Visie Studenten voor PGB BV

advertisement
Studenten voor PGB
Document 2: Privacyreglement Cliëntgegevens STUDENTEN VOOR PGB
STUDENTEN VOOR PGB hanteert het Privacyreglement Cliëntgegevens STUDENTEN VOOR PGB voor
het omgaan met gegevens van cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers. Samengevat houdt dit
privacyreglement het volgende in:
Verzamelen van gegevens
Tijdens de intakeprocedure informeren wij de wettelijke vertegenwoordiger over de gegevens die
STUDENTEN VOOR PGB nodig heeft voor een goede zorgverlening. STUDENTEN VOOR PGB verzamelt
relevante gegevens van cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers om de zorgverlening zo goed
mogelijk te laten verlopen. STUDENTEN VOOR PGB zal geen gegevens verzamelen die niet gelieerd
zijn aan de zorgverlening.
Opslaan van gegevens
STUDENTEN VOOR PGB maakt gebruik van een zeer goed beveiligd computernetwerk dat alleen
toegankelijk is voor de kantoormedewerkers van STUDENTEN VOOR PGB.
Versturen van gegevens
STUDENTEN VOOR PGB draagt zorg voor het anoniem versturen van gegevens per e-mail, door de
naam van de cliënt en diens wettelijke vertegenwoordiger altijd te verwijderen van het document.
Bewaren van gegevens
STUDENTEN VOOR PGB is verplicht de gegevensbestanden van de cliënt na beëindiging van de
zorgovereenkomst te bewaren voor een periode van 15 jaar.
Gebruik van gegevens
STUDENTEN VOOR PGB vraagt alleen gegevens op bij derden, indien de cliënt of diens wettelijke
vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Hiertoe wordt door
STUDENTEN VOOR PGB een standaardformulier ter ondertekening aangeboden.
Inzagerecht medewerkers STUDENTEN VOOR PGB
STUDENTEN VOOR PGB machtigt alleen kantoormedewerkers voor toegang tot het zeer goed
beveiligde computernetwerk waarop gegevens van cliënten worden opgeslagen. Begeleiders krijgen
alleen dan inzicht in gegevens, wanneer zij de zorg voor een cliënt op zich nemen. Hiertoe wordt hen
geen toegang tot het netwerk verleend, maar draagt de gezinscoördinator zorg voor de overdracht
van relevante informatie. Kantoormedewerkers en begeleiders zijn door middel van hun
arbeidscontract tot geheimhouding van persoonsgegevens verplicht.
Inzagerecht cliënten STUDENTEN VOOR PGB
STUDENTEN VOOR PGB verleent altijd inzage in de persoonsgegevens van de cliënt, indien de cliënt
of zijn wettelijke vertegenwoordiger daartoe een verzoek indient.
Recht op wijziging en verwijdering van gegevens
STUDENTEN VOOR PGB erkent het recht van cliënten en hun wettelijke vertegenwoordiger om
persoonsgegevens te (laten) wijzigen of vernietigen.
Klachtrecht
STUDENTEN VOOR PGB heeft een klachtenreglement waarvan cliënten en hun wettelijke
vertegenwoordiger te allen tijde gebruik kunnen maken.
03/10
Paraaf directie
Studenten voor PGB
Privacyreglement Cliëntgegevens STUDENTEN VOOR PGB
Artikel 1 – Begripsbepaling
1.1 Doelgerichte Ondersteuning voor Kinderen (STUDENTEN VOOR PGB)
STUDENTEN VOOR PGB biedt begeleiding aan kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis en is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Noord Nederland KvK 01168718.
1.2 Cliënt
De cliënt is de afnemer van de zorgverlening van de organisatie. Met cliënt wordt ook bedoeld zijn wettelijke
vertegenwoordiger.
1.3 Directie
De directie is de persoon die de organisatie op het hoogste niveau bestuurt en beheerst.
1.4 Management
De personen die in opdracht van de directie leiding geven aan de organisatie.
1.5 Gezinscoördinator
De persoon die de begeleiding van de cliënt coördineert.
1.6 Gedragsdeskundige
De persoon die binnen de organisatie adviseert over methodische en inhoudelijke aspecten van de zorgverlening en aan
wie expliciete bevoegdheden zijn toegekend.
1.7 Begeleider
Een student of expert die de begeleiding van de cliënt verzorgt.
1.8 Kantoormedewerker
Een persoon die onderdeel uitmaakt van de directie of het management of een persoon die als gedragsdeskundige,
gezinscoördinator, secretarieel medewerker of kwaliteitsmedewerker werkzaamheden verricht voor STUDENTEN VOOR
PGB.
1.9 Persoonsgegeven
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.10 Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,
alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens.
1.11 Bestand
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op
een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op
verschillende personen.
1.12 Verantwoordelijke
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het
doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
1.13 Bewerker
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn
onderworpen. Dit is ieder bedrijf dat voor en in opdracht van STUDENTEN VOOR PGB persoonsgegevens verwerkt,
bijvoorbeeld het bedrijf dat het beveiligde netwerk beheert.
1.14 Betrokkene
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
1.15 Derde
Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de
verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
1.16 Ontvanger
Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.
1.17 Toestemming van de betrokkene
Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende
persoonsgegevens worden verwerkt.
Artikel 2 – Doel van het privacyreglement
Als cliënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacyreglement is opgesteld op basis van de
Wet bescherming persoonsgegevens.
03/10
Paraaf directie
Studenten voor PGB
Artikel 3 – Reikwijdte
Dit privacyreglement is van toepassing op alle bestanden van persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 2 van de Wet
bescherming persoonsgegevens.
Artikel 4 – Doel van en voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens
4.1 Verwerking
STUDENTEN VOOR PGB verwerkt gegevens, en in het bijzonder persoonsgegevens, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
4.2 Verzameling
STUDENTEN VOOR PGB verzamelt persoonsgegevens met een bepaald, omschreven en gerechtvaardigd doel.
4.3 Toestemming
STUDENTEN VOOR PGB verstrekt geen informatie aan derden indien daarvoor geen schriftelijke toestemming is verleend
door de betrokkene.
4.4 Wetenschappelijk onderzoek
De algemene en inhoudelijke persoonsgegevens kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor wetenschappelijk
onderzoek naar de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg door STUDENTEN VOOR PGB. Verder kunnen
resultaten van dergelijk onderzoek gebruikt worden in voorlichting en publicaties.
Artikel 5 – Verzamelen van gegevens
5.1 Relevante gegevens
STUDENTEN VOOR PGB verzamelt gegevens van de cliënt ten bate van de zorgverlening. STUDENTEN VOOR PGB zal geen
gegevens verzamelen die niet gelieerd zijn aan de zorgverlening.
5.2 Informatieverstrekking
Tijdens de intakeprocedure wordt de cliënt geïnformeerd over de persoonsgegevens waarover STUDENTEN VOOR PGB
dient te beschikken voor het verlenen van zorg.
Artikel 6 – Opslaan van gegevens
6.1 Beveiligd netwerk
STUDENTEN VOOR PGB maakt gebruik van een geavanceerd, zeer goed beveiligd computernetwerk waarop de gegevens
van cliënten worden opgeslagen.
6.2 Toegang netwerk
Alleen kantoormedewerkers die daartoe zijn gemachtigd door de directie, hebben toegang tot het beveiligde
computernetwerk van STUDENTEN VOOR PGB.
Artikel 7 – Versturen van gegevens
STUDENTEN VOOR PGB draagt zorg voor het anoniem versturen van persoonsgegevens per e-mail, door de naam van de
cliënt te verwijderen van het document.
Artikel 8 – Bewaren van gegevens
STUDENTEN VOOR PGB zal na beëindiging van de zorgovereenkomst de persoonsgegevens van de cliënt bewaren voor een
periode van 15 jaar.
Artikel 9 – Opvragen gegevens bij derden
9.1 Schriftelijke toestemming
STUDENTEN VOOR PGB kan alleen persoonsgegevens bij derden opvragen, indien cliënt hiervoor schriftelijk toestemming
heeft verleend.
9.2 Aantekening
Wanneer er informatie wordt ingewonnen bij derden, wordt er een schriftelijke aantekening gemaakt door de ontvanger.
Deze aantekening wordt opgenomen in het cliëntdossier en bevat datum, inhoud en eventueel plaats of bron van de
verkregen informatie.
9.3 Geheimhouding
STUDENTEN VOOR PGB is verplicht alle bescheiden en informatie die betrekking hebben op de cliënt vertrouwelijk te
behandelen.
Artikel 10 – Inzagerecht
10.1 Kantoormedewerkers
STUDENTEN VOOR PGB machtigt alleen kantoormedewerkers voor toegang tot het zeer goed beveiligde computernetwerk
waarop de persoonsgegevens van cliënten worden opgeslagen.
10.2 Begeleiders
STUDENTEN VOOR PGB verleent alleen dan inzicht in relevante persoonsgegevens, wanneer de begeleider de zorg voor een
cliënt op zich neemt.
10.3 Cliënten
03/10
Paraaf directie
Studenten voor PGB
STUDENTEN VOOR PGB verleent altijd inzage in de eigen persoonsgegevens, indien de cliënt hiertoe een verzoek indient.
Artikel 11 – Wijziging en vernietiging van gegevens
De betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te laten wijzigen of vernietigen. Hiertoe kan schriftelijk een verzoek
worden ingediend bij STUDENTEN VOOR PGB.
Artikel 12 – Klachtrecht
STUDENTEN VOOR PGB heeft een klachtenreglement waarvan de cliënt te allen tijde gebruik kan maken.
Artikel 13 – Bekendmaking reglement
STUDENTEN VOOR PGB publiceert dit privacyreglement op de website www.studentenvoorpgb.nl. Tevens ligt het
privacyreglement ter inzage op het kantoor van STUDENTEN VOOR PGB.
Artikel 14 – Vaststelling en wijziging reglement
Dit reglement wordt vastgesteld door de directie van STUDENTEN VOOR PGB. De directie houdt zich het recht voor het
privacyreglement te wijzingen.
Artikel 15 – Citeertitel en inwerkingtreding
Dit reglement wordt aangehaald als: Privacyreglement Cliëntgegevens STUDENTEN VOOR PGB.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 maart 2010.
Artikel 16 – Slotbepaling
In alle gevallen waarin de Wet bescherming persoonsgegevens en dit reglement niet voorzien, beslist de directie van
STUDENTEN VOOR PGB naar redelijkheid en billijkheid.
STUDENTEN VOOR PGB
Groningen, 1 maart 2010
03/10
Paraaf directie
Download