Aanvraag van een omgevingsvergunning voor

advertisement
Bijlage 1 bij het ministerieel besluit houdende wijziging van een aantal
formulieren
naar
aanleiding
van
de
inwerkingtreding
van
de
omgevingsvergunning
Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Aanvraagvaneenomgevingsvergunningvoor
stedenbouwkundigehandelingenofde
exploitatievaneeningedeeldeinrichtingof
activiteit
OV-01-161125
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Waarvoordientditformulier?
Metditformulierkuntueenvergunningaanvragenvoordeuitvoeringvanstedenbouwkundigehandelingen.
Bijdeexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteitvanklasse1of2kuntumetditformuliereenvergunning
aanvragenvoor:
- deexploitatievaneennieuweingedeeldeinrichtingofactiviteit;
- dehernieuwingvaneenvergunningvoordeexploitatievaneenbestaandeingedeeldeinrichtingofactiviteit;
- eenveranderingvandeexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit;
- deexploitatievaneenuitsluitendtijdelijkingedeeldeinrichtingofactiviteit;
- deexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteitdievergunningsplichtigisgewordendooreenaanvullingof
wijzigingvandeindelingslijst.
Ukuntmetditformulierookeenvergunningaanvragenvoor:
- combinatiesvandebovenstaandemogelijkheden;
- combinatiesvandebovenstaandemogelijkhedenendemeldingvaneenstedenbouwkundigehandelingofdemelding
vandeexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteitvanklasse3.
Hoevultuditformulierin?
Deaanvraagbestaatuit:
- eenhoofdformulier:ditaanvraagformulier;
- eennevenformulier:deaddenda.
Alsdeaanvraagbetrekkingheeftopstedenbouwkundigehandelingenopverschillendelocaties,beantwoordtude
vragenvanonderdeel2,4,5,7,10en11voorelkelocatie.
Alsdeaanvraagbetrekkingheeftopverschillendeingedeeldeinrichtingenofactiviteiten,beantwoordtudevragenvan
onderdeel3,4,5,8,9en12voorelkeingedeeldeinrichtingofactiviteit.
Bijsommigevragenwordtudoorverwezennaaraddendawaarueenvraagmoetbeantwoordenofwaaru
gedetailleerdeinformatiekrijgtoverdocumentendieubijuwaanvraagmoetvoegen.
Waarvindtumeerinformatieoverditformulier?
Meerinformatieoverditformuliervindtuindetoelichtingsbijlage.Ukuntdetoelichtingsbijlagedownloadenop
www.omgevingsloket.be.
1.Algemeneprojectgegevens
1.1 Vuldeidentificatiegegevensvanhetprojectin.
projectnaam eigenreferentie 1.2 Waaropheefthetprojectbetrekking?
Ukunteenofmeerhokjesaankruisen.
Alshetprojectzowelvergunningsplichtigestedenbouwkundigehandelingenalsdevergunningsplichtigeexploitatievan
ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat en die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet de
vergunningsaanvraag ingediend worden voor zowel de stedenbouwkundige handelingen als voor de exploitatie van
ingedeeldeinrichtingenofactiviteiten.
deuitvoeringvanstedenbouwkundigehandelingen.Vulhiervooronderdeel2in.
deexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit.Vulhiervooronderdeel3in.
1.3 Tekenhetsitueringsplanvolgensderichtlijnen,vermeldinaddendumA1,envoeghetalsbijlageA1bijditformulier.
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina2van28
2.Gegevensvandestedenbouwkundigehandelingen
Uvultditonderdeelinalsuwaanvraagbetrekkingheeftopdeuitvoeringvanstedenbouwkundigehandelingen.
2.1 Welkestedenbouwkundigehandelingenwiltuuitvoeren?
Ukunteenofmeerhokjesaankruisen.
a)
handelingenwaarvoordemedewerkingvaneenarchitectvereistis.Kruisaanomwelkehandelingenhetgaat.
bouwenofherbouwen.Hoeveelgebouwenwordengebouwdofherbouwd?
Herbouwenhoudtindatmeerdanveertigprocentvandebuitenmurenvaneengebouwafgebrokenwordt.Vul
voorelkgebouwaddendumB2inenvoeghetalsbijlageB2bijditformulier.
nieuweofteherbouwengebouwen
verbouwen.Hoeveelbestaandegebouwenwordenverbouwd?
teverbouwengebouwen
Omwelkesoortverbouwinggaathet?
verbouwenzonderfunctiewijzigingofwijzigingvanhetaantalwoongelegenheden.
VulvoorelkgebouwaddendumB2inenvoeghetalsbijlageB2bijditformulier.
verbouwenmetgeheleofgedeeltelijkewijzigingvandehoofdfunctievaneenbebouwdonroerendgoed.
VulvoorelkgebouwaddendumB2inenvoeghetalsbijlageB2bijditformulier.
verbouwenmetopsplitsingvaneenwoningofwijzigingineengebouwvanhetaantalwoongelegenhedendie
hoofdzakelijkbestemdzijnvoordehuisvestingvaneengezinofalleenstaande.
VulvoorelkgebouwaddendumB2inenvoeghetalsbijlageB2bijditformulier.
slopenvannietvrijstaandegebouwenofconstructies.Vuldegegevensinoverdegebouwendiegesloopt
worden.
b)
aantal totalegrondoppervlakte m²
totaalvolume m³
verhardingen,infrastructuurwerkenoftechnischewerken.VuladdendumB22inenvoeghetalsbijlageB22bijdit
formulier.
c)
terreinaanlegwerken.Kruisaanomwelketerreinaanlegwerkenhetgaat.
ontbossen.Alsdeontbossinggecompenseerdmoetwordenmettoepassingvanartikel90bisvanhetBosdecreet
van13juni1990,vultuhetvoorsteltotcompensatieinophetvoorgeschrevenformulier.Voegdatvoorsteltot
compensatieen,invoorkomendgeval,eenkopievandeministeriëlebeslissingtotontheffingvanhetverbodtot
ontbossingalsbijlageB23bijditformulier.
hoogstammigebomenvellendiegeendeeluitmakenvaneenbos.VuladdendumB20inenvoeghetalsbijlage
hetreliëfvandebodemaanmerkelijkwijzigen.VuladdendumB20inenvoeghetalsbijlageB20bijditformulier.
recreatieveterreinenaanleggenofwijzigen.Hetgaathierbijvoorbeeldomeengolfterrein,eenvoetbalterrein,
B20bijditformulier.
eentennisveldofeenzwembad.VuladdendumB20inenvoeghetalsbijlageB20bijditformulier.
eengrondgebruiken,aanleggenofinrichten.Hetgaathierbijvoorbeeldomhetopslaanvangebruikteof
afgedanktevoertuigen,ofallerleimaterialenofafval,hetparkerenvanvoertuigen,wagensofaanhangwagensof
hetplaatsenvaneenofmeerverplaatsbareconstructiesdievoorbewoningkunnenwordengebruikt.Vul
addendumB20inenvoeghetalsbijlageB20bijditformulier.
d)
dehoofdfunctievaneenbebouwdonroerendgoedgeheelofgedeeltelijkwijzigenzonderstabiliteitswerkenuitte
voeren.VulvoorelkgebouwaddendumB2inenvoeghetalsbijlageB2bijditformulier.
Vanhoeveelgebouwenwordtdehoofdfunctiegewijzigd?
gebouwen
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina3van28
e)
eenwoningopsplitsenofineengebouwhetaantalwoongelegenhedendiehoofdzakelijkbestemdzijnvoorde
huisvestingvaneengezinofalleenstaande,wijzigenzonderstabiliteitswerkenuittevoeren.Vulvoorelkgebouw
addendumB2inenvoeghetalsbijlageB2bijditformulier.
Inhoeveelgebouwenwordthetaantalwoongelegenhedengewijzigd?
f)
gebouwen
handelingenaanenrondgebouwenwaarvoordemedewerkingvaneenarchitectnietvereistis.
Aanhoeveelgebouwenwordenhandelingenuitgevoerd?
gebouwen
Omwelkehandelingengaathet?Ukunteenofmeerhokjesaankruisen.
binnenverbouwingenuitvoerenzonderstabiliteitswerkenuittevoeren.VulvoorelkgebouwaddendumB2inen
handelingenuitvoerenaangevelsendakenofinstandhoudings-enrenovatiewerkenuitvoerenbinnenineen
voeghetalsbijlageB2bijditformulier.
gebouw,zonderstabiliteitswerkenenwijzigingenvanoppervlakteofvolume.Vulvoorelkgebouwaddendum
B17inenvoeghetalsbijlageB17bijditformulier.
bijgebouwen,zoalsgaragesenveranda's,plaatsen.VulvoorelkgebouwaddendumB18inenvoeghetalsbijlage
B18bijditformulier.
niet-overdektelageconstructies,zoalsterrassen,zwembadenenvijvers,bijeengebouwplaatsen.Vulvoorelk
gebouwaddendumB19inenvoeghetalsbijlageB19bijditformulier.
bomenvellendiegeendeeluitmakenvaneenbos.VuladdendumB20inenvoeghetalsbijlageB20bijdit
formulier.
hetreliëfvandebodemwijzigen.VuladdendumB20inenvoeghetalsbijlageB20bijditformulier.
anderehandelingenverrichten.Anderehandelingenzijnondermeerdeplaatsingvanzonnepanelenof
zonneboilers,schotelantennes,kleinewindturbines,airco's,stacaravansofkleinetuinconstructies,ofdeopslag
vanmaterialen.VuladdendumB21inenvoeghetalsbijlageB21bijditformulier.
g)
slopenvanvrijstaandegebouwenofconstructies.Vuldegegevensinoverdegebouwendiegeslooptworden.
aantal totalegrondoppervlakte m²
totaalvolume m³
plaatsingvanpubliciteitsinrichtingen.Kruisaanomwelkepubliciteitsinrichtingenhetgaat.
VuladdendumB24inenvoeghetalsbijlageB24bijditformulier.Niet-commerciëlepubliciteitheeftbetrekkingop
aankondigingenvanopenbaarnutofvantoeristischeofculturelemanifestaties.
publiciteitsdoekopgevelofwerfstelling
aantal reclamedragersvoorwisselendecommerciëlepubliciteit
aantal vastecommerciëlepubliciteit
aantal niet-commerciëlepubliciteit
aantal 2.2 Waaropheeftuwdossierbetrekking?
Opbasisvandezevraagwordtbepaaldofdehemelwaterverordeningvantoepassingis.Ukunteenofmeerhokjes
aankruisen.
debouw,herbouwofuitbreidingvanoverdekteconstructieswaarbijdenieuweoppervlaktegroterisdan40m².Vul
deaanleg,heraanlegofuitbreidingvanverhardingenwaarbijdenieuweoppervlaktegroterisdan40m².Vul
addendumB25inenvoeghetalsbijlageB25bijditformulier.
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina4van28
addendumB25inenvoeghetalsbijlageB25bijditformulier.
deaanlegvaneenafwateringvoordeconstructiesofdeverhardingen,vermeldbijdetweebovenstaande
aankruishokjes,waarvanhethemelwatervoorheenopnatuurlijkewijzeindebodeminfiltreerde.VuladdendumB25
inenvoeghetalsbijlageB25bijditformulier.
geenvandebovenstaandemogelijkheden
2.3 Bentualbegonnenmetdeuitvoeringvandestedenbouwkundigehandelingenwaarvoorunueenvergunning
vraagt?
ja,erisgeenproces-verbaalopgesteld.
ja,eriseenproces-verbaalopgesteld.Vuldegegevensinvanhetproces-verbaal.
datum
maand
jaar
ja,eriseenrechterlijkeuitspraakgedaan.Vuldegegevensinvanderechterlijkeuitspraak.
datum
opsteller dag
dag
maand
jaar
opsteller nee
2.4 Voegdeplannenendefoto’soverdestedenbouwkundigehandelingenbijditformulier.Maakhetdossieropvolgens
hetvantoepassingzijndenormenboek,datdeVlaamseadministratieterbeschikkingstelt.Voegdeplannenenfoto’s
alsbijlageB27.Xbijditformulier,waarbijudeXinvultovereenkomstighetnormenboek.
2.5 Alsuwaanvraagzichbeperkttot:
2.1f)handelingenaanenrondgebouwenwaarvoordemedewerkingvaneenarchitectnietvereistis,of
2.1g)plaatsingvanpubliciteitsinrichtingen,
danhoeftudeverderevragenvanditonderdeel2nietintevullen.
Uhoeftindatgevalookdevragenvanonderdeel4en5nietintevullen,behalvewanneeruinonderdeel3de
exploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteitvanklasse1of2aanvraagt.
2.6 Vulinhoeveelparkeerplaatsenbeschikbaarzijnophetgoed.
Hetgoedomvatdepercelenwaaropdeaanvraagslaat.Houalleenrekeningmetparkeerplaatsendieuitsluitendvoor
hetgoedzijnvoorbehouden.Deparkeerplaatsenopstraatteltudusnietmee.
totaalaantal aangepasteen voorbehouden
plaatsenvoorfietsen parkeerplaatsen parkeerplaatsen
plaatsen
2.7 Heeftdeaanvraagbetrekkingopeengroepswoningbouwprojectofopeenprojectvoordebouwofdeherbouwvan
appartementsgebouwen?
ja.VuladdendumB29inenvoeghetalsbijlageB29bijditformulier.
nee
2.8 Heeftdeaanvraagbetrekkingopminstenseenvanvolgendezaken:
hetaanleggenvantenminste200parkeerplaatsen,
hetwijzigenvaneenbestaandeparkeergelegenheidwaarbijhetaantalparkeerplaatsendoordewijzigingde
drempelvan200parkeerplaatsenofeenveelvoudervanoverschrijdt,
hetbouwenvantenminste250woongelegenheden;
hetbouwenvangebouwenofgebouwencomplexenvoorhandel,horeca,kantoorfunctiesendienstenmeteen
totalebrutovloeroppervlaktenadewerkzaamhedenvantenminste7500m2,
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina5van28
-
hetuitbreidenvaninvorigpuntvermeldegebouwenofgebouwencomplexen,waarbijdetotale
brutovloeroppervlaktedoordieuitbreidingdedrempelvan7500m2ofeenveelvoudervanoverschrijdt;
hetbouwenvangebouwenofgebouwencomplexenvoorindustrieenbedrijvigheidmeteentotale
brutovloeroppervlaktenadewerkzaamhedenvantenminste15000m2,
hetuitbreidenvaninvorigpuntvermeldegebouwenofgebouwencomplexen,waarbijdetotale
brutovloeroppervlaktedoordieuitbreidingdedrempelvan15000m2ofeenveelvoudervanoverschrijdt?
ja.Voegeenmobiliteitseffectenrapport(MOBER),opgemaaktvolgensdetechnischerichtlijnendiehetdepartement
nee
RuimteVlaanderenterbeschikkingstelt,alsbijlageE1bisbijditformulier.
2.9 Kandeaanvraageenbetekenisvolleaantastingvandenatuurlijkekenmerkenvaneenspecialebeschermingszone
veroorzaken(zoalsbedoeldinartikel36ter,§3,vanhetdecreetvan21oktober1997betreffendehetnatuurbehoud
enhetnatuurlijkmilieu)?
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumE6alsbijlageE6bijditformulier.
nee
2.10 Heeftdeaanvraagbetrekkingophetslopenofontmantelenvangebouwen,dieaanalvolgendevoorwaarden
voldoen:
zehaddengeheelofgedeeltelijkeenanderefunctiedanwonen,
hetbouwvolumeisgroterisdan1000m3?
ja.Voegdesloopinventaris,bedoeldinartikel4.3.3vanhetbesluitvandeVlaamseRegeringvan17februari2012
totvaststellingvanhetVlaamsreglementbetreffendehetduurzaambeheervanmateriaalkringlopenenafvalstoffen
alsbijlageB30bijditformulier.
nee
2.11 MaakeenverantwoordingsnotaopzoalsopgenomeninaddendumB26envoegzealsbijlageB26bijditformulier.
2.12 Alsdeaanvraagbetrekkingheeftopwerkenvermeldinartikel34vanhetbesluitvandeVlaamseRegeringvan5juni
2009totvaststellingvaneengewestelijkestedenbouwkundigeverordeningbetreffendetoegankelijkheidvoegdaneen
advieszoalsbedoeldindatartikelofeenverklaringdatbinnendevoorzienetermijngeenadvieswerduitgebracht,toe
alsbijlageB31bijditformulier.
2.13 VoegalsbijlageB32eenbekrachtigdearcheologienotatoealszevereistisovereenkomstigartikel5.4.1vanhet
Onroerenderfgoeddecreetvan12juli2013.
2.14 Voeg,indienzenietelderszijnopgenomen,alsbijlageB33deelementen,vermeldinartikel6.3.2,tweedelid,vanhet
Onroerenderfgoedbesluitvan16mei2014,toealsdeaanvraagbetrekkingheeftophandelingenaanofineen
beschermdgoed,waarvooreentoelatingvereistisalsvermeldinartikel6.4.4,§2,vanhetOnroerenderfgoeddecreet
van12juli2013.
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina6van28
3.Gegevensvandeingedeeldeinrichtingofactiviteit
Uvultditonderdeelinvoordeexploitatievanelkeingedeeldeinrichtingofactiviteitwaaropuwaanvraagbetrekking
heeft.
3.1 Geefeenkorte,niet-technischeomschrijvingvanhetvoorwerpvandeaanvraagineendocumentdatualsbijlageC1bij
ditformuliervoegt.
3.2 Waarligtdeingedeeldeinrichtingofactiviteit,ofwaariszegepland?
Alsdeingedeeldeinrichtingofactiviteitgeenadresheeft,beschrijftudeliggingineendocumentdatualsbijlageC2bij
ditformuliervoegt.Hetinrichtingsnummerhoeftualleenintevullenalsdeingedeeldeinrichtingofactiviteitalover
eeninrichtingsnummerbeschikt.
straatennummer postnummerengemeente inrichtingsnummer 3.3 Waaropheeftdeaanvraagbetrekking?
Ukunteenofmeerhokjesaankruisen.
eennieuweingedeeldeinrichtingofactiviteitvanklasse1of2
eenveranderingvaneeningedeeldeinrichtingofactiviteitdienadeveranderingingedeeldblijftalsinrichtingof
activiteitvanklasse1of2.Kruisaanomwelkeveranderinghetgaat.
eenveranderingdiebeperktisofbeperktgeachtwordt:
eenbeperkteverandering.Eenveranderingisbeperktalszegeenbijkomendrisicovoordemensofhetmilieu
eenwijzigingofuitbreidingmeteeninrichtingofactiviteitdieindederdeklasseisingedeeld
eenuitbreidingmeteentijdelijkeinrichtingofactiviteit
inhoudtendehindernietvergroot.
eenandereveranderingdaneenbeperkteveranderingvaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit
dehernieuwingvaneenmilieu-ofomgevingsvergunningvooreenbestaandeingedeeldeinrichtingofactiviteit
van24tot12maandenvoordeeinddatumvandemilieu-ofomgevingsvergunning
vroegerdan24maandenvoordeeinddatumvandemilieu-ofomgevingsvergunning.Omwelkereden?
eenoverdracht
eenbelangrijkeverandering.Motiveerwaaromdeveranderingalseenbelangrijkeveranderingbeschouwd
moetworden.NeemdiemotiveringopineendocumentdatualsbijlageC3bijditformuliervoegt.
eeningedeeldeinrichtingofactiviteitdievergunningsplichtigisgewordendooraanvullingofwijzigingvande
indelingslijst
waarbijdewijzigingofaanvullingvandeindelingslijsttotgevolgheeftdateenproject-MERofeen
omgevingsveiligheidsrapportmoetwordenopgesteld,ofeenpassendebeoordelingmoetwordenuitgevoerd
waarbijdewijzigingofaanvullingvandeindelingslijstniettotgevolgheeftdateenproject-MERofeen
omgevingsveiligheidsrapportmoetwordenopgesteld,nocheenpassendebeoordelingmoetwordenuitgevoerd
incombinatiemeteenomgevingsvergunningsaanvraag:demeldingvaneennieuweingedeeldeinrichtingof
activiteitvanklasse3
incombinatiemeteenomgevingsvergunningsaanvraag:demeldingvaneenveranderingvaneenaleerdergemelde
ingedeeldeinrichtingofactiviteitdienadeveranderingingedeeldblijftalsinrichtingofactiviteitvanklasse3
incombinatiemeteenomgevingsvergunningsaanvraag:demeldingvaneenniet-ingedeeldeinrichtingofactiviteit
diemeldingsplichtigisgewordendooraanvullingofwijzigingvandeindelingslijst
eenuitsluitendtijdelijkingedeeldeinrichtingofactiviteit.DezeinrichtingenofactiviteitenwordenmetdeletterT
aangeduidindeindelingslijst.Dezeoptieisalleenmogelijkvooreenprojectdatuitsluitendtijdelijkeinrichtingenof
activiteitenomvat.
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina7van28
3.4 VuldetabelzoalsweergegeveninaddendumC4Ainomaantegevenwelkeindelingsrubriekenvantoepassingzijnop
deingedeeldeinrichtingofactiviteit.VoegdetabelalsbijlageC4bijditformulier.
3.5 Alsdeaanvraagbetrekkingheeftopeenofmeervandeindelingsrubriekenenomschrijvingenuitdeonderstaande
tabel,voegtudegegevensdiegevraagdwordeninhetbijbehorendeaddendum,alsbijlagebijditformulier.
UhoefthiervooralleenrekeningtehoudenmetdieactueleindelingsrubriekendieintabelC4gekenmerktzijnmetde
aard‘nieuw’,‘verandering’of‘hernieuwing’.
Vooringedeeldeinrichtingenofactiviteitendielouteringedeeldzijninklasse3envoordeklasse3-onderdelenvaneen
ingedeeldeinrichtingofactiviteitdieingedeeldisinklasse1of2,hoeftualleengegevensteverstrekkenalsindekolom
klasse3eenXstaat.Indebijbehorendeaddendahoeftualleendevragentebeantwoordendiegekenmerktzijnmeteen
3.
Nummerdebijlagenzoalsaangegevenindeel9vanditformulier.
Indeaddendakuntuverwijzennaardeanalyseenevaluatieinhet(ontwerpvan)milieueffectrapport,inhet
gemotiveerdeverzoektotontheffingvanderapportageverplichtingofinhet(ontwerpvan)
omgevingsveiligheidsrapport,alsdiedocumentenbestaan.
indelingsrubriek
omschrijvinginrichtingofactiviteit
2 opslagvanafvalstoffen
2.2,2.3of2.4 verwerkingvanafvalstoffen
2.3.4,2.3.5of2.4.2 opslagenverbrandenofmeeverbrandenvanafvalstoffen
2.3.6,2.3.7aof2.4.4 stortplaats
2.3.11 beheervanafvalvanwinningsindustrieën
3 lozingvanafvalwaterenkoelwater
3.2of3.6.1 lozingvanhuishoudelijkafvalwater
3.4,3.6.3,3.6.6of lozingvanbedrijfsafvalwater
3.6.7
3.5 lozingvankoelwater
3.6.4 behandelingvanafvalwaterviaopenbareriolenofcollectoren
addendum
klasse3
R2
R2A
X
R2B
R2CenRH
R2D
R3
X
R3A
X
R3B
X
R3C
R3.6.4
6.4 brandbarevloeistoffen
R6.4
6.5 nieuwtankstationofdehernieuwingvaneentankstationdatals R6.5
verkooppuntvoorhetpubliekwordtuitgebaat
9.3,9.5.a)1.1°, pluimvee
9.5.a)2.1°,9.5.b)1.1°,
9.5.b)2.1°,9.5.c)1.1°
of9.5.c)2.1°
R9enR9A
9.4.1,9.5.a)1.2°, varkens
9.5.a)2.2°,9.5.b)1.2°,
9.5.b)2.2°,9.5.c)1.2°
of9.5.c)2.2°
R9enR9B
R9enR9C
R9enR9D
X
R16.4
9.4.2,9.4.3, mestkalveren,grotezoogdieren
9.5.a)1.3°,9.5.a)2.3°,
9.5.b)1.3°,9.5.b)2.3°,
9.5.c)1.3°,9.5.c)2.3°,
9.5.a)1.4°,9.5.a)2.4°,
9.5.b)1.4°,9.5.b)2.4°,
9.5.c)1.4°of9.5.c)2.4°
9.6,9.7of9.8 kleineherkauwers,kleinezoogdieren,pelsdieren
16.4 lpg-station
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina8van28
17.1.1 opslagvanaerosolen
R17.1.1
17.1.2 opslagvangassen
R17.1.2
17.2 Seveso-inrichtingen
R17.2
17.3 opslagvangevaarlijkevloeistoffenenvastestoffen
R17.3
R20.1.6
X
R28.3
20.1.6 windturbines
28.3 mestverwerking
31 stationairemotoren
R43
X
43 stookinstallaties
R43
X
43 stookinstallatiesmeteentotaalnominaalthermisch
R43A
ingangsvermogenvan50MWofmeer,metuitzonderingvande
installaties,vermeldinartikel5.43.1.2,vantitelIIvanhet
VLAREM.Bijdebepalingvanhettotaalnominaalthermisch
ingangsvermogenvandestookinstallatieswordtrekening
gehoudenmetdesamentellingsregels,vastgesteldintitelII,
artikel5.43.3.1vanhetVLAREM.
43 nieuwteexploiterenstookinstallatiesmeteentotaalnominaal
thermischingangsvermogenvanmeerdan20MW,een
ingrijpenderenovatievanstookinstallatiesmeteentotaal
nominaalthermischingangsvermogenvanmeerdan20MWof
eenstookinstallatievooreennieuwstadsverwarmings-of
koelingsnetwerk.Omhettotaalnominaalthermisch
ingangsvermogenvandestookinstallatiestebepalen,wordtde
somgenomenvandenominalethermischeingangsvermogens
vanalleafzonderlijke,nieuwteexploiterenofingrijpend
gerenoveerdestookinstallaties.
R43B
43 nieuwteexploiterenstookinstallatiesmeteennominaal
R43C
elektrischvermogenvan300MWofmeer,ofdeverandering
vanstookinstallatieswaarvoordeoorspronkelijke
stedenbouwkundigevergunningof,bijgebrekaaneendergelijke
procedure,eenmilieuvergunningisverleendopofna24juni
2009,endienaveranderingeennominaalelektrischvermogen
hebbenvan300MWofmeer
45.13of45.16 mengvoeder-ofbloemmolenbedrijven
51 hetingeperktegebruikvangenetischgemodificeerdeof
pathogeneorganismen
52.1.1.1,52.1.1.2, indirectelozingingrondwatervangevaarlijkestoffen
52.2.1of52.2.2
R45
R51
R3enRH
53 grondwaterwinning
R53enRH
X
54 kunstmatigeaanvullingvangrondwater
R54enRH
55 boringen
R55
X
56 stuwenenoverbrengenvanwater
R56
59 activiteitendiegebruikmakenvanorganischeoplosmiddelen
R59
60 opvullenvangroeven,graverijen,uitgravingenenandereputten R60
61.2.2° tussentijdseopslagplaatsvooruitgegravenbodemmeteen
capaciteitvanmeerdan10.000m³
R61.2.2
62.2 introductievanuitheemsesoortenoftranslocatievanplaatselijk R62.2
niet-voorkomendesoorteninaquacultuurvoorzieningen
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina9van28
X indelingsrubriekendieaangeduidzijnmeteenXinde
indelingslijst(GPBV-installatie)
RX
Y indelingsrubriekendieaangeduidzijnmeteenYinde
indelingslijst(BKG-installatie)
RY
3.6 VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumC6alsbijlageC6bijditformulieromeenoverzichttegevenvan
dematerialen,grondstoffenenprocessendieindeingedeeldeinrichtingofactiviteitwordenaangewend.Uhoeft
addendumC6nietintevullenvoordemeldingvaneeningedeeldeinrichtingofactiviteitdielouteralsklasse3is
ingedeeld.
3.7 VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumC7alsbijlageC7bijditformulieromeenoverzichttegevenvan
detoestellendieindeingedeeldeinrichtingofactiviteitgebruiktworden.UhoeftaddendumC7nietintevullenvoorde
meldingvaneeningedeeldeinrichtingofactiviteitdielouteralsklasse3isingedeeld.
3.8 TekendespecifiekeplannenvoordeingedeeldeinrichtingofactiviteitvolgensderichtlijneninaddendumC8A.Voegze
alsbijlageC8Abijditformulier.Voordemeldingvaneeningedeeldeinrichtingofactiviteitdielouteralsklasse3is
ingedeeld,hoeftualleeneenuitvoeringsplantetekenen.Tekenhetuitvoeringsplanvolgensderichtlijneninaddendum
C8B.VoeghetalsbijlageC8Bbijditformulier.
3.9 WordenerstoffenvervaardigdofgebruiktdieaanautorisatieofbeperkingenvolgensdeREACH-verordening
onderworpenzijn?
ja.VuladdendumC9inenvoeghetalsbijlageC9bijditformulier.
nee
3.10 Vraagtueenbijstellingvandebijzonderemilieuvoorwaardenuitdevergunningofmeldingsakte?
ja.VuladdendumQ1inenvoeghetalsbijlageQ1bijditformulier.
nee
3.11 Vraagtueenbijstellingvandebijzonderemilieuvoorwaardeninafwijkingvandealgemeneensectorale
milieuvoorwaardenvantitelIIvanhetVLAREM?
Ukuntdezebijstellingalleenvragenalsdiemogelijkheidexplicietisopgenomeninhetdesbetreffendeartikel.
ja.VuladdendumQ2inenvoeghetalsbijlageQ2bijditformulier.
nee
3.12 Vraagtueenbijstellingvandebijzonderemilieuvoorwaardeninafwijkingvandealgemeneensectorale
voorwaardenvantitelIIIvanhetVLAREM?
UkuntdezebijstellingalleenvragenvooreenGPBV-installatie.
ja.VuladdendumQ4inenvoeghetalsbijlageQ4bijditformulier.
nee
3.13 Vraagtueenbijstellingvandebijzonderemilieuvoorwaardeninafwijkingvandeemissiegrenswaardenbepaaldin
titelIIIvanhetVLAREMwaarbijvoldaanwordtaandemetBBTgeassocieerdeemissieniveaus(BBT-GEN)indedoor
deEuropeseCommissieaangenomenBBT-conclusies?
UkuntdezebijstellingalleenvragenvooreenGPBV-installatie.
ja.VuladdendumQ5inenvoeghetalsbijlageQ5bijditformulier.
nee
3.14 VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumC14alsbijlageC14bijditformulieromeenoverzichttegeven
vandevoordeingedeeldeinrichtingofactiviteitgeacteerdemeldingen,actueelgeldendemilieuvergunningenende
doordeministerverleendeafwijkingen.UhoeftbijlageC14alleenbijditformuliertevoegenalsernoggeen
omgevingsvergunningvoordeexploitatieofveranderingvaneeningedeeldeinrichtingofactiviteitisverkregen.
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina10van28
4.GegevensvandeMER-plicht
Uvultditonderdeelinalsuwaanvraagbetrekkingheeftop:
- stedenbouwkundigehandelingenwaarvoordemedewerkingvaneenarchitectvereistis;
- verhardingen,infrastructuurwerkenoftechnischewerken;
- terreinaanlegwerken;
- deexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteitvanklasse1of2,tenzijhetvoorwerpvandeaanvraaglouter
eenhernieuwingvaneenmilieu-ofomgevingsvergunningbetreftendehernieuwingbetrekkingheeftopactiviteiten
diegeenfysiekeingrepeninhetleefmilieutotgevolghebben.
4.1 HeeftdeaanvraagbetrekkingopeenprojectalsvermeldinbijlageIvanhetbesluitvandeVlaamseRegeringvan10
december2004houdendevaststellingvandecategorieënvanprojecten,onderworpenaanmilieueffectrapportage
(milieueffectrapport)?
ja.OpwelkerubriekenvanbijlageIvanhetvermeldebesluitheeftdeaanvraagbetrekking?
nee.Ganaarvraag4.5.
4.2 HeeftdeafdelingMilieu-,Natuur-enEnergiebeleidhetmilieueffectrapportaldefinitiefgoedgekeurd?
ja.VoeghetdefintiefgoedgekeurdmilieueffectrapportendedefinitievegoedkeuringsbeslissingalsbijlageD1bijhet
formulier.
Alsudevragenvanonderdeel5,eneventueelonderdeel3,beantwoordt,kuntuverwijzennaardespecifiekeanalyse
enevaluatieinhetdefinitiefgoedgekeurdmilieueffectrapport.Geefdaarbijduidelijkaanwelkemilderende
maatregelenuithetdefinitiefgoedgekeurdmilieueffectrapporteffectiefuitgevoerdzullenworden.
Ganaarvraag4.4.
nee.Ganaarvraag4.3.
4.3 HeeftdeafdelingMilieu-,Natuur-enEnergiebeleidhetontwerpvanmilieueffectrapportalvoorlopiggoed-of
afgekeurd?
ja.Voeghetontwerpvanmilieueffectrapportendevoorlopigegoed-ofafkeuringalsbijlageD2bijhetformulier.
Alsudevragenvanonderdeel5,eneventueelonderdeel3,beantwoordt,kuntuverwijzennaardespecifiekeanalyse
enevaluatieinhetontwerpvanmilieueffectrapport.Geefdaarbijduidelijkaanwelkemilderendemaatregelenuit
hetontwerpvanmilieueffectrapporteffectiefuitgevoerdzullenworden.
Ganaarvraag4.4.
nee.VoeghetontwerpvanmilieueffectrapportenbijhorendebeslissingvandededienstMeroverdeaanmeldingals
bijlageD2bijhetformulier.
Alsudevragenvanonderdeel5,eneventueelonderdeel3,beantwoordt,kuntuverwijzennaardespecifiekeanalyse
enevaluatieinhetontwerpvanmilieueffectrapport.Geefdaarbijduidelijkaanwelkemilderendemaatregelenuit
hetontwerpvanmilieueffectrapporteffectiefuitgevoerdzullenworden.
Ganaarvraag4.4.
4.4 BeschiktuoverdebeslissingvandeafdelingMilieu-,Natuur-enEnergiebeleidombepaaldegegevensvanhet
milieueffectrapportteonttrekkenaandeopenbaarheidovereenkomstigartikel4.3.8,§1,vanhetDABM?
Alsudezevraagbeantwoordhebt,gaatunaaronderdeel5.
ja.Watisdedatumvandezebeslissing?
NeemdeconfidentiëlegegevensopineendocumentdatualsbijlageF1bijditformuliervoegt.
dag
maand
jaar
nee
4.5 HeeftdeaanvraagbetrekkingopeenprojectalsvermeldinbijlageIIvanhetbesluitvandeVlaamseRegeringvan10
december2004houdendevaststellingvandecategorieënvanprojecten,onderworpenaanmilieueffectrapportage
(gemotiveerdverzoektotontheffingvanderapportageverplichting)?
ja.OpwelkerubriekenvanbijlageIIvanhetvermeldebesluitheeftdeaanvraagbetrekking?
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina11van28
AlsdedienstMereenontheffingheeftverleend,voegtuhetgemotiveerdeverzoektotontheffingvande
rapportageverplichting,samenmethetbewijsdatdeontheffingisverleenddoordeafdelingMilieu-,Natuur-en
Energiebeleid,alsbijlageD3bijditformulier.Alsudevragenvanonderdeel5,eneventueelonderdeel3,
beantwoordt,kuntuverwijzennaardeanalyseenevaluatieinhetgemotiveerdeverzoektotontheffingvande
rapportageverplichting.
AlsdedienstMergeenontheffingheeftverleend,voegtuhetontwerpvanmilieueffectrapportalsbijlageD2bijdit
formulier.Alsudevragenvanonderdeel5,eneventueelonderdeel3,beantwoordt,kuntuverwijzennaardeanalyse
enevaluatieinhetontwerpvanmilieueffectrapport.Geefdaarbijduidelijkaanwelkemilderendemaatregelenuit
hetmilieueffectrapporteffectiefuitgevoerdzullenworden.
Alsudezevraagbeantwoordhebt,gaatunaaronderdeel5.Beantwoordookvraag4.2,4.3en4.4.
nee.Ganaarvraag4.6.
4.6 HeeftdeaanvraagbetrekkingopeenprojectalsvermeldinbijlageIIIvanhetbesluitvandeVlaamseRegeringvan10
december2004houdendevaststellingvandecategorieënvanprojecten,onderworpenaanmilieueffectrapportage
(project-MER-screening)?
ja.OpwelkerubriekenvanbijlageIIIvanhetvermeldebesluitheeftdeaanvraagbetrekking?
VuladdendumD4inomdeliggingvanhetprojecttenopzichtevandevermeldegebiedentebeschrijven.Voeghet
alsbijlageD4bijditformulier.
Maakeenproject-MER-screeningsnotadoordevrageninonderdeel5tebeantwoorden.Motiveervoorelkeffectin
dedesbetreffendebijlagewaaromdeteverwachteneffectenvolgensunietaanzienlijkzijn.
Alsudezevraagbeantwoordhebt,gaatunaarvraag4.7.
nee.Ganaarvraag5.1alsdeaanvraagbetrekkingheeftopdeexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit.
Ganaarvraag6.1alsdeaanvraaggeenbetrekkingheeftopdeexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit.
4.7 Zijneraanzienlijkeeffectenteverwachten?
Baseeruhiervooropuwantwoordenuitonderdeel5.
ja.VoeghetontwerpvanmilieueffectrapportalsbijlageD2bijditformulier.Beantwoordookvraag4.2,4.3en4.4.
nee.Opbasisvandekenmerkenvanhetproject,deomgevingendeanalysevandeeffectenvandeaanvraagopde
omgeving(onderdeel5)zijnergeenaanzienlijkeeffectenteverwachten.
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina12van28
5.Relevantepotentiëleeffectenvandeaanvraagopdeomgeving(mensenmilieu)
Uvultvragen5.1totenmet5.12inalseenvandevolgendegevallenzichvoordoet:
− deaanvraagheeftbetrekkingopdeexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteitvanklasse1of2;
− deaanvraagheeftbetrekkingopeenprojectalsvermeldinbijlageI,IIofIIIvanhetbesluitvandeVlaamse
Regeringvan10december2004houdendevaststellingvandecategorieënvanprojecten,onderworpenaan
milieueffectrapportage.
Alsdeaanvraagenkelbetrekkingheeftopdemeldingvaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit,vultualleenvraag
5.13in.
Kruisperaspectalleen‘nee’aanalsergeenmilderendemaatregelengenomenhoeventewordenomgeenrelevant
effectteveroorzakenopditaspect.Beoordeelookderelevanteeffectentijdensdebouw-ofinstallatiefasealsde
aanvraagbetrekkingheeftopeenprojectalsvermeldinbijlageIIIvanhetbesluitvandeVlaamseRegeringvan10
december2004houdendevaststellingvandecategorieënvanprojecten,onderworpenaanmilieueffectrapportage
(project-MER-screening).
Alsudevragenindeaddendabeantwoordt,kuntueventueelverwijzennaardeanalyseenevaluatieinhet(ontwerp
van)milieueffectrapportofinhetgemotiveerdeverzoektotontheffingvanderapportageverplichting,alsdie
documentenbestaan.
Houbijdebesprekingvandemaatregelenomdepotentiëleeffectentemilderenrekeningmetdebestebeschikbare
technieken(BBT).
BijhetinvullenvandeonderstaandevragenmoeterrekeninggehoudenwordenmetdeelementenvanbijlageIIvan
hetdecreetvan5april1995houdendealgemenebepalingeninzakemilieubeleid(DABM).
5.1 Heeftdeaanvraagrelevantepotentiëleeffectenopdemobiliteit?
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumE1alsbijlageE1bijditformulier.
nee
5.2 Heeftdeaanvraagrelevantepotentiëleeffectenopdebodem?
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumE2alsbijlageE2bijditformulier.
nee
5.3 Heeftdeaanvraagrelevantepotentiëleeffectenophetwatersysteem?
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumE3alsbijlageE3bijditformulier.Bijaanvragenvoor
ingedeeldeinrichtingenofactiviteitendiebetrekkinghebbenopindelingsrubriek3,53,54,55en56,worden
bijkomenddepotentiëleeffectenvandieinrichtingenofactiviteitenophetwatersysteembesprokenindebijlagen
dievolgensvraag3.5bijditformuliergevoegdmoetenworden.
nee
5.4 Heeftdeaanvraagrelevantepotentiëleeffectenopdeluchtkwaliteit?
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumE4alsbijlageE4bijditformulier.
nee
5.5 Zijnerrelevantepotentiëleeffectenvangeluidoftrillingentengevolgevandeaanvraag?
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumE5alsbijlageE5bijditformulier.
nee
5.6 Heeftdeaanvraagrelevantepotentiëleeffectenopbiodiversiteit?
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumE6alsbijlageE6bijditformulier.
nee
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina13van28
5.7 Heeftdeaanvraageenrelevantrisicoopzwareongevallenoframpen?
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumE7alsbijlageE7bijditformulier.
nee
5.8 Heeftdeaanvraagrelevantepotentiëleeffectenoponroerenderfgoed?
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumE8alsbijlageE8bijditformulier.
nee
5.9 Zijnerrelevantepotentiëleeffectenvanlichtofstralingtengevolgevandeaanvraag?
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumE9alsbijlageE9bijditformulier.
nee
5.1 Zijnerrelevantepotentiëleeffectenvandeproductievanafvalstoffentengevolgevandeaanvraaganderedandeze
0 tengevolgevanopslagenverwerking?
UmoetdezevraagalleenbeantwoordenalsdeaanvraagbetrekkingheeftopeenprojectalsvermeldinbijlageIIIvan
hetbesluitvandeVlaamseRegeringvan10december2004houdendevaststellingvandecategorieënvanprojecten,
onderworpenaanmilieueffectrapportage(project-MER-screening).
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumE10alsbijlageE10bijditformulier.
nee
5.11 Heeftdeaanvraagmogelijknogandererelevanteeffecten?
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumE11alsbijlageE11bijditformulier.
nee
5.12 Zijnerdoorderelatiemetandereprojectenrelevantecumulatieveeffectenteverwachten?
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumE12alsbijlageE12bijditformulier.
nee
5.13 GeefeenbeschrijvingvanderelevantepotentiëleeffectenopdeomgevingineendocumentdatualsbijlageEbijdit
formuliervoegt.
Erkunnenrelevantepotentiëleeffectenzijnopgebiedvanondermeermobiliteit,bodem,watersysteem,luchtkwaliteit,
geluid en trillingen, biodiversiteit, zware ongevallen of rampen, onroerend erfgoed en afvalstoffen. Mogelijk zijn er
relevantecumulatieveeffectenmetandereprojecten.
Geefookaanwelkemilderendemaatregelengenomenzullenwordenomgeeneffectenteveroorzaken.
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina14van28
6.Gegevensoverdeprocedure
6.1 Heeftdeaanvraagbetrekkingopdeexploitatievaningedeeldeinrichtingenofactiviteitenenwiltudatbepaalde
gegevensuitdeaanvraagnietopenbaarwordengemaakt?
Alsubepaaldegegevensuiteenmilieueffectrapport(MER)ofomgevingsveiligheidsrapportnietopenbaarwiltmaken,
moetuovereenpositievebeslissingdaarovervandeafdelingMilieu-,Natuur-enEnergiebeleidbeschikken(zieook
vraag4.4).AlsubepaaldegegevensdienietzijnopgenomenineenMERofOVR,nietopenbaarwiltmaken,voegtueen
motiveringbijditformulier.
ja.NeemdiegegevensendebijbehorendemotiveringopineendocumentdatualsbijlageF1bijditformuliervoegt.
nee
6.2 Alsereendossiertaksbetaaldmoetworden,voegtuhetbetalingsbewijsalsbijlageF2bijditformulier.
6.3 Alsdeprocedurevoorzietineenadviesvandeomgevingsvergunningscommissie,wiltudandoordiecommissie
gehoordworden?
Diemogelijkheidbestaatvoorprojectendieaanbepaaldevoorwaardenvoldoen.
ja
nee
6.4 HeeftdeaanvraagbetrekkingopeenVlaamsofeenprovinciaalproject?
DelijstenwaarinisopgenomenofeenprojectVlaamsofprovinciaalis,vindtuopwww.omgevingsloket.be.
eenVlaamsprojectofeenonderdeelervan.WelkerubriekenvandelijstvandeVlaamseprojectenzijnvan
toepassing?
eenprovinciaalprojectdatgeenVlaamsprojectofeenonderdeelervanis.Welkerubriekenvandelijstvande
provincialeprojectenzijnvantoepassing?
nocheenVlaamsproject,nocheenprovinciaalproject,nocheenonderdeelervan
6.5 Welkeisdebevoegdeoverheidvoordebehandelingvanuwaanvraag?
Debevoegdheidsregelingisopgenomeninartikel15vanhetdecreetbetreffendedeomgevingsvergunning.
hetcollegevanburgemeesterenschepenen
dedeputatie
deVlaamseRegeringofdegewestelijkeomgevingsambtenaar
6.6 Voorwelketermijnvraagtudeomgevingsvergunning?
vooronbepaaldeduur
geheelofgedeeltelijkvoorbepaaldeduur.Dithoudtindatuvoorhetheleprojectofvooronderdelenervaneen
vergunningvooreenbepaaldetermijnaanvraagt.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumF3als
bijlageF3bijditformulier.
6.7 Wiltuuwomgevingsvergunninguitvoereninfases?
ja.VoegdegegevensdiegevraagdwordeninaddendumF4alsbijlageF4bijditformulier.
nee
6.8 Wiltupere-mailgecontacteerdwordenoverdeprocedure?
Decommunicatiebetreftondermeerhetversturenvandebeslissingendeuitnodigingvoordehoorzitting(indienvan
toepassing).
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina15van28
ja.Geefuwe-mailadres.
nee.Vuluwadresgegevensin.
straatennummer postnummerengemeente land 6.9 Heeftdeaanvraagbetrekkingopeeningedeeldeinrichtingofactiviteitdieovereencomitévoorpreventieen
beschermingophetwerkbeschikt?
ja.Wiltudatdebeslissingpere-mailwordtbezorgdaanhetcomitévoorpreventieenbeschermingophetwerk?
ja.Geefhete-mailadres.
nee.Vuldeadresgegevensin.
straatennummer postnummerengemeente land nee
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina16van28
7.Gegevensvandepersonendiebetrokkenzijnbijdestedenbouwkundigehandelingen
7.1 Kruisaanwatvantoepassingis.
NeemdegegevensvaneventuelemedeaanvragersopinaddendumG1envoeghetalsbijlageG1bijditformulier.
Deaanvrageriseennatuurlijkpersoon.Ganaarvraag7.2.
Deaanvrageriseenrechtspersoon.Ganaarvraag7.3.
7.2 Vuldegegevensinvandeaanvragervandestedenbouwkundigehandelingen.
Alsdeaanvragergeenrijksregisternummerheeft,hoeftuhetrijksregisternummernietintevullen.Alsudezevraag
beantwoordhebt,gaatunaarvraag7.5.
aanspreektitel
deheer
voornaam achternaam rijksregisternummer
mevrouw
7.3 Vuldegegevensinvandeaanvragervandestedenbouwkundigehandelingen.
Alsdeaanvragereenbuitenlandseondernemingofeenonderneminginoprichtingis,hoeftuhetondernemingsnummer
nietintevullen.
naam rechtsvorm ondernemingsnummer . . 7.4 Vuldegegevensinvandepersoondievoorderechtspersoonoptreedt.
Alsdepersoondievoorderechtspersoonoptreedtgeenrijksregisternummerheeft,hoeftuhetrijksregisternummerniet
intevullen.
aanspreektitel
deheer
voornaam achternaam rijksregisternummer
mevrouw
7.5 Vuldegegevensinvandecontactpersoonvoorinformatieoverdestedenbouwkundigehandelingen.
Uhoeftdezegegevensalleenintevullenalsheteenanderepersoonbetreftdandearchitect.
aanspreektitel
deheer
voornaam achternaam functie telefoon-ofgsm-nummer e-mailadres mevrouw
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina17van28
7.6 Vuldegegevensinvandearchitectdiebelastismetdeopmaakvandeplannen.
Uhoeftdezegegevensalleenintevullenalsvoordeaanvraagdemedewerkingvaneenarchitectvereistis.Neemde
gegevensvaneventuelemedearchitectenopinaddendumG2envoeghetalsbijlageG2bijditformulier.Alsde
architectgeenrijksregisternummerheeft,hoeftuhetrijksregisternummernietintevullen.
aanspreektitel
deheer
voornaam achternaam rijksregisternummer
mevrouw
7.7 Vuldegegevensinvanderechtspersoonwaartoedearchitectbehoort.
Uhoeftdezevraagalleenintevullenalsdearchitectditformulierondertekentinnaamvaneenrechtspersoon.Alsde
architectbehoorttoteenbuitenlandseondernemingofeenonderneminginoprichting,hoeftuhet
ondernemingsnummernietintevullen.
naam rechtsvorm ondernemingsnummer . . 7.8 Vuldecontactgegevensinvandearchitect.
Eenkopievandebeslissingwordtgestuurdnaarhetadresdatuhierondervermeldt.
straatennummer postnummerengemeente land telefoon-ofgsm-nummer e-mailadres 7.9 Vuldegegevensinvandearchitectdiebelastismethettoezicht.
Uhoeftdezegegevensalleenintevullenalsvoordeaanvraagdemedewerkingvaneenarchitectvereistisenalser
gegevensverschillenvandegegevensinvraag7.6.Alsdearchitectgeenrijksregisternummerheeft,hoeftuhet
rijksregisternummernietintevullen.
aanspreektitel
deheer
voornaam achternaam rijksregisternummer
mevrouw
7.10 Vuldegegevensinvanderechtspersoonwaartoedearchitectdiebelastismethettoezicht,behoort.
Alsdearchitectbehoorttoteenbuitenlandseondernemingofeenonderneminginoprichting,hoeftuhet
ondernemingsnummernietintevullen.
naam rechtsvorm ondernemingsnummer . . Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina18van28
8.Gegevensvandepersonendiebetrokkenzijnbijdeingedeeldeinrichtingofactiviteit
8.1 Kruisaanwatvantoepassingis.
Alsdeexploitantdezelfdepersoonisalsdeaanvragervanstedenbouwkundigehandelingen,moetendegegevensdie
reedsbijonderdeel7zijnopgegeven,hierondernietopnieuwwordeningevuld.
Neemdegegevensvaneventuelemede-exploitantenopinaddendumH1envoeghetalsbijlageH1bijditformulier.
Deexploitantiseennatuurlijkpersoon.Ganaarvraag8.2.
Deexploitantiseenrechtspersoon.Ganaarvraag8.3.
8.2 Vuldegegevensinvandeexploitantvandeingedeeldeinrichtingofactiviteit.
Alsdeexploitantgeenrijksregisternummerheeft,hoeftuhetrijksregisternummernietintevullen.Alsudezevraag
beantwoordhebt,gaatunaarvraag8.5.
aanspreektitel
deheer
voornaam achternaam rijksregisternummer naam rechtsvorm mevrouw
8.3 Vuldegegevensinvandeexploitantvandeingedeeldeinrichtingofactiviteit.
Alsdeexploitanteenbuitenlandseondernemingofeenonderneminginoprichtingis,hoeftuhetondernemingsnummer
nietintevullen.
ondernemingsnummer . . 8.4 Vuldegegevensinvandepersoondievoorderechtspersoonoptreedt.
Alsdepersoondievoorderechtspersoonoptreedtgeenrijksregisternummerheeft,hoeftuhetrijksregisternummerniet
intevullen.
aanspreektitel
deheer
voornaam achternaam rijksregisternummer mevrouw
8.5 Vuldecontactgegevensinvandeexploitantvandeingedeeldeinrichtingofactiviteit.
straatennummer postnummerengemeente land telefoon-ofgsm-nummer e-mailadres 8.6 Vuldegegevensinvandecontactpersoonvoorinformatieoverdeingedeeldeinrichtingofactiviteit.
aanspreektitel
deheer
voornaam achternaam mevrouw
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina19van28
functie telefoon-ofgsm-nummer e-mailadres 8.6 Vuldegegevensinvandemilieucoördinatoralsdievereistisenalbekendis.
aanspreektitel
deheer
voornaam achternaam telefoon-ofgsm-nummer e-mailadres erkenningsnummer mevrouw
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina20van28
9.Overzichtslijstvandebijlagen
9.1 Kruisdebijlagenaandieubijditformuliervoegt.
bijlageA1:situeringsplan
bijlageB2:gebouwen
bijlageB3:eengezinswoning
bijlageB4:meergezinswoning
bijlageB5:studentenkamerwoningofkamerwoning
bijlageB6:commerciëlefuncties(detailhandel,dancing,restaurantencafé,kantoorfunctie,dienstverleningenvrije
beroepen)
bijlageB7:dagrecreatie,metinbegripvansport–gegevensvanhetcomplex
bijlageB8:dagrecreatie,metinbegripvansport–gegevensvanhetgebouw
bijlageB9:verblijfsrecreatie–gegevensvanhetcomplex
bijlageB10:verblijfsrecreatie-gegevensvanhetgebouw
bijlageB11:industrieenbedrijvigheid-gegevensvanhetcomplex
bijlageB12:industrieenbedrijvigheid-gegevensvanhetgebouw
bijlageB13:landbouwinderuimezin–gegevensvanhetcomplex
bijlageB14:landbouwinderuimezin–gegevensvanhetgebouw
bijlageB15:gemeenschapsvoorzieningenenopenbarenutsvoorzieningen–gegevensvanhetcomplex
bijlageB16:gemeenschapsvoorzieningenenopenbarenutsvoorzieningen–gegevensvanhetgebouw
bijlageB17:verbouwenvangevelsendakeneninwendigerenovatiewerken
bijlageB18:bijgebouwen
bijlageB19:niet-overdektelageconstructiesbijeengebouw
bijlageB20:terreinaanlegwerken
bijlageB21:anderehandelingen(vrijgesteldvandemedewerkingvaneenarchitect)
bijlageB22:verhardingen,infrastructuurentechnischewerken
bijlageB23:ontbossen
bijlageB24:plaatsenvanpubliciteitsinrichtingen
bijlageB25:aanstiplijsthemelwater
bijlageB26:verantwoordingsnota
bijlageB27.X:plannenendocumentenvoordestedenbouwkundigehandelingen
bijlageB29:bescheidenwoonaanbod
bijlageB30:sloopinventaris
bijlageB31:adviestoegankelijkheid
bijlageB32:bekrachtigdearcheologienota
bijlageB33:informatieonroerenderfgoed
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina21van28
bijlageB34:vooradvieshulpverleningszone(brandweer)
bijlageC1:korte,niet-technischeomschrijvingvanhetvoorwerpvandeaanvraag
bijlageC2:liggingvandeingedeeldeinrichtingofactiviteit
bijlageC3:motivatiebijvroegtijdigehernieuwing
bijlageC4:indelingsrubriekenvandeingedeeldeinrichtingofactiviteit
bijlageC6:materialen,grondstoffenenprocessen
bijlageC6.7:energiestudie
bijlageC6.8:energieplan/bewijsvantoetredingtotdeenergiebeleidsovereenkomst
bijlageC7:toestellen
bijlageC8A:specifiekeplannenvooringedeeldeinrichtingenofactiviteiten
bijlageC8B:uitvoeringsplanvaneeningedeeldeinrichtingofactiviteitdielouteralsklasse3isingedeeld
bijlageC9:stoffenopdeautorisatielijstofmetgebruiksbeperkingenvolgensREACH
bijlageC14:overzichtvandegeacteerdemeldingen,deactuelemilieuvergunningenendedoordeminister
verleendeafwijkingen
bijlageD1:definitiefgoedgekeurdmilieueffectrapport
bijlageD2:ontwerpvanmilieueffectrapport
bijlageD3:verzoektotontheffingvanderapportageverplichtingenbewijsvanverleningvanontheffing
bijlageD4:omgevingvanhetproject
bijlageE:beschrijvingvanpotentiëleeffectenopdeomgeving
bijlageE1:effectenopmobiliteit
bijlageE1bis:MOBER
bijlageE2:effectenopdebodem
bijlageE3:effectenophetwatersysteem
bijlageE3bis:hemelwaterstudie
bijlageE4:effectenopdeluchtkwaliteit
bijlageE4bis:studieoverdeluchtkwaliteitenresultatenemissiemetingen
bijlageE4ter:fugitieveemissie
bijlageE4quater:stofrapport
bijlageE5:effectenvangeluidoftrillingen
bijlageE5bis:studieovergeluidoftrillingen
bijlageE6:effectenopbiodiversiteit
bijlageE6bis:rapportvoortoets
bijlageE6ter:passendebeoordeling
bijlageE6quater:adviesvanhetAgentschapvoorNatuurenBos
bijlageE6quinquies:documentdataantoontdatdeaanvraaggeenonvermijdbareofonherstelbareschade
toebrengtaandenatuurineenVEN
bijlageE6sexies:toestemmingvoorafwijkingvandewetgeving
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina22van28
bijlageE7:risicoopzwareongevallenoframpen
bijlageE7bis:veiligheidsstudie
bijlageE7ter:adviesvandebrandweer
bijlageE8:effectenoponroerenderfgoed
bijlageE9:effectenvanlichtofstraling
bijlageE10:effectenvandeproductievanafvalstoffen
bijlageE11:andereeffecten
bijlageE12:cumulatieveeffecten
bijlageF1:vertrouwelijkeinformatie
bijlageF2:bewijsvanbetalingvandossiertaks
bijlageF3:aanvraagvaneenomgevingsvergunningvanbepaaldeduur
bijlageF4:aanvraagvaneengefaseerdeomgevingsvergunning
bijlageG1:gegevensoverdemedeaanvrager
bijlageG2:gegevensoverdemedearchitectdiedeplannenopmaakt
bijlageH1:gegevensvandemede-exploitant
bijlageI1:bewijsvaninschrijvinginbijzonderregister
bijlageI2:beslissingvandegouverneur
bijlageQ1:bijstellingvandebijzonderemilieuvoorwaardenuitdevergunning
bijlageQ2:bijstellingvandebijzonderemilieuvoorwaardeninafwijkingvandealgemeneensectorale
milieuvoorwaardenvantitelIIvanhetVLAREM
bijlageQ4:bijstellingvandebijzonderemilieuvoorwaardeninafwijkingvandealgemeneensectorale
milieuvoorwaardenvantitelIIIvanhetVLAREM
bijlageQ5:bijstellingvandebijzonderemilieuvoorwaardeninafwijkingvandeemissiegrenswaardenbepaaldintitel
bijlageR2:opslagvanafvalstoffen
bijlageR2A:verwerkingvanafvalstoffen
bijlageR2B:verbrandenofmeeverbrandenvanafvalstoffen
bijlageR2C:stortplaatsen
bijlageR2Cbis:voorstelvanwerkplan
bijlageR2Cter:opmetingsplan
bijlageR2Cquater:voorstelvaninrichtingsplan
bijlageR2Cquinquies:voorstelvanplanvoorafwerking,sluitingennazorg
bijlageR2sexies:verbintenisfinanciëlezekerheid
bijlageR2D:beheervanafvalvanwinningsindustrieën
bijlageR2Dbis:afvalbeheersplan
bijlageR2Dter:financiëlezekerheid
bijlageR3:lozingvanafvalwaterenkoelwater
IIIvanhetVLAREMwaarbijvoldaanwordtaandemetBBTgeassocieerdeemissieniveaus(BBT-GEN)indedoorde
EuropeseCommissieaangenomenBBT-conclusies
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina23van28
bijlageR3A:lozingvanhuishoudelijkafvalwater
bijlageR3B:lozingvanbedrijfsafvalwater
bijlageR3Bbis:studiebedrijfsafvalwaterenanalyseresultaten
bijlageR3C:lozingvankoelwater
bijlageR3.6.4:behandelingvanstedelijkafvalwater,aangevoerdviaopenbareriolenofcollectoren
bijlageR6.4:brandbarevloeistoffen
bijlageR6.5:tankstation
bijlageR9:dieren
bijlageR9A:pluimvee
bijlageR9B:varkens
bijlageR9C:grotezoogdieren
bijlageR9D:anderezoogdieren
bijlageR16.4:lpg-stations
bijlageR16.4bis:berekeninggroepsrisico
bijlageR17.1.1:opslagvanaerosolen
bijlageR17.1.2:opslagvangassen
bijlageR17.2:Seveso-inrichtingen
bijlageR17.2bis:omgevingsveiligheidsrapportofveiligheidsnota
bijlageR17.2ter:veiligheidsinformatieplan
bijlageR17.3:opslagvangevaarlijkevloeistoffenenvastestoffen
bijlageR20.1.6:windturbines
bijlageR28.3:mestverwerking
bijlageR43:stookinstallaties
bijlageR43A:grotestookinstallaties
bijlageR43B:kosten-batenanalysestookinstallaties
bijlageR43C:afvangvankoolstofdioxide
bijlageR45:mengvoeder-ofbloemmolenbedrijven
bijlageR51:ggo'senpathogeneorganismen
bijlageR52:indirectelozingingrondwatervangevaarlijkestoffen
bijlageR53:grondwaterwinningen
bijlageR54:kunstmatigeaanvullingvangrondwater
bijlageR55:boringen
bijlageR56:stuwenenoverbrengenvanwater
bijlageR59:activiteitendiegebruikmakenvanorganischeoplosmiddelen
bijlageR60:geheelofgedeeltelijkopvullenvangroeven,graverijen,uitgravingenenandereputten,metinbegripvan
waterplassenenvijvers
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina24van28
bijlageR60bis:studieontvangendegroeveengraverij
bijlageR61.2.2°:tussentijdseopslagplaatsvooruitgegravenbodemmeteencapaciteitvanmeerdan10.000m³
bijlageR61.2.2°bis:voorstelvanwerkplan
bijlageR61.2.2°ter:opmetingsplan
bijlageR62.2:introductievanuitheemsesoortenoftranslocatievanplaatselijkniet-voorkomendesoortenin
aquacultuurvoorzieningen
bijlageRC:vertalingvanindelingsrubriekennaarCLP-verordening
bijlageRH:hydrogeologischestudie
bijlageRX:GPBV-installatie
bijlageRXbis:toetsaandeBBT-conclusies
bijlageRY:BKG-installatie
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina25van28
10.Ondertekeningdoordeaanvragervanstedenbouwkundigehandelingen
10.1 Vuldeonderstaandeverklaringin.
Uhoeftdeonderstaandeverklaringalleenintevullenalserstedenbouwkundigehandelingenaangevraagdofgemeld
worden.
Ikverklaardatallegegevensinditformulierenindebijgevoegdebijlagencorrectenvolledigzijningevuld.
datum
dag
maand
jaar
handtekening voor-enachternaam Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina26van28
11.Ondertekeningdoordearchitectinzakestedenbouwkundigehandelingen
11.1 Kruisaanwatvantoepassingis.
Uhoeftdeonderstaandeverklaringalleenintevullenalserstedenbouwkundigehandelingenaangevraagdofgemeld
wordenenvoordiehandelingendemedewerkingvaneenarchitectvereistis.
IkzetopditformulierhetvisumvandebevoegderaadvandeOrdevanArchitecten.Datvisumbewijstdatik
ingeschrevenbenineentabelvandeOrdevanArchitectenofindelijstvandestagiairs,endatikgerechtigdben
omhetberoepvanarchitectuitteoefenen.
IkvoegbijditformulieralsbijlageI1hetbewijsvaninschrijvinginhetbijzonderregistervandeprovincialeraadvan
IkvoegbijditformulieralsbijlageI2debeslissingvandegouverneur,vermeldinartikel4,tweedelid,vandewet
deOrdevanArchitecten,vermeldinartikel8,tweedeenderdelid,vandewetvan26juni1963totinstellingvan
eenOrdevanArchitecten.
van20februari1939opdebeschermingvandetitelenvanhetberoepvanarchitect.
11.2 Vuldeonderstaandeverklaringin.
Ikverklaardatallegegevensinditformulierenindebijgevoegdebijlagencorrectenvolledigzijningevuld.
ZetinhetvakhiernaasteventueelhetvisumvandeOrdevanArchitecten. datum
dag
maand
jaar
handtekening voor-enachternaam Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina27van28
12.Ondertekeningdoordeexploitantbijdeexploitatievaneeningedeeldeinrichtingof
activiteit
activiteit
12.1 Vuldeonderstaandeverklaringin.
Uhoeftdezeverklaringalleenintevullenalsudeexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteitaanvraagtof
meldt.Alsdeexploitantdezelfdepersoonisalsdeaanvrager,vermeldinvraag10.1,hoeftudezeverklaringnietinte
vullen.
Ikverklaardatallegegevensinditformulierenindebijgevoegdebijlagencorrectenvolledigzijningevuld.
datum
dag
maand
jaar
handtekening voor-enachternaam Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 16 januari 2017 tot wijziging van een
aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning
Brussel, 16 januari 2017
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
Joke SCHAUVLIEGE
Aanvraagomgevingsvergunningstedenbouwkundigehandelingenofexploitatievaneeningedeeldeinrichtingofactiviteit-pagina28van28
Download