Gevaarlijke stoffen

advertisement
Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen worden veel gebruikt in de productie van gebruiksartikelen en
voedingsmiddelen. De Arbowet verstaat onder ‘gevaarlijke stoffen’: chemische stoffen (ook in
mengsels), brandstoffen, aardgas en lpg (vloeibaar gas). Ook stoffen die door microorganismen worden geproduceerd en fijnstof vallen in deze categorie. Het gaat om
synthetische, maar ook om natuurlijke chemische stoffen. Andere gevaarlijke stoffen zijn
stoffen of preparaten die door invloed van buitenaf tot ontploffing kunnen komen of in
bepaalde mengsels explosief reageren. Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te
garanderen, is het werken met deze stoffen aan strenge voorschriften en regelgeving
gebonden.
Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen zijn er in vele soorten. Van allergenen tot asbest, van houtstof tot lasrook, en van
bestrijdingsmiddelen tot nanodeeltjes. Al deze stoffen kunnen gezondheidsschade opleveren. De
werkgever moet dan ook overmatige blootstelling aan deze stoffen voorkomen. Hoe streng de regels zijn,
is afhankelijk van de soort stof en de risico’s ervan.
Explosiegevaar
Verschillende stoffen brengen explosiegevaar met zich mee. Zoals stoffen of preparaten die door slag,
stoot, wrijving of vonk of open vlam tot ontploffing kunnen komen. Of die in bepaalde mengsels of bij
bepaalde temperaturen en concentraties explosief kunnen reageren. Ook zijn er stoffen die niet als
explosief aangemerkt worden, maar onder bepaalde omstandigheden of indirect wel tot een ontploffing
kunnen leiden. Bijvoorbeeld in een fijn verdeelde toestand of in dampvorm.
Veilig werken
Veilig werken is bij gebruik van gevaarlijke stoffen extra belangrijk. Er bestaan verschillende regels en
systemen die het werken met gevaarlijke stoffen in goede banen leiden.
Stoffenmanager
De Stoffenmanager 4.0 biedt werkgevers, werknemers en deskundigen uitgebreide informatie over veilig
werken met gevaarlijke stoffen. De Stoffenmanager kent drie gebruiksroutes: de kwalitatieve prioritering
van chemische risico’s, de kwantitatieve beoordeling van blootstelling en een aanzet voor gebruik onder
de Europese verordening REACH. De Inspectie SZW accepteert de kwantitatieve blootstellingsbeoordeling
als een methode om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek te evalueren.
WWW.SAFETYANALYSE.NL
Biologische agentia
Biologische agentia worden in de Arbeidsomstandighedenwet omschreven als de ‘levende organismen die
een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken.’ Er bestaan ook stoffen van biologische herkomst
die geen levend organisme zijn en toch een risico voor de gezondheid opleveren. In een aantal beroepen
hoort het werken met biologische agentia tot de dagelijkse praktijk.
WWW.SAFETYANALYSE.NL
Download