Six Sigma

advertisement
Hoofdstuk 8
Six Sigma
8.2 Ontwikkeling van Six Sigma
• Six Sigma is in 1985 ontwikkeld bij Motorola.
• Het in kaart brengen van processen en de mate van
variatie in deze processen te meten.
• De president-directeur van Motorola Bob Galvin
deelde de kennis van de Six Sigma filosofie met
bedrijven als het General Electric (GE).
8.3 Wat is Six Sigma?
• Sigma is een statistische maat voor de variatie of
spreiding in de kwaliteit van een proces.
• Het geeft aan in welke mate producten of diensten
voldoen aan de gegeven specificaties of
verwachtingen.
• Met de Griekse letter σ (ofwel Sigma) wordt in de
statistiek de standaardafwijking aangegeven.
• Sigma is een maat voor spreiding voor waargenomen
verschijnselen.
Wat is Six Sigma?
• Er wordt uitgegaan van zes verschillende
niveaus;
• 6 Sigma (6 σ ofwel Six Sigma) is het hoogste
bereikbare niveau is.
• Bij 6 sigma is het aantal fouten of defecten
niet meer dan 3,4 per miljoen mogelijkheden.
• Bij 3 sigma is dat 66.807 fouten per miljoen
mogelijkheden.
The six levels of Six SIgma
The six levels of Six Sigma
•
•
•
•
•
•
6
5
4
3
2
1
3,4
233
6.210
66.210
308.538
691.462
99,9997%
99,997%
99,379%
93,32%
69,1%
30,9
De drie voornaamste doelen van Six Sigma
zijn
• Het terugbrengen van fouten en verspillingen
in een onderneming.
• De verhoging van de klantentevredenheid.
• Het verbeteren van het bedrijfsresultaat.
Spreiding
1. Bij kwaliteitsproblemen is vaak sprake van spreiding ten opzichte van een
bepaalde streefwaarde of ideale waarde.
2. Tijdens controles in het productieproces moeten producten voldoen aan
de vastgestelde specificaties zoals een bepaalde lengte, kleur, smaak,
samenstelling, etc.
3. Indien de uitkomsten van de controle buiten de tolerantiegrenzen vallen is
er sprake van afgekeurd eindproduct.
4. Afhankelijk van de mate waarin het proces kan worden beïnvloed zullen
percentages van toegestane variaties worden vastgesteld. De uitkomsten
van het productieproces moeten dan binnen deze tolerantiegrenzen
vallen.
5. Als het niveau van nauwkeurigheid wordt verhoogd, leidt dit tot minder
uitval.
Een voorbeeld
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na de eerste fase
Na de tweede productiefase
Na de derde productiefase
Na de vierde productiefase
Na de vijfde productiefase
Na de zesde productiefase
Na de zevende productiefase
Na de achtste productiefase
Na de negende productiefase
Na de tiende productiefase
933.200
870.862
812.688
758.401
707.739
660.462
616.343
575.172
536.750
500.895
8.4 Principes van Six Sigma
1.Klantgerichtheid als belangrijkste doelstelling
2.Uitgaan van gegevens en informatie
3.Uitgaan van bedrijfsprocessen
4.Pro-actief en betrokken management
5.Het streven naar perfectie
6.Het bereiken van synergie-effecten
8.5 Opleiden van medewerkers tot Belts
•
•
•
•
•
•
Yellow Belts
Green Belts
Black Belts
Master Black Belts
Champions
Sponsors
Yellow Belts
• Dit zijn medewerkers die alleen een
tweedaagse Computer Based Training doen
(CBT) in Six Sigma.
• Het ondersteunen van Black Belts op de
werkvloer in de verbeterprojecten te
ondersteunen.
Green Belts
• Medewerker op middel management niveau
of specialisten;
• De training betreft 50 uur aan zelfstudie en
één week training in toepassingen van de Six
Sigma-instrumenten.
Black Belts
• Een opleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten
van één week over de theorie van in Six
Sigma;
• Na iedere week volgt een periode van drie à
vier weken waarin de theorie in de praktijk
wordt gepast.
Black Belts
• Casuïstiek en een competitie-element;
•



De prestatie-indicatoren:
het foutloos werken
de snelheid in het creëren van oplossingen
de efficiency van de oplossing
• De principes van projectmanagement;
• Certificering volgt nadat twee praktijkprojecten zijn opgelost.
Master Black Belt
• Academisch geschoold of een wetenschappelijke achtergrond;
• Gespecialiseerd in de problematiek van Six Sigma;
• Het coachen en certificeren van Black Belts;
• Het goedkeuren van de verschillende Six Sigmaprojecten;
• Er op toe zien dat de juiste analyse-instrumenten worden
toegepast.
Sponsor
• Een directielid die het project ondersteunt (sponsort)
en verantwoordelijk is voor zaken zoals het budget,
het toekennen van middelen en extra medewerkers;
•
• Het tonen van de nodige betrokkenheid ten aanzien
van de projecten en van de medewerkers;
• Zorgen dat de adviezen en aanbevelingen worden
geaccepteerd en dat deze worden geïmplementeerd.
Champion
• Een centrale figuur in de organisatie;
• Bewaken van de voortgang van projecten;
• Is er verantwoordelijk voor die projecten.
Implementation leader en Deployment
Manager
• Het invoeren van het Six Sigmaconcept in de
organisatie.
8.6 De rol van Lean Manufacturing
De volgende vijf sleutelprincipes:
1. Specificeer de waarde voor elk product;
2. Identificeer de waardestroom voor elk product;
3. Zorg dat de waarde stroom van producten niet wordt
onderbroken;
4. Laat de klant de waarde uit de producent trekken;
5. Ga bij de productie uit van perfectie.
Zeven soorten verspillingen
1.
2.
3.
4.
5.
Defecten in producten.
Overproductie.
Verlies door transporttijden en (te) veel transportkosten.
Wachttijden tijdens de productie.
Verlies door opslag van grondstoffen, materialen en
producten.
6. Verlies door onnodige bewegingen en verplaatsingen op de
werkvloer en in de magazijnen.
7. Verliezen in de productiemethoden door onnodige
productiestappen en het vermijden van afval en uitval.
Enkele instrumenten
• Process mapping
• 5S methode
• Standaardisatie
• Procesflow-diagram
Enkele instrumenten
• Poka-Yoka. Poka-Yoke is een methode om een
productieproces zodanig te vormen dat het bijna
onmogelijk wordt om fouten te maken.
• Kanban (just in time) Kanban betekent in de Japanse
taal het woord ‘kaart’. Het is een logistieke methode
om voorraden te beheersen en ze zo klein mogelijk te
houden.
• Single-Minute Exchange of Dies (SMED). SMED is een
aanpak die helpt de kwaliteitsverliezen en een
vermindering van productietijd ten gevolge van
omstellen van machines.
Hoe is het Leanhuis opgebouwd?
Voordelen van Lean Six Sigma
•
•
•
•
•
•
•
•
Vlakke organisatie.
Meer verantwoordelijkheid op de werkvloer.
Elimineren van mogelijke verliezen.
Verbetering van de communicatie binnen de onderneming
met klanten en met leveranciers.
Concentratie op de kernactiviteiten ofwel de core business.
Klantvriendelijk.
Grotere betrokkenheid bij het verbeteren van de kwaliteit en
daarmee ook tot een minder weerstand bij medewerkers.
Een cultuuromslag.
8.7 Six Sigma in de praktijk
Het stappenplan van Six Sigma
DMAIC
• Define
• Measure
• Analyze
• Improve
• Control
• Surveys ofwel enquêtes
• Probleemeigenaren ofwel het zogenaamde
‘Ownership’.
• Wat is Out of Scope in dit project?
• de “Voice of the Customer”.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards