Workshops ouderbetrokkenheid - Expertisepunt Ouderbetrokkenheid

advertisement
Workshops studiedag 2 april 2013
“De eerste stap is een daalder waard”
Ouderbetrokkenheid in VVE
Beoogd uitvoerder: Mieke Vos
Als ouders voor het eerst te maken krijgen met de basisschool is het heel belangrijk dat
je als school laat zien dat je belangstelling voor hun en hun kind hebt. Hoe betrek je ze
bij de school, bij het onderwijs en bij allerlei activiteiten die kinderen op en rondom de
school doen.
Als je vanaf het begin de ouders serieus neemt, aangeeft dat je samen het beste wilt
voor het kind en dat je hun mening op prijs stelt, heb je al een goede sprong gemaakt in
de richting van educatief partnerschap.
Educatief partnerschap is de basis voor goed contact met ouders en dit is belangrijk voor
de ontwikkelingskansen voor jonge kinderen. Hoe geef je concrete en praktische invulling
aan dit educatief partnerschap in het contact met ouders?
Deze workshop gaat in op de vormen van educatief partnerschap en wat het belang
hiervan is.
Er wordt ingegaan op de onderdelen:
Samen leven, samen doen, samen denken en samen beslissen.
We gaan samen verkennen wat partnerschap met ouders voor jou betekent.
“Begrijpen, voordat je begrepen wilt worden”
workshop over communiceren met ouders
Beoogd uitvoerder: Anneke Sterenberg
Een goede samenwerking tussen ouders en school is cruciaal voor de ontwikkeling van de
kinderen.
Contact en onderling vertrouwen zijn basisvoorwaarden voor een goede samenwerking.
Hoe zorg je voor goed contact met ouders? Wat heb je daarvoor nodig?
In deze workshop bespreken we hoe je als school op een professionele manier
communiceert met ouders.
Welke vaardigheden spelen daarin een rol en vanuit welke basishouding benaderen we
ouders? Hoe zorgen we voor gelijkwaardigheid?
We wisselen met elkaar uit wat een ieder hierin tegenkomt en wat goed werkt.
“De vrijblijvendheid voorbij”
Workshop over samenwerkingsovereenkomsten
tussen ouders en school
Beoogd uitvoerder: Lútsen Renema
Samenwerking tussen ouders en school kent vele vormen en aspecten.
De verwachtingen van elkaar spelen hierbij een cruciale rol.
In een school-ouder-overeenkomst worden de verantwoordelijkheden, rechten en
plichten van scholen en ouders vastgelegd.
Vooronderstelling is dat een juist gebruik van een dergelijke overeenkomst duidelijkheid
schept, een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel bevordert en voorkomt dat
ouderbetrokkenheid een vrijblijvend onderwerp is.
In deze workshop verkennen we de mogelijkheden en de inhoud van school-ouderovereenkomsten.
“Goed nieuws voor ouders en onderwijs!”
Workshop over educatief partnerschap van ouders.
Beoogd uitvoerder: Itie van den Berg
Ouders kunnen het verschil maken in het onderwijs aan hun kinderen. Daar hoeven ze
niet enorme hoeveelheden tijd in te stoppen of voor doorgeleerd te hebben*: het gaat
om de kansen die school en ouders samen weten te creëren om elkaars partner te zijn.
In een recente enquête heeft het Expertisepunt Ouderbetrokkenheid van Cedin (i.s.m.
het Regiopanel van het Dagblad van het Noorden) ouders ondervraagd op hun
verwachtingen en wensen (basis en voortgezet onderwijs). Zo'n 50% van de ouders
geeft aan dat scholen beter hun best moeten doen om ouders bij het onderwijs te
betrekken, ruim 50% onderschrijft dat ouders zich meer moeten inspannen om de
schoolprestaties van kinderen te verbeteren. In deze workshop verkennen we de weg
naar educatief partnerschap van ouders. Wat is er nodig, wat zijn de puzzels en welke
ervaringen van scholen met welke resultaten zijn er te melden.
*OECD (2012), Let's Read Them a Story! The Parent Factor in Education, PISA, OECD
Publishing.
“Keurmerk ouderbetrokkenheid garandeert goede samenwerking tussen school
en ouders”
Workshop over het keurmerk ouderbetrokkenheid van de Stichting LLO
Beoogd uitvoerder: Hans Christiaanse
Sinds een jaar kunnen scholen het keurmerk ouderbetrokkenheid van Stichting Leraar
Leerling Ouders verkrijgen. Doelstelling van het keurmerk is scholen te stimuleren een
gezond klimaat tussen leerlingen, ouders en leraren te realiseren. Dat vraagt van
iedereen een inspanning, met name van leraren en de ouders die samen
verantwoordelijk zijn voor de beste leeromgeving van de kinderen. Het keurmerk is een
garantie voor ouders dat de school van hun kind de samenwerking tussen school en
ouders goed voor elkaar heeft. De school wordt immers getoetst of zij voldoet aan de 10
criteria die de Stichting LLO stelt om het keurmerk te mogen verkrijgen.
In de workshop bekijken we aan de hand van de 10 criteria van Stichting LLO hoe uw
school ervoor staat. Ook laten we u zien welke stappen u moet zetten om het keurmerk
te verkrijgen.
Workshop “Online met ouders”
Beoogd uitvoerder: Saskia Koevoets
Het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid van Cedin biedt ondersteuning bij het versterken
van ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat het ook om het effectiever communiceren met
ouders.
Iedere school en alle ouders herkennen de situatie: het kind is vergeten het briefje thuis
af te geven met die belangrijke mededeling over de contactavond, gymles of
bijeenkomst. Om de ouderbetrokkenheid op school te vergroten en de communicatie met
ouders te verbeteren kan gebruik worden gemaakt van het online communicatieplatform
'Basisschoolnet.nl' .
Dit platform maakt de communicatie sneller en makkelijker dan voorheen, voor alle
betrokkenen: ouders en leerkrachten. Met de zekerheid dat de boodschap aankomt.
Tijdens deze workshop maakt u kennis met de mogelijkheden van dit online forum.
Workshop “10-minuten gesprekken en huisbezoeken”
Beoogd uitvoerder: Dick Blommers
Ouders en school zijn partners in de opvoeding. Dat betekent dat elke partij z’n eigen,
specifieke deskundigheid heeft. Als school wil je daar zoveel mogelijk gebruik van maken
en ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind betrekken. Geëigende momenten
hiervoor zijn de bekende 10- minuten gesprekken en huisbezoeken.
Tijdens deze workshop wordt u geïnformeerd en gaat u met elkaar in gesprek over de
nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van 10- minuten gesprekken en
huisbezoeken. Hoe voer je een zinvol gesprek, aansluitend bij de ouder die voor je zit?
Wat te denken van een gespreksarrangement op maat, voor ieder ouderpaar?
En, terug van weggeweest, het huisbezoek: wat is de meerwaarde er van?
Download