Wanneer wordt een verzoek van derden gehonoreerd

advertisement
Verzoeken derden aan Alzheimer Nederland
Aanleiding
Regelmatig krijgt Alzheimer Nederland verzoeken van derden.
Bedrijven, ondernemers, bedenkers, ontwikkelaars, auteurs, landelijke en lokale organisaties en particulieren benaderen Alzheimer Nederland/de regionale
afdelingen met het verzoek tot samenwerking in alle breedte van de doelen van de organisatie.
Het verzoek richt zich veelal om financieel of om in kind bij te dragen aan/samen te werken bij, productontwikkeling, film, voorstellingen, literatuur, promotie
en……...De verzoekers vragen soms ook om landelijk of regionale ( via de afdelingen en de Alzheimer Cafés) exposure. Herhaaldelijk blijkt dat dezelfde
vrager het verzoek via diverse medewerkers of directie op verschillende manieren/tijdstippen de organisatie inbrengt. Ook medewerkers van Alzheimer
Nederland zelf dragen regelmatig “goede initiatieven” vanuit het land/regio aan waarbij de vraag is of Alzheimer Nederland hier financiering of publiciteit aan
kan geven.
De verzoeker komt vaak met een goede intentie en heeft verwachtingen t.a.v. de organisatie. Om efficiënter en effectiever te werken en zowel intern als
extern duidelijk te kunnen maken waarom Alzheimer Nederland een bepaald verzoek al dan niet honoreert, is het van belang om hier een overzicht van te
hebben. De verzoeken zijn vaak verschillend van aard, impact en (financiële) omvang. Denk hierbij aan film-dvd – boeken – kunst – domotica – apps –
hulpmiddelen - zorg en dienstverlening – Wetenschappelijk onderzoek – onderzoeken werking producten – naamsbekendheid - training/voorlichting –
congressen - acties voor AN en overige.
Voor mensen die met een actie Alzheimer Nederland willen steunen is er een directe dorverwijzing naar onze website
http://inactievooralzheimer.nl/doe-mee
Hier kunnen initiatiefnemers direct naar toe.
We laten bij de afweging de volgende factoren mee wegen:
- Gaat het om eenmalig commitment of commitment voor meerdere jaren
- Zorgt het voor een groot bereik bij een breder publiek en/of een verbetering van de positie van Alzheimer Nederland
- Past het binnen het bedrijvenbeleid
- Past het binnen de randvoorwaarden van één van de programma’s van Alzheimer Nederland
- Bestaat er al een relatie met de persoon/partij/organisatie
- Bestaat er een mate van belangentegenstelling (conflict of interest)
- Bestaat er een financieel belang
- Bestaat er een afbreuk van imago
- Bestaat er een vorm van gewin van aanvrager
- Bestaat er een vorm van eenmalig of meerjarige baten AN
- Is er een juridische overeenkomst noodzakelijk
- Is het ethisch verantwoord
Handleiding regionale afdelingen 2016
Uiteraard is bij de beoordeling het belang voor mensen met dementie en matelzorger richtinggevend.
Wanneer wordt een verzoek van derden gehonoreerd:
Verzoek past binnen beleidsdoelen c.q. werkplannen van de secties
 er liggen strategische kansen voor publiciteit en naamsbekendheid
 het heeft communicatiewaarde
 eindproduct voldoet aan inhoudelijke kwaliteitseisen
 externe partij zet afspraken op papier voorafgaand aan de samenwerking
 product/activiteit genereert een groot bereik
 er is geen sprake van belangenverstrengeling en of eenzijdig commercieel gewin
 er is geen sprake van exclusiviteit
Werkwijze
Binnekomende verzoeken worden door de secretaresses van de teams centraal geregistreerd in ons CRM systeem. Er wordt direct een link gemaakt met de
betreffende verantwoordelijk medewerker daar waar het gaat om het item. De verzoeker krijgt binnen vijf werkdagen een eerste reactie per mail, waarin
vermeld wordt of het verzoek past binnen de doelstellingen van Alzheimer Nederland. De verzoeken die binnen de doelstelling van Alzheimer Nederland
passen worden zo aangemerkt in Plexus. Een uitzondering hierop zijn de verzoeken met een hoge urgentie, deze worden direct doorgestuurd naar de
collega die betreffend t thema in portefeuille heeft.
Daar waar relevant en het van belang wordt geacht wordt een link gelegd met collega’s marketing.
Duideijkheid draagt bij aan een goede relatie en begrip
Het komt voor dat een regionale afdeling of het landelijk bureau niet kan aansluiten op het verzoek. De verzoekers starten over het algemeen met een
positieve verwachting naar de organisatie. Vooral als personen vanuit persoonlijke betrokkenheid tot iemand ment dementie iets ontwikkelen of hebben
ontwikkeld/geproduceerd is het voor hen soms teleurstellend om te horen dat er niet op het verzoek ingegaan kan worden.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verzoeken om en willen zoveel als mogelijk goede ideeen en initiatieven steunen, maar soms sluit het aanbod niet aan
bij de doelstellinen en begrijpen wij de teleurstelling als een verzoeker terugkrijgt dat we hier niet op in gaan.
Daarom is duidelijkheid en open communicatie van belang.
Handleiding regionale afdelingen 2016
Download