Een nieuw Behoud voor Baanstede

advertisement
Een nieuw Behoud voor BaanStede
Wat doet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alfacheque Purmerend
Assembleren en monteren
Begeleid werken
Detachering
Digitalisering
Druk & Copy
Elektromontage
Fietsenbeheer
Groenvoorziening
Post
Re-integratie
Schoonmaak
Verpakken
Basis voor informatie in deze presentatie: Baanstede.nl, FNV.
Foto’s: J. van Keulen.
BaanStede is een Gemeenschappelijke Regeling van negen Noord-Hollandse gemeenten. Dit is
een juridisch samenwerkingsverband van lagere overheden. Bepaalde aan deze partijen
toebedeelde taken en bevoegdheden worden hierbij overgeheveld naar een speciaal daartoe
opgerichte, gezamenlijke organisatie. In het geval van BaanStede gaat het om de uitvoering
van de Wet sociale werkvoorziening. Het algemeen bestuur bestaat uit de wethouders sociale
zaken van de gemeenten; het dagelijks bestuur moet minimaal vijf keer per jaar bijeenkomen.
gemeente Beemster,
gemeente Edam-Volendam,
gemeente Landsmeer,
gemeente Oostzaan,
gemeente Purmerend,
gemeente Waterland,
gemeente Wormerland,
gemeente Zaanstad,
gemeente Zeevang,
Bezuinigingen vanwege de wet
•
Het kabinet Rutte-I besloot in 2011 om per 1 januari 2013 een nieuwe wet - Wet
Werken naar Vermogen (WWnV) - in te voeren met als doel het aantal mensen in
de WSW uiteindelijk te beperken tot 30 duizend in heel Nederland. In 2010
werkten er echter landelijk ongeveer honderdduizend mensen in de sociale
werkvoorziening. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van diverse sociale
regelingen komt bij de gemeenten te liggen. Het nieuwe kabinet zet een
vergelijkbare koers in. Maar de wet is nog niet aangenomen.
•
Als men van het bovenstaande uit gaat, levert dit een forse bezuinigingsopgave
op, het geplande tekort van BaanStede voor 2013 loopt daarmee op tot 2,7
miljoen. Ook in de komende jaren verwacht men een vergelijkbaar verlies.
Door het bestuur voorgestelde oplossing
Begeleiden
Het bestuur van BaanStede heeft besloten alle inwoners met een SW-indicatie in Zaanstreek-Waterland te
begeleiden naar een arbeidsplek buiten BaanStede. Waarbij wel de begeleiding van deze medewerkers
naar en op de werkplek blijft bestaan.
Anders werken
Er zijn twee belangrijke redenen voor het besluit. Het bestuur is van mening dat een ‘SW-er’ het meest
gebaat is bij werken bij een reguliere werkgever. Daarnaast is een andere manier van werken nodig om te
voorkomen dat de tekorten bij BaanStede verder oplopen.
Nieuwe koers
Zonder koersverandering zijn de tekorten niet meer door de gemeenten op te brengen. De periode tot de
zomer van 2013 wordt gebruikt om deze nieuwe koers verder uit te werken. Daarna zal het nog ongeveer
vier jaar duren voor nieuwe werkwijze helemaal is ingevoerd.
Er is dan ook een transitiebudget beschikbaar gesteld.
Twijfels
• Kunnen SW-ers wel bij gewone werkgevers terecht (zeker als deze
conform hun nieuwe verplichtingen ook in plaats van hen ‘gewone
werklozen’ kunnen inschakelen)?
• Is de voorstelling dat BaanStede-werknemers beter af zijn bij een gewone
werkgever niet heel rooskleurig?
• Is het in de praktijk wel haalbaar dat de begeleiding op de nieuwe
werkvloer blijft bestaan?
• Hebben de gemeenten tot nu toe wel voldoende in BaanStede
geïnvesteerd?
• Wordt rekening gehouden met het feit dat bij een bedrijf als BaanStede
‘inbesteden’ mogelijk is?
• Wordt rekening gehouden met het feit dat het werk bij BaanStede andere
kosten (o.a. sociale en psychische opvang, kosten van milieuschade)
voorkomt?
• Houdt men voldoende rekening met het feit dat gemeenten een
zorgplicht hebben?
Tijd voor een alternatief!
Uitgangspunten:
• Een voortbestaan van een volledig BaanStede is wenselijk en mogelijk. Opsplitsing in
beschut werk naast detachering betekent een zogenaamde sterfhuisconstructie, waarbij
tweederde van de fte’s voor de SW-ers vervalt. Dit is onwenselijk.
• Een voortzetting kan uitkomen op een positief resultaat voor bestemming. Dit
onderbouwen we met de volgende drie dia’s. We laten het transitiebudget dus buiten
beschouwing.
• Buiten dit resultaat voor bestemming moet men ook nog rekening houden met ‘Social
return on Investment’. We brengen dit in beeld met de laatste dia.
Netto toegevoegde waarde = Bruto
omzetresultaat
Begroting 2013 van BaanStede
Omzet leveringen en diensten
Materiaal en uitbesteed werk
Bruto omzetresultaat
BaanStede aangepaste
begroting 2013
9.802.000
12.302.000
a
979.600
1.230.200
b
8.822.400
11.071.800
BaanStede moet één bedrijf blijven waarbij ook interne detachering en interne
subsidiering kan plaatsvinden.
a = Via inbesteding ontstaat een toename van de omzet Groen met €2,5 mln. Niet meegerekend zijn
mogelijk hogere omzetten o.a .via inbesteding repro/post en schoonmaak. Houd wel rekening met nog
lopende contracten.
b = Ga ervan uit dat de gemeente de beplanting levert; bij Groen ontstaat een toename van uitbesteding.
overzicht begroting zie hand-out
Begroting 2013 van BaanStede
BaanStede aangepaste
begroting 2013
Lasten
Lonen en sociale lasten WSW
23.034.100
23.034.100
338.700
400.000
3.725.200
3.725.200
Overige personeelskosten
566.200
566.200
Externe dienstverlening
277.100
277.100
Afschrijvingen
812.200
812.200
Rente
312.100
312.100
Huurkosten
525.000
525.000
Onderhoudskosten
813.500
813.500
Energieverbruik
398.700
398.700
Belastingen en verzekeringen
219.700
219.700
Algemene kosten
857.400
857.400
67.900
67.900
980.000
300.000
Vervoerskosten WSW
Salarissen en soc.last.ambtelijk
Diverse lasten
Herstructureringskosten
Totaal lasten
32.927.800
c
d
32.309.100
c = Doordat men op meer locaties werkt ontstaan hogere vervoerkosten
d = Omdat de WWnV controversieel is verklaard vervalt €980.000; om reorganisaties te
financieren is € 300.000 overgenomen.
overzicht begroting zie hand-out
Naar een positief resultaat voor bestemming
Begroting 2013 van Baanstede
Bruto omzetresultaat
Baanstede aangepaste
begroting 2013
8.822.400
11.071.800
32.927.800
-24.105.400
32.309.100
-21.237.300
93.700
93.700
Bedrijfsresultaat
-24.011.700
-21.143.600
WSW-Subsidie-overdracht
22.010.500
22.010.500
-725.700
-725.700
-2.726.900
141.200
Totaal lasten
Vrijval van voorzieningen
Diverse baten
Incidentele baten
Loonsuppleties Begeleid Werken
Resultaat onafh. Gem. bijdragen
Resultaat voor bestemming
overzicht begroting zie hand-out
Social return on investment
•
SROI = Maatschappelijk rendement (SROI) is een methode voor het meten van extra-financiële waarde
(dat wil zeggen, b.v.milieu- en sociale waarden die op dit moment niet terug te vinden zijn in de
conventionele financiële rekeningen (= economic return on investment EROI) ten opzichte van
geïnvesteerde middelen (zie de Engelse Wikipedia onder SROI)
•
•
Voorbeeld: (de getallen zijn niet de werkelijke getallen)
Uitgave voor 1 FTE BaanStede € 20.000, opbrengst €15000 → EROI werk met een negatieve opbrengst
van € 5000.
•
SROI stelt ook: - €5000, maar er wordt bespaard op uitkeringen van sociale zekerheid, medische kosten,
psychische kosten, kosten van criminaliteit, milieukosten enz. voor een bedrag van € 18000, dus SROI
werkt met een positief resultaat van € 13000.
•
Een bijkomende factor is dat hier de menselijke waardigheid en beschaving nog buiten beschouwing
worden gelaten.
•
Let wel het zijn ratio's dus je moet de – € 5000 en de + € 13000 afzetten tegen het bedrag van de
investering.
Dit is wat anders dan wat gemeente Zaanstad zegt:
De omschrijving van de gemeente is: “Social Return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen bij
inkoop, diensten of leveringen bij de gemeente, zodat leveranciers een bijdrage leveren aan de uitvoering van het
gemeentelijk beleid ten aanzien van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”
Een andere toekomst voor heel
BaanStede is mogelijk
Laten we eerst alles goed in beeld
hebben!
Download