Modelbrief uitoefening recht van verzet

advertisement
(verantwoordelijke voor de verwerking)
Naam
Adres
Uw naam
Uw adres
Betreft: uitoefening van mijn recht op verzet tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor
direct-marketingdoeleinden
plaats en datum
Geachte mevrouw
Geachte heer
Hierbij wens ik mijn recht van verzet uit te oefenen tegen uw verwerking van mijn persoonsgegevens
voor direct-marketingdoeleinden.
Aangezien u mijn gegevens verwerkt met het oog op direct marketing, mag ik mij hier volgens
artikel 12 van de Privacywet1 zonder enige motivering tegen verzetten.
Meer concreet wens ik met dit verzet (gelieve aan te kruisen):

dat u al mijn gegevens uit uw bestanden schrapt. Wanneer u later van een derde opnieuw mijn
gegevens zou krijgen, kunt u mij wel weer contacteren;

dat u noteert dat ik niet langer wil dat u mijn gegevens verwerkt, en ervoor zorgt dat ik nooit nog
ongewenste boodschappen krijg van u of van derden met wie u samenwerkt.
Verder bepaalt artikel 12 van de Privacywet dat u mij binnen één maand na ontvangst van dit verzoek
dient te laten weten welk gevolg u eraan hebt gegeven. Bovendien moet u binnen dezelfde termijn de
eventuele ontvanger(s) van mijn gegevens op de hoogte stellen van dit verzet tegen de verwerking
van mijn persoonsgegevens.
(…)
1
De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. Zowel de gecoördineerde versie van de Privacywet als de tekst van het KB van 13 februari 2001 dat de
Privacywet uitvoert, zijn beschikbaar op de website http://www.privacycommission.be
Als bewijs van mijn identiteit voeg ik een kopie van mijn identiteitskaart bij deze brief.
Dank bij voorbaat.
Hoogachtend
Uw handtekening
Uw naam
Bijlage: kopie van uw identiteitskaart met handtekening en datum
Download