Schoolplan 2011 2015

advertisement
Welkom ouders
Willem de
Zwijgerschool
8 SEPTEMBER 2014
Organisatiestructuur
Bestuur Vereniging WdZ
Leerkracht
Groep
A, 1 en 2
Leerkracht
Groep
3, 4 en 5
Leerlingen
Ouders
Leerkracht
Groep
6, 7 en 8
Ouderraad
Directie
Medezeggenschapsraad
Raad van Toezicht
Bestuur
Het bestuur van de vereniging ziet toe op de naleving van de
statuten en het managementstatuut, bewaakt de doelstelling, de
grondslag en de kwaliteit van het onderwijs. Het bestuur legt voor
het gehele gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van
Toezicht en de Algemene Leden Vergadering.
Vereniging
Eenpitter
Strategisch Beleidsplan
ALV
Clusters, zoals cluster huisvesting: Uitbreidingsplannen
Lid worden?
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie gekozen ouders
en uit drie leerkrachten. De raad vergadert zes keer per jaar.
Verslagen vindt u op de website.
De MR houdt zich met name bezig met het ‘onderwijsbeleid’ op
school. Hierbij kunt u denken aan: het schoolplan, het
personeelsbeleid, de huisvesting etc. Heeft u vragen aan de MR,
stel ze aan een MR lid.
Het e-mail adres van de MR is [email protected]
Ouderraad
Ondersteunt activiteiten zoals kerst, Pasen, Sint Maarten,
Sinterklaas, het zomerfeest, sporttoernooien en sportdag.
Op de informatieavond kiest iedere klas een klassenouder en een
reserve klassenouder. Zij spelen een actieve rol in de school en in de
klas.
Klassenouder onderhoudt contact met leerkracht; benadert ouders
voor begeleiding activiteiten.
Alle klassenouders en reserve klassenouders zijn lid van de
ouderraad.
De ouderraad vergadert zes maal per schooljaar, de vergaderingen
zijn openbaar en de notulen worden op de website gepubliceerd.
Organisatie school
39 personeelsleden
Management; de directeur, Dick van Arkel, adjunct directeur Olga van den
Born, drie coördinatoren: Judith van Yperen (groepen 1 en 2), Judith
Poelman (groepen 3, 4 en 5), en Peter Vendevielle (projecten voor kinderen
die meer aan kunnen). Olga van den Born coördinator voor de groepen 6, 7
en 8.
Leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders.
Leerkrachten die zich bezig houden met extra zorg voor kinderen of extra
uitdaging (projecten).
Twee onderwijsassistenten, één conciërge
SMW (sociaal maatschappelijk werker)
Bij overige praktische vragen richt u zich tot de administratie Alle
personeelsleden vindt u met foto op de website.
Missie
Gebaseerd op protestants-christelijke grondbeginselen biedt de
school een prettige en geborgen omgeving waar de kinderen
leren om op een verantwoorde wijze zelfstandig hun weg in de
maatschappij te vinden. De school streeft naar een goede balans
tussen gedegen kennisoverdracht en het ontwikkelen en
stimuleren van sociale en culturele waarden bij ieder kind. Wij
staan voor duurzame ontwikkeling. Vernieuwing is geen doel op
zich: het gaat om goed en passend onderwijs voor onze kinderen.
Behouden wat goed is en veranderen op basis van ervaring en
voortschrijdend inzicht.
Communicatie
Als ouder heeft u het meest te maken met de leerkracht.
Kleine problemen of vragen?
na schooltijd bij de leerkracht
'langer' gesprek? afspraak met leerkracht.
Indien u dat wenst, kunt u een afspraak maken met een coördinator of met de
directie
Informatieavond
Driemaal per jaar worden 10-minutengesprekken georganiseerd.
Gesprekken in kader van passend onderwijs
Thema-avond op woensdag 21 januari.
Info digitaal ontvangen. U kunt zich aanmelden bij de administratie.
Op www.wdzscheveningen.nl vindt u alle informatie over de school, de info,
nieuws, de agenda met informatie over alle activiteiten, weblogs, twitter etc.
Verwachtingen van ouders
Zij onderschrijven belang goed pedagogisch klimaat en vinden het belangrijk
dat er veel aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling.
Zij vinden het belangrijk dat de kinderen zo veel mogelijk alle
basisvaardigheden aangereikt krijgen en leren beheersen.
Kinderen hebben verschillende onderwijsbehoeften, daarom zoveel mogelijk
onderwijs op maat.
Ouders vinden dat het onderwijs goed moet aansluiten bij het voortgezet
onderwijs.
Zij vinden dat kinderen moeten weten wat er in de wereld gebeurt en is
gebeurd, dus krijgen ook de zaakvakken ruime aandacht en spelen we in op
actuele maatschappelijke gebeurtenissen.
Én belangrijk dat er aandacht is voor expressie en culturele vorming.
Samenwerking 2Samen
NSO 2Karpers, 2Hindes, 2Rendieren.
Verzamelen op schoolplein
Speelplein / gymzaal
Natuurtuin
Aanbod KICKS
Onderwijsmethoden
Onze voorwaarden:
 Praktijkgericht en eigentijds
 Overzichtelijke leerlijnen
 Duidelijke lesdoelen
 Opbrengstgerichte differentiatie (3 niveaus)
 De referentieniveaus voor taal, lezen en rekenen zijn volledig verwerkt.
Lezen, Taal, Rekenen, Zaakvakken, Engels etc. veelal met uitgebreide
digitale applicaties/ software toepassing
Topondernemers vanaf gr 3, mede ingezet voor ontwikkeling van 21e
eeuw vaardigheden. Techniektorens
Leefstijl, als tool bij de ontwikkeling van sociaal emotionele vorming
Kunst en Cultuur
Lesaanbod school creatief en uitdagend in de klas aan het werk te zijn.
Daarnaast samenwerking met:
Het Koorenhuis
ResidentieOrkest
Nederlands Dans Theater
Haags Kinder Atelier
Jazz4kids
Cultuurmenu
Digitalisering, één van de 21st
century skills
 Hulpmiddel techniek en communicatie
 Instrument t.b.v.. de klassenmanagement en t.b.v.. het
opbrengstgericht werken.
 Hulpmiddel om talenten te ontwikkelen (oa. WIG, Ambrasoft,
Ambrasoft thuis, iPads (apps voor elk niveau)
 Hulpmiddel om adaptief onderwijs te geven (oa. Maatwerk
rekenen, Ambrasoft thuis, iPads)
 Hulpmiddel om mediawijsheid te ontwikkelen (deskundigheid
leerlingen en leraren vergroten)  week van de mediawijsheid
in november.
Structuur begeleiding: extra hulp
kinderen, project kinderen
Met de reguliere leermiddelen blijkt niet voldoende leerontwikkeling te worden
bereikt.
Hij/zij heeft het net wat moeilijker:
• Onderwijs interventies bespreken
• Wat lukt er al wel en hoe kunnen we
(school en ouders) dit nog verder
verbeteren?
• Alleen in de klas of is extra inzet
nodig (RT)?
• Is er behoefte aan extra onderzoek?
• Is er (deels) een eigen leerlijn
wenselijk?
hem/haar gaat het té gemakkelijk af:
• Welke extra uitdaging en op welke
vlakken kunnen we dit bieden in de
klas?
• Hoe verbeteren we de
prestatiemotivatie? (leren-leren)
• Kan het kind met minder tijd het
reguliere programma volgen en
deelnemen aan projectonderwijs?
leerlingvolgsysteem
Een leerkracht krijgt de hele dag informatie van wat een kind al kan
en wat hij nog moet leren door:
• met de leerling in gesprek te gaan/ te spelen
• nakijken van gemaakt werk,
• geven van beurten of toetsen uit de methode (wat weet hij/zij
nog van de recent behandelde stof)
Daarnaast zijn er de CITO toetsen, deze geven inzicht in:
• Waar het kind staat in zijn/haar ontwikkeling t.o.v. klasgenoot/leeftijdgenootjes (ook als het niet recent behandeld is).
• In grafiek laten we zien hoe deze ontwikkeling verloopt
(vaardigheidsscore).
Beiden onderdelen zijn ook zichtbaar op het rapport.
Belangrijke protocollen
Klachtenregeling
Anti pest protocol
Dyslexieprotocol
Multimedia
Advies voortgezet onderwijs
Passend Onderwijs http://www.sppoh.nl/passend-onderwijs/wat-ispassend-onderwijs/
Download