Vervoer gevaarlijke stoffen

advertisement
Visie op vervoer gevaarlijke
stoffen
Alex de Roos
Provincie Zuid-Holland
Startbijeenkomst Jaar van Transport
Donderdag 25 maart 2010
Externe veiligheid
• Beheersen van risico’s als gevolg van
activiteiten met gevaarlijke stoffen
• Inrichtingen: BRZO, BEVI, PGS-15
• Vervoer: spoor, weg, vaarwegen,
buisleidingen
• Ruimtelijke doorwerking:
– Plaatsgebonden risico (norm: PR 10-6)
– Groepsrisico (oriëntatiewaarde)
Vervoer gevaarlijke stoffen
• Circulaire Risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen
• Nota Vervoer gevaarlijke
stoffen
• Robuuste verbinding tussen
chemische clusters binnen
Nederland en met de rest
van Europa
• Basisnet weg, water en
spoor
• Balans tussen belang
vervoer, ruimtelijke ordening
en externe veiligheid
(duurzaam evenwicht)
Bedrijventerreinen in Zuid-Holland
Chemische clusters in Zuid-Holland
Rijksbasisnet weg
Rijksbasisnet + onderliggend wegennet
Onderzoek
• Knelpuntenanalyse onderliggend wegennet:
– nauwelijks PR
– wel GR, met name nabij of door dichtbebouwd
gebied, bijvoorbeeld Groene Kruisweg door Brielle,
Spijkenisse en Hoogvliet
• Geschiktheid van bedrijventerreinen (o.a.
risicogevoeligheid van de omgeving, fysieke
ruimte)
Ontwerpopdracht
Uitgangsvragen
• Op nationaal niveau worden Rotterdam en
Dordrecht als chemische clusters gezien. Als
we het op provinciale schaal bekijken, zijn dit
ze dan of kunnen we dan meer clusters van
verladers van gevaarlijke stoffen herkennen?
• Hoe kunnen deze het beste ontsloten worden
met het Rijksbasisnet?
• Waar moet vervoer van gevaarlijke stoffen zo
veel als mogelijk worden uitgesloten?
Discussie
•
•
•
Is er veiligheidwinst te behalen met een robuust
onderliggend netwerk voor vervoer van gevaarlijke
stoffen in aanvulling op het Basisnet Weg van het
Rijk?
Welk instrumenten zou de provincie kunnen inzetten
om dit robuuste netwerk zijn functie te laten vervullen
en te onderhouden?
Wegen de kosten -in brede betekenis- van deze
instrumenteninzet op tegen de verwachte
veiligheidwinst? Kortom: hoe groot is het rendement?
Download