Vervroegde sluitingstijd Horeca brengt drinkende jeugd niet op

advertisement
1
Vervroegde sluitingstijd brengt drinkende jeugd niet op andere
gedachten
Naar aanleiding van mij reactie op de Raadsvergadering, heb ik gemeend
niet alleen een kritische noot te plaatsen, maar deze aan te vullen met
mijn visie op het alcohol probleem bij jongeren. Ook ik ben bezorgd over
de toename van alcohol gebruik onder jongeren. Maar aanscherping van
de Drank en
Alcohol wet, vervroeging sluitingstijd en verhoging van de accijns
voorkomt niet dat jongeren minder gaan drinken. Ondanks dat de Wet
verkoop van alcohol aan jongeren beneden de 16 jaar verbiedt, kost het
voor deze jongeren weinig moeite om aan drank te komen. Zo koopt 14%
van de jongeren tussen de 13 en 15 jaar gewoon alcohol in een
supermarkt, 3% in een slijterij en 19% in een horecagelegenheid.
Ontnuchterende cijfers.
Onze samenleving kent allerlei verleidingen op het gebied van sex, drugs,
voeding en alcoholgebruik. Helaas komt men niet verder dan voorstellen
om sluitingstijden te vervroegen, verkooppunten terug te brengen,
reclame-uitingen te beperken, de leeftijdsgrens of accijns te verhogen.
Een betuttelend beleid, waarbij de grote groep die wel verantwoord
omgaat met deze verleidingen, de dupe wordt van het gedrag van een
kleine minderheid. Er dient een begin gemaakt te worden met betere
handhaving van de huidige wet. Niet alleen de kroegbaas die alcohol
schenkt aan jongeren, maar ook de cafébezoeker die jongeren beneden de
16 jaar een alcoholhoudend drankje aanbiedt is strafbaar.
Daarnaast moeten jongeren en hun ouders meer bewust worden van de
gevaren van alcohol gebruik. Het is geen geheim dat meer dan 90% van
alle jongeren onder de 16 het eerste drankje thuis van de ouders krijgt.
Bewustwording wordt niet bereikt door het vervroegen van de
sluitingstijd. Net als bij roken moet een samenhangend aanvalsplan
komen. De alcoholindustrie, horeca, gemeenten, scholen en GGD-en
moeten samen de strijd aanbinden tegen alcoholmisbruik onder jongeren.
Het probleem niet over, maar met jongeren en ouders bespreken is een
stap in de juiste richting. De politie moet dronken jongelui van de straat
plukken en thuis afzetten en de ouders een forse bekeuring uitreiken voor
openbaar dronkenschap van hun pupil.
Alcoholmisbruik is moeilijk in een wet te vangen. Het is een levenstijl
geworden. Maatwerk op gemeentelijk niveau is hier de aangewezen weg.
De politie die dronken jongeren thuis aflevert, is daar een goed voorbeeld
van. De maatregel om het sluitingsuur te vervroegen lost het probleem
niet op.
Ook het uit de weg gaan van een confrontatie met de jeugd en ouders is
een verkeerde keuze. Als je alles weg houdt van mensen omdat een kleine
groep er niet mee om kan gaan, ontstaat een samenleving waarin de
overheid bepaalt wat goed voor zijn burgers is. Dat staat haaks op ons
liberaal denken en doen.
1
2
We moeten ontdekken wat de oorzaken zijn van het alcoholprobleem
onder de jeugd. Het vervroegen van de sluitingstijd of verhoging van de
leeftijdsgrens zijn schijn oplossingen en lossen niets op.
Oorzaken
We moeten ons realiseren dat de jeugd heel anders denkt en doet dan
tien jaar geleden. Probeer eens in de huid van de hedendaagse jeugd te
kruipen en voel hoe het is om in de huidige maatschappij je weg te
vinden. We zullen ervaren en moeten erkennen, dat drinken met gelijk
gestemde pubers het prettige idee geeft aantrekkelijk te zijn, dat we de
hele wereld aan kunnen en dat we samen met onze leeftijdgenoten
midden in het bruisende leven staan. Met andere woorden: drinken is
onze levensstijl vol met avontuur. Dat neemt niet weg dat drankgebruik,
net zoals sommige andere vormen van avontuur, ongezond en gevaarlijk
is. Jongeren moeten zich bewust worden van hun levensstijl en
handvatten aangereikt krijgen om hiermee om te gaan.
Voorbeeld van ouders en volwassenen
Veel ouders en volwassenen drinken zelf elke dag een glaasje. Een
borreltje halverwege de middag, een glaasje wijn bij het eten, een
slaapmutsje voor het slapen gaan, een biertje op verjaardagen etc. Zolang
volwassenen vinden dat bij het “ontspannen met vrienden” een drankje
hoort, een glaasje wijn bij het diner en voor het slapen gaan een
slaapmutsje heel gewoon is, kan van kinderen niet verwacht worden ze
kritisch zijn ten opzichte van alcohol gebruik. Voorlichting moet niet
beperkt worden tot de jeugd, maar ook op ouderen worden gericht.
Voorlichting
Een voorlichtingscampagne moet een paar concrete handvatten bevatten
zoals:
 Meer dan twee glazen alcohol gedronken? Twee dagen niets!
 Na elk tweede glas een groot glas water.
Op scholen en via de media moeten eerlijke, vooral niet moralistische
documentaires vertoond worden. Deze mogen best laten zien dat een
glaasje drinken leuk kan zijn. Waarom zullen de werkelijkheid omzeilen of
ontkennen?
Maar wetenschappers moeten ook aan het woord gelaten worden over de
effecten en gevaren van alcohol gebruik. Het ontmoedigingsbeleid van het
roken is hier een goed voorbeeld van. Alles kwam aan de orde: beelden
van een rokende Canadees die Nederland bevrijdde, stills en footage uit
Amerikaanse films, reclames uit de jaren vijftig en de hippies uit de jaren
zestig, werkten zeer aanstekelijk. Velen staken direct een sigaret op.
Vervolgens verscheen een wetenschapper die heel droog, niet
moraliserend, een proef toonde waarbij een muis een injectie kreeg met
nicotine van één sigaret. De muis stuiptrekte even en viel dood neer.
Daarna verscheen het verkrampte gezicht van een ademhappende roker
en werden zijn aangetaste longen getoond. Het effect was verbluffend.
Een half jaar na deze documentaire, was er sprake van afname van het
aantal rokers. Een effect wat ook nu nog merkbaar is. Ook de naschoolse
2
3
opvang van scholen moet geactiveerd woorden intensiever contact te
zoeken met sportverenigingen en/of creativiteitscentra. Jongeren die niets
hebben om zich uit te kunnen leven of zich niet creatief kunnen
ontwikkelen, zullen eerder met alcoholhoudende drankjes rondhangen op
hangplekken of in of nabij een snackbar.
Bierpromotie tijdens EK voetbal
Veel jongeren onder de 16 jaar zullen voor en tijdens het WK voetbal
positief staan tegenover het drinken van bier. De massale bierreclames
hebben een groot bereik onder de jongeren beneden de 16 jaar. Jongeren
van 12 en 13 jaar die minimaal 8 WK wedstrijden zien noemen na het WK
significant meer biermerken dan de oudere jongeren van 14 en 15 jaar.
Het lijkt er dan ook op dat het WK voetbal met al haar alcoholpromotie
één grote informatiebron is voor jongeren beneden de 16 jaar.
Hoe vaker jongeren worden geconfronteerd met alcoholreclame, hoe
positiever zij denken over het drinken van bier. Het geeft hun het gevoel
er bij te horen en helpt hen met plezier te maken. Het is dan ook duidelijk
dat alcoholreclame invloed heeft op het drinkgedrag van jongeren. Hoe
vaker jongeren worden blootgesteld, hoe meer ze gaan drinken.
Alcoholpromotie moet dan ook verboden worden bij sportevenementen,
festivals en popconcerten.
Alcohol reclame op tv
Wekelijks wordt 35% van alle minderjarigen voor 21.00 uur bereikt door
alcoholreclame. Blootstelling aan alcoholreclame beïnvloedt niet alleen de
startleeftijd van alcoholgebruik maar heeft een bewezen invloed op het
drinkgedrag van jongeren. Sluipenderwijs wordt door de reclame bij
jongeren een eenzijdig positief beeld van alcohol ontwikkeld.
Om de vinger achter het alcoholprobleem te krijgen moeten we een zelfde
tactiek toepassen als bij het tegengaan van het roken.
Geen moralistische zedenpreken of maatregelen hanteren die een grote
groep mensen als betuttelend beleid ervaren, maar op duidelijke en alles
onthullende wijze vertellen en beelden laten zien wat de ernstige gevolgen
zijn van overmatig alcoholgebruik. Dit kan schokkend zijn, maar de jeugd
en hun opvoeders/opvoeders hebben het recht om in de eigen spiegel
kijken.
Jan van Ossenbruggen 25 april 2010
3
Download