Aannemersbedrijven grond-, water- en wegenbouw

advertisement
Kijk op www.rabobank.nl/cijfersentrends voor actuele
brancheinformatie van de Rabobank.
Bouw
Aannemersbedrijven grond-, water- en
wegenbouw
Rabobank Cijfers & Trends
Kansen en bedreigingen
De aannemersbedrijven Grond-, Water- en Wegenbouw
vormen het branchecluster GWW. De kernactiviteiten zijn
• Aanhoudende mobiliteitsgroei vraagt om infrastructurele
zeer heterogeen en worden vaak samengevat onder de term
aanpassingen.
infrastructuur.
• Grote belangstelling voor wateropvang, waterbeheer
De bedrijven houden zich bezig met de aanleg, onderhoud
en -kering (Ruimte voor de Rivier, Mainport Rotterdam,
en herstel van infrastructurele werken, zoals grondverzet,
plannen Deltacommissie).
riolering, kabel- en buizenwerk, straatwerk, civiele
• Bedrijven kunnen profiteren van een toenemende
betonbouw, wegenbouw en bagger-, kust- en oeverwerken.
complexiteit van opdrachten door inbreng van hun
specifieke kennis, projectmanagement e.d.
Trends
• Overheid belooft aanbestedingsregels voor MKB te
• Voor- en achterwaartse ketenintegratie door grote en
versoepelen en kleinere bestekken minder te ‘clusteren’.
middelgrote GWW-bedrijven.
• Bij nieuwe contractvormen (prestatie, design and construct,
• Traditionele scheiding tussen ontwerp en uitvoering
lifecycle) zullen risico’s veel vaker bij de uiteindelijke
vermindert ten faveure van geintegreerde contractvormen.
uitvoerder van werken komen te liggen.
• Opdrachtgever verschuift risico’s naar aannemer.
• GWW bedrijven ervaren hinder van de grote
• Toenemende aandacht voor duurzaam bouwen.
hoeveelheid vergunningen en lange procedures rondom
vergunningverlening.
• Complexiteit werken neemt toe. Dit vergt meer kennis en
samenwerking tussen partijen.
• Door vergrijzing en beperkte instroom van jongeren tekort
aan technisch uitvoerend personeel.
Perspectief
De GWW-nieuwbouwproductie is in 2008 nog met
3% toegenomen, maar zal in 2009 en 2010 dalen met
respectievelijk 3% en 3,5%. Dit hangt samen met de
algehele afzwakking van de economische groei en de
daling van de productie in de woning- en utiliteitsbouw.
Hierbij is geen rekening gehouden met de aangekondigde
steunmaatregelen van de overheid. Deze maatregelen
lijken hun vruchten af te werpen gezien de toename van de
orderportefeuille.
Rabobank Cijfers & Trends, 33e jaargang, oktober 2009
1
Rabobank. Een bank met ideeën.
Rabobank Cijfers & Trends
Om prijsconcurrentie te voorkomen moeten GWW-bedrijven
streng verboden is. Verder werd in hetzelfde jaar zo’n 85%
zich meer richten op ontwerp- en adviestaken in het voor-
van de opdrachten gegund op basis van de laagste prijs. Ook
en natraject van een opdracht. Opdrachtgevers (waaronder
dit stimuleert de innovatie in de sector niet. Een verbetering
overheden) dienen hiertoe wel meer ruimte te bieden. Want
van de aanbestedingspraktijk (met meer oog voor kwaliteit,
uit onderzoek van Bouwend Nederland blijkt dat in 2007 bij
creativiteit en levensduur) is dan ook dringend gewenst.
92% van de aanbestedingen het indienen van alternatieven
Achtergrondinformatie
Vakbladen
Bouwwereld
Civiele Techniek
Materieelkrant
Land en Water
Cobouw
Infraned
GWW krant
Loonbedrijf
“Al meer dan 30 jaar biedt Rabobank met Cijfers & Trends betrouwbare branche-informatie. Cijfers & Trends bundelt daarmee kennis
die Rabobank heeft over in totaal 9 sectoren en 80 branches in het Nederlandse bedrijfsleven. Het betreft zowel kwantitatieve als
kwalitatieve informatie over trends, ontwikkelingen, perspectief en achtergronden in de diverse sectoren en branches. Hiermee is Cijfers
& Trends tot een begrip geworden bij MKB ondernemers. Ook over uw branche is meer informatie beschikbaar. Kijkt u hiervoor verder op
www.rabobank.nl/cijfersentrends.”
Rabobank Cijfers & Trends, 33e jaargang, oktober 2009
2
Rabobank. Een bank met ideeën.
Download