het invullen van aanvraagformulier

advertisement
aanvraagformulier soortenbeschermingsproject
versie maart 2016
Met behulp van dit formulier kan financiële ondersteuning voor een soortenbeschermingsproject worden aangevraagd bij de STICHTING FLORON te Nijmegen.
►
Raadpleeg eerst de algemene voorwaarden onderaan het formulier (blz. 3 bij leeg
formulier).
- Controleer voor inzending of alle onderdelen ingevuld zijn.
- Is een bepaald onderdeel niet van toepassing, noteer dan ter plaatse n.v.t.
- Is een bepaald antwoord (veel) langer dan de aangegeven ruimte, geef het dan weer
in een genummerde bijlage en verwijs ter plaatse naar de bijlage met dat nummer.
- Om te antwoorden zet je je cursor in het grijze blokje. . . Dan kun je typen, de
antwoordtekst wordt automatisch grijs gemarkeerd.
- Als bij het antwoord keuzemogelijkheden zijn gegeven, markeer het bedoelde
antwoord dan door van [ ] te maken: [ x ].
Zend het formulier bij voorkeur vóór 1 oktober voorafgaande aan het (start)jaar van
het project in. Projecten bedoeld voor het lopende jaar 2016: vóór 1 mei.
Stuur het formulier met bijlagen bij voorkeur digitaal op naar [email protected].
►
►
►
personalia
1 Naam aanvrager: . .
2 Contactpersoon: . .
3 Namens: [ ] district . .
[ ] werkgroep . .
[ ] anders, nl. . .
4 Adres contactpersoon: e-mail: . .
postadres: . .
telefoon: vast . . mobiel . .
5 Iban van de rekening waarop een toegekend bedrag gestort moet worden:
. . , ten name van . .
6 Belangrijkste betrokkenen, vermeld eventueel rollen:
. .
.
.
.
.
projectomschrijving
7 Formuleer in maximaal drie woorden de projectnaam. . .
8 Om welke soort of groep van soorten gaat het? . .
9 Wat is in de kern het probleem met de soort(engroep)? . .
10 Wat is in de kern de oplossing? . .
11 Waar wordt het project uitgevoerd?
provincie(s):
. .
gemeente(n): ):
. .
precieze gebied(en): . .
Gaat het om reservaatsterrein / terrein met bekostigd particulier natuurbeheer? Zo ja,
waarom voert de terreinbeherende organisatie / de particulier(e instantie) het project dan
niet uit? . .
12 In welke periode wordt het project uitgevoerd?
13 Is er een bijzonder aspect aan het project? Zo ja, wat maakt het project bijzonder?
Een bijzonder aspect verhoogt de kans op honorering.
. .
14 Is er sprake van co-financiering? Zo ja, licht toe. . .
15 Wat is het totaalbedrag waarvoor financiële ondersteuning gevraagd wordt?
Dit bedrag is € 250 of een veelvoud daarvan.
€. .
16 Voeg een uitgewerkte opzet / draaiboek / plan van aanpak, inclusief begroting, bij als
bijlage. Zo’n plan kan beknopt gehouden worden, maar als er al een uitgebreide versie
is, mag die meegestuurd worden.
Nummer en titel bijlage: . .
17 Zijn er nog punten waar niet naar gevraagd is, maar die voor de aanvraag wel relevant
zijn? . .
plaats
datum
naam / handtekening
. .
. .
. .
Zend de aanvraag aan [email protected].
Nadat de aanvraag verzonden is, volgt binnen drie dagen bericht van ontvangst.
Van de verdere procedure word je op de hoogte gehouden.
▼ Hieronder staan de algemene voorwaarden.
algemene voorwaarden financiële ondersteuning van soortenbeschermingsprojecten
(1)
Het moet om concrete soortenbescherming gaan. Dit kan een soort betreffen of een groep van
soorten behorende tot een plantengemeenschap.
vb. 1 Het publiceren van een regionale plantenatlas beschermt an sich geen plantensoorten, al
draagt die publicatie mogelijk bij aan inzicht in nut en noodzaak van bepaalde soorten.
(2)
In principe kan iedereen die een goed idee en plan heeft een projectaanvraag doen. Eerste
criterium is: gaat het om een goed en waardevol plan? Als projecten in dat opzicht gelijkwaardig zijn,
krijgen ze voorrang als ze uit de eigen kring van FLORON komen (districten, donateurs).
(3)
Het FLORON-soortenbeschermingsproject moet ‘aanvullend’ zijn. Als er langs andere weg
fondsen geworven kunnen worden (bijvoorbeeld GROEN EN DOEN, PR. BERNHARDCULTUURFONDS),
dan moeten die bronnen eerst benaderd worden. Wij vervangen die bronnen niet, wij maken extra’s
mogelijk. Hier een regelmatig voorkomend voorbeeld.
vb.2
Cursussen kunnen het beste gegeven worden met financiële ondersteuning door GROEN EN
DOEN en/of het PR. BERNHARDFONDS. Daar is al ruime ervaring mee. Maar zie voorbeeld 3 bij punt 6.
Wij sluiten niet aan bij professionele (landelijke) projecten.
Als het project plaatsvindt in reservaatsgebied, moet overtuigend duidelijk worden gemaakt waarom
de terreinbeherende organisatie het project niet kan / wil uitvoeren. Mutatis mutandis geldt hetzelfde
voor terreinen met particulier natuurbeheer.
(4)
Kleinschalige projecten hebben onze voorkeur. Daarom werken we met coupons à € 250. Men
vraagt dus € 250 € 500 € 750 enz. aan. In principe honoreren we liever 4 projecten à € 250 dan één
project à € 1000. Maar elke aanvraag wordt apart bekeken en gewogen.
(5)
Het geld wordt vooraf uitgekeerd. Na afloop wordt verantwoording afgelegd, en wat niet
gebruikt is, wordt terug gestort in het fonds, ook als het om kleine bedragen gaat.
(6)
Onderzoeksmaterialen, informatiefolders en dergelijke kúnnen bekostigd worden, mits ze
ingebed zijn in een concreet beschermingsplan. We geven twee voorbeelden.
vb. 3. A wil een beschermingsactie voor geelsterren uitvoeren. Onderdeel is dat particulieren
benaderd worden om hen te attenderen op de aanwezigheid van geelsterren op hun grond én hun te
vragen de geelsterren te ontzien / te beschermen. Daarvoor is het handig hun een praktische
informatiefolder te verstrekken. Zo’n folder kan dan meegenomen worden in de budgetaanvraag.
vb. 4. Stel, bij een project is het nodig dat vrijwillige deelnemers ‘geschoold’ worden. Zou het gaan
om een uitvoerige (meerdaagse) cursusachtige scholing, dan ligt het voor de hand GROEN EN DOEN te
benaderen voor ten minste dat onderdeel. Maar wordt er bijvoorbeeld eenmalig een deskundige
binnengehaald voor een relatief korte scholing, zodat het couponbedrag van € 1000 bij GROEN EN
DOEN bij lange na niet gehaald wordt, dan kan het in de budgetaanvraag opgenomen worden.
(7)
Elk project dient ‘verslagen’ te worden, bij voorkeur door middel van een artikel dat geplaatst
kan worden in PLANTEN of in de (digitale) FLORON NIEUWSBRIEF. Andere (natuur)tijdschriften zijn
ook mogelijk. Het begrip ‘artikel’ mag ruim genomen worden, het kan ook gaan om een (korte) film,
een prezi, of iets dergelijks, wat bijvoorbeeld op een website kan figureren.
(8)
Aanvragen dienen bij voorkeur uiterlijk 1 oktober voorafgaande aan het (start)jaar van
uitvoering ingediend te worden, zodat ze in het dc-najaarsoverleg besproken kunnen worden.
Als er meer honorabele projecten zijn dan er geld beschikbaar is, beslist het bestuur welk(e)
project(en) gehonoreerd wordt / worden.
Aanvragen na 1 oktober worden wel beoordeeld en eventueel gehonoreerd, maar alleen als er na de
‘herfstaanvragen’ nog geld over is.
▼
(9)
Voor projecten die in één jaar uitgevoerd worden, is de sluitingsdatum 1 december. Dan
dienen de financiële verslaglegging (zie punt 5) en de inhoudelijke verslaglegging (zie punt 7)
afgerond te zijn. Als te voorzien valt dat de sluitingstermijn niet gehaald kan worden om plausibele
redenen, overlegt de contactpersoon tijdig met de secretaris.
Voor het startjaar 2017 gelden de onder (8) en (9) genoemde data niet.
Voor 2017 kunnen aanvragen tot maandag 13 februari ingediend worden.
Download