Overeenkomst BVS

advertisement
Overeenkomst voor
beroepsverkennende stage
Art. 1
tussen:
de begeleidingsinstelling
adres:
vertegenwoordigd door
de stagiair,
adres:
geboren op
het stagebedrijf,
adres:
, vertegenwoordigd door
wordt een overeenkomst voor beroepsverkennende stage afgesloten.
Art. 2
Deze overeenkomst heeft tot doel de stagiair een beroepsverkennende stage aan te bieden die kadert
in zijn/haar beroeps- of loopbaanoriëntatie.
De stagiair blijft tijdens de stageperiode deel uitmaken van het personeelsbestand van de huidige
werkgever,
Tijdens deze stage wordt het programma afgewerkt, dat afgesproken is tussen de
begeleidingsinstelling en het stagebedrijf en als bijlage aan dit contract is toegevoegd.
Het stagebedrijf geeft de toestemming aan de begeleider van de begeleidingsinstelling
om de plaats te bezoeken waar de stagiair aan het werk is. Deze begeleider staat in voor
de eindevaluatie van de stagiair.
Het stagebedrijf staat in voor de begeleiding van de stagiair tijdens de stage en wijst onder zijn
personeelsleden een peter/meter aan, die (1) de doelstelling van de stage bewaakt, (2) de stagiair
opvolgt e, (3) de stage samen met de stagiair evalueert tijdens en op het einde van de stage. Het
stagebedrijf verbindt er zich toe deze persoon daartoe de nodige tijd vrij te stellen.
De opvolging tijdens de stage zal met name gebeuren :
- voor het stagebedrijf door peter/meter:
- voor de begeleidingsinstelling door begeleider:
Art. 3
Deze overeenkomst wordt gesloten voor een maximumduur van
dagen vanaf
.
Art. 4 Voordelen voor de stagiair:
§1 De huidige werkgever verzekert de stagiair tegen lichamelijke ongevallen tijdens de stage en op
weg naar en van de stageplaats;
Art. 5 Verplichtingen van de stagiair
1) actief meewerken aan de uitvoering van het in bijlage van de stageovereenkomst opgenomen
stageprogramma;
2) zich houden aan het arbeidsreglement van het stagebedrijf;
3) het correct en getrouw uitvoeren van de richtlijnen en instructies die door bevoegde personen
(peter/meter, diensthoofd, ploegleider,...) gegeven worden in verband met en tijdens de
uitvoering van het stageprogramma;
4) zich onthouden van elke handeling die zijn eigen veiligheid, deze van collega's of deze van
derden in gevaar kan brengen;
TO9.7e
Blz. 1/3
5) het in goede staat terugbezorgen van de gereedschappen, materialen en hulpmiddelen die
hem/haar voor de uitvoering van de stage zijn gegeven;
6) het onmiddellijk inlichten van zowel het stagebedrijf als de begeleidingsinstelling in geval van
afwezigheid, ongeacht de reden (ziekte, ongeval, ...) en een medisch attest opsturen;
7) de stage enkel stopzetten in gezamenlijk overleg met de begeleider en de peter/meter.
Art. 6 Verplichtingen van het stagebedrijf:
1) de stagiair reële kansen bieden om de vereisten van het beroep, de sector en/of de funtie(s)
waarin hij/zij stage loopt te leren kennen;
2) waken over het ordelijk verloop van de stage en de onpartijdige behandeling;
3) de stagiair geen taken doen verrichten die vreemd zijn aan de stage en die productief zijn voor
het stagebedrijf;
4) de evaluatie van de stagiair overmaken aan de begeleider;
5) inzake aansprakelijkheid zal de stagiair door het stagebedrijf beschouwd worden als een
aangestelde van het stagebedrijf en wordt de aansprakelijkheid geregeld conform artikel 18 en
19 van de wet van 3 juli 1978 inzake arbeidsovereenkomsten.
Het stagebedrijf verbindt er zich toe zijn aansprakelijkheidsverzekeraar op de hoogte te brengen
van het aanstellen van de stagiair.
De huidige werkgever is niet aansprakelijk voor de schade die de stagiair eventueel veroorzaakt
aan het stagebedrijf of aan derden.
6) de bepalingen van het A.R.A.B. en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk naleven.
Concreet betekent dit onder meer (doch niet uitsluitend) dat het stagebedrijf:
- de verplichtingen inzake de toepassing en de uitvoering van het gezondheidstoezicht naleeft;
- tijdens de stage, de stagiair de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften aanleert en erover
waakt dat deze worden toegepast;
- alle persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stelt die blijken nodig te zijn naar
aanleiding van een risicoanalyse van de door de stagiair uit te voeren taken voorzien in het
stageprogramma ten einde deze stage op een veilige wijze te laten verlopen. Deze
persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de richtlijnen van de Codex, Titel
V (werken met Chemische, Carcinogene en Biologische Agentia) en aan titel VII.
Het stagebedrijf verbindt er zich toe dat de arbeidsmiddelen die ter beschikking worden
gesteld van de stagiair voldoen aan de arbeidsmiddelenrichtlijn van de Codex, Titel VI,
hoofdstuk 1 en volgende;
- de stagiair dient te beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag;
7) strikt de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van de persoonsgegevens naleven. Dit betekent ondermeer dat het
stagebedrijf de strikte vertrouwelijkheid waarborgt van de persoonsgegevens van de stagiair. De
persoonsgegevens mogen enkel gebruikt worden binnen de context van onderhavige
overeenkomst. Deze gegevens kunnen onder geen enkele voorwaarde meegedeeld worden aan
derden.
Het stagebedrijf verbindt er zich toe de bemerkingen in verband met de stagiair en de resultaten
van de stage enkel te bespreken met de begeleider.
Met derden in de zin van onderhavige overeenkomst wordt bedoeld, alle andere personen
(natuurlijke en rechtspersonen) dan de aangestelden van het stagebedrijf die uit hoofde van hun
taak over de persoonsgegevens dienen te beschikken;
8) aan de stagiair gratis de voor de stage nodige gereedschappen, materialen en hulpmiddelen ter
beschikking stellen;
9) de geldende wetgeving inzake niet-discriminatie naleven;
10) binnen de 24 uren de begeleider van de begeleidingsinstelling op de hoogte brengen van elk
ongeval tijdens de stage of op weg van en naar de opleidingsplaats;
TO9.7e
Blz. 2/3
11) een aanwezigheidslijst bijhouden van de stagiair en die aan de begeleidingsinstelling bezorgen
op de laatste werkdag van de maand of op de laatste stagedag. De begeleidingsinstelling zal het
stagebedrijf de nodige instructies bezorgen over deze lijst.
Het stagebedrijf meldt zo snel mogelijk elke afwezigheid van de stagiair aan de
begeleidingsinstelling .
12) een kopie van deze overeenkomst op de plaats van de stage bewaren, om in geval van controle
het werk van de Arbeidsinspectie te vergemakkelijken.
Art. 7
De begeleider kan de stage beëindigen indien de stagiair werk vindt of indien één van de partijen
hem/haar verplichtingen niet nakomt.
Art. 8
De stagiair kan voor een klacht met betrekking tot deze overeenkomst terecht bij de huidige
werkgever.
Art. 9
Elke vordering die voortvloeit uit deze overeenkomst verjaart 1 jaar na het einde van de
overeenkomst.
Deze overeenkomst werd opgesteld te
voor elke partij.
, op
in drie exemplaren, waarvan één
Elke partij erkent haar exemplaar te hebben ontvangen.
De stagiair
TO9.7e
Het stagebedrijf
De begeleidingsinstelling
Blz. 3/3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards