeloof
Bespreken van ouderenmishandeling
• Bespreek zorgen en neem het woord “mishandeling”
niet in de mond
• Luisteren, samenvatten, doorvragen en
ondersteunen
• Laat uw OMA thuis:
OMA staat voor:
Opvattingen
Meningen
Adviezen
Ouderenmishandeling
Het stopt pas als u het meldt!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards