Verzoek tot inzage gegevens

advertisement
[Voorbeeldbrief Inzageverzoek]
Afzender
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]
Betreft: inzageverzoek op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Datum: [datum invullen]
Geachte heer, mevrouw,
Met verwijzing naar artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens wil ik graag binnen vier
weken na dagtekening van deze brief schriftelijk van u weten of [vul in naam van het bedrijf of de
organisatie aan wie het verzoek is gericht] mijn persoonsgegevens verwerkt. Zo ja: wilt u mij dan een
begrijpelijk overzicht geven van alle persoonsgegevens die [vul in naam van het bedrijf of de
organisatie aan wie het verzoek is gericht] van mij verwerkt en hierbij aangeven:

Om welke gegevens het gaat;

Wat het doel is of de doelen zijn van de verwerking;

Aan welke personen, bedrijven en/of andere organisaties deze gegevens zijn of zullen worden
verstrekt;

Waar mijn gegevens vandaan komen (informatie over de herkomst).

[Alleen als je een onverklaarbare waarborg of een hoger tarief moest betalen of de dupe bent
van een andere beslissing op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking:] Als de beslissing
voor het betalen van een hoger tarief of een waarborg [verwijderen wat niet van toepassing is of
een andere beslissing noemen waarvan je de dupe bent] is gebaseerd op geautomatiseerde
gegevensverwerking, dan wil ik graag weten wat de logica is die hieraan ten grondslag ligt en
hoe men op basis hiervan tot deze beslissing is gekomen. Graag een toelichting.
Ik heb een kopie van mijn identiteitsbewijs als bijlage opgenomen zodat u mijn identiteit kunt
vaststellen.
Ik zie uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
[Je naam en handtekening]
Download