Botschaft vom 15 - Herz Mariens.de

advertisement
Stormschrift 60 (in totaal 86 delen)
Getuigenissen van Gods Eeuwige Waarheid
door “Myriam van Nazareth”
Totus Tuus, Maria!
ALS GIJ NIET OPNIEUW GEBOREN WORDT...
60. Over Blijmoedigheid als Zaad voor
Wedergeboorte
Toen Jezus zei: “Als iemand niet wedergeboren wordt,
kan hij het Rijk Gods niet zien”, verwees Hij in feite
reeds naar het Sacrament van het Doopsel. Het Heilig
Doopsel in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest roept de Heilige Geest over de jonge ziel
af, en maakt voor haar de weg vrij om het Kruisoffer van
Jezus in zich tot vrucht te laten brengen. Het doopwater
is als het water dat uit Jezus’ Hart stroomde toen Zijn
Zijde na Zijn Dood aan het Kruis met een lans
doorstoken werd. Uit het Goddelijk Hart van Jezus werd
de Kerk geboren, en wordt via het Doopsel ook de ziel
geboren voor het Eeuwig Leven, nadat zij in een lichaam
het vergankelijk leven op aarde heeft aangevat. De
kinderziel ontvangt dus bij haar Doopsel de sleutel tot
het Ware Leven. Wij zouden kunnen zeggen dat het
Doopsel in de ziel het teken van het Kruis der Verlossing
brandt, als tegenhanger voor het brandmerk van de
erfzonde. De ziel moet door haar levenswandel bepalen
aan welk van de beide merktekens zij het meeste
voedsel zal geven: zal zij zich door het merkteken van
het kwaad laten verzieken (en eventueel doden), of het
merkteken van het Kruis in zich zodanig doen stralen dat
voor haar de weg van de heiligheid ontsloten wordt? Het
merkteken van het kwaad verwijdert de ziel van het ware
Leven, het Licht, de Liefde. De ziel wordt vanaf de prille
kinderjaren op talloze wijzen aangevallen en gewond
door de meest uiteenlopende invloeden vanuit de
wereld, die niet de Weg van Christus volgt maar de weg
van het verderf. Zolang de jonge ziel trouw blijft aan
het programma dat haar bij haar schepping is
ingeprent, leeft zij in het Licht. Dit komt tot uiting door
de kinderlijke onschuld (een natuurlijke neiging om in de
deugd te blijven), die in de eerste plaats merkbaar wordt
door de vreugde en blijheid die kenmerkend is voor
kinderen die zich weten te verzetten tegen de
bezoedelende invloeden om hen heen. De kinderlijke
onschuld wordt bij de meeste mensen vroeg of laat
gesloopt onder de last van de beproevingen van het
leven: de ziel wordt omgevormd onder het kneedwerk
van alles wat zij ziet, hoort, leest, ervaart en leert. Zij
trekt conclusies die door wereldse opvattingen gekleurd
zijn. Zij past zich aan “om er bij te horen”: zielen met een
gedrag dat afwijkt van de norm, worden niet gemakkelijk
aanvaard, en zijn daarom vaak geneigd om hun gedrag
en opvattingen te veranderen, zelfs al betekenen die
aanpassingen dat zij daardoor van Gods wegen
afwijken. Zo stelt de ziel zich open voor de afwijking, de
zonde. De overgang van de ziel uit het ware Leven naar
het leven der wereld, voltrekt zich in twee fasen: ten
eerste ondergaat zij de ziekmakende invloeden van een
samenleving die steeds goddelozer wordt. De ziel moet
dan een keuze maken: ofwel past zij zich hierbij aan
door de gewoonten, gedragingen en normen van die
samenleving aan te nemen en deze in zich te beleven,
ofwel blijft zij haar oorspronkelijke heiligheid trouw door
de weg van Christus te gaan. Het aanvaarden van de
gewoonten en normen der wereld is de tweede fase:
deze van de vrije keuze om niet meer Gods Werken te
2
doen doch de vergankelijke belangen van het aardse
leven na te streven (geld, bezit, genot, macht, aanzien).
In Stormschrift nr. 45 wees ik er reeds op dat de ziel die
door de wereld aangevreten wordt, moet terugkeren
naar haar oorspronkelijke wezen: de eenvoud van het
kind zolang het in reinheid van hart, geest, lichaam en
mond weet te leven. Die terugkeer kan op elk ogenblik,
het is nooit te laat. Voor God maakt het een oneindig
groot verschil of U die stap hebt gezet op de laatste dag
van Uw leven, of hem nooit hebt gezet: in het eerste
geval sterft U in het verlangen om opnieuw te worden
zoals God U had bedoeld, maar in het tweede geval
sterft U met een ziel die heeft volhard in de
onverschilligheid en zich niet de moeite heeft getroost
om zich te bevrijden van het slijk van de wereldse
invloeden.
De terugkeer van de ziel naar haar oorspronkelijke
toestand heet bekering, en deze kan om het even
wanneer. Zij moet zich zelfs elke dag opnieuw
voltrekken om in de ziel vaste grond te vinden die
blijvende vruchten oplevert.
Wat houdt de terugkeer van de ziel naar de toestand van
onschuld in? Zij betekent, worden als een kind, denken
en voelen als een kind. Zolang een kind de zuiverheid
van hart en geest bewaart, is het eenvoudig, vertrouwt
het in alles op zijn ouders, voelt het zich in harmonie met
de schepping (dieren, planten, bloemen) en met God
Zelf, en beleeft het de deugden als van nature. De mate
waarin een kind die fase werkelijk beleeft, blijkt uit de
gesteldheid van vrede, vreugde en blijmoedigheid.
Blijmoedigheid is het vermogen om met een grote
innerlijke vrede alles tegemoet te treden wat op Uw
levenspad komt. Een kind in de fase van reinheid maakt
zich geen zorgen, het voelt zich gedragen door krachtige
3
handen (deze van mensen in wie het vertrouwen stelt,
maar nog meer - zij het soms onbewust - van God: niet
zelden wordt in een kind nog een kern van diep religieus
gevoel aangetroffen). Blijmoedigheid is het grootste
eerbetoon, de grootste verheerlijking aan God. Leer
U daarom opnieuw te verheugen over de
schoonheden van de natuur en over andere dingen
om U heen die geen rechtstreekse materiële waarde
hebben voor Uw leven. Inderdaad: de volwassene
verheugt zich vaak nog slechts over dingen die hem
materieel voordeel kunnen opleveren. Hoe vergankelijk
toch is deze rijkdom, want hij die zich verheugt over zijn
rijke oogst aan vruchten der aarde, kan nog hetzelfde
uur voor Gods Aanschijn worden teruggeroepen. Een
kinderhart verheugt zich over zovele dingen die
onbenullig of gewoon lijken in de ogen van vele
volwassenen maar die door de jonge ziel worden
herkend als geschenken van God. Daarom is de
blijmoedigheid een groot element van zuiverheid en
vrede in het hart, en dus van overvloeiing van gevoelens
(in wezen: van Liefde) tussen God en de ziel. De
beïnvloeding door de dingen en belangen der wereld
doodt de blijmoedigheid (en dus de stroming van Liefde
tussen God en de ziel) in vele harten. Naar de
gesteldheid van diepe vreugde en blijmoedigheid
terugkeren, is de brug naar de zuivering van Uw hart
en ziel. Deze terugkeer is pas mogelijk in de mate
waarin U alle werelds denken, voelen en verlangen
van U leert afschudden. Wanneer U daarin slaagt,
ervaart Uw ziel een nieuwe gesteldheid die haar
onbewust herinnert aan de toestand waarin God haar bij
haar schepping had gebracht. Er is dan als het ware
sprake van een wedergeboorte uit Gods Hart, een
vernieuwing die gebaseerd is op een diepgaande
reiniging, een hernieuwde zuiverheid door een
4
intenser en nauwer contact met de Drie-ene God via de
diepste en heiligste emotie die door Zijn Hart is gemaakt:
de Liefde.
Beschouw het beeld van een sinaasappel aan een boom
die beschenen wordt door de zon. De sinaasappel is hier
zoals de ziel. Wanneer de ziel de wereld te zeer
koestert, wordt haar schil (alles wat haar zachte
binnenste bedekt) steeds dikker, ten koste van het
vruchtvlees. Hierdoor wordt het steeds minder mogelijk
dat de schil nog de warmte van de zonnestralen (de
ingevingen van de Heilige Geest) doorgeeft aan het
vruchtvlees. Hoe kan deze toestand verholpen worden?
Door de ballast van het werelds denken en verlangen
van zich af te werpen. De schil wordt dan niet meer
gevoed, en wordt dunner, en de stralen van Gods Geest
dringen opnieuw beter door tot het vruchtvlees. Wie zijn
ziel wil terugbrengen naar de staat van het kindschap,
moet zijn hart openen voor datgene wat werkelijk telt: de
behoeften van de ziel. U bent niet in de wereld
gezonden om de vergankelijke dingen van het aardse
leven na te streven als een doel op zich. Zodra U dat
begrepen hebt, begint de schil van wereldse
beïnvloeding af te brokkelen en zult U zich steeds vrijer
voelen. Naarmate Uw hart hierdoor lichter wordt,
ondergaat het steeds méér de invloeden van de heiliging
die God als een nieuwe mantel om U heen legt. De schil
van de wereld is als een dikke mantel die een
schijnwarmte, een schijngeborgenheid verleent, maar
die Uw ziel verstikt en haar belet om Gods geur in te
ademen. De mantel der heiligheid daarentegen, is licht,
en voedt de ziel met alles wat uit Gods Hart komt.
Hoe kunt U de blijmoedigheid in Uw ziel vestigen?
5
In wezen moeten hiertoe drie voorwaarden vervuld
worden:
1. U moet Uzelf heel bewust voor ogen houden dat dit
leven slechts een voorbereiding is op het ware Leven
dat erna komt. Het leven op aarde is geen doel op
zich, en mag nooit als zodanig beschouwd en
beleefd worden. Indien U dat tóch doet, zult U
gemakkelijk overrompeld worden door de vele
beproevingen van elke dag.
2. U moet Uzelf aanwennen om alles wat Uw levenspad
kruist, zowel het aangename als het minder aangename,
toe te wijden aan Maria. Zij maakt van alles een
waardevolle bron van heil voor de zielen, ook voor
Uw eigen ziel. Zo gaat niets verloren en heeft ook al
het negatieve een groot nut. U hiervan bewust te
worden, zal automatisch de deur openen naar een
grotere blijmoedigheid.
3. U moet zich bewust worden van de verlossende
waarde van blijmoedigheid en van het feit dat deze
gesteldheid de basis vormt van het ware geluk op aarde.
Het ware geluk kan reeds in hoge mate ervaren
worden door het hart dat door de blijmoedigheid
waarlijk in verbinding met God leeft.
Blijmoedigheid legt als het ware om Uw ziel heen een
geurige wolk van bescherming tegen de zonde, want zij
houdt het hart met God verbonden en verhindert dat
onvrede zich in het hart zou vastnestelen. Het is de
onvrede in het hart die de deur openstelt naar
kritiekzucht,
onverdraagzaamheid,
bitterheid,
opvliegendheid, ongeduld, ontevredenheid over alles en
iedereen (ook over zichzelf), sarcasme, onvriendelijkheid
en alle mogelijke tekortkomingen in de naastenliefde,
maar ook naar zelfvernietigende gesteldheden zoals
6
aanhoudende droefgeestigheid, afkeer van zichzelf,
agressiviteit door onvrede... Al deze ondeugden en
negatieve gesteldheden zijn in hoge mate uitingen van
onvrede in het hart, en veroorzaken op hun beurt nog
méér onvrede en gebrek aan blijmoedigheid. Al deze
uitingen maken duidelijk wat er gebeurt in een ziel die de
voeling met God verliest: zij verliest de blijmoedigheid en
vervalt spoedig in een reeks ondeugden, met als gevolg
dat zij geen geluk, vrede of vreugde meer vindt en het
leven als zinloos begint te beschouwen.
Blijmoedigheid brengt in het hart een frisheid en een
energie die Uw hele leven laat doorstromen met nieuw
leven. Dat is in wezen wat wij “levenslust” noemen. In
die zin ervaart de blijmoedige ziel het leven als een
zichzelf steeds herhalende wedergeboorte, alsof elke
nieuwe dag, zelfs elke nieuwe ervaring, een totaal nieuw
leven opent. Dat komt doordat de blijmoedigheid het hart
onophoudelijk reinigt van alle ballast van het leven.
Hierdoor kan de blijmoedige ziel het gevoel krijgen dat
zij volkomen ontledigd is van alle negatieve, pijnlijke,
kwellende en kwetsende ervaringen en herinneringen uit
het verleden. Wie weinig blijmoedigheid ervaart, gaat
snel gebukt onder de last van alles wat hij met zich blijft
meedragen, en slaagt er niet in om alles te relativeren,
met andere woorden: hij neigt ertoe, alles op te blazen
en tegenslagen en beproevingen een veel groter belang
toe te dichten dan zij in werkelijkheid hebben. De
ontlediging van alle onaangename en drukkende
ervaringen en herinneringen schept in de ziel de
lichtheid die de ware basis vormt voor de vlucht naar de
heiligheid. De heiligheid is de ware vrijheid en het ware
leven in en met God. De weg naar dit ware leven, dat
reeds hier op aarde in de ziel gevestigd moet worden, is
de heiliging, die beschouwd mag worden als een
7
wedergeboorte die gegrondvest is op de volhardende
bekering na elke fout of zonde. De steeds herhaalde
bekering (het zich-afkeren-van-het-kwaad) is dus
noodzakelijk voor de wedergeboorte tot het ware leven
voor het Eeuwig Rijk. Ik heb U aangetoond welke
onovertroffen rol de blijmoedigheid hierbij speelt. De
blijmoedige ziel is als een zonnestraal voor haar
omgeving. Zij verwarmt harten en verlicht geesten. Net
als de zon brengt zij vruchtbaarheid en leven in de
schepselen, want zoals zij zichzelf voortdurend reinigt,
zo reinigt zij eveneens haar medemens door de macht
van haar uitstraling. In elke medemens van goede wil
wekt de blijmoedige ziel de Liefde tot leven. Aangezien
de Liefde de scheppende, verlossende, heiligende en
sturende kracht is van alles wat leeft, mag de
blijmoedigheid worden beschouwd als de grootste bron
van verheerlijking en aanbidding van God, als een
heilige bron van bevrijding voor de lijdende mensheid,
en als een geestelijk doopsel dat de ziel klaarmaakt voor
haar intrede in het Rijk Gods. Als christen bent U
geroepen om het Rijk van Christus op aarde voor te
bereiden. U kunt dit slechts volbrengen door zielen te
bevruchten met het ware leven. Uw medemens het ware
leven mededelen, kunt U slechts in de mate waarin U dit
leven zelf in U draagt. Blijmoedigheid kan de kwijnende
ziel tot leven wekken omdat zij haar opnieuw in
aanraking brengt met Hem die de oorsprong van alle
leven is.
In Voluntate Dei,
Uw “Myriam”
Apostolat; Postfach 50 15 59; D-50975 Köln,
e-mail: [email protected]
www.myriam-van-nazareth.net
8
Download