1.1. Vastleggen en verwerking van gegevens 1.2

advertisement
PrivacyPolicy
VersieNovember2016
DeRecruitment4YouB.V.-websiteiseigendomvanRecruitment4YouB.V.VoorRecruitment4YouB.V.
iseenverantwoordeomgangmetgegevensvangebruikersvangrootbelang.
1.1.
Vastleggenenverwerkingvangegevens
OmhetgebruikvandewebsitetebevorderenkanRecruitment4YouB.V.gegevensvastleggenineen
bestand.Recruitment4YouB.V.gebruiktdezegegevensomdebezoekersvandewebsiteopde
hoogtetehoudenvaninteressanteaanbiedingenvanproductenendiensten,deproductenen
dienstenvananderebedrijfsonderdelenvanRecruitment4YouB.V.envanproductenendienstenvan
zorgvuldiggeselecteerdebedrijven.AlsRecruitment4YouB.V.hiergebruikvanwensttemaken,dan
zalzijaltijdtrachtenrekeningtehoudenmetvoorkeuren.IndiendebezoekervanRecruitment4You
B.V.besluitzijngegevensviaRecruitment4YouB.V.aanderdenteverstrekken,danis
Recruitment4YouB.V.opgenerleiwijzeverantwoordelijkvoordemanierwaaropdezederdemet
dezegegevensomgaat.
1.2.
Registratievanuwgegevens
DepersoonsgegevensdieubijderegistratieinvultofaanRecruitment4YouB.V.doorgeeft(naam,
adres,woonplaats,nationaliteit,telefoonnummer,e-mailadres),zullenwordenopgenomeninde
administratievanRecruitment4YouB.V.
Recruitment4YouB.V.isverantwoordelijkvoordeverwerkingvanuwpersoonsgegevens.
Recruitment4YouB.V.gebruiktuwpersoonsgegevensvoordeuitvoeringvandehierboven
genoemdecorrespondentie,hetonderhoudenvancontactenmetdeklant,hetverrichtenvan
marktonderzoek,hetopstellenvanprofielenvanonzeklanten,deklantteinformerenovernieuwe
ontwikkelingenbinnenonsbedrijfenoveronze(nieuwe)productenendienstendiemogelijkbinnen
hetinteressegebiedvallen.Recruitment4YouB.V.volgthierbijderichtlijnenzoalsbepaaldin:deWet
beschermingpersoonsgegevens(Wbp),deNederlandseuitwerkingvanEuropeserichtlijn
beschermingpersoonsgegevens(95/46/EG)(Zoalsbeschreveninartikel10lid2en3).
1.3.
Uwrechten
Ukuntopelkmomentbezwaarmakentegenhetgebruikvanuwgegevensvoordirectmarketing
doeleindendooreene-mailteversturenaansecretariaat@recruitment4you.nl.Uwgegevens
wordennoodzakelijkvooruwregistratie,bewaardzolangugeenbezwaarheeftgemaakttegenuw
registratiebijons.
1.4.
Beveiliginggegevens
Recruitment4YouB.V.wenstuwgegevensoptimaaltebeveiligentegenonrechtmatiggebruik.Bij
Recruitment4YouB.V.heeftalleengeautoriseerdpersoneeltoegangtotuwgegevens.Deopslagen
doorgiftevanuwgegevensviahetinternetzijnbeveiligdviadehuidigegebruikelijketechnieken.Op
eenaantalpagina'svandeRecruitment4YouB.V.-websitekuntudoorklikkennaaranderewebsites.
Hetbeleid(depolicy)dievantoepassingzijnopdezesitestenaanzienvandeverwerkingen
beschermingvanpersoonsgegevenskanafwijkenvanhetbeleidvanRecruitment4YouB.V..
Recruitment4YouB.V.ishiervoornietverantwoordelijkenaanvaardthiervoordanookgeenenkele
aansprakelijkheid.Ukuntopelkmomentinzagekrijgenindegegevensdiewijoveruverzamelenof,
indiendezeonjuistofnietrelevantzijn,dezecorrigerenofverwijderen.Ditkuntudoenviade
‘Profiel’paginaopuwpersoonlijkepaginaopwww.Recruitment4YouB.V..nlofdooreene-mailte
versturenmetvermeldingvanuwnaamenadresaansecretariaat@recruitment4you.nl.
1.5.
Bezoekgegevens
Opdewebsitewordenookalgemenebezoekgegevensbijgehoudenzoalsondermeerdemeest
gevraagdepagina’senhetaantalbekekenobjecten.Hetdoelhiervanisomdeinrichtingvande
websiteteverbeteren,zodatRecruitment4YouB.V.haardienstverleningverderkanoptimaliseren.
1.6.
Wijzigingen
Recruitment4YouB.V.behoudtzichhetrechtvooromwijzigingenaantebrengenindezePrivacy
Policy.ControleerdaaromregelmatigdePrivacyPolicy.
Download