Studenten over psychose

advertisement
KADERWERK
27
ONDERZOEK
Studenten over psychose
Ypsilon Limburg vroeg tweedejaars studenten te onderzoeken
wat studenten weten over psychose. Zij ondervroegen zowel hun
studiegenoten gezondheidswetenschappen aan de universiteit
van Maastricht als studenten die andere studies volgden.
Kaderleden geridderd
Zestig studenten deden mee: 27 studenten gezondheidswetenschappen en 33 van de overige studies. Een derde deel van de
studenten kende iemand met een psychotische aandoening.
Drie studenten hadden zelf psychotische belevingen.
Vooroordelen
Antwoorden op de open vragen toonden aan dat studenten gezondheidswetenschappen meer kennis over het ziektebeeld hadden dan de overige studenten en zich meer bewust leken van een
psychose in hun omgeving. Hen viel beter op dat mensen kenmerken vertoonden van een psychotische aandoening. Verder noemden
zij het stigma, dat verbonden is aan psychische aandoeningen,
als een reden waarom er waarschijnlijk meer mensen met een
psychotische aandoening zijn dan ze denken.
Bij de overige studenten viel op dat zij kennis over psychiatrische
aandoeningen misten, zij baseerden hun kennis op vooroordelen.
Iemand heeft pas een psychotische aandoening als deze als zodanig
gediagnosticeerd is. Deze medische bekrachtiging werd door de
gezondheidswetenschapsstudenten niet als reden genoemd.
Zowel gezondheidswetenschappen- als overige studenten gaven
aan afstand te houden van iemand met een psychotische aandoening en minder snel contact te zoeken. Opvallend was dat respondenten uit de groep overige studenten minder vertrouwen hadden
in het werk van medestudenten met psychose.
Kennisvorming
De ‘onderzoekers’ bevelen aan bewustwording en kennis onder de
studenten te vergroten. Ypsilon kan hieraan bijdragen door studieverenigingen te benaderen. Om naamsbekendheid te genereren zou
Ypsilon op posters met pakkende teksten en afbeeldingen haar
logo kunnen plaatsen. Studieverenigingen kunnen in samenwerking
met Ypsilon gastcolleges, klinische lessen of andere activiteiten
organiseren om bij te dragen aan kennisvorming buiten het reguliere onderwijs.
Mea Wuisman | Ypsilon Maastricht
Rita Net-de Rijke
‘Een zeer bezorgde moeder, die vanuit haar
positieve kritische houding een constructieve
bijdrage verleende aan zorgverlening, familie
en cliënt.’ Mooie woorden van de burgemeester van Terneuzen die aan Rita Net-de Rijke
een koninklijke onderscheiding uitreikte.
Rita en mede-Ypsilonner Jan Verhelst werden
onderscheiden als lid in de Orde van Oranje
Nassau voor hun enorme inzet om Zeeuwse
Gronden te realiseren, een voortreffelijke woonvoorziening voor mensen met psychosegevoeligheid, in meerdere plaatsen in Zeeland.
Lammert Floris
Tijdens de opening van het nieuwe kantoor
van Stichting Nieuw Nabuurschap in Groningen, werden initiatiefnemers Lammert en
Gerry Floris onderscheiden als Ridder in de
orde van Oranje-Nassau.
Het echtpaar Floris richtte Nieuw Nabuurschap
op omdat zij merkten dat er niets was aan
werk of dagbesteding voor hun hoogopgeleide zoon. Inmiddels verzorgen ruim 20 vrijwilligers met psychosegevoeligheid bij de
Belastingtoko en de Paperassentoko belastingaangiften, bezwaarschriften, financiële
administratie en nog veel meer.
Informatie: www.belastingtoko.nl
Ypsilon Nieuws 2 | 2016
Download