Westhoek Vrijetijd Anders vzw uit Ieper werft aan

advertisement
Westhoek Vrijetijd Anders vzw uit Ieper werft aan
COÖRDINATOR
Vaste job (niet via interimkantoor)
Functieomschrijving
TAKENPAKKET
Kerntaak: Leiding geven aan vrijetijdsorganisatie voor mensen met beperking
Je staat in voor de algemene leiding van de organisatie. Je bent eindverantwoordelijke voor het
beleid. Je coacht het personeel en de vrijwilligers. Je bewaakt de financiën van de organisatie. Je
werkt samen met relevante organisaties. Je hebt voeling met de klanten. Je onderhoudt contact met
de mensen uit de omgeving van de klant (ouders, familieleden, begeleiders uit de instelling waar de
klant verblijft…). Je bent het contact met de raad van bestuur van de vzw, met de gemeentebesturen,
de OCMW’s, de subsidiërende instanties.
Organisatorische taken
-
-
Dagelijkse leiding van de organisatie WVA
Opmaken subsidiedossiers, inzicht hebben van de mogelijke subsidiekanalen en begrijpen
van de bestaande subsidiereglementen waaruit onze organisatie momenteel gefinancierd
wordt. Tijdig indienen van subsidiedossiers.
Jaarverslagen en begroting opmaken i.s.m. onze interne boekhouder
Administratie rond giften tijdig in orde brengen
Financiën opvolgen en maandelijks rapporteren aan de Raad van Bestuur
Voorbereiding en actieve deelname aan externe overlegmomenten
Promotie en bekendmaking van de WVA en haar werking
Regelmatige contacten met klanten en hun omgeving
Regelmatig contacten met de lokale overheden
Samenwerken met partnerorganisaties en met reguliere vrijetijdsaanbieders
Informatiedoorstroming verzorgen naar personeel, vrijwilligers en naar Raad van Bestuur
Bestaande netwerken verzorgen en steeds op zoek gaan naar nieuwe netwerken
Ondersteuning en coaching van personeel en van vrijwilligers
Wekelijkse teamvergadering voorbereiden en leiden.
PROFIEL
Belangrijke vaardigheden en waarden
-
Zin voor initiatief (ondernemerschap): waarnemen van kansen en nieuwe mogelijkheden
signaleren, initiatief nemen, nieuwsgierig en alert
Een open communicatie: streven naar open communicatie zowel naar personeel, als naar
vrijwilligers, als naar de klant, maar ook naar het bestuur van de WVA.
-
-
-
Samenwerken: kunnen delen van informatie en ervaringen met anderen
Luisteren: goed kunnen luisteren naar en openstaan voor andere meningen, met respect
voor andere meningen
Empathie betonen: kunnen inleven in de leefwereld van anderen, kunnen omgaan met
diversiteit in de samenleving
Integriteit: handhaven van sociale en ethische normen, correct omgaan met
vertrouwelijkheid, zich houden aan de gedragsregels.
Loyaliteit: draagt loyaal het organisatiestandpunt uit en heeft een voorbeeldfunctie
Resultaatgerichtheid: is gericht op daadwerkelijk realiseren van resultaten
Verantwoordelijkheid: zorgt dat afspraken gerealiseerd worden en is betrouwbaar in
samenwerking
Kwaliteitsgerichtheid: stelt hoge kwaliteitseisen voor eigen werk en dat van zijn
medewerkers, streeft voortdurend verbeteringen na.
Klantgerichtheid: houdt rekening met de wensen, de belangen, de noden van de klant. Met
‘klant ‘ wordt bedoeld zowel de interne klant (de bezoeker van de ontmoetingsruimte, de
deelnemer aan activiteiten, de vrijwilliger…) als de externe klant (doorverwijzer, organisatie
waar we mee samenwerken…)
Inzet en passie: is bereid om zich in te zetten en hard te werken om zijn taken tot een goed
einde te brengen in de afgesproken tijd. Maakt efficiënt gebruik van eigen tijd en die van
iemand anders. Gaat op een verantwoorde wijze om met druk, met gezondheid, rust en
stress.
Flexibiliteit: blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan veranderende
omgevingen, taken, verantwoordelijkheden en mensen.
Specifieke vaardigheden als leidinggevende
-
-
-
Omgang met details: nauwkeurig werken , eigen werk zorgvuldig controleren en ook alle
communicatie naar externen (ook die opgemaakt door medewerkers)
Organiseren en plannen: het verzamelen van de nodige mensen en middelen. De benodigde
acties, tijd en financiën klaarmaken om de beoogde resultaten te bekomen.
Voortgang bewaken: je houdt het overzicht over de verschillende werkingen. Je volgt alles op
en brengt verslag uit op de Raad van Bestuur.
Problemen tijdig ontdekken en de achterliggende oorzaken traceren: Je benoemt de
problemen, zet ze op een rijtje en bekijkt dit in de context.
Risico-analyse bij strategische keuzes. Je houdt bij de evaluatie rekening met meerdere
scenario’s voor toekomstige ontwikkelingen. Je besteedt veel aandacht aan de communicatie
van zwaarwegende strategische keuzen en de effecten van die communicatie. Je neemt je
tijd voor belangrijke keuzen, je laat je niet opjagen of verleiden tot overhaaste beslissingen.
Strategische beleidsvorming: Je betrekt mensen in en buiten de organisatie, op meerdere
niveau’s, regelmatig bij de implementatie van strategische beleidsdoelen. Je draagt de
strategie en doelen van de op inspirerende wijze uit, met een charisma die de anderen
aansteekt. Je kan besluitvormingsprocessen aansturen en beïnvloeden. Je kent de
sleutelfiguren en hun positie, je kan een juiste inschatting maken van wat de draagkracht is
Coachen: anderen helpen in hun ontwikkelingsmogelijkheden, hen helpen om bij het
optimaal verstrekken van hun competenties
-
Delegeren: beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen
aan de juiste personen.
Opleiding en ervaring
-
Houder van diploma bachelor of gelijkwaardig door ervaring (minimum 3 jaar)
Kennis Officepakket
In bezit van rijbewijs
Pluspunten
-
Gemotiveerd en enthousiast
Ervaring met vrijwilligerswerk
Wonen in de regio.
Gevraagde competenties
-
Oplossingen kunnen/durven voorstellen
Teamspirit: goed kunnen samenwerken
Stressbestendig zijn
Flexibel zijn
Ervaring met leidinggevende functie
Ervaring in omgang met mensen met beperking
Kennis van de welzijnsvoorzieningen en van de vrijetijdsmogelijkheden in de regio
Talenkennis
Nederlands
Werkervaring
Minstens 3 jaar ervaring.
Contract
Vast contract (niet via uitzendkantoren)
38-urenweek
Plaats van tewerkstelling
Ieper, Rijselstraat 98
Waar en hoe solliciteren?
Per brief: Westhoek Vrijetijd Anders Rijselstraat 98 8900 Ieper
Via e-mail: [email protected]
Contact: Kathleen Bevernage
U kunt schriftelijk een motivatiebrief en CV tot en met zondag 9 oktober bezorgen (per mail
of per brief). Indien we uw kandidatuur weerhouden wordt u uitgenodigd voor een gesprek.
Download