2e graad aso - Humane Wetenschappen

advertisement
2e graad aso - Humane Wetenschappen
Het aso wil de leerlingen een brede vorming bieden en hen voorbereiden op
hoger onderwijs zowel aan de universiteit (masters) als aan de hogeschool
(professionele bachelors). In het aso zijn leerlingen in staat zelfstandig en in
groep bepaalde opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten situeren zich vaak
op een zeer theoretisch en abstract niveau.
De tweede graad is een scharniergraad. Het pakket vakken van de basisvorming is zo ruim mogelijk en dus
in alle aso-richtingen hetzelfde. De differentiatie ligt in de vakken die eigen zijn aan de richting, vakken waarin
eigen accenten worden gelegd.
De specifieke vakken voor deze afdeling zijn gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. In deze
vakken behandelen de leerlingen op een systematische manier een aantal thema’s volgens de principes
observatie, analyse en synthese.
In het vak gedragswetenschappen staat de wijze waarop een individu en een samenleving functioneren
centraal, evenals de wisselwerking tussen beide. De leerlingen maken er kennis met o.m. interpretatiekaders
en verklaringsmodellen uit psychologie, sociologie en antropologie.
Thema’s die aan bod komen zijn: het kind in de samenleving, groeien en veranderen, interactie en gedrag,
relaties, individu en organisaties
In het vak cultuurwetenschappen bestuderen de leerlingen cultuurfenomenen als uitingen van mens
en samenleving. Thema’s die aan bod komen zijn: cultuur en cultuuroverdracht, media en communicatie,
welvaart en welzijn, omgaan met kunst.
AANWIJZINGEN VOOR JE KEUZE
Je bent een leerling met interesse voor een studie met sterke sociale en culturele inslag: de mens als individu,
de mens in zijn relaties tot andere mensen en de wijze waarop dit alles gestalte krijgt in maatschappij en
cultuur. Je ontwikkelt dan ook een gevoeligheid voor kunst en andere culturele uitingen en je bent in staat
zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren. Zelfstandig werk krijgt in deze richting een niet
onbelangrijke plaats toebedeeld.
BOVENBOUW IN DE DERDE GRAAD
We geven voor elke studierichting de meest voor de hand liggende bovenbouw in de DERDE GRAAD. Dat
kan inspirerend zijn voor het bepalen van de keuze in de TWEEDE GRAAD.
De meest voor de hand liggende richting is Humane Wetenschappen.
Een leerling die naar de derde graad toe een studierichting kiest die niet direct aansluit bij de afdeling van
de tweede graad, kan dit enkel indien hij/zij bereid is een zware inspanning te leveren om de achterstand
bij te benen. De keuze op het einde van de eerste graad, heeft dus zeer belangrijke gevolgen voor de
studiemogelijkheden in de derde graad.
Lessentabel 2e graad aso - Humane Wetenschappen
2e graad aso - HUMANE WETENSCHAPPEN
1e jaar - tweede graad 2e jaar - tweede graad
(3e jaar)
(4e jaar)
VAK
Godsdienst
2
2
Geschiedenis
2
2
Cultuurwetenschappen
2
2
Gedragswetenschappen
3
3
Nederlands
4
4
Frans
4
4
Engels
3
3
Duits
-
1
Wiskunde
4
4
Fysica
1
1
Chemie
1
1
Biologie
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Informatica
1
1
Plastische opvoeding
1
-
Lichamelijke opvoeding
2
2
Totaal
32
32
Download