Achter het jihadisti sch geweld

advertisement
www.merf.org
februari 2015
MERF Nieuws
Middle East Reformed Fellowship —“Verkondiging van Gods koninkrijk”
Achter
het
jihadistisch
geweld
Tijden veranderen heel
snel in de moslimwereld.
Enkele jaren geleden zou
geen moslim zijn twijfels
over en kritiek op de religie
hebben durven uiten, zelfs
niet fluisterend. Vrijheden
die men zich in eerste
instantie alleen veroorloofde binnen de privé
tekstberichten via telefoon
en internet barsten nu
naar buiten in de publieke
arena. Duidelijke verwijzingen naar het evangelie
bevestigen de rol van de
‘Goddelijke Hand’ in alles
wat er gaande is, ondanks
gerelateerde schrijnende
gebeurtenissen.
Noord-Europese
Mohammed
Vorige maand werden
tien Franse journalisten
en twee politiemensen
doodgeschoten door twee
jihadistische Fransen van
Algerijnse komaf. Een
andere—van Malinese
afkomst—vermoordde in
koelen bloede vier stadgenoten die als gijzelaars
werden vastgehouden in
De Issa-almasih website
brengt elke dag woorden
van Christus.
een Parijse koosjere supermarkt. Het motief van deze
(zelf )moordenaars schijnt
het bizarre bezwaar te zijn
tegen het maken van welke
afbeeldingen van hun profeet dan ook. Toch aanbidden veel Sjiitische moslims een afbeelding van
Mohammed zoals hij er
misschien uitgezien heeft
en zij tonen die in het openbaar. Zijn portret lijkt veel
op een populaire afbeeld-
ing van Jezus, gemaakt
door een Mormoons kunstenaar en vereerd door
sommige christenen. Hij
heeft daar het voorkomen
van een Noord-Europeaan
met lange blonde haren.
(Heel vreemd omdat
zowel Arabieren als Joden
Semieten zijn!). Toch zijn
er geen bedreigingen geuit
naar moslims die afbeeldingen van Mohammed
laten zien.
Onverschrokken
moed
Feit is dat de meerderheid van de moslims zich
openlijk verzet tegen de
beijveraars van de jihadistische ideologie en tegen
hun agenda. Een vooraanstaand journalist van de
Arabische tv, radio en het
internet, Ibrahim Eesa,
drijft zonder vrees de spot
met de sharia wetten en
met de heilige uitspraken
die aan Mohammed worlinks: Arabische jongeren zijn niet
langer geïntimideerd door de
islamitische traditie
Download
D
l d MERF Nieuws
Ni
van: powerofchristatwork.net
f hi
k
vervolg op achterzijde
MERF Nieuws
februari 2015
Alles uit GENADE
den toegeschreven (hadith). Hij zegt herhaaldelijk
dat hij niet in zo’n god gelooft en dat hij niet bij zo’n
religie hoort. Islamitische
fanatici noemen zulke
mensen “murtadeen”—
teruggegleden mensen—
en vaardigen religieuze
edicten (fatwa) uit waarin
ze oproepen hen te vermoorden. Gelukkig bieden
enkele Arabische overheden nu politiebescherming aan zulke moedige
intellectuelen. Miljoenen
trouwe bewonderaars volgen en ondersteunen hen.
Hemelse Jezus
Een andere populaire
satiricus, Tawifee Okasha,
viel onlangs de sharia
versie van “oog om oog,
tand om tand” aan. Deze
versie roept onder andere
op tot het afhakken van
de handen bij dieven.
Hij noemde het een barbaarse religieuze praktijk.
In hetzelfde programma
vertelde hij dat wat Jezus
leerde over liefde en vergeving “ de lijfspreuk is van
hemelse genie en wijsheid.”
Iemand met een uitgesproken moslim naam, reageerde op zijn programma,
en zei: “dat is omdat Jezus
uit de hemel is gekomen en
daarom moeten wij hem
allemaal aanbidden…”
Okasha bedankte hem en
zei verder: “Ik dacht altijd dat het toekeren van de
andere wang naar hem
die je slaat, zwakheid was.
Nu weet ik dat het eerder
een uiting is van geloof dat
het God is die verdedigt en
wreekt….”
Christenen die
nadenken
Een universitair docente
van midden dertig was zeer
ontgoocheld over alle religies. Ze wilde in contact
komen met “christenen die
nadenken en serieus zijn
MERF Nederland
De MERF wordt wereldwijd gesteund. In
Nederland wordt de steun gecoördineerd door
de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel.
CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de
GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBIgroepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus
aftrekbaar van de belasting.
Uw gift is heel welkom op IBAN-rekeningnr.
NL INGB t.n.v. CSM, Meppel
Wat wij kunnen leren van
het verhaal hierboven, is
dat deze zusters en andere
bekeerde ex-moslims, niet
verteld hoefde te worden
wat er mis was met hun
religie. Zij hadden geen
behoefte aan argumenten ter verdediging van
de autoriteit en betrouwbaarheid van de Bijbel. Ze
hebben geen moeite om te
geloven dat Jezus het vleesgeworden Woord van God
is en dat hij gekomen is om
te sterven voor onze zonden (wat de Islam ontkent).
Laat het duidelijk zijn: het
meest noodzakelijk is de
kracht van Gods Woord en
Geest.
over hun geloof…” zoals ze
het uitdrukte. Eén van haar
studenten die ze beschrijft als “intelligent en dapper”, ook met een moslim achtergrond, vertelde
haar over een radioprogramma dat “…haar hielp
boven: Jonge Arabische vrouwen
het christelijk geloof beter
weten de weg op het internet
te begrijpen….” en stuurde
haar links naar enkele
Arabische publicatie van
christelijke websites.
Luthers “Over de geknechte wil”
Dit bracht de docente
ertoe om te gaan luisteren en lezen. Haar
conclusies:
“…Mohammed en de
koran zeggen aardige
dingen over Jezus.
Maar honderden miljoenen moslims hebben geen ware kennis…. Ze weten niet
wie Jezus echt is en
waar het in zijn aardse
missie om ging…. Het
is me nu ook duidelijk
dat de meeste christenen op dezelfde manier onwetend zijn… ze
waarderen niet de diepe
“We weten ook dat
eenvoud van het onderde Zoon van God
wijs van Jezus, zijn leven
gekomen
is en ons
en missie….” Zij hebben
inzicht
heeft
gegeven
nu een missie: anderen te
om
de
Waarachtige
vertellen wie Jezus echt is.
te kennen. En wij zijn
Voor hun eigen veiligheid
in de Waarachtige,
moet dit heel discreet
omdat we in zijn
gebeuren. Gedenk hen en
Zoon Jezus Christus
alle nieuwe gelovigen in
uw gebeden. Nu hun aanzijn. Hij is de ware
tal aan het toenemen is zal
God, hij is het
ook de boosheid en het
eeuwige leven.”
geweld van de fanatiekelin— Johannes :
gen toenemen.
MERF Nederland | CSM, PO Box 285, 7940 AG Meppel, NL | [email protected] | www.merf.nl
Download