Zondagavond 27 september

advertisement
LITURGIE
Lied 197:1 en 3 (Jezus stond in onze plaats, is onze Borg)
Ps49:2 en 3(wie op aardse schatten bouwt,kan God geen losprijs/rantsoen geven)
Lied 180 (let op: ritmisch!) (het verzoenend sterven van Jezus is ons rustpunt)
Ps40:3 en 4(Gods gedachten:ondoorgrondelijk,geen offer mogelijk dan Christus)
Psalm 40: 5 (oproep Gods heilleer (=reddingsplan) te verkondigen)
Lied 260:1,2 en 3 (onder de collecte) (Jezus gaf het rantsoen vrijwillig)
Lied 260:4 (Jezus kocht ‘ook mij’ met Zijn bloed)
Schriftlezing: 1 Timotheüs 2: 3b-7 (Dordtse Leerregels, hoofdstuk 2, art.1-5)
Tekst:1 Tim.2:6a, Thema: Gods reddingsplan: Is Jezus voor allen gestorven?
Preekopbouw:
 Inleiding:
- verzoening, is Jezus voor alle mensen gestorven?
- herhaling
- dwaalleer Remonstranten: algemene verzoening, met een schone
lei beginnen, Jezus als Vredesonderhandelaar in plaats van Borg
 Aanleiding voor Gods reddingsplan (artikel 1): ‘oneindige majesteit’
- barmhartigheid én gerechtigheid
 Inhoud van Gods reddingsplan (artikel 2): ‘onmetelijke barmhartigheid’
- Borg, bijvoorbeeld Juda voor Benjamin (Genesis 43: 1-15)
 Uitgestrektheid van Gods reddingsplan (artikel 3): ‘oneindige waarde’
- Is Jezus voor iedereen gestorven? (1 Timotheüs 2: 3b-7)
- ‘rantsoen’/losprijs (Exodus 21: 30)
 Waarde van Gods reddingsplan (artikel 4):
- volkomen mens, oneindige God
 Belofte en opdracht vanwege Gods reddingsplan (artikel 5):
- belofte voor ieder die gelooft, opdracht zonder onderscheid
Extra te zingen liederen:
- Genade, zo oneindig groot
- Heer, Uw bloed dat reinigt mij
Vragen voor ‘bij de koffie’:
1. Hoe kan het dat het niet alleen barmhartig, maar ook rechtvaardig van
God is dat mensen behouden worden? Is het dan niet rechtvaardig als
God ons zou veroordelen?
2. Waarom zijn bij ons mensen soms verzoeningspogingen nodig en waarom
mislukken ze vaak? Wat kun je daar, ook in de kerk, aan doen?
3. Vind je het gemakkelijk dat een ander voor jou moet betalen?
4. Als het offer van Christus voldoende is voor de verzoening van de zonden
van alle mensen, waarom worden dan niet alle mensen behouden?
5. Waarom zouden we anderen het Evangelie verkondigen? (artikel 5) Hoe?
DORDTSE LEERREGELS, HOOFDSTUK 2 (vereenvoudigd)
2-1. God is niet alleen volkomen barmhartig, maar ook volkomen
rechtvaardig. Nu eist zijn gerechtigheid - zo heeft Hij Zich in zijn Woord
geopenbaard - dat onze zonden, tegen zijn oneindige majesteit bedreven, in
tijd en eeuwigheid naar ziel en lichaam worden gestraft. Aan deze straffen
kunnen wij alleen ontkomen, als aan Gods gerechtigheid wordt voldaan.
2-2. Maar omdat wij zelf niet in staat zijn die voldoening te geven en ons van
Gods toorn te bevrijden, heeft God uit onmetelijke barmhartigheid ons zijn
eniggeboren Zoon als Borg gegeven. Deze is voor ons en in onze plaats aan
het kruis tot zonde gemaakt en een vloek geworden om voor ons te voldoen.
2-3. De kruisdood van Gods Zoon is het enige offer en de volledige betaling
voor de zonde. De kracht en de waarde ervan zijn oneindig en daarom is deze
dood meer dan genoeg om de zonden van de hele wereld te verzoenen.
2-4. Deze dood is zo krachtig en waardevol, omdat de Persoon die hem
ondergaan heeft, niet alleen een echt en volkomen heilig mens is, maar ook
de eniggeboren Zoon van God, die met de Vader en de Heilige Geest eeuwig
en oneindig God is - zo immers moest onze Verlosser ook zijn. Bovendien is
Christus' dood zo krachtig en waardevol, omdat Hij bij zijn sterven heeft
ervaren de toorn van God en de vervloeking die wij door onze zonden
verdiend hadden.
2-5. De belofte van het evangelie is nu, dat ieder die in de gekruisigde
Christus gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Aan alle volken
en mensen tot wie God naar zijn welbehagen het evangelie zendt, moet
zonder onderscheid deze belofte openlijk verkondigd worden met het bevel
zich te bekeren en te geloven.
VERSIE DS. W. VERBOOM (bron: ‘Van hart tot hart’)
1. God is volmaakt barmhartig, maar ook volmaakt rechtvaardig. Daarom
straft Hij ons om onze zonden, tijdelijk en eeuwig. Wij worden alleen van die
straf bevrijd als voldaan wordt aan zijn gerechtigheid.
2. Zelf kunnen we hieraan nooit voldoen. Maar God is zo barmhartig dat Hij
zijn Zoon voor ons heeft overgegeven om in onze plaats de straf die wij
verdienen te dragen. Hij werd voor ons tot een vloek gemaakt aan het kruis.
3. Het sterven van Gods Zoon is het enige en volmaakte offer voor onze
zonde. Het is zo groot dat het voldoende is voor de verzoening van de hele
wereld.
4. Onze Heiland is immers niet alleen mens, maar evenals de Vader en de
Heilige Geest ook God. Hij heeft aan het kruis de toorn van God en de vloek
gevoeld, die wij verdienen.
5. De Heere belooft dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet
verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Deze belofte moet aan alle
mensen worden verkondigd, met de oproep om zich te bekeren en te geloven.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards