Matrix 1 Blok 10.1 Verkenning van uiterlijk en functionaliteit

advertisement
Matrix 1 Blok 10.1
Verkenning van uiterlijk en functionaliteit
Competenties
10.1.6
weet waar getallen voor gebruikt worden
10.1.5
legt de getallen 1 t/m 10 in de juiste volgorde
10.1.4
kan zonder ondersteuning hardop tellen tot 10
10.1.3
benoemt de cijfers (minimaal 0 t/m 9)
10.1.2
herkent cijfers in verschillende vormgevingen
10.1.1
onderscheidt cijfers van letters en andere
tekens
Kernactiviteiten
- op zoek naar cijfers in de directe omgeving; hoe
zien ze er uit en waarom staan ze daar?
- vormverkenning van de cijfersymbolen
- speelse verkenning van de telrij met telversjes,liedjes en -verhalen
Matrix 1 Blok 10.2
Verkenning van inhoud en structuur
Competenties
10.2.6
10.2.5
10.2.4
herkent flitsbeelden binnen 3 seconden
(dobbelsteen-, vinger-, kralen-, en
eierrekbeelden)
kan structuren kopiëren
10.2.2
brengt zelf structuur aan om greep te krijgen op
een onoverzichtelijke hoeveelheid
symboliseert voorwerpen met tekeningen of
vervangingsmateriaal
kan hoeveelheden vergelijken en ordenen
10.2.1
telt hoeveelheden correct; (resultatief tellen)
10.2.3
Kernactiviteiten
- verpakkingen bestuderen
- symboliseren van echte voorwerpen (vervangen
door blokjes / fiches)
- ontwikkelen verkorte telstrategieën
- winkelen met (telbaar) goud
flitsoefeningen (handen, dobbelstenen, eierdozen,
enz.)
Matrix 1 Blok 10.3
Werken met (getal)relaties
Competenties
10.3.6
10.3.5
10.3.4
herkent flitsbeelden binnen 3 seconden
(dobbelsteen-, vinger-, kralen-, en
eierrekbeelden)
kan structuren kopiëren
10.3.2
brengt zelf structuur aan om greep te krijgen op
een onoverzichtelijke hoeveelheid
symboliseert voorwerpen met tekeningen of
vervangingsmateriaal
kan hoeveelheden vergelijken en ordenen
10.3.1
telt hoeveelheden correct; (resultatief tellen)
10.3.3
Kernactiviteiten
- van tellen naar samenstellen (getaldoosjes)
- kopen en verkopen met ingepakt goud / geld en
contextkaartjes
- speelse activiteiten met getalbeeldkaartjes;
relaties leggen tussen verschijningsvormen
Matrix 1 Blok 10.4
Formele opgaven
Competenties
10.4.6
10.4.5
10.4.4
10.4.3
10.4.2
10.4.1
heeft sommen tot 10 gememoriseerd; geeft
antwoord binnen 3 seconden
heeft sommen tot 10 geautomatiseerd; geeft
binnen 5 seconden antwoord
kan antwoorden van sommen tot 10 snel
inschatten
lost sommen tot 10 op uit het hoofd
gebruikt efficiënte strategieën bij het oplossen
van sommen tot 10
vertaalt een concrete situatie naar een optel- of
aftreksom (en omgekeerd)
Kernactiviteiten
- rekenhandelingen omzetten in sommentaal
- rekenstrategieën opbouwen vanuit de ontwikkelde
getalrelaties
- begrepen sommen op tempo oefenen
Matrix 1 Blok 20.1
Verkenning van uiterlijk en functionaliteit
Competenties
20.1.6
weet waar getallen voor gebruikt worden
20.1.5
20.1.4
legt de getallen van 1 t/m 20 in de juiste
volgorde
kan zonder ondersteuning hardop tellen tot 20
20.1.3
benoemt getallen tot 20
20.1.2
onderscheidt losstaande cijfers van de in een
getal samengevoegde cijfers ; 1...1 versus 11
ziet de uiterlijke overeenkomst van de getallen
11 t/m 20 met de getallen van 1 t/m 10
20.1.1
Kernactiviteiten
- verkenning van de relatie tussen de getallen tot 10
en tot 20 (het verschil tussen 1 2 en 12)
- speelse activiteiten met getalkaartjes 20
Matrix 1 Blok 20.2
Verkenning van inhoud en structuur
Competenties
20.2.6
kent de getalstructuur tot 20
20.2.5
kan ordeningspatronen voortzetten
20.2.4
20.2.3
brengt zelf structuur aan om greep te krijgen op
een onoverzichtelijke hoeveelheid tot 20
zet turfstreepjes in dynamische telsituaties
20.2.2
kan aantallen tot 20 vergelijken en ordenen
20.2.1
telt hoeveelheden tot 20 correct (resultatief
tellen)
Kernactiviteiten
- met structuur greep krijgen op hoeveelheden
(Robbie de Rover)
- verkenning getalstructuur (Simon de Rekenslang)
- winkeltje spelen met (blad) goud en
contextkaartjes
- rekenen met eierdozen en rekentafel
Matrix 1 Blok 20.3
Werken met (getal)relaties
Competenties
20.3.5
20.3.4
20.3.3
20.3.2
20.3.1
vult vlot getallen aan tot 20 (binnen 5
seconden)
maakt met kale getallen samenstellingen en
splitsingen van 2 of meer getallen (min. tot 20)
betaalt, wisselt en geeft geld terug; bij koop- en
verkoopsituaties met hele euro's (min. tot 20)
maakt m.b.v. splitsstroken samenstellingen en
splitsingen van 2 of meer getallen (min. tot 20)
meet voorwerpen met een (20-)cm-strook en
kan de meetresultaten vergelijken
Kernactiviteiten
-
wegen, betalen met bouwstenen: 1,2,5,10
splitsen en samenstellen van getallen tot 20
van meten naar rekenen op de lege getallenlijn
speelse activiteiten met getalbeeldkaartjes;
relaties leggen tussen verschijningsvormen
Matrix 1 Blok 20.4
Formele opgaven
Competenties
20.4.6
20.4.5
20.4.4
20.4.3
20.4.2
20.4.1
(lange termijn): heeft sommen tot 20
gememoriseerd (3 seconden)
heeft sommen tot 20 geautomatiseerd (10
seconden)
kan antwoorden van sommen tot 20 snel
inschatten
gebruikt efficiënte strategieën bij het oplossen
van sommen tot 20
lost sommen tot 20 op m.b.v. een kladblaadje
vertaalt een concrete situatie naar een optel- of
aftreksom (en omgekeerd)
Kernactiviteiten
- verkenning stapsgewijze berekening (lege
getallenlijn; regelgewijs handelingsverslag)
- ontwikkeling hoofdrekenvaardigheden vanuit goed
ontwikkeld getalbegrip (somspinnen)
- gebruik van de ZRM als controlemiddel
- basale sommen op tempo oefenen
Matrix 1 Blok 100.1
Verkenning van uiterlijk en functionaliteit
Competenties
100.1.4
weet waar getallen voor gebruikt worden
100.1.3
legt getallen tot 100 in de juiste volgorde
100.1.2
kan getallen tot 100 correct schrijven en
benoemen
kan zonder ondersteuning hardop tellen tot
100
100.1.1
Kernactiviteiten
- grondige verkenning van de relatie tussen
uitspraak en schrijfwijze van de getallen
(getalwaardekaarten)
- op zoek naar functioneel gebruik van getallen;
doorgronden van de rol: stickergetal,
ordeningsgetal, hoeveelheidsgetal?
Matrix 1 Blok 100.2
Verkenning van inhoud en structuur
Competenties
100.2.5
100.2.4
100.2.3
100.2.2
100.2.1
zet getallen systematisch in bij het ordenen en
coderen van voorwerpen
turft in een dynamische telsituatie
leest vlot getalbeelden af (in een 5- en 10
structuur)
kan voorwerpen tellen met sprongen van
2,5,10
brengt efficiënte structuur aan die het
benoemen van een aantal vergemakkelijkt (5en 10 structuren)
Kernactiviteiten
- speelse telrijverkenningen (getallenslang)
- grondige inhoudelijke verkenningen op de
Rekentafel (van goud tot geld)
- rekenbewerkingen op de Rekentafel
- leerlingen in de rol van kritisch consument:
natellen hoeveelheden in verpakkingen
- relatie leggen tussen decimale bundeling,
uitspraak en schrijfwijze
- meten met kralen
Matrix 1 Blok 100.3
Werken met (getal)relaties
Competenties
100.3.6
100.3.5
100.3.4
100.3.3
100.3.2
100.3.1
vult vlot getallen aan tot willekeurige
tienvouden (binnen 10 seconden)
betaalt, wisselt en geeft geld terug; bij koopen verkoopsituaties met hele euro's tot 100 /
of centen tot 1 euro
maakt samenstellingen tot 100 met 1,2 , 5 en
tienvouden
kan getallen tot 100 vergelijken en op de
getallenlijn overbruggen
telt heen en terug met sprongen van 1 en 10,
vanaf een willekeurig getal tot 100
meet lengtes met een centimeter en kan
getallen t.o.v. elkaar positioneren
Kernactiviteiten
- speelse telrijverkenningen (getallenslang)
- grondige inhoudelijke verkenningen op de
Rekentafel (van goud tot geld)
- rekenbewerkingen op de Rekentafel
- leerlingen in de rol van kritisch consument:
natellen hoeveelheden in verpakkingen
- relatie leggen tussen decimale bundeling,
uitspraak en schrijfwijze
- meten met kralen
Matrix 1 Blok 100.4
Formele opgaven
Competenties
100.4.6
100.4.5
100.4.4
100.4.3
100.4.2
100.4.1
lost uit het hoofd optel- en aftreksommen tot
100 op
schattend rekenen; kan antwoorden van
optel- en aftreksommen benaderen met een
nauwkeurigheid van 20%
heeft een repertoire van handige, op inzicht
gebaseerde rekenstrategieën
rekent optel- en aftreksommen uit m.b.v.
regelgewijs handelingsverslag
rekent optel- en aftreksommen uit op de lege
getallenlijn
lost eenvoudige sommen tot 100 uit het hoofd
op
Kernactiviteiten
- ontwikkelen efficiëntie en ordelijke
notatiesystemen (regelgewijs handelingsverslag)
- vanuit goed gevuld getalbegrip breed repertoire
hoofdrekenvaardigheden ontwikkelen
(somspinnen)
- gebruik van de ZRM als controlemiddel
Matrix 1 Blok GK.1
Verkenning van uiterlijk en functionaliteit
Competenties
GK 1.5
GK 1.4
GK 1.3
GK 1.2
GK 1.1
weet hoe grote getallen en kommagetallen
gebruikt worden
kent de (dagelijks gebruikte) eenheden van
hoeveelheid, lengte, gewicht en inhoud
is in staat om met basale meetinstrumenten
voorwerpen te meten
doorziet dat de waarde van een getal mede
wordt bepaald door de maat die erachter staat
kan grote getallen en kommagetallen correct
schrijven / benoemen
Kernactiviteiten
- in folders en tijdschriften op zoek naar grote
getallen en kommagetallen; hoe kom je ze
tegen; wat vertellen ze
- verzamelen en sorteren van
´inhoudbeschrijvers´
- doorgronden van schrijfwijze en uitspraak
Matrix 1 Blok GK.2
Verkenning inhoud en structuur
Competenties
GK 2.5
GK 2.4
GK 2.3
GK 2.2
GK 2.1
vergelijkt / ordent willekeurige getallen op
grootte
kan de eenheden per grootheid rubriceren en
ordenen
beschikt over referentiematen, en heeft gevoel
voor de orde van grootte van hoeveelheid,
lengte, gewicht en inhoud
kan door- en terugtellen tot 1000 (en verder)
met verschillende maten
kent de telrij tot 1000 (en verder)
Kernactiviteiten
- getallen vergroten en verkleinen; inhoud geven
aan de getallen; tellen, meten
- leerlingen in de rol van kritisch consument:
natellen grote hoeveelheden / meten
- handig bundelen van grote hoeveelheden
- fijnsnijden naar kommagetallen
Matrix 1 Blok GK.3
Werken met (getal)relaties
Competenties
GK 3.6
GK 3.5
GK 3.4
GK 3.3
GK 3.2
GK 3.1
kent het positie stelsel en het metriek stelsel en
doorziet de relatie daartussen
betaalt, wisselt en geeft geld terug; bij koop- en
verkoopsituaties met hele euro's en centen
kent de onderlinge relaties van de (dagelijks
gebruikte) maten
kan meetwaarden aflezen
positioneert op een getallenlijn kommagetallen
tussen hele getallen
kan getallen decimaal uiteen leggen en
opbouwen
Kernactiviteiten
-
geldhandelingen met euro’s en eurocenten
verwerken van meetgegevens
focus op maatswitch (kg-gram-mg)
maatsystemen met elkaar vergelijken (kilo..
hecto... centi, milli)
leerlingen bouwen eigen getal- en maatsysteem
op
Matrix 1 Blok GK.4
Formele opgaven
Competenties
GK 4.6
GK 4.5
GK 4.4
GK 4.3
GK 4.2
GK 4.1
schattend rekenen; kan antwoorden van optelen aftreksommen benaderen met een
nauwkeurigheid van 20%
heeft een repertoire van handige, op inzicht
gebaseerde rekenstrategieën
rekent optel- en aftreksommen met
kommagetallen uit m.b.v. een kladblaadje
rekent optel- en aftreksommen met hele
getallen uit m.b.v. een kladblaadje
lost eenvoudige sommen met grote getallen uit
het hoofd op
rekent m.b.v. een rekenmachine optel- en
aftreksommen uit (inclusief kommagetallen)
Kernactiviteiten
- realistische problemen rond inhouden vertalen
naar planmatige berekeningen (in sommentaal
uit te werken)
- ontwikkeling rekenvaardigheden:
o met de ZRM (vraagt inzicht in procedures)
o cijferen (vraagt vaardigheid en accuratesse)
o uit het hoofd (vraagt strategisch inzicht,
gevoel en vaardigheid)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards