Opvolger Julius Caesar

advertisement
Je eigen krant
maken!
Druk je krant af
en deel hem uit!
Stuur je krant
door naar
anderen
3
2/3
4/5
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
16 maart 44 | RD
....Julius Caesar Dood?!...
vervolg Julius dood .
Hierna trekt hij zijn mantel
over zijn hoofd en stort op de
grond. De moordenaars
rapen hem op en duwen hem
tegen het standbeeld van zijn
oude
vijand Pompeius.
Julius Caesars dood
de leden van de senaatspartij zijn het
niet eens met de reorganisatie van het
staatsbestel (dictatuur), omdat de
laatste keer dat zij een koning hadden
(Tarquinius Superbus) hij de
Romeinen alle rechten ontnam. Dus
willen
zij
het
Republikeinse
staatsbestel behouden, hoewel dat
oude systeem slecht berekend was op
de gigantische omvang die het Rijk
gekregen had.
hoewel dat oude systeem slecht
berekend was op de gigantische
omvang die het Rijk gekregen had.
gisteren 15 maart, de Ides van maart,
volgens de overlevering had een
waarzegster hem al onheil voorspeld
voor deze dag, gebeurt de aanslag op
zijn leven uiteindelijk.Als Caesar op
15 maart
het
senaatsgebouw
binnenkomt,
staan alle senatoren op als teken van
respect. Enkele mannen gaan achter
de stoel van Caesar staan terwijl de
rest naar hem toeloopt. Cimber trekt
met beide handen de mantel van
Caesars rug, waarna Casca zijn dolk
trekt en Caesar in de nek probeert te
steken. Caesar kan zich echter nog
net omdraaien en het mes grijpen
zodat hij alleen een ondiepe snee
oploopt.
Brutus steekt Caesar in zijn kruis. Als
Caesar het gezicht van Brutus ziet,
zijn vriend die hij altijd door en door
had vertrouwd, roept hij in het Latijn
Et tu Brute, tu quoque fili mi? (Ook
gij, Brutus, mijn zoon?). Sommige
bronnen beweren dat Caesar deze
beroemde woorden in het Grieks
sprak : kai su, teknon?.
Ze proberen hem zo vaak mogelijk te
raken en lopen hierbij ook zelf
verwondingen op. Uiteindelijk loopt
Caesar 23 dolksteken op. Zo sterft
Julius Caesar
Dit is de kop voor de foto hieronder
Opvolger
Julius Caesar
Vervolg Julius
Caesar zijn
dood
door Mijn Naam
OPVOLGER JULIUS CAESAR
om Caesars lijk opvlamden, ontstaken
zij fakkels om de huizen der
moordenaars in brand te steken. Zo
kreeg Marcus Antonius de macht
binnen Rome in handen. Maar de
samenzweerders
bezetten
verscheidene provinciae, terwijl
Marcus Brutus en Cassius met een
legertje in de buurt van Rome lagen.
Er diende zich evenwel een
onverwachte
concurrent
voor
Antonius aan, Caesars neef en
adoptiezoon Octavianus. Hij was nog
geen 19 jaar. Brutus sloeg de hand
aan zichzelf toen hij twee jaar later,
in 42 v.Chr., door Marcus Antonius
bij de stad Philippi in Griekenland
verslagen was. Caesar liet bijna al
zijn rijkdommen na aan Octavianus.
Na nog een aantal jaren van
burgeroorlogen wist Octavianus zijn
meeste tegenstanders uit te schakelen
en verleende de senaat hem in de
eretitel Augustus (de verhevene).
Verder kende de senaat Augustus een
aantal bevoegdheden toe waardoor hij
als keizer kon regeren en de rust in
het rijk herstellen. Zo werd
Octavianus de alleenheerser die
Caesar had willen zijn en kreeg het
Romeinse volk alsnog één grote
almachtige leider\
Jeugd
Caesar werd op 13 juli 100 v.Chr. geboren in de
Subura, één van de dichtstbevolkte wijken van
Rome. Dit was niet bepaald een wijk waar men als lid
van een oude voorname patricische familie wenste
geboren te worden, maar de Caesares waren door
de eeuwen heen verpauperd. Omdat de vader van
Caesar druk doende was zijn sporen te verdienen in
de Romeinse politiek, werd de jonge Caesar door zijn
moeder Aurelia Cotta opgevoed. Ze deed dit zo goed
dat zelfs iemand als Tacitus - niet bepaald bekend
om zijn respectvolle houding tegenover vrouwen haar prees Rond zijn tiende jaar ontving Caesar
tiende jaar ontving Caesar onderwijs van Marcus
Antonius Gnipho (Suet., De Grammaticis VII.), een
bekend specialist in de Griekse en Latijnse letteren,
waarbij hij de werken van Homerus in het Grieks en
in de oude Latijnse vertalingen van Lucius Livius
Andronicus las. Hij leerde ook paardrijden, zwemmen
en zwaardvechten.
De jonge Caesar leek aanleg te hebben voor de
redenaarskunst en hij zal dan ook vaak het Forum
Romanum bezocht hebben waar redenaars op de
rostra hun redevoeringen afstaken. Nadat hij op 15
maart 85 v.Chr. uit handen van zijn vader de toga
virilis
Feest Octavius onze
nieuwe leider!
door Mijn Naam
Morgen zal er een viering plaats
vinden
om Octavius zijn heerschappij te
vieren (word mogelijk gemaakt door
Octavius) er zal een drankjes bar zijn
en heerlijke tapas uit Spanje.
Ook kan je kleine beeldjes maken in
de vorm van Octavius zelf!
Samengevat: het word een leuke dag
met veel dingen om te doen wij
zullen er ook zijn en misschien word
U wel geïnterviewd door onze
beroemde journalist we zien u daar!
door Mijn Naam
De moordenaars hadden echter een
fout gemaakt: ze hadden Marcus
Antonius laten leven, omdat het
volgens Brutus fout zou zijn
geweest hem ook te doden; het was
tenslotte alleen hun bedoeling te
voorkomen dat Caesar keizer werd.
Marcus
Antonius
zette
een
wraakactie op touw om de
moordenaars te straffen, maar die
waren allen gevlucht voor de woede
van het Romeinse volk, dat bepaald
niet blij was met de moord op
Caesar. Marcus Antonius bracht het
dode lichaam van Caesar naar
buiten en liet het op een baar
leggen. Naast de dode Caesar
onthulde hij de namen van de
moordenaars,
en
na
een
melodramatische necrologie las hij
het testament van Caesar voor. De
dictator bleek zijn tuinen aan de
stad te hebben vermaakt en aan
iedere burger 300 sestertiën, dat
was 10 weken loon. De menigte
stond verbijsterd. De scepsis ten
opzichte van Caesar sloeg om in
een wilde verering. De mensen
richtten een gigantische brandstapel
op van allerlei materiaal. En aan de
vlammen die hoog om Caesars lijk
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards