KERNDOELEN REKENEN/WISKUNDE > Wiskundig inzicht

advertisement
KERNDOELEN
REKENEN/WISKUNDE >
Wiskundig inzicht en
handelen
23
24
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige
problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.
25
De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van
rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen
te beoordelen.
In de PARWO-didactiek staat steeds de relatie tussen werkelijkheid en de
wiskunde centraal, het wiskundig handelen komt door de aandacht voor het
drijfvermogen steeds verder ‘boven water’.
1
KERNDOELEN
REKENEN/WISKUNDE >
Getallen en
bewerkingen
26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen,
gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten
en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en
er in praktische situaties mee te rekenen.
27
In de matrices is steeds de tweede laag de laag waar inhoud en structuur van
getallen wordt verkend, in de derde laag staat het werken met getalrelaties
centraal. Kerndoel 26 is in die zin in 4 stukken te splitsen 1. Structuur doorzien
van aantallen, gehele getallen en kommagetallen (laag 2, matrix 1); 2. Structuur
doorzien van breuken, procenten en verhoudingen (laag 2, matrix 2); 3.
Samenhang doorzien van aantallen, gehele getallen en kommagetallen (laag 3,
matrix 1); 4. Samenhang doorzien van breuken, procenten en verhoudingen
(laag 3, matrix 2)
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele
getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren,
waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels
van buiten gekend zijn.
28
29
De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.
De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen
en delen.
30
De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte
standaardprocedures.
31
De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken.
De kerndoelen 27 t/m 30 zijn de formele bewerkingen die uiteindelijk beheerst
zullen moeten worden, deze bevinden zich dan ook logischerwijs in het topje
(laag 4) van de matrices. Kerndoel 31 is een vaardigheid die continue (door de
hele matrix) geoefend moet worden.
2
KERNDOELEN
REKENEN/WISKUNDE >
Meten en meetkunde
Voor de uitwerking van kerndoel 32 zal matrix 3 gaan dienen waar de meetkunde
centraal staat.
32
De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen
op te lossen.
33
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden
en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte,
inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
Kerndoel 33 is een integraal onderdeel van matrix 1. De ontwikkeling van
getalbegrip kan niet losstaan van meten, immers elk getal is een meeting van een
bepaalde grootheid ongeacht of dat nou aantal, geld, lengte, omtrek, etc. is.
3
Literatuur:
Buijs, K., J. Klep & A. Noteboom (2008). TULE – Rekenen-wiskunde – Inhouden en activiteiten bij de
kerndoelen van 2006. Enschede: SLO.
Noteboom, A. (2008). Fundamentele doelen rekenen-wiskunde. Uitwerking van het Fundamenteel ni-veau 1F
voor einde basisonderwijs versie 1.1. Enschede: SLO
OC&W (2006). Kerndoelen primair onderwijs. Den Haag: OC&W.
4
Download