Projectplan BEDRIJVENTERREINEN 2006

advertisement
Projectplan BEDRIJVENTERREINEN 2006
Arbeidsinspectie, Den Haag
Projectnummer
Inspectie-onderwerpen
Bedrijfstak
Landelijk projectleider
Landelijk projectsecretaris
Uitvoeringsperiode
Correspondentieadres
maart 2006
A 769
Arbeidsmiddelen, Werkplek inrichting,
Schadelijk geluid, Persoonlijke
Beschermingsmiddelen,
Arbeidstijdenwet en Gevaarlijke stoffen
Commerciële Dienstverlening
mw drs J.G.M. van Vlerken
mw N.E. Reijers
18 januari 2006 t/m 31 december 2006
Arbeidsinspectie Kantoor Utrecht
Postbus 820
3500 AV Utrecht
SAMENVATTING
Het inspectieproject Bedrijventerreinen 2006 richt zich op de arbeidsomstandigheden in
bedrijven die op bedrijventerreinen gevestigd zijn. Met name betreft het bedrijven die niet
eerder door de Arbeidsinspectie zijn bezocht of waar in het verleden de Arbeidsinspectie
alleen is geweest als gevolg van een ongevallen- of klachtenmelding. Deze zogenaamde
gebiedsgerichte benadering wijkt af van de reguliere manier van selecteren van bedrijven door
de Arbeidsinspectie, juist om zicht te krijgen op die bedrijven die doorgaans buiten het
blikveld van de Arbeidsinspectie vallen. Door deze aanpak wil de Arbeidsinspectie tevens de
door werkgevers eenzijdig gepercipieerde toezichtlast relativeren. Een belangrijk ander motief
voor deze benadering is, dat de Arbeidsinspectie - naast het aanspreken van individuele
werkgevers - tevens op het niveau van het collectief i.c. het niveau van het bedrijventerrein
een impuls kan geven aan verbeterde arbeidsomstandigheden. Hiermee sluit zij aan bij recente
beleidsinitiatieven vanuit o.a. het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een
gezamenlijke aanpak van arbeidsomstandigheden op bedrijventerreinen te bevorderen (de
programma’s VASt en VAV). Het project beoogt tevens een beeld te geven van het
nalevingniveau van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Arbeidstijdenwet (ATW)
bij de bezochte bedrijven.
Het project Bedrijventerreinen 2006 omvat inspecties op een breed scala aan inspectieonderwerpen, variërend van de onderhoudsstaat en de veiligheid van arbeidsmiddelen en
opslag gevaarlijke stoffen tot en met de beschikbaarheid en het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast wordt gekeken
naar de mate van naleving van nieuwe wetgeving op het gebied van de preventiemedewerker.
De inspecteur maakt op grond van zijn/haar eigen professionele afweging ter plekke een
keuze uit de terzake doende inspectieonderwerpen. Bij de inspecties zijn de aangetroffen
situaties op het gebied van de Arbowet en ATW bepalend voor de manier en de mate van
handhaving. De werkgever wordt tevens bevraagd middels een vragenlijst, om meer
informatie te verkrijgen over de arbeidsomstandigheden, ervaren knelpunten en oplossingen
c.q. maatregelen.
Het inspectieproject omvat hoofdzakelijk bedrijven die binnen de werksfeer van de Directies
Commerciële- en Publieke Dienstverlening van de Arbeidsinspectie vallen. Verwacht wordt
dat ca. 950 bedrijven zullen worden bezocht. De looptijd van dit project is: januari 2006 december 2006.
Download