INFORMATIEFICHE dENTAlIA plus

advertisement
INFORMATIEFICHE
dentalia plus
op 1 mei 2015
Verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand “Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten”
erkend onder het CDZ-codenr.: 750/01 voor de takken 2 en 18, bij de Controledienst voor de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen - Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel
Maatschappelijke zetel: St-Huibrechtsstraat, 19 - 1150 Brussel - België - (RPR Brussel)
- 05/2015
Ondernemingsnummer: 422.189.629 - Verantwoordelijke uitgever: X. Brenez
Versie: 18/06/2015
TYPE VERZEKERING
AANVAARDING
De verzekering Dentalia Plus biedt een garantie bij uitgaven in België of in
landen die grenzen aan België, voor:
De verzekeringsnemer kan enkel aansluiten (en aangesloten blijven) bij Hospitalia Plus als hij aangesloten is in de verplichte verzekering en bij de aanvullende diensten bij een van de 4 volgende afdelingen:
506: Omnimut (www.omnimut.be) - 509: Partenamut (www.partenamut.be)
- 516: Securex (www.securex-mut.be) - 526: Partena OZV (www.partenaziekenfonds.be).
• preventieve tandverzorging voor 100%
• curatieve verzorging voor 50% of 80%
• parodontologie voor 50% of 80%
• prothesen of implantaten voor 50% of 80%
• orthodontie voor 60%.
Het percentage bereikt 80% als de verzekerde preventief geweest is, namelijk: als hij een tandzorgverstrekking terugbetaald heeft gehad in het kalenderjaar dat voorafgaat aan elke nieuwe terugbetalingsaanvraag.
DOELGROEP
Deze verzekering is bedoeld voor iedereen die zichzelf en zijn familie gedeeltelijk wil beschermen tegen de financiële gevolgen van uitgaven voor
tandverzorging.
OMVANG VAN DE DEKKING
De tegemoetkoming Dentalia Plus wordt beperkt tot 250 euro per verzekerde tijdens het eerste aansluitingsjaar, tot 500 euro per verzekerde in het
tweede aansluitingsjaar en tot 1.025 euro per verzekerde tijdens het derde aansluitingsjaar en de volgende jaren.
Vanaf het derde jaar aansluiting, zal de tegemoetkoming van de dienst echter beperkt worden tot 775 euro per verzekerde, voor alle orthodontische
en parodontologische verstrekkingen en van de protheses en implantaten.
Wanneer de verzekeringsnemer gedekt was door een gelijkaardige tandzorgverzekering, wordt het aantal aansluitingsjaren bij die verzekering in acht
genomen om het jaarplafond van 250 euro, 500 euro of 1.025 euro te bepalen dat toegepast moet worden.
Het jaarlijks plafond vangt aan op de verjaardag van de afsluiting van het contract, en dus niet op 1 januari van het kalenderjaar.
TARIEVEN
Maandbedragen in € op 01/01/2015, alle taksen inbegrepen, in functie van de leeftijd
Aangesloten bij Dentalia Plus
Vóór 01/01/2011 of, na die datum,
aangesloten vóór de leeftijd van
40 jaar*
Na 01/01/2011,
tussen 40 en 44 jaar*
Na 01/01/2011,
tussen 45 en 59 jaar*
Na 01/01/2011,
tussen 60 en 64 jaar*
van 0 tot 3 jaar
Gratis
van 40 tot 44 jaar
11,79
van 45 tot 59 jaar
18,44
van 4 tot 6 jaar
2,92
van 45 tot 59 jaar
16,60
60 jaar en ouder
19,74
van 7 tot 17 jaar
5,63
60 jaar en ouder
17,76
van 18 tot 29 jaar
6,44
van 30 tot 44 jaar
8,73
van 45 tot 59 jaar
12,29
60 jaar en ouder
13,15
60 jaar en ouder
22,37
* Op de begindatum van de aansluiting
AANPASSING VAN DE BIJDRAGE, DE VERSTREKKINGEN
EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
De bijdragen worden evenwel verhoogd in functie van de toepasbare belastingen op dat vlak.
Verstrekkingen die niet gedekt worden door Dentalia Plus
Dentalia Plus biedt geen tegemoetkoming voor:
• de verstrekkingen uit artikel 14, l) van de bijlage van het KB van 14/09/1984
tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, waarvan de codes niet gevolgd worden door een plusteken;
• geneesmiddelen;
• tandzorgverstrekkingen van esthetische/cosmetische aard
(bleaching, facing), behalve als de adviserend geneesheer vooraf zijn toestemming heeft gegeven
BEGIN, UITSLUITINGEN EN EINDE VAN DE
WAARBORG
WAARSCHUWING
Onverminderd de wettelijke mogelijkheden voor de aanpassing van de bijdragen, worden de indexvoet van april van het lopende jaar en de indexvoet
van april van het vorige jaar elk jaar met elkaar vergeleken. De schommeling
van de index wordt uitgedrukt in een percentage en kan toegepast worden
op de bijdrage en op de prestaties die golden vóór de indexaanpassing.
Wachttijd van 6 en 12 maanden
Vooraleer men kan genieten van de tegemoetkomingen van Dentalia Plus,
dient men een wachttijd van zes maanden te vervullen, te tellen vanaf de
aansluitingsdatum. De wachttijd wordt opgetrokken tot twaalf maanden voor
de terugbetaling van prothesen, implantaten en orthodontieverstrekkingen.
Bijzondere regels:
• Vrijstelling van wachttijd voor pasgeborenen of adoptiekinderen
• Schorsing in geval van gevangenschap
• Afwijking van de wachttijd bij ongeval
• Afwijking van de wachttijd voor gelijkaardige tandzorgverzekeringen.
Uitsluitingen uit de waarborg
Worden niet gedekt, de kosten van de hospitalisatie en de verzorging van
een ziekte of een ongeval die het gevolg zijn van oorlogsfeiten; die het gevolg
zijn van de beoefening van een betaalde sport met inbegrip van de training,
die het gevolg zijn van rellen, van burgeroorlogen, van alle collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale oorsprong die al dan niet
gepaard gaan met opstand tegen de overheid of elke erkende macht, die
zich voordoen op een ogenblik waarop het lid zich onder de invloed van
bedwelmende of verdovende middelen of van andere drugs bevond, die
het gevolg zijn van de vrijwillige deelname aan een misdaad of een misdrijf,
die het gevolg zijn van een opzettelijke handeling van het lid, die het gevolg
zijn van dronkenschap, alcoholisme of toxicomanie, die het gevolg zijn van
kernreacties.
Bij elke beslissing om aan te sluiten bij dit verzekeringsproduct moeten alle
pertinente documenten die contractuele en precontractuele gegevens
bevatten, grondig onderzocht worden op de site www.dentaliaplus.be.
Een klacht over het verzekeringscontract mag gericht worden aan ofwel de
afdeling waarvan de verzekeringnemer afhangt, ofwel per e-mail naar jean.
[email protected], of per telefoon: 02/778.92.11
Conform de geldende reglementering werd deze informatiefiche niet ter voorafgaande goedkeuring voorgelegd aan de CDZ.
Download