Art. 9 Afwijkingen en onbillijke bedingen De bepalingen van dit

advertisement
Art. 9
Afwijkingen en onbillijke bedingen
De bepalingen van dit bestek wijken af van artikel 79 van de algemene uitvoeringsregels zoals deze zijn
vastgesteld door het KB van 14 januari 2013.
De aard van de afwijking wordt in artikel 24 beschreven en de afwijking wordt gemotiveerd.
Art. 24
Verzekeringen
1. Verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer
De opdrachtnemer zal de aanbestedende overheid, haar vertegenwoordigers, bedienden en agenten en
hun aangestelden verdedigen, vrijwaren en vergoeden van en tegen alle kosten, verliezen, schade,
uitgaven en klachten van welke aard ook die zich voordoen tijdens en/of door het feit van de uitvoering
van de opdracht voor werken, tenzij wanneer dergelijke kosten, verliezen, schade, uitgaven en klachten
louter voortvloeien uit nalatigheid van de aanbestedende overheid, van haar vertegenwoordigers,
bedienden en agenten, of van hun aangestelden.
Contractueel wordt overeengekomen dat de opdrachtnemer de aanbestedende overheid ook zal
vrijwaren voor de gevolgen van haar verantwoordelijkheid als bouwheer op grond van artikel 544 BW. In
afwijking van artikel 79 van het onderhavige KB zal hij de schade van de buren vergoeden, ook al heeft
hij geen fout begaan.
Motivering:
De opdrachtnemer dient zowel voor zijn aansprakelijkheid wegens een fout in te staan als voor de
gevolgen van de aansprakelijkheid van de aanbestedende overheid als bouwheer (de aansprakelijkheid
wegens burenhinder op basis van artikel 544 Burgerlijk Wetboek) om te voorkomen dat er discussies
zouden ontstaan over wie er dient te worden aangesproken: de opdrachtnemer of de aanbestedende
overheid.
Voor het overige wordt de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer beoordeeld op grond van het
gemeen recht en van de bepalingen terzake in onderhavig bestek.
Indien bij de beëindiging van de opdracht, het bedrag van de op opmetingen weerhouden sommen als
waarborg voor de schuld van de opdrachtnemer of voor klachten van derden ontoereikend is, mag de
aanbestedende overheid, op dat ogenblik, de borgtocht geheel of gedeeltelijk inhouden, en dit
niettegenstaande het feit dat de voorlopige of definitieve oplevering van de werken doorgegaan zou
zijn.
Het feit begunstigde te zijn van een door de aanbestedende overheid afgesloten verzekeringscontract,
vermindert geenszins de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer tegenover de aanbestedende
overheid en ontheft hem niet van de verplichting op zijn kosten te beantwoorden aan de voorschriften
van onderhavig bestek.
2. Verzekeringen verplichtend door de opdrachtnemer te onderschrijven
2.1. Zonder dat hetgeen volgt als een beperking van de draagwijdte van bovenvermeld punt 1
geïnterpreteerd kan worden, onderschrijft de opdrachtnemer een verzekering die de
arbeidsongevallen van zijn personeel dekt, alsmede een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
Motorvoertuigen, een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating tot aan de definitieve
oplevering van de opdracht voor werken en de Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Werken, krachtens
dewelke de schade die voortvloeit uit zijn leveringen, prestaties of werken integraal gedekt is.
Deze verzekeringen dienen minstens de volgende waarborgen te verlenen:
a) Verzekering tegen Arbeidsongevallen: de wettelijke vereisten.
b) Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen: conform de Belgische wetgeving
voor alle voertuigen die tot de bouwplaats toegang hebben.
c) Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid gedurende de bouw- en de onderhoudsperiode
(d.w.z. gedurende de duur van de uitvoering van de opdracht voor werken tot aan de
definitieve oplevering), met inbegrip van de dekking van de aansprakelijkheid van de
aanbestedende overheid op grond van art. 544 van het Burgerlijk Wetboek en art. 14 van
het decreet van 24/01/1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.
De dekkingen voorzien in de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid worden in het bijzonder
vervolledigd met onder meer volgende waarborgen:
- immateriële gevolgschade en zuiver immateriële schade
- schade door trillingen, verlaging van de grondwaterstand, wegnemen, ontbreken of
verzwakken van steunen en de gevolgen daarvan
- schade veroorzaakt door materiaal van de opdrachtnemer, al dan niet gehuurd
- zowel de aanbestedende overheid als haar aangestelden en haar gevolmachtigden
worden als derden beschouwd
- immateriële schade als gevolg van schade aan leidingen en kabels.
Waarborg:
2.500.000,00 EUR per schadegeval voor lichamelijke, stoffelijke en immateriële schade
vermengd
d) Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Werken: 2.500.000,00 EUR per gebeurtenis en
per jaar, voor alle lichamelijke, stoffelijke en immateriële schade vermengd.
In geval van uitputting van de verzekerde bedragen in de loop van een zelfde
verzekeringsjaar, zal de verzekeringspolis een wedersamenstellingsclausule van het kapitaal
voorzien voor de periode die nog loopt tot de eerstvolgende jaarlijkse vervaldatum.
Bovenvermelde contracten, alsmede de andere verzekeringspolissen die van toepassing zouden
kunnen zijn in het kader van deze opdracht voor werken, dienen alle te voorzien in een afstand van
verhaal van de verzekeraar ten opzichte van de aanbestedende overheid, haar vertegenwoordigers,
bedienden en agenten, en hun aangestelden.
2.2. Bij de offerte dient een overeenkomst te worden bijgevoegd waarin de inschrijver zich verbindt tot
het zich conform stellen met dit art. 24 betreffende de verzekeringen.
2.3. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht maakt de opdrachtnemer aan
de aanbestedende overheid een verzekeringsattest uitgaande van zijn verzekeraars over met
betrekking tot alle dekkingen vereist onder punt 2.1. hierboven. De opdrachtnemer dient ervoor te
zorgen dat zijn onderaannemers eveneens conform de bepalingen van punt 2.1. hierboven gedekt
zouden zijn.
2.4. De door verzekeraars opgestelde verzekeringsattesten voorzien in een clausule die bepaalt dat elke
vermindering, vernietiging, opzegging van de polis(sen) slechts uitwerking zal verkrijgen na verloop
van een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving ervan door verzekeraars per
aangetekend schrijven gericht aan de aanbestedende overheid; de postdatum zal dienstdoen voor
het vaststellen van deze termijn.
Tijdens deze termijn van 30 dagen dienen de waarborgen verleend door de verzekeringspolis(sen)
integraal behouden te worden ten voordele van de aanbestedende overheid.
De aanbestedende overheid is ertoe gemachtigd alle middelen te doen gelden en/of alle
schikkingen te treffen (zoals het betalen van de premies) die bijdragen tot het vrijwaren van haar
rechten, zonder dat de opdrachtnemer hierdoor van enige aansprakelijkheid of verbintenis
ontheven zou zijn.
3. Alle bouwplaatsrisico’s verzekering onderschreven door de aanbestedende overheid
3.1. Afdeling 1: Verzekering van schade en verlies
Zonder dat hetgeen volgt als een beperking van de draagwijdte van bovenvermeld punt 1
geïnterpreteerd kan worden, onderschrijft de aanbestedende overheid zowel te haren bate als ten
bate van de opdrachtnemers, de onderaannemers, de architecten en studiebureaus en alle andere
deelnemers aan de werken, voor hun respectievelijke rechten en belangen, een verzekering Alle
Bouwplaatsrisico’s, tijdens de bouw-, montage-, testtermijn en tijdens de onderhoudstermijn, die
de verzekerde goederen ten belope van hun volledige waarde, erelonen inbegrepen, dekt.
Deze verzekering is niet van toepassing op het materieel, de uitrustingen, de bouwtoestellen, de
werfketen die eigendom van de opdrachtnemers zijn en blijven.
Onder verzekerde goederen dient verstaan te worden alle werken en/of bouwwerken, permanent of
tijdelijk, in uitvoering of afgewerkt en waarvan de uitvoering noodzakelijk is om het voorwerp van
de verzekering te realiseren, alsook alle materialen en goederen die bestemd zijn om erin verwerkt
te worden (risico’s van opslag en van transport over land overal in België inbegrepen).
Zullen uitdrukkelijk gedekt zijn, zowel tijdens de bouw-, montage-, testtermijn als tijdens de
onderhoudstermijn:
- de beschadigingen te wijten aan een ontwerpfout, een uitvoeringsfout, alsook aan een eigen
gebrek van materialen. Het foutief of gebrekkig deel zelf wordt eveneens gedekt;
- schade en verlies te wijten aan een defect, een breuk, een mechanische of elektrische
storing.
De afbraak- en opruimingskosten zijn gedekt ten belope van 10 % van de verzekerde waarde.
De vrijstelling bedraagt per gebeurtenis:
- 2.500,00 EUR voor de projecten waarvan de aangegeven waarde 1.000.000,00 EUR niet
overschrijdt
- 5.000,00 EUR voor de projecten waarvan de aangegeven waarde 1.000.000,00 EUR overschrijdt.
3.2. Afdeling 2: Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
Zonder dat hetgeen volgt als een beperking van de draagwijdte van bovenvermeld punt 1
geïnterpreteerd kan worden, onderschrijft de aanbestedende overheid zowel te haren bate als ten
bate van de opdrachtnemers, de onderaannemers, de architecten en studiebureaus en alle andere
deelnemers aan de werken, voor hun respectieve rechten en belangen, een verzekering Burgerlijke
Aansprakelijkheid t.o.v. derden, gedurende de bouw-, montage-, testtermijn en tijdens de
onderhoudstermijn, waarin o.m. zijn begrepen de gekruiste Burgerlijke Aansprakelijkheid en de
dekking van art. 544 van het Burgerlijk Wetboek.
Deze verzekering komt tussen na uitputting van de verzekeringsdekkingen Burgerlijke
Aansprakelijkheid onderschreven door de verzekerden (vermeld onder punt 2.1. c) en d) hierboven).
Het verzekerd kapitaal bedraagt 1.250.000,00 EUR per gebeurtenis voor alle lichamelijke,
stoffelijke en immateriële schade vermengd.
Bij tussenkomst in eerste rang wordt een vrijstelling van 25.000,00 EUR toegepast, tenzij wanneer
de aansprakelijkheid van de aanbestedende overheid weerhouden zou worden.
3.3. Afdeling 3 : Verzekering van de Bestaande Goederen
De accidentele beschadiging van de bestaande roerende en onroerende eigendommen van de
aanbestedende overheid die niet het voorwerp van het aannemingscontract uitmaken, en die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zouden voortvloeien uit, verband zouden houden met of zouden
voorkomen in verband met de uitvoering van de opdracht voor werken zijn per gebeurtenis gedekt
tot 25 % van de aangegeven waarde van het project, met een minimum van 500.000,00 EUR.
De vrijstelling bedraagt 2.500,00 EUR per gebeurtenis.
4. Preciseringen
a) Afschrift van de polis Alle Bouwplaatsrisico’s zal ter beschikking gesteld worden van de
verzekerden.
b) Schade en verliezen die niet vergoedbaar zijn omwille van de vrijstellingen en uitsluitingen die
vermeld staan in de polis Alle Bouwplaatsrisico’s onderschreven door de aanbestedende
overheid, zullen integraal ten laste genomen worden door de opdrachtnemer.
c) Herstelling van schade wordt door de opdrachtnemer uitgevoerd op eenvoudig verzoek vanwege
de aanbestedende overheid.
d) De opdrachtnemer is ertoe gehouden alle verplichtingen te zijnen laste gelegd in de
verzekeringspolis Alle Bouwplaatsrisico’s, zoals nader bepaald onder punt 5 hieronder, na te
leven. Zo de opdrachtnemer deze verplichtingen niet naleeft, zal hij er de gevolgen van dragen.
e) In geval van achterstand toe te schrijven aan de opdrachtnemer, zijn de eventueel door de
verzekeraars opgelegde bijpremies ten laste van de opdrachtnemer.
f)
Bijkomende verzekeringen:
- De opdrachtnemer mag alle andere verzekeringen die hij nuttig acht afsluiten (zoals
transport, machinebreuk, dekking van de vrijstellingen en uitgesloten risico’s, verhoging
van vergoedingslimieten,…) met dien verstande dat het onderschrijven van dergelijke
dekkingen geenszins zijn verantwoordelijkheden wijzigt.
-
De gevolgen van elk incident dat al dan niet tot tussenkomst van bovenvermelde
verzekeringen leidt, zoals bv. achterstand in de uitvoering, stilliggen van de exploitatie
tijdens de waarborgtermijn, het afvoeren van afval naar de stortplaats, het verlies van
omzet, enz. zijn ten laste van de opdrachtnemer die de bijkomende verzekeringen, die
hij nodig acht om genoemde gevolgen tot bij het verstrijken van de door onderhavig
bestek voorziene waarborgtermijn te dekken, afsluit.
g) De verzekeraars stellen zich helemaal in de plaats van de aanbestedende overheid inzake het
regelen van alle schade die veroorzaakt werd, welke haar aard, oorsprong en omvang ook weze.
h) De door de opdrachtnemer verzekerde bedragen kunnen geenszins als beperking van zijn
verantwoordelijkheid t.o.v. de aanbestedende overheid aangezien worden.
i)
In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
j)
Er moet een duidelijke schaderegelingsprocedure vastgelegd worden tussen aanbestedende
overheid, opdrachtnemer en betrokken verzekeringsmaatschappijen.
5. Verplichtingen ten laste van de opdrachtnemer gelegd in
bouwplaatsrisico’s onderschreven door de aanbestedende overheid
de
verzekeringspolis
alle
In geval van verlies of schade in het kader van deze polis, zal de verzekerde:
1. de verzekeraar daarvan dringend verwittigen,
2. alle redelijke maatregelen treffen met het inzicht de verzekerde goederen te beschermen om
bijkomende schade te verhinderen,
3. zodra mogelijk een ondertekende schadeaangifte laten geworden aan de verzekeraar met juiste
aanduiding van het ogenblik van het voorkomen van de schade, de oorzaak van het verlies en het
belang van de verzekerde of elke partij betrokken bij de verzekerde goederen,
4. de overblijfselen van de beschadigde goederen tonen aan elke persoon aangeduid door de
verzekeraar,
5. voor onderzoek de boekhouding, de facturen, de bewijsstukken en alle andere documenten in
verband met het schadegeval of een voor eensluidend afschrift van deze documenten als de
originele stukken verloren gegaan zijn, voorleggen op een plaats aangeduid door de verzekeraar of
zijn vertegenwoordiger en toelaten dat er uittreksels en kopieën van gemaakt worden.
Download