Bijlage 1 - Basisschool Harlekijn

advertisement
OBS Harlekijn
Schoolgids deel A
2015 / 2019
Bijlage 1
vakgebieden, methodenlijst
Kleuterplein
groep 0-1-2
Kleuterplein, is een geïntegreerde methode voor de groepen 0, 1 en 2. Met deze
lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Spelenderwijs komen
de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor kleuters aan bod met de bijbehorende
tussendoelen. Doelgericht wordt er gewerkt aan de tussendoelen van beginnende
gecijferdheid en beginnende geletterdheid. Kleuterplein is meer dan alleen taal en
rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, coöperatief leren, voorbereidend
schrijven en de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht
gewerkt. In een kleutergroep zijn er verschillen tussen wat kinderen kunnen en weten.
Ook de woordenschat en het taalniveau zullen per kind variëren. Daarom heeft
Kleuterplein veel mogelijkheden om te differentiëren. De leerkracht kan alle activiteiten
met een ‘stapje naar boven’ of ‘stapje naar beneden’ afstemmen op de behoeften van de
leerlingen. Bovendien zijn er in elk thema enkele keuzeactiviteiten speciaal voor groep 1
of groep 2. Ook voor de woordenschat kan er gedifferentieerd worden op twee niveaus;
de basiswoorden en de uitbreidingswoorden. Kleuterplein biedt, verdeeld over 16
aantrekkelijke thema’s, een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3.
Schrijfdans
groep 2
Leren schrijven met Schrijfdans is vanuit je natuurlijke bewegingen in de ruimte je eigen
zwaai en draai vinden op het schrijfoppervlak, daarna je eigen vorm. Schrijven,
schrijftekenen of –voor de allerjongsten– schrijbelen wordt begeleid door muziek. In het
speel- of gymlokaal of aan de tafel. In de lucht, op het bord en op papier. Schrijfdans is
speciaal ontwikkeld om de schriftelijke expressie op een creatieve wijze te doen
ontplooien. Ieder op zijn eigen manier.
Bij Schrijfdans wordt het schrijven veel ruimer opgevat dan alleen als het schrijven van
letters en woorden met een pen op papier. Schrijven kunnen we ook met de armen in de
lucht, of met de handen in een laagje scheerschuim. En wát we 'schrijven' hoeven niet
per se letters te zijn. Met basisschrijfbewegingen als lussen of bogen kan er al begonnen
worden voordat de kinderen aan letters toe zijn. Dat is precies wat erin Schrijfdans
gebeurt: het grof-motorisch en met beide handen zelf ervaren van de basisbewegingen,
ondersteund door muziek.
1
De Wereld in Getallen
groep 3 – 8
Met deze rekenmethode leren de kinderen op De Harlekijn evenwichtig rekenen: de
kinderen verwerven inzicht én oefenen hun vaardigheden. De lesstof wordt aangeboden
op drie niveaus, zijnde minimumstof – basisstof - projectstof. De basisstof is de leerstof
die de leerling moet beheersen voor een aansluiting bij de hogere vormen van onderwijs
in het VO, denk hierbij aan HAVO/VWO. De minimumstof moet beheerst worden om een
aansluiting op de lagere vormen van onderwijs in het VO mogelijk te maken, denk aan
VMBO-basis / VMBO-kader. De projectlessen zijn anders van opzet. Hierbij gaat het meer
om de inhoudelijke doelen die zowel voor het minimum-als voor het basisniveau gelden.
Denken hierbij aan zaken als meten – tijd – geld. Vanaf de groepen 5, wordt de leerstof
middels oefeningen op de tablet verwerkt. Snappet is de organisatie achter de tablets en
zij hebben de lesstof van ‘De Wereld in Getallen’ aangepast, zodat zij op de tablet
verwerkt kunnen worden. De leerkracht kan zo per les bekijken welk doel aan bod komt
en welke leerlingen die goed of minder goed kennen. Op basis daarvan past de leerkracht
zijn instructie aan op de leerlingen die dus voor dat doel in die les extra instructie nodig
blijken te hebben. Tijdens de verwerking is er veel interactie door het uitwisselen van
ideeën en oplossingsstrategieën. De Wereld in Getallen voldoet aan alle kerndoelen en
tussendoelen en heeft doorlopende leerlijnen.
Veilig Leren Lezen
groep 3
Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- én taalonderwijs die een goede
aansluiting op het onderwijs in groep 4 garandeert. Veilig leren lezen is een
structuurmethode. Met zorgvuldig gekozen woorden wordt leerlingen de alfabetische
structuur van ons spellingsysteem bijgebracht. Door deze ‘structureerwoorden’ te zien, te
horen en uit te spreken, leren kinderen klanken en letters verbinden en deze vaardigheid
ten slotte te automatiseren. Met Veilig leren lezen kunnen leerlingen al snel nieuwe
woorden lezen met de letters die ze hebben geleerd. Verder is er veel aandacht voor het
automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig leren
lezen biedt concrete mogelijkheden en materialen om in te spelen op verschillen tussen
leerlingen. Zo is er een maangroep voor kinderen die starten met het leesonderwijs, een
stergroep voor kinderen die extra instructie nodig hebben en een zongroep voor kinderen
die al vlot kunnen lezen. De bijbehorende differentiatiematerialen zorgen voor de juiste
aanpak voor elke leerling. Veilig leren lezen is een multimediale methode. Naast
kleurrijke leesboekjes, werkboekjes en andere materialen, biedt de methode ook digitale
toepassingen. Met het computerprogramma Veilig leren lezen oefenen de leerlingen
technisch lezen, spellen en begrijpend lezen. De Leerkrachtassistent Veilig leren lezen is
software voor het digitale schoolbord waarmee
worden
op zeer efficiënte wijze instructie kan
geven. Met de Toetssite Veilig leren lezen is de leesontwikkeling van de
leerlingen nauwkeurig te volgen en te evalueren. Uniek aan de Toetssite is dat er
adviezen worden verstrekt waarmee leesproblemen gericht en vroegtijdig kunnen worden
aangepakt.
2
Veilig de wereld in
groep 3
Veilig de wereld in bestaat uit twaalf wereldverkennende thema’s. Picto’s maken steeds
duidelijk welk domein centraal staat: ruimte, tijd, natuur & techniek of mens &
samenleving. Elk thema van Veilig de wereld bestaat uit een basisprogramma met twee
lessen en doe-opdrachten. En die hebben allemaal een actieve insteek gekregen. Zo
kunnen de kinderen klassikale onderzoekjes doen: van koekjes bakken tot magneten
onderzoeken. Houden ze groepsgesprekken: ze bespreken een praatplaat. Of ze maken
opdrachten in het werkboek: per les is er één werkblad.
In de hoeken gaan de kinderen zelfstandig op onderzoek uit. Juist deze activiteiten
maken Veilig de wereld in heel bijzonder. Veilig de wereld in voldoet aan de kerndoelen.
Vier kennisgebieden bij elkaar, zonder afbreuk te doen aan kerndoelen en leerlijnen. Het
volledige leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ komt in de methode terug.
Daarmee voldoet Veilig de wereld in aan alle kerndoelen voor de domeinen tijd, ruimte,
natuur & techniek en mens & samenleving in groep 3. Daarnaast besteedt Veilig de
wereld in nadrukkelijk aandacht aan taal. Zwijsen werkt in Veilig de wereld doelgericht
aan woordenschat. Veilig de wereld in stimuleert daarnaast het functioneel lezen &
schrijven én de mondelinge communicatie. Leren door te doen en door te ervaren.
Dat is de kracht van Veilig de Wereld in. Deze nieuwe methode voor wereldverkenning in
groep 3, blijft dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen. De kennisgebieden
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek komen er in samenhang in terug.
Binnen een gestructureerde en uitdagende leeromgeving gaan kinderen actief aan de
slag. Ze leren door te doen, onderzoeken en ervaren. In de klas, en daarbuiten. De
activiteiten zijn verrassend leerzaam én haalbaar.
Veilig de wereld in is een mooie, kleurrijke methode met praktische materialen. De
methode sluit in thema’s en ook wat illustraties betreft aan bij Veilig leren lezen. Zelfs
het bijtje komt terug!
Alles-in-1
groep 4-5-6-7-8
Alles-in-1 is geschikt voor elke basisschool en flexibel georganiseerd (voor groep 4 t/m
8); Voor de groepen 4 bevat de methode jaarlijks 5 volledig uitgewerkte projecten met
alle bijbehorende materialen. Tijdens de behandeling van de projecten komt de leerstof
van alle vakken integraal aan bod, behalve rekenen, methodisch schrijven en gym. Bij de
projecten is gekozen voor onderwerpen op het gebied van wereldoriëntatie, te weten
aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek en natuur.
In alle onderdelen van de
projecten komt deze wereldoriëntatie terug, zowel bij de start van de week waarbij het
thema van de week wordt geïntroduceerd, de twee informatieve teksten, het verhaal en
het gedicht, maar ook in de expressie vakken te weten muziek, beeldende vorming en
drama. Elk project bevat lesstof voor 8 weken, die verdeeld is in deelthema’s van telkens
twee weken. Elke week verloopt volgens een vaste structuur.
3
Binnen de lessen is er een afwisseling van activiteiten en werkvormen mogelijk, er kan
klassikaal, individueel, in groepjes, maar ook schriftelijk, handelend of mondeling
gewerkt worden, afhankelijk van de te behandelen lesstof. De lesstof wordt aangeboden
op 3 niveaus waardoor er gedifferentieerd kan worden in tempo en niveau.
Voor de groepen 5-8 omvat de methode 20 volledig uitgewerkte projecten, inclusief al
het benodigde materiaal. Het gaat om integraal onderwijs; de leerstof van de vakken
komt in samenhang aan bod. Elke activiteit staat in het teken van het thema van het
project. Er kan op 6 niveaus (A t/m F) gewerkt worden. Daarnaast zijn er nog meer
differentiatie mogelijkheden. Elk niveau is met en naast elkaar te gebruiken binnen één
groep. In het kader van passend onderwijs biedt deze methode dus heel veel
mogelijkheden. Elke groep behandelt vijf projecten per jaar. Ieder project, met
uitzondering van het dierenproject, duurt vijf weken. Tijdens de projecten van Alles-in-1
worden alle vakken, behalve rekenen en gymnastiek, integraal en contextgebonden
aangeboden.
De
redzaamheid,
thema’s
omvatten
de
vakken
wereldverkenning
incl.
sociale
Engels, verkeer, expressie; waaronder beeldende vorming, muziek en
drama. Alles-Apart biedt een programma dat ingezet kan worden tijdens de overige
vijftien schoolweken. In Alles-Apart is leerstof opgenomen die een aanvulling vormt op
de projecten van Alles-in-1. Alles-Apart gebruiken is hiermee de methode voor spelling,
grammatica en begrijpend lezen.
Alles Apart
groep 5-6-7-8
In tegenstelling tot de Alles-in-1 projecten wordt in Alles-Apart de lesstof systematisch
en gevalsgebonden aangeboden. Dit geldt vooral voor spelling, grammatica en
begrijpend lezen. Deze twee manieren van taalaanbod, namelijk contextgebonden en
systematisch, vullen elkaar aan, waardoor een degelijke basis voor de taalvaardigheid
gelegd
wordt.
Naast
het
aanbieden
van
taalonderwijs
worden
in
Alles-Apart
aanbevelingen gegeven t.a.v. het onderwijs in de kennisvakken (aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en techniek, verkeer, mens en samenleving), schrijven, Engels en
alle expressievakken. De leerstof in elke tussenweek heeft een vaste structuur en vormt
een afgerond geheel. De school is hiermee in staat een eigen jaarplanning te maken.
Pennenstreken
groep 3-4-5-6
In groep 3 is Pennenstreken gekoppeld aan de leesmethode Veilig leren lezen (tweede
maanversie). De kinderen schrijven de letters die ze in de leesles hebben leren lezen. Op
deze manier ontwikkelen de leerlingen het technisch schrijven als een functionele
vaardigheid. Ze brengen wat ze geleerd hebben meteen in de praktijk. In groep 3 en 4
werken de leerlingen aan het aanvankelijk schrijven. Hier staat het aanleren van de
schrijfletters in kleine en hoofdletters centraal. Schrijven is vooral een motorische
vaardigheid. Daarom geeft Pennenstreken niet alleen schrijfoefeningen, maar ook
motorische activiteiten.
4
Die zijn vooral gericht op het bevorderen van de arm-, hand- en vingermotoriek.
Pennenstreken besteedt in alle groepen aandacht aan een goede zit-schrijfhouding. Die
draagt namelijk bij tot een beter schrijfresultaat en voorkomt problemen, zoals
vermoeidheid, verkramping en concentratieverlies.
Vooral komen zithouding, papierligging en potlood- of penhantering met vaste regelmaat
aan bod. De Leerkrachtassistent ondersteunt hierbij met instructiefilmpjes en liedjes. Het
methodeschrift van Pennenstreken is ontwikkeld voor zowel rechts- als linkshandigen.
Met Pennenstreken kunnen leerlingen zelfstandig werken.
Estafette
Estafette
groep 4
is de eerste methode voor technisch lezen volledig afgestemd op de nieuwe
AVI-niveaus. Met passende, uitdagende teksten op elk niveau. Het beste van de tweede
maanversie van Veilig leren lezen komt nu terug in deze methode voor voortgezet lezen.
Nieuw zijn de uitgebreide leermaterialen voor groep 7 en 8. Voor een échte doorgaande
lijn in technisch lezen. Dit om de leesvaardigheid te onderhouden én om de
leesontwikkeling voort te zetten. Estafette Nieuw, compleet leesonderwijs op maat dat
ook prioriteit geeft aan het plezier in lezen. Geen schoolse teksten, maar leuke teksten.
Met: raadsels, gedichten, interviews, dialogen, recepten enz.
Goed Gedaan!
Deze
methode
groep 1 – 8
besteedt
aandacht
aan
inzichten
en
vaardigheden
voor
goed
(wereld)burgerschap. De methode geeft op een eigentijdse en positieve manier uitleg
over gevoelens en gedrag. Goed gedaan! gebruikt preventieve methodes uit de
professionele hulpverlening. Ingewikkelde inzichten zijn vertaald naar eenvoudige
begrippen en concreet gedrag.
Goed gedaan! is een methode voor de hele school. Er zijn 16 lessen per jaargroep, met
dezelfde onderwerpen voor groep 1 t/m 8. De lessen zijn steeds afgestemd op de leeftijd
van de kinderen. Schoolbreed worden dezelfde woorden en termen gebruikt. Daardoor
kunnen er op het schoolplein eenduidige instructies gegeven worden bij plagerijen, ruzies
en ander ongewenst gedrag.
In de lessen werken de kinderen 8 schooljaren lang aan 12 sociaal-emotionele
competenties. Elke competentie heeft zijn eigen leerpad met inzichten en vaardigheden.
De kinderen werken in concrete stapjes, die centraal staan in alle activiteiten en
opdrachten.
Aan het begin van het jaar krijgen de ouders een brief met uitleg over Goed gedaan!.
Daarnaast heeft elke thema een ouderbrief met informatie over de les en tips voor thuis.
Daarop is ook de ‘zo-doen-we-dat-kaart’ afgedrukt.
Goed gedaan! voldoet aan de kerndoelen sociaal-emotionele ontwikkeling.
5
Blits
groep 7-8
Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is overal te
vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? En waar vind je de juiste informatie
en hoe verwerk je die? Met Blits leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van
allerlei informatiebronnen, via de vier onderdelen van studievaardigheden: studieteksten;
informatiebronnen; kaarten; schema’s, tabellen en grafieken. Kinderen kunnen elke les
begeleid of zelfstandig in hun eigen tempo doornemen.
De toetsen van Blits sluiten naadloos aan bij de toetsen van het Cito. Ze vormen dan ook
een perfecte voorbereiding op de Cito-toetsen. Blits is getoetst en onderzocht door SLO.
Blits biedt een programma van 1 les per week, voor groep 5 t/m 8. In totaal 32 lessen
per leerjaar. De leerstof is verdeeld in 4 lesblokken van 8 lessen. Elk lesblok wordt
afgesloten met een toets. De lessen van een lesblok zijn opgebouwd rond een thema,
bijvoorbeeld: piraten, wintersport, de dierentuin, etc.
OBS Harlekijn kiest ervoor om Blits in te zetten vanaf leerjaar 7. Hier ligt voornamelijk de
nadruk op het studerend lezen. Vanwege het grote lesaanbod vindt OBS Harlekijn het
aanbod dat door overige methoden wordt geboden m.b.t. tot begrijpend lezen t/m groep
6 voldoende. Blits vult aan vanaf leerjaar 7.
Kind POP
groep 7-8
Vanaf leerjaar 7 werken de kinderen met een
Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Enkele
sleutelvragen zijn uitgangspunt voor een aanpak, die kinderen stimuleert na te denken
over de eigen ontwikkeling en daar initiatieven in te nemen. De vragen aan de kinderen
zijn: denk eens na over de laatste werkperiode en bedenk welke onderwerpen je moeilijk
vond en misschien nog eens wilt oefenen. Welke onderwerpen had je sneller onder de
knie en wat lijkt je leuk om nog eens te doen; denk eens na over onderwerpen die op
school nog niet zo aan de orde zijn geweest en waar je graag iets meer van wilt weten
(of die je graag wilt doen) of bedenk een onderwerp dat wel aan de orde is geweest maar
waar je nog graag meer van wilt weten. Aan de hand van deze vragen kan een start
worden gemaakt met het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) van het kind.
De kinderen werken met een vast format. Het kind POP is een wekelijks onderdeel van
het lesprogramma. Daarbij heeft een kind ook ruimte in de weektaak om te werken aan
zijn/ haar eigen gestelde doelen. De leerkracht voert daarbij persoonlijke gesprekken
met het kind. In dit gesprek wordt naast het algemeen welzijn ook gesproken over de
gestelde doelen en de mate waarin en hoe deze zijn bereikt. Dit persoonlijk gesprek vindt
2-3 keer plaats per schooljaar. Leerkrachten bevorderen tijdens deze gesprekken de
onderzoekende houding van kinderen door hen zelf op onderzoek uit te laten gaan. Hierin
zijn de leerkrachten wel nog zoekende. Ook het meervoudige intelligentie- principe willen
we hierin een prominente rol gaan laten spelen.
6
Rots en Water
groep 1-8
Rots en Water is meer dan een anti-pestprogramma. OBS Harlekijn biedt de
psychofysieke sociale competentietraining schoolbreed aan vanaf de kleuters tot aan de
schoolverlaters en is vanaf schooljaar 2016-2017 een wekelijks terugkerend onderdeel
op het lesprogramma. Het schooljaar 2015-2016 zal worden gebruikt voor implementatie
van de opgedane kennis die alle teamleden hebben opgedaan tijdens een driedaagse
cursus Rots en Water. Alle teamleden zijn gecertificeerd Rots en Watertrainer.
In onze moderne, complexe maatschappij waar mensen dagelijks worden geconfronteerd
met keuzes, voortdurend worden gebombardeerd met een stroom van informatie via
televisie, internet, muziek, magazines, reclames etc. is het van groot belang dat een
sterke identiteit wordt opgebouwd en goede sociale vaardigheden worden ontwikkeld. De
school is het instituut waar kinderen veruit de meeste tijd doorbrengen en is daarom bij
uitstek geschikt om kinderen bij te staan in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Steeds
vaker blijkt dat het gezin in deze taak tekort schiet. Rots en Water wordt dan ook op vele
scholen ingezet en veelvuldig toegepast binnen de jeugdhulpverlening.
Rots en Water beweegt zich op het snijvlak van sociale vaardigheidstraining, sport en
bewegingsonderwijs. Het kan beschouwd worden als een weerbaarheidsprogramma,
maar dan een dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige
doelstelling
en
het
brede
pedagogisch
perspectief
waarbinnen
de
training
van
weerbaarheid een wezenlijke, natuurlijke functie vervult. De ontwikkeling van de fysieke
weerbaarheid is niet alleen doel op zich maar is vooral ook middel om mentale en sociale
vaardigheden te ontwikkelen. Het mensbeeld dat in Rots en Water wordt geschetst
omvat de sociale identiteit (Hoe gaan we met elkaar om?), de psychologische identiteit
(wie ben ik ?) en de spirituele identiteit (Hoe zijn wij met elkaar verbonden?)
Het programma bedient zich van een psycho-fysieke didaktiek hetgeen wil zeggen dat,
startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden
aangereikt en verworven. Het programma is derhalve zeer fysiek en wordt ondersteund
d.m.v. korte groepsgesprekken, waarin ruimte is voor zelfreflectie, en het maken van
korte opdrachten.
Vier rode draden
Het Rots en Water programma kent 4 thema’s n.l. zelfbeheersing, zelfreflectie,
zelfvertrouwen en specifiek voor meisjes is een vierde thema toegevoegd: in actie
kunnen en durven komen. Deze thema’s worden in het programma door 4 rode draden
met elkaar verbonden:
1) Het leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en
richten van de aandacht/focus.(uiterlijk focus, later transformerend naar een
innerlijk doel) Het centrum (in Japan benoemd met hara, in China met tantien)
wordt ervaren en ontwikkeld als een centrum van kracht en een centrum van rust.
7
Iemand die gecentreerd is en gegrond ervaart een stevige, fysieke basis die elke
handeling, en het tot handelen overgaan, vergemakkelijkt.
2) De
ontwikkeling
van
de
gouden
driehoek:
lichaamsbewustzijn-emotioneel
bewustzijn-zelfbewustzijn. Emoties drukken zich in het lichaam uit in de vorm van
spierspanningen in samenspel met de werking van diverse hormonen. Zonder
lichaam is er geen bewustzijn van emoties mogelijk. Zonder lichaamsbesef is er
geen emotioneel besef en geen zelfbesef mogelijk. De ontwikkeling van meer
lichaamsbewustzijn kan daarom leiden tot meer inzicht en ervaring van de eigen
reactiepatronen, hetgeen een kans biedt tot verdieping van het emotioneel
bewustzijn en zelfbewustzijn. Dit concept ligt in feite ten grondslag aan elke
zelfverdedigingsport waar aandacht is voor de ontwikkeling van mentale kracht en
innerlijke kracht. De ervaring van een kalme, sterke fysieke basis maakt het
makkelijker om met anderen contact te maken, vast te houden aan een eigen
standpunt, en gevoelens en emoties op beheerste manier tot uitdrukking te
brengen.
3) De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor de ontwikkeling
van andere, meer verbaal georiënteerde, vormen van communicatie. In eerste
instantie wordt ervaren dat het mogelijk is vast te houden aan een sterke, kalme
basis
4) Het
Rots
&
Waterconcept.
De
harde,
onwrikbare
rotshouding
versus
de
beweeglijke, verbindende waterhouding. Dit concept kan op verschillende niveaus
worden ontwikkeld en toegepast: op fysiek niveau en op mentaal- en sociaal
niveau. Op fysiek niveau betekent dit dat een aanval gepareerd kan worden door
hard aangespannen spieren (rots) maar vaak zelfs nog effectiever kan worden
opgevangen door een beweeglijk meegaan met de energie van de aanvaller
(wateraspect). Zo is het ook mogelijk binnen een gesprek te kiezen voor een
rotsopstelling of een wateropstelling en ditzelfde geldt voor de manier waarop
men relaties met anderen onderhoudt. Op spiritueel niveau tenslotte vallen de
tegenstellingen tussen rots en water weg. Daar ontstaat het inzicht en ervaart
men dat beide wegen en kwaliteiten, zowel de rots- als de waterkwaliteit,
noodzakelijk zijn om tot zelfverwezenlijking te komen en dat mensen in diepste
wezen met elkaar verbonden zijn en een gezamenlijke weg afleggen. Dit betekent
dat het vasthouden aan een eigen mening, eigen gevoel, eigen richting wel
degelijk grote positieve waarde kan hebben. Levenskunst is het vinden van een
balans tussen rots- en waterkwaliteiten, tussen samengaan met anderen en het
vinden van een eigen weg, vasthoudend aan eigen overtuigingen en gevoel.
Bewegingsonderwijs groep 3-8
Er wordt gebruik gemaakt van de gym-methode Basislessen bewegingsonderwijs. De
sterke kenmerken van de methode Basislessen bewegingsonderwijs zijn

De methode kent een duidelijke beschrijving van methodieken.
8

De bewegingssituaties hebben een zodanige differentiatiegraad dat voor groep
drie tot en met acht één beschrijving volstaat. Deze zijn beschreven in vier tot
dertien niveaus van deelname.

Een basisopstelling kan door alle groepen gebruikt worden en daarom de hele dag
blijven staan.

De methode kent een duidelijke beschrijving van de opbouw voor een les en voor
een leerjaar.

De beschrijvingen gaan meestal uit van het werken in drie groepen/ vakken in de
gymzaal waardoor de kinderen intensief kunnen deelnemen (de groepen 3-4
werken in twee vakken).

De bewegingssituaties zijn zodanig ontworpen dat kinderen er goed en veilig
zelfstandig in kunnen bewegen.

Er zijn duidelijk herkenbare rubrieken gemaakt voor methodieken, veiligheid en
aanwijzingen.

Er is bij verschillende bewegingssituaties aangegeven wat te doen met kinderen
met een overgewicht.

Er zitten verschillende lessen bewegen op muziek in de methode.
Onderstaande methoden worden in de groepen gehanteerd
Groep 1-2
Alle vakken worden middels
thema’s geïntegreerd aangeboden: Kleuterplein
Schrijven/Motorische ontwikkeling:Schrijfdans
Lichamelijk oefening:
Kleuterplein + Bewegingsonderwijs in het speellokaal
Sociaal-emotionele vorming:
Goed Gedaan + Rots en Water
Groep 3
Technisch lezen, taal,
begrijpen lezen, spelling:
Wereldoriëntatie:
Beeldende vakken,
muziek, drama en dans:
Rekenen:
Schrijven:
Lichamelijk oefening:
Sociaal-emotionele vorming:
Groep 4
Taal:
Spelling:
Begrijpend lezen:
Rekenen:
Wereldoriëntatie:
Verkeer:
Beeldende vorming:
Muziek, drama en dans:
Technisch Lezen:
Schrijven:
Lichamelijk oefening:
Sociaal-emotionele vorming:
Veilig Leren Lezen
Veilig de wereld in
Themagericht, zelf vormgegeven
De Wereld in Getallen
Pennenstreken
Basislessen Bewegingsonderwijs + Raak
Goed Gedaan + Rots en Water
Alles-in-1
Alles-in-1
Alles-in-1
De Wereld in Getallen
Alles-in-1
Alles-in-1 + Verkeerskrant
Alles-in-1
Alles-in-1
Estafette lezen
Pennenstreken
Basislessen Bewegingsonderwijs + Raak
Goed Gedaan + Rots en Water
9
Groep 5
Taal
Spelling
Technisch Lezen
Begrijpend Lezen
Rekenen:
Schrijven:
Verkeer:
Lichamelijk oefening:
Wereldoriëntatie:
Muziek, Drama, Dans:
Beeldende vorming:
Sociaal-emotionele vorming:
Groep 6
Taal
Spelling
Technisch Lezen
Begrijpend Lezen
Rekenen:
Schrijven:
Verkeer:
Alles-in-1, Alles Apart
Alles-in-1, Alles Apart
Alles-in-1
Alles-in-1 en Nieuwsbegrip, Alles Apart
De Wereld in Getallen
Pennenstreken
Krantje Veilig Verkeer Nederland
(Op voeten en fietsen)
Basislessen Bewegingsonderwijs
Alles-in-1
Alles-in-1
Alles-in-1
Goed Gedaan + Rots en Water
Lichamelijk oefening:
Wereldoriëntatie:
Muziek, Drama, Dans:
Beeldende vorming:
Sociaal-emotionele vorming:
Alles-in-1, Alles Apart
Alles-in-1, Alles Apart
Estafette lezen
Alles-in-1 en Nieuwsbegrip, Alles Apart
De Wereld in Getallen
Pennenstreken
Krantje Veilig Verkeer Nederland
(Op voeten en fietsen)
Basislessen Bewegingsonderwijs + Raak
Alles-in-1
Alles-in-1
Alles-in-1
Goed Gedaan + Rots en Water
Groep 7
Taal
Spelling
Begrijpend Lezen
Rekenen:
Verkeer:
Lichamelijk oefening:
Wereldoriëntatie:
Muziek, Drama, Dans:
Beeldende vorming:
Studievaardigheden:
Sociaal-emotionele vorming:
Alles-in-1, Alles Apart
Alles-in-1, Alles Apart
Alles-in-1 en Nieuwsbegrip
De Wereld in Getallen
Verkeerskrant
Basislessen Bewegingsonderwijs
Alles-in-1
Alles-in-1
Alles-in-1
Blits
Goed Gedaan + Rots en Water
Groep 8
Taal
Spelling
Begrijpend Lezen
Rekenen:
Lichamelijk oefening:
Wereld Oriëntatie:
Muziek, Drama, Dans:
Beeldende vorming:
Studievaardigheden:
Sociaal-emotionele vorming:
Alles-in-1, Alles Apart
Alles-in-1, Alles Apart
Alles-in-1 en Nieuwsbegrip, Alles Apart
De Wereld in Getallen
Basislessen Bewegingsonderwijs
Alles-in-1
Alles-in-1
Alles-in-1
Blits
Goed Gedaan + Rots en Water
10
Download