File - Portfolio Jolynn Bollen Iselinge Hogeschool

advertisement
Lesvoorbereiding
Zakelijke gegevens
Naam student: Jolynn Bollen
Stageschool: Basisschool Triangel Hoog, Aalten
Iselinge klas: VR1D
Mentor/mentrix: Gré de Kruijff
Datum: 10-03-2014
Aantal leerlingen: 29
Tijd: 9:00-10:00
Groep: 4
Inhoudelijke gegevens
Vak of vormingsgebied: rekenonderwijs
Activiteit: de leerlingen krijgen een methode les uit de methode ‘Wereld in getallen’. De leerlingen
starten met week 3 les 1. De leerlingen oefenen met de vermenigvuldigingen van de tafels van 0, 1,
2, 3, 4, 5 en 10. Verder oefenen de leerlingen met het vooruitspringen op de getallenlijn.
Componenten van de les
Beginsituatie van de leerlingen:
- De leerlingen zijn gewend om een volledige les rekenonderwijs uit de methode ‘Wereld in
getallen’ met de volgende componenten: leuke introductie, zelfstandig maken van de
sommen bij opgave 1, instructie van de les en zelfstandige verwerking van de opgaven.
- Drie leerlingen hebben een verlengde instructie en gaan na de klassikale instructie aan de
instructietafel zitten achterin de klas.
- De leerlingen zijn gewend na het maken van de opgaven verder te gaan met hun weektaak.
- De leerlingen zijn gewend dat er drie leerlingen lesboeken en schriften uitdelen voordat er
gestart wordt met de introductie van de les.
- De leerlingen zitten in rijen van twee of drie leerlingen.
Doelen
Persoonlijk leerdoel (gericht op competenties):
1. Ik spreek mijn verwachtingen van de werkhouding van de leerlingen uit tijdens de instructie
door gebruik te maken van duidelijke afbeeldingen (Interpersoonlijk competent, deeltaak
27).
Lesdoelen
Proces-/productdoelen; kennis-, vaardigheids-, vormingsdoelen:
1. Aan het eind van de les hebben de leerlingen geoefend met de vermenigvuldigingen van de
tafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 10. (procesdoel/kennisdoel)
2. Aan het eind van de les hebben de leerlingen geoefend met het vooruitspringen op de
getallenlijn. (procesdoel/kennisdoel)
Lesfase
Tijd
Didactische route (wat doen de kinderen)
Leerstof
Inleiding
1’
2’
3’
Leerling
Organisatie en
hulpmiddelen
De leerkracht laat een aantal
sommen zien van de tafel van
2, 3 en 5.
Wereld in getallen, 4b
Blok 1, week 3 les 1.
Leefwereld
X
De leerlingen kijken naar het digibord.
X
De leerlingen schrijven 5 antwoorden op uit de tafel van 2, 3 en 5.
De leerlingen ruilen hun blaadje met hun schoudermaatje.
X
De leerlingen schrijven bij ieder antwoord de goede som op.
Interventies van de
leerkracht
Leeg A4 papier
De leerkracht vraagt de
leerlingen 5 antwoorden op te
schrijven uit de tafel van 2, 3,
en 5. De blaadjes worden
geruild met het
schoudermaatje.
De leerkracht zegt dat ze dan
bij ieder antwoord de goede
som moeten opschrijven.
2’
X
De leerlingen vertellen aan de leerkracht welke som ze hebben
opgeschreven bij welk antwoord.
7’
X
De leerlingen maken opdracht 1 zelfstandig in het schrift.
1’
X
De leerlingen luisteren naar de leerkracht.
Kern
X
Werkboeken
Schriften blauw en rood
Kralenstang
Kralenketting
Bijwerkboek voor de
instructiegroep
Digibord.
De leerkracht controleert een
aantal sommen met de
leerlingen.
De leerkracht vertelt dat de
leerlingen opgave 1
zelfstandig en in stilte
moeten maken.
De leerkracht vertelt het doel
van de les.
Wereld in getallen, 4b
Blok 1, week 3 les 1.
1’
10’
De leerlingen tekenen een getallenlijn op het lege A4 papier.
X
De leerlingen zetten een streepje op de getallen lijn en schrijven het getal
60 erbij. De leerlingen springen met een boogje van 10 verder en zetten
daar een streepje bij op de getallenlijn. De leerlingen zetten het getal
erbij.
X
De leerlingen zetten het getal 40 op een getallenlijn. De leerlingen maken
en sprong van 20 vooruit. Ze zetten het juiste getal erbij.
X
De leerlingen maken nu nog en sprong van 30. Ze schrijven erbij wel juiste
getal erbij hoort.
X
De leerlingen zetten nu het getal 25 op de getallenlijn. De leerlingen
maken een sprong van 5. De leerlingen zetten het juiste getal erbij.
X
De leerlingen luisteren naar de leerkracht.
De leerkracht vertelt dat ze
op het lege papier een
getallenlijn moeten tekenen.
Dit hoeft niet met een liniaal.
Leeg A4 papier
De leerkracht geeft de
volgende opdrachten:
- Zet een streepje op je
getallenlijn en schrijf
hierbij het getal 60.
- Spring met een boogje
verder met een 10sprong en zet een
streepje waar je
uitkomt. Welk getal
komt erbij te staan.
- Zet het getal 40 op de
getallenlijn. Maak een
sprong van 20 vooruit.
Op welk getal kom je?
- Maak nu nog een
sprong van 30. Op
welk getal kom je nu?
- Zet het getal 25 op de
getallenlijn. Maak een
sprong van 5. Op welk
getal kom je nu?
Kralenstang
Kralenketting
De leerkracht laat nu zelf op
het bord een getallenlijn zien
met de getallen 43 en 63.
De leerkracht laat zien dat je
met twee 10-sprongen van 43
via 53 bij 63 komt. Je kunt
Werkboeken
Schriften blauw en rood
Bijwerkboek voor de
instructiegroep
Digibord.
ook in een keer een sprong
van 20.
X
De leerlingen vertellen hoe hun het zouden aanpakken.
X
De leerlingen luisteren naar de leerkracht.
X
De leerlingen gaan 10 minuten stil en zelfstandig aan het werk. Als een
leerling het niet snapt, gaat het verder met de volgende opgave. De
leerlingen blijven op hun stoel zitten.
10’
X
De instructiegroep gaat aan de instructietafel zitten.
x
De leerlingen luisteren naar de leerkracht. De leerlingen doen mee op de
kralenketting.
X
De leerkracht vraagt hoe ze
het zouden aanpakken bij een
getallenlijn van 27 naar 40.
De leerkracht bespreekt de
laatste twee opdrachten van
opdracht 2.
De leerkracht vertelt dat ze
nu 10 minuten zelfstandig en
in stilte aan het werk gaan.
Als ze er niet uit komen bij
een opdracht, dan moeten ze
die overslaan. Je blijft op je
stoel zitten. De leerkracht
vertelt dit aan de hand van de
afbeeldingen.
De leerkracht gaat verder met
de instructie aan de
verlengde instructietafel voor
drie leerlingen.
De leerkracht laat aan de
instructiegroep nogmaals de
sprongen van 10 ziet aan de
hand van de kralenstang. De
leerlingen doen mee met de
kralenketting. de leerkracht
maakt gebruik van opgave 2
bij deze instructie.
De leerlingen tekenen een getallenlijn met het getal 35. De leerlingen
vertellen hoe ze naar het getal 55 moeten springen.
X
De leerlingen tekenen een getallenlijn met het getal 18. De leerlingen
vertellen hoe ze naar het getal 30 springen.
X
De leerlingen luisteren naar de leerkracht.
10’
X
De leerlingen gaan zelf aan het werk. De andere leerlingen kunnen vragen
stellen aan de leerkracht.
X
De leerlingen gaan verder met het rode deel als ze het blauwe deel af
hebben.
De leerkracht vraagt de
instructiegroep een eigen
getallenlijn te tekenen met
het getal 35. Ze moeten
springen naar getal 55. De
leerkracht vraagt aan de
leerlingen naar hun
oplossingen.
De leerkracht vraagt de
instructiegroep een eigen
getallenlijn te tekenen met
het getal 18. Ze moeten
springen naar getal 30. De
leerkracht vraagt aan de
leerlingen naar hun
oplossingen.
De leerkracht bespreekt met
de instructieleerlingen opgave
5 uit het bijwerkboek.
De leerkracht laat het
instructiegroepje nu zelf
verder werken en gaat
rondlopen om vragen te
beantwoorden van andere
leerlingen. De leerkracht
vertelt dat ze ook samen
mogen overleggen op
fluisterstem.
De leerkracht vertelt dat als
ze het blauwe deel af hebben
verder moeten gaan met hun
weektaak.
Afsluiting
2’
X
De leerlingen leveren hun schriften en werkboeken in op de tafel. De
leerlingen ruimen alle andere materialen op zodat hun eigen tafel helemaal
leeg is.
X
De leerlingen luisteren naar de leerkracht en zitten op hun stoel als de
leerkracht bij 10 is.
1’
Ik
Ik
Ik
Ik
X
De leerlingen vertellen wat ze deze les hebben geleerd.
Hoe evalueer je om na te gaan hoe de kinderen het gedaan hebben?
loop rond tijdens het zelfstandig maken van de opdrachten.
vraag de leerlingen tijdens de afsluiting nog een keer wat het lesdoel van deze les was.
kijk na de les na hoe de leerlingen de opdrachten hebben gemaakt.
bespreek na de les mijn persoonlijke doelen en de lesdoelen met de opleider in de school.
De leerkracht vertelt dat ze
de schriften moeten inleveren
voor op de tafel.
De leerkracht telt tot 10 en
iedereen zit op zijn eigen
plek en heeft de tafel leeg.
De leerkracht vraagt aan de
leerlingen wat ze deze les
hebben geleerd.
Download