standaard CV

advertisement
CURRICULUM VITAE
Gelieve dit standaard CV in te vullen. De gegevens zijn vertrouwelijk.
verplicht.
Het gebruik van dit CV is
Naam van de betrekking waarvoor u solliciteert + rang van de betrekking:
Instelling:
1. PERSOONLIJKE GEGEVENS
NAAM :
Voornaam:
Adres:
 privé:
Privé fax:
E-mail:
GSM:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Geslacht:
Ik wens gebruik te maken van een aanpassing in de selectieprocedure omwille van een
handicap
SELECTIECOMMISSIES VAN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL EN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
1
2. OPLEIDING
Hogere studies
Jaren (van
Onderwijsinstel
– tot)
ling
Opleidingsniveau
Richting en
specialisatie
Taal van
het
Geslaagd?
(ja-nee)
diploma
Bijkomende opleidingen, getuigschriften…
Jaren (van –
tot)
Onderwijsinstelling
Naam van de opleiding+korte bescrijving van de inhoud
SELECTIECOMMISSIES VAN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL EN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2
3.
TALENKENNIS
Duid uw kennisniveau aan
1 = basis 2 = voldoende kennis 3 = zeer goed
Moedertaal:
Andere talen
Begrijpen
Spreken
Bent u in het bezit van een taalattest van SELOR:
ja -
Lezen
Schrijven
nee
Indien u in het bezit bent van een taalcertificaat, gelieve een kopie in bijlage toe te voegen.
Voor welk artikel(en) bent u geslaagd?:
Art. 7
Art. 8
Art. 9§1
Art. 9§2
Art. 10
Art. 11
Art. 12
….
4. INFORMATICAKENNIS
Duid uw specifieke kennis en uw niveau aan
1 = noties, 2 = goede kennis, 3 = zeer goede kennis
Besturingssystemen (bijvoorbeeld Windows, Linux, Mac, …)
Namen:
Niveau:
Tekstverwerking (bijvoorbeeld Word, …)
Namen:
Niveau:
Informatie en communicatie (bijvoorbeeld Outlook, Internet Explorer, Lotus Notes, …)
Namen:
Niveau:
Presentatie (bijvoorbeeld Powerpoint, …)
Namen:
Niveau:
Spreadsheets (bijvoorbeeld Excel, …)
Namen:
Niveau:
Databanken (bijvoorbeeld Access, SAP, Business Intelligence,… )
Namen:
Niveau:
SELECTIECOMMISSIES VAN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL EN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
3
5. NIVEAUANCIENNITEIT
Wie is uw huidige werkgever?
Bent u een personeelslid in de openbare sector van niveau A?
Ja - Neen
Indien ja, vanaf welke datum?
Bent u laureaat van een bevorderingsexamen van niveau A?
Ja Neen
Indien ja, vanaf welke datum?
In de hiernavolgende tabel dienen de verschillende periodes waarbij u personeelslid in de
openbare sector van niveau A was (inclusief de periodes als stagiair):
Periode
(mm/jj)-(mm/jj)
Werkgever
Dienst
Graad en Rang
SELECTIECOMMISSIES VAN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL EN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
4
1. ERVARING IN EEN LEIDINGGEVENDE FUNCTIE
Artikel 466 § 2 van het Statuut van het Ministerie , artikel 465 § 2 van het Statuut van de ION’s
bepalen: “Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer in een
overheidsdienst of in een organisatie uit de privé-sector”.
In de hiernavolgende tabel geeft u de verschillende periodes aan waarin u een leidinggevende
functie had
Naam van de organisatie:
Adres:
Activiteit:
Budget waarvoor u verantwoordelijk was:
Aantal werknemers:
Aantal personen voor wie u verantwoordelijk was:
Functie:
Periode: van
tot
Graad:
Rang:
(mm/jj)
Gelieve een organogram toe te voegen om uw functie binnen de organisatie te situeren of situeer
uzelf in de organisatie
Omschrijf de inhoud van deze functie (rol, verantwoordelijkheden, …):

enkel invullen als u tot de overheid behoort
SELECTIECOMMISSIES VAN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL EN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
5
Naam van de organisatie:
Adres:
Activiteit:
Budget waarvoor u verantwoordelijk was:
Aantal werknemers:
Aantal personen voor wie u verantwoordelijk was:
Functie:
Periode: van
tot
Graad:
Rang:
(mm/jj)
Gelieve een organogram toe te voegen om uw functie binnen de organisatie te situeren of situeer
uzelf in de organisatie
Omschrijf de inhoud van deze functie (rol, verantwoordelijkheden, …):

enkel invullen als u tot de overheid behoort
SELECTIECOMMISSIES VAN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL EN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
6
2. ANDERE ERVARINGEN
Periode
(mm/jj-mm/jj)
Werkgever
Functie
Beschrijving van de
functie
3. EXPERTISE
Op welk vlak beschikt u over expertise? Leg uit.
Welke specifieke kennis of competentie(s) beschikt u? Leg uit.
SELECTIECOMMISSIES VAN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL EN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
7
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt u hierbij meegedeeld dat de verwerking van
deze gegevens is toevertrouwd aan het Secretariaat van de Selectiecommissies voor de
mandaatfuncties van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
De houder van het bestand is het Secretariaat van de selectiecommissies voor de mandaatfuncties
van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel.
De behandeling van de voorliggende gegevens gebeurt exclusief in het kader van de procedure van
de selectie van de mandaten van de Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
U kunt toegang krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en er de schrapping of eventuele
verbetering van bekomen door u te richten tot het Secretariaat van de selectiecommissies voor de
mandaatfuncties – City Center,/
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel. (02/800 36 [email protected])
Meer informatie over de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens kan worden verkregen
bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
SELECTIECOMMISSIES VAN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL EN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
8
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards