WAAROM EEN INTERRELIGIEUZE DIENST IN DE

advertisement
WAAROM EEN INTERRELIGIEUZE DIENST
IN DE KERSTWEEK ?
Door een combinatie van de christelijke en de islamitische kalender vallen de geboortedag
van Jezus Christus en die van de profeet Mohammed dit jaar uitzonderlijk in dezelfde week.
Het zal 33 jaar duren eer zulke situatie zich opnieuw voordoet. Negen katholieke en
islamitische verenigingen zien daarin een teken van vrede en broederlijkheid en besloten om
in die context een spirituele interreligieuze samenkomst te organiseren. Het is de bedoeling
beide gemeenschappen samen te brengen aan de hand van liederen, gebeden en
schriftteksten uit beide tradities, waarbij ook wordt stilgestaan bij de betekenis van zowel het
feest van Kerstmis als dat van Mawlid an-Nabi. Er worden eveneens getuigenissen voorzien
om historische ontmoetingen tussen moslims en christenen te illustreren.
Het is de organisatoren niet te doen om Jezus met Mohammed te vergelijken. De eerste
heeft een plaats in het islamitisch gedachtengoed en wordt als één der grote profeten
beschouwd. De theologisch geïnspireerde titel ‘Zoon Gods’ en de kruisiging, die in
contemporaine bronnen als een historisch feit vermeld wordt, zorgen echter voor het grote
verschil. De stichter van de islam daarentegen heeft in de christelijke geloofstraditie geen
plaats van betekenis. De Bijbel houdt het bij Jezus als laatste openbaring aan de mensheid,
ter vervulling van de Joodse Messiasverwachting.
De motivatie voor het initiatief ligt bijgevolg elders. De organisatoren willen immers de hoger
vermelde kalendercombinatie aangrijpen om opnieuw uiting te geven aan wederzijds respect
en om de noodzaak te onderstrepen samen spirituele initiatieven te nemen in de
pluralistische context van vandaag. Daarbij blijft het besef bestaan dat veel ons verenigt en
veel ons ook gescheiden houdt. Dat is precies de inzet van een ernstig dialoogproject.
Wanneer katholieken naar aanleiding van het Kerstfeest met twee groepen moslims
samenwerken, meer bepaald een Brusselse soefivereniging en een sjiitische moskee uit SintJans Molenbeek, en wanneer moslims naar aanleiding van Mawlid an-Nabi met katholieke
groepen rond de tafel zitten, houdt zulks een sterk signaal in, vooral in een tijd waarin
sommigen in de naam van religie en God haat prediken en aanslagen plegen.
In het recente verleden vonden trouwens gelijkaardige evenementen plaats. In oktober 2014
organiseerden enkele van de betrokken verenigingen een interreligieuze samenkomst in een
moskee te Anderlecht, naar aanleiding van het samenvallen van het katholieke feest van SintFranciscus van Assisi en het islamitische Offerfeest. Daarnaast houdt de soefiegroep Alawiya
reeds vier jaar na elkaar een interlevensbeschouwelijke viering in de week van Kerstmis,
meestal in een kerk in Brussel.
Download