Educatieve Minor QUIZ - Geschiedenis en Didactiek

advertisement
• Stelling:
• VMBO leerlingen aanleren dat geschiedenis gebaseerd is
op interpretatie is veel te moeilijk voor ze.
• Bjorn Wansink 2013
Doelen
• Een theoretische verkenning aangaande concept
interpretatie
• Hoe geef je ‘geschiedenis als interpretatie’ vorm in de
klas?
Om er in te komen
• Kom het schoolgebouw binnen als:
• Waar kijk je naar?
1. LES?
Om er in te komen
• Schrijf zo nauwkeurig mogelijk op wat je gisteren vanaf
12 uur hebt gedaan tot nu toe.
• Wat heb je achter gelaten als bewijs van je handelen?
• Welk bewijs heb je opzettelijk achtergelaten?
• Welk bewijs heb je onopzettelijk achter gelaten?
Seixas & Peck
Om er in te komen
Kun je alles nauwkeurig herinneren?
Geeft het achtergebleven bewijs een goede representatie
van wie je bent?
Bronnen zijn onvolledig, soms
gekleurd: interpretatie is nodig.
Het is beter om meerdere
bronnen te hebben
Om er in te komen:
• Schrijf een stuk in de schoolkrant over deze
workshop/les:
• Je hebt tot je beschikking…..
LES?
Om er in te komen: Voetbal
https://www.youtube.com/watch?v=IZ55KKd1ov0
Wat gebeurt er?
Hoe kijkt een Nederlander er naar?
Hoe kijkt een Mexicaan er naar?
Standplaats
maakt uit bij
interpreteren
Om er in te komen:
• De sinaasappel:
Patist & Wansink, 2016
standplaats
Positionality
Relativisme?
object
subject
communication
Methodologisch:
- Feit / mening
- Representatief
- Bedoeling van de
maker?
- Betrouwbaarheid
- Wie is de maker?
Drie temporele zones van multiperspectiviteit
In het heden
door het verleden
In het verleden
Wansink et al, 2016
Waarom moeten lnn dit leren?
1. Nationalïstische: “traditionele” geschiedenis richt zich
op 1 verhaal.
“opwekking van warme vaderlandsliefde als bestanddeel
der nationale opvoeding”
A. Vanuit postmoderinsme: epistemologisch gezien is 1
verhaal niet houdbaar.
B. Niet wenselijk, want in de samenleving zijn ook
meerdere verhalen (“voices”). Burgerschap.
Waarom moeten lnn dit leren:
Deze tendens zie je in heel West-Europa en VS.
Hoewel….
History is interpretive. Even if they are
eyewitnesses, people construct different
De roep omaccounts
1 (nationalistisch)
verhaal
is wederom
groot.
of the same event,
which
are
shaped by their perspectives—their ideas,
attitudes, and beliefs (C3, USA, 2013).
Bijvoorbeeld:
Rusland: Poetin probeert nu 1 geschiedenisboek in te laten
voeren.
Waarom moeten lnn dit leren (VMBO):
Een kandidaat kan:
4) principes en procedures die kenmerkend zijn voor de
benaderingswijzen van het vak geschiedenis en
staatsinrichting toepassen
• zich op basis van historische gegevens een beeld
vormen van historische gebeurtenissen, verschijnselen,
ontwikkelingen en personen:
• - rekening houdend met de standplaatsgebondenheid
van de bronnen
Waarom moeten lnn dit leren:
Een kandidaat kan:
• een eigen standpunt over historische gebeurtenissen,
verschijnselen en ontwikkelingen weergeven en
toelichten:
• - zich verplaatsen in opvattingen, waarden en
motieven van mensen in het verleden, er rekening mee
houdend dat zij niet over dezelfde kennis konden
beschikken als wij nu
• - opvattingen, waarden en motieven, waardoor mensen
in het verleden werden geleid, vergelijken met die van
zichzelf en tijdgenoten
Criteria voor Historische
Inleving
Student gebruikt historische
context om perspectieven van
historische actoren voor
zichzelf en anderen begrijpelijk
te maken.
Student gebruikt tekstueel,
visueel, mondeling of
kunstmatig bewijs om valide
conclusies over de gevoelens
en gedachten van een
historische actor te maken.
Student herkent en
identificeert uiteenlopende
perspectieven van
historische actoren in een
bepaalde historische
gebeurtenis.
Niveau 1:
ontoereikend
Niveau 2:
enigszins
Niveau 3: zeer
goed
Leerling ziet de
gebeurtenis als losstaand,
zonder rekening te
houden met het denken
van de tijd, de
voorafgaande
gebeurtenissen en/of de
achtergrond van de
historische actor.
Leerling maakt geen
gebruik van
bronelementen om
gedachten en gevoelens
van historische actoren te
onderbouwen, maar
baseert zich op eigen
verbeelding.
Leerling verbindt de
gebeurtenis oppervlakkig
met de voorafgaande
gebeurtenissen,
achtergrond van de
historische actor en het
geldende denken in die
tijd.
De leerling plaatst de
gebeurtenis
consequent tegen de
achtergrond van andere
gebeurtenissen, de
achtergrond van de actor
en de gangbare manier
van denken in die tijd.
Leerling citeert
bronelementen, maar
weet deze niet altijd op de
juiste manier te
gebruiken om de
gedachten en gevoelens
van de historische actor te
onderbouwen.
Leerling is in staat om
met gebruik van
bronelementen op bewijs
gebaseerde conclusies te
trekken over de
gedachten en gevoelens
van een historische actor.
Leerling ziet historische
gebeurtenissen vanuit
monoperspectief: er is
slechts een verhaal
hierover en dat is ‘de
waarheid’.
Leerling erkent dat een
historische gebeurtenis
vanuit verschillende
perspectieven kan worden
bezien en dat dit ook de
claim op de waarheid kan
beïnvloeden, maar weet
dit nog niet altijd
consequent toe te passen.
Leerling bekijkt een
historische gebeurtenis
vanuit verschillende
invalshoeken, heeft een
kritische blik bij het
bespeuren van eventuele
standpunten en motieven
van bronnenschrijvers en
heeft zodoende
consequent oog voor
multiperspectiviteit.
Seixas & Iclon
Chapman’s Kameel…
Wat is kritisch denken?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Absoluut
Als je iets in je tekstboek leest kun je er zeker van zijn dat
het waar is.
Relatief
Wat waar is een kwestie van mening
Evaluativist
Bij het onderzoeken van bronnen is het belangrijk om na te
gaan wat de bedoeling van de auteur is geweest.
(o.a. Kuhn, 1999; Magionni, 2009; Wheeler, 2007)
Stoel et al, 2016
Cognitieve development model: (historical)
epistemology
content
Epistemic
switching
Criterialist
past
history
No truth:
Historical
literacy
subjectivism
past
history
No truth
Naïve
objectivist
past
history
truth
Based upon: Maggioni 2009
2 uur
Scripts &
Stereotype
Computer &
Televisie
Cognitive biases that screw up your thinking
•
•
•
Conformation bias:
Seeking information that confirms our choices and beliefs,
while disconfirming evidence. (bv. stelling)
•
Representativeness heuristic
•
•
Judging the likehood of an event based on how well the
event match your prototypes. *(wat is Sarah?)
Seeing the historical world
• Lnn vinden interpretatie vervelend en
irritant...
(opzoek naar waarheid; identiteit)
Epistemic Authorities & epistemic friction.
Een docent:
Vader & geloof
Er zijn zoveel dingen, die, waarvan jij weet hoe het
zit. Hè, en dat wil je ook vertellen. En ik wil het er
over hebben en ik wil er alles bij halen aan bronnen
en weet ik wat, maar ik heb ook altijd heel veel hart
voor
Recht van
de die kinderen die met hun verhaal zitten, hun
nationaliteit, de dingen die zij meekrijgen. En dan
sterkste..
Vrienden
/ ik, wie ben ik om hun hele wereldbeeld
denk
chathelemaal overhoop te gooien.
Docent;
meerdere
waarheden?
Wansink, 2016
Wie vertelt de ‘waarheid’? Bij welke gebeurtenis?
The statue of J.P. Coen in Hoorn
Wat moet er gebeuren met het beeld?
• 1) het beeld moet weg
• 2) het beeld moet blijven
• 3) anders
• Je moet een argument geven:
Estalnd; Monument of Lihula:
To all Estonian soldiers who died in the second
war for the liberation of the fatherland and a free
Europe 1940-1945,"
The boundaries of multi-perspectivity
• Practical: The teacher is gatekeeper: there are unlimited
perspectives.
• Normative: Teachers do not want to introduce all
perspectives.
De geschiedenis van de Vikingen interpreteren vanuit
verschillende perspectieven DirkJanvandenBerg
Schoolplaten in deze PowerPoint zijn gehaald van:
http://historywallcharts.eu
Schoolplaten over Vikingen vergelijken
•
•
Je krijgt verschillende schoolplaten uit Nederland, Denemarken, Duitsland, Zweden en
Frankrijk te zien.
•
Alle schoolplaten zijn gemaakt tussen 1890 en 1950.
•
Maak tijdens het bekijken van de schoolplaten aantekeningen a.d.h.v. de volgende vragen:
•
Waar komt de bron vandaan?
Wat weet je over de herkomst van de bron en maker?
•
Wat zie je op de bron? Hoe worden de Vikingen
•
verbeeld?
De Vikingen vallen Dorestad aan – een Nederlandse schoolplaat
Een grote hal in een Vikingdorp – een schoolplaat uit Zweden
De Vikingen vallen Parijs aan – een Franse
Een begrafenis van een Viking – een schoolplaat uit
Denemarken
Hitler
Duitse volk
Spoorwegen
Rest van Europa
Joodse Kapo
Duitse soldaten
Etc..
Dirks, Schoonhovens College
Werkvormen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mysterie
Kwadrant
Levenslijn
Welk woord weg
Spotprenten
Klassikale discussie
Films uit verschillende landen
Rollenspel
Expert opdracht met verschillende bronnen (Owen
opdracht)
• Diamant
Stelling:
• VMBO leerlingen aanleren dat geschiedenis gebaseerd is
op interpretatie is veel te moeilijk voor ze.
• Vragen:
• Bjorn Wansink
• [email protected]
Download