Persbericht

advertisement
Persbericht
EMBARGO TOT 29 AUGUSTUS 2007, 11.30
UUR
Rabobank Groep: financiële doelstellingen gerealiseerd,
nettoresultaat bedraagt 1,4 miljard euro
-
Nettowinst stijgt met 14%
Tier 1-ratio komt uit op 10,2
Rendement eigen vermogen bedraagt 10,3%
Baten nemen toe met 15% tot 5,7 miljard euro
Bedrijfslasten stijgen met 19% tot 3,9 miljard euro
Efficiency ratio stijgt tot 68%
Risicokosten dalen met 8 basispunten tot 13 basispunten
Kredieten private sector nemen toe met 6% tot 344 miljard euro
Toevertrouwde middelen stijgen met 6% tot 230 miljard euro
Goede vooruitzichten tweede helft 2007
De Rabobank Groep realiseerde in de eerste helft van 2007 een nettoresultaat van 1,4 miljard euro.
De nettowinst stijgt met 14%. Hiermee is de nettowinstdoelstelling overtroffen. Alle
groepsonderdelen droegen bij aan de nettowinststijging. De kredietverlening in het binnenland nam
sterk toe door de grote vraag naar hypotheken. Hierdoor stijgt het marktaandeel met 3,5% tot 29%.
Ook is de kredietverlening in het buitenland toegenomen. Mede door de groei van het aantal
spaarrekeningen in Nederland ontwikkelde de groei van het spaargeld zich voorspoedig. Hier stijgt
het marktaandeel met 0,6% tot 39,9%.
“Ik ben zeer tevreden met de resultaten van Rabobank Groep over de eerste helft van
2007.De winstgroei is breed gedragen over alle groepsonderdelen. Ook het resultaat van
onze lokale Rabobanken liet weer een mooie stijging zien” aldus Bert Heemskerk,
bestuursvoorzitter van Rabobank Groep. Over de actuele situatie zei hij: “De recente
onrust op de financiële markten laat ook ons niet onberoerd. Ik vind evenwel het effect van
de negatieve ontwikkelingen op de Amerikaanse subprime markt naar andere markten
sterk overtrokken en niet reëel Het is heel belangrijk dat men het hoofd koel houdt en
goed kijkt wat er werkelijk aan de hand is. Waar slaan de risico’s neer en hoe groot zijn
die dan? Naar mijn mening gaat het uiteindelijk om een bedrag dat de markt goed kan
dragen maar normalisatie zal zeker enige tijd kosten.
Over de positie van de Rabobank merkte Heemskerk op:“Wij hebben geen directe
exposure naar Amerikaanse hypotheeknemers en indirect, via beleggingsvehicles, zijn de
risico’s in onze exposure niet alleen van bescheiden omvang, maar ook nog eens voor
meer dan 90% van triple A kwaliteit.
Ook zitten we niet in hedgefunds. Rabobank kent een gezonde solvabiliteit en liquiditeit. Onze sterke
positie is onaangetast. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we er in de tweede helft van dit jaar
wederom in slagen een goed resultaat neer te zetten in lijn met de eerste helft.”
Voorspoedige ontwikkelingen
De ontwikkeling van de activiteiten en financiële resultaten van de Rabobank groep waren in de
eerste helft van 2007 wederom voorspoedig. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) is voortgang geboekt door de verdere integratie van MVO-randvoorwaarden bij
kredietverlening, het kernproces van onze bank. Verder is actief de dialoog aangegaan met
maatschappelijke organisaties en belanghebbenden om een betere invulling te geven aan MVObeleid. Begin 2007 is de Rabocard met klimaatcompensatie en de Rabo KlimaatHypotheek
geintroduceerd.
Rabobank Nederland
Directoraat Communicatie, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht, tel. (030) 21 6 2758, fax (030) 216 19 16, [email protected]
Blad 2/2
Goede resultaten
Ondanks de hevige concurrentie op de hypotheekmarkt en de daling van de ontvangen boeterente in
het binnenland stijgt het renteresultaat met 1% tot 3,3 miljard euro. Het in de eerste helft van 2007
nog gunstige beleggingsklimaat geeft een impuls aan de provisiebaten. Hierdoor en mede dankzij de
bijdrage van Sarasin komen de provisiebaten 22% hoger uit op 1,4 miljard euro. De bijdragen van
Athlon en onderdelen van Rabo Bouwfonds zijn bepalend voor de stijging van de overige baten.
Door de groei van de activiteiten en door overnames stijgen de bedrijfslasten met 19% tot 3,9 miljard
euro. Het positieve economische klimaat in de eerste helft van 2007 en de verbetering van het
risicoprofiel van de kredietportefeuille resulteerden in een afname van de risicokosten. Door de
toename van het brutoresultaat en de daling van de risicokosten neemt de nettowinst toe met 14%.
Uitbreiding buitenlandse activiteiten
In de eerste helft van 2007 zijn de wereldwijde activiteiten verder uitgebreid.
Het retailbanknetwerk is uitgebreid met de overname van Mid-State Bank & Trust in Californië,
Hagabank en Bank Hagakita in Indonesië en HNS Banco in Chili. Robeco breidde zijn duurzame
vermogensbeheeractiviteiten uit met de overname van de Zwitserse Sustainable Asset Management
Groep. Om optimaal te profiteren van synergievoordelen wordt meer gefocust op de integratie van de
recente overnames met de andere groepsonderdelen.
Economische ontwikkelingen
De Nederlandse conjunctuur zit op haar top en voorspellende indicatoren wijzen erop dat de
economie naar een wat lagere versnelling gaat terugschakelen. Recente cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek geven aan dat de groei in het tweede kwartaal al een stap terug moest
maken. Gegeven de sterke economische fundamenten van ons land, de aanhoudende kracht van de
vertrouwensindicatoren en de krappe arbeidsmarkt lijkt het erop dat deze groeicijfers de terugval iets
teveel hebben geaccentueerd. Onze verwachtingen voor de tweede helft van het jaar zijn dan ook
positief, al zal het voor het jaar als geheel moeilijk zijn om de economische groei van 2006 te
evenaren. Voor 2007 als geheel verwachten wij dat de economische groei rond 2,5% uitkomt. De
geschetste vooruitzichten kunnen positief bijdragen aan de Nederlandse bancaire activiteiten. Wel zal
de rentemarge in het binnenland naar verwachting onder druk blijven staan door de aanhoudende
concurrentie op de hypotheekmarkt.
De mondiale economische vooruitzichten - tot voor kort ronduit uitstekend - zijn zeer recent wat
getemperd. De problemen op de Amerikaanse subprime hypotheekmarkt hebben de financiële
markten wereldwijd geraakt. Hoewel de beweging naar een meer realistische waardering van risico’s
op zichzelf als een gunstige ontwikkeling is aan te merken, kunnen vermogens- en
vertrouwenseffecten ook de reële economie raken. Het is inmiddels duidelijk dat deze risico’s de
Amerikaanse economie raken en ook een beperkt effect hebben op de Europese economie. Onze
verwachting is dat het vertrouwen op de financiële markten weer terugkeert en dat de economie in
het eurogebied de turbulentie goed verteert.
De raad van bestuur is dan ook positief gestemd ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het
groepsresultaat in de tweede helft van 2007.
Voor meer informatie:
Raymond Salet, Rabobank Groep woordvoering, Telnr: + 31 30 216 28 32
Rabobank Nederland
Directoraat Communicatie, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht, tel. (030) 216 39 04, fax. (030) 216 19 16, [email protected]
Download