welkom bij het zesde nationaal deltacongres

advertisement
PROGRAMMA ZESDE NATIONAAL DELTACONGRES
5 NOVEMBER 2015
09.00
Foyer
Foyer en
Dexters
10.15
11.45
13.00
Ontvangst
en registratie
14.15
Lunch en meet & greets
met bestuurders
DeltaparadeKLIK OP DE PROGRAMMAONDERDELEN
Deltaparade
VOOR EEN UITGEBREIDE OMSCHRIJVING
parallelsessie
Limousin 1
15.30
17.30
Deltadrankjes en -hapjes
Deltaparade
Deltaparade
parallelsessie
WELKOM BIJ HET ZESDE De aanpak van ruimtelijke
adaptatie en inspiratie uit
NATIONAAL DELTACONGRES de praktijk
De aanpak van ruimtelijke
adaptatie en inspiratie uit
de praktijk
Limousin 2
Deltacongresparallelsessie
wordt dit jaar georganiseerd door de deltacommissaris, het
ministerie
WelkomHet
en opening
deelcongres
Deltacongres
van Infrastructuur en Milieu, de provincies (IPO), de waterschappen (UvW) en
de ­pgemeenten
delta
rogramma – aiww:
(VNG). We hebbenGovernance
een gevarieerd
van hetprogramma voor u samengesteld.
Deltaprogramma nationaal
Water­governance nationaal
Werk aan de Delta:
en
inter­
n
ationale
context
en inter­nationaal
In dithet
interactieve
programma vindt u alle informatie over de sprekers, de parallelsessies,
En nu begint
pas
echt
tijden/locaties en de Deltaparade.
We wensen u veel plezier toe!
Limousin 3
parallelsessie
@delta_comm
#deltacongres
Aan de slag met het nieuwe
waterveiligheids­beleid
Galloway
KLIK OP VERSCHILLENDE LOCATIES
VOOR EEN PLATTEGROND
parallelsessie
Zoetwater Vandaag!
parallelsessie
Aan de slag met het nieuwe
waterveiligheidsbeleid
parallelsessie
Zoetwater Vandaag!
ALGEMENE INFORMATIE
BEKIJK DE PLATTEGROND
PROGRAMMA ZESDE NATIONAAL DELTACONGRES
5 NOVEMBER 2015
09.00
Foyer
Foyer en
Dexters
10.15
Galloway
14.15
Lunch en meet & greets
met bestuurders
Deltaparade
Welkom en opening
Deltacongres
Werk aan de Delta:
En nu begint het pas
echt
Limousin 3
13.00
Ontvangst
en registratie
Limousin 1
Limousin 2
11.45
Deltaparade
17.30
Deltadrankjes en -hapjes
Deltaparade
Deltaparade
parallelsessie
parallelsessie
De aanpak van ruimtelijke
adaptatie en inspiratie uit
de praktijk
De aanpak van ruimtelijke
adaptatie en inspiratie uit
de praktijk
parallelsessie
deelcongres
delta­programma – aiww:
Governance van het
Deltaprogramma
15.30
Water­governance nationaal
en inter­nationaal
parallelsessie
parallelsessie
Aan de slag met het nieuwe
waterveiligheids­beleid
Aan de slag met het nieuwe
waterveiligheidsbeleid
parallelsessie
parallelsessie
Zoetwater Vandaag!
Zoetwater Vandaag!
ALGEMENE INFORMATIE
BEKIJK DE PLATTEGROND
PLATTEGROND
LIMOUSIN 1
LIMOUSIN 2
LIMOUSIN 3
parallelsessies
ruimtelijke
adaptatie
plenaire opening
parallelsessies
waterveiligheid
parallelsessie
governance
deelcongres
deltaprogramma
aiww
Zuid­
westelijke
Delta
DEXTER
11 - 19
Kust
delta­parade
presentatie­
stands
Wadden­
gebied
FOYER
Maas
delta­parade
met meeting­
points
Delta­
programma
DEXTER
21 - 28
Rijn­mondDrecht­steden
delta­parade
presentatie­
stands
IJssel­meer­
gebied
registratiebalies
GALLOWAY
parallelsessies
zoetwater
Rijn
ENTREE
DELTAPARADE
Welkom op de Deltaparade
De Deltaparade is de hele dag een ontmoetingsplek voor de bezoekers van
het Deltacongres. De uitwerking en de uitvoering van de deltabeslissingen en
voorkeursstrategieën uit het Deltaprogramma staan centraal op de Deltaparade.
In de Foyer is bij de zeven meetingpoints van de gebieden van het Deltaprogramma
volop gelegenheid om betrokkenen te ontmoeten. Zij kunnen u op een informele wijze
informeren of kennis en ervaringen delen.
Tijdens de lunch (tussen 13.00 uur - 14.00 uur) zijn er bij de meetingpoints diverse
meet & greets met bestuurders uit deze gebieden.
Bij het meetingpoint van het Deltaprogramma kunt u terecht voor algemene informatie
over het Deltaprogramma.
De gebieden zijn:
•Kust
•Maas
•Rijn
•Rijnmond-Drechtsteden
•Waddengebied
•IJsselmeergebied
• Zuidwestelijke Delta
De organisaties, programma’s en projecten die verbonden zijn met het Deltaprogramma
presenteren zich in de Dexters samen met de uitvoeringsprogramma’s voor Water­
veiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Klik rechtsonder voor meer informatie.
LOCATIE
FOYER
TIJD
09.00 - 17.30
KLIK HIER VOOR
VERVOLG DELTAPARDE
DELTAPARADE
Welkom op de Deltaparade
De organisaties, programma’s en projecten die verbonden zijn met het Deltaprogramma presenteren zich in de Dexters samen met de uitvoerings­
programma’s voor Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie.
Presentatiestands in Dexter 11 t/m 19:
Presentatiestands in Dexter 21 t/m 28:
• Climate Adaptation Services (CAS)
• De Afsluitdijk
• Delta Ontwerpplatform
•Hoogwaterbeschermingsprogramma’s
• Nationaal Water Model
• Ruimte voor de Rivier
• Ruimtelijke adaptatie
• Vervangingsopgave Natte Kunstwerken (VONK)
•Zoetwater
• Het Jeugdwaterschap
•KNMI
•Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma
Water en Klimaat (NKWK)
• Ons Water
• Planbureau voor de Leefomgeving
• Topsector Water
LOCATIE
DEXTER
TIJD
09.00 - 17.30
KLIK HIER VOOR
VERVOLG DELTAPARADE
WELKOM EN OPENING DELTACONGRES
Opening door Commissaris van de Koning van
de provincie Noord-Brabant Wim van de Donk
Welkom door gastheer
en deltacommissaris
Wim Kuijken
WIM VAN DE DONK
is de commissaris van de Koning in
Noord-Brabant. Hij was hoogleraar
Maatschappelijke Bestuurskunde en
voorzitter van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid.
WIM KUIJKEN
is in 2010 door het kabinet
benoemd tot deltacommissaris,
regeringscommissaris voor
het Deltaprogramma. In het
Deltaprogramma maken we
plannen om Nederland nu en in
de toekomst te beschermen tegen
hoogwater en te zorgen voor
voldoende zoetwater.
Kuijken stuurt aan op
samenhang en voortgang van
het Deltaprogramma en op
draagvlak bij alle betrokkenen voor
maatregelen en het programma
als geheel. Hij doet elk jaar het
voorstel voor het Deltaprogramma.
Hij richt zich daarbij op alle partijen
die bij het Deltaprogramma
betrokken zijn.
LOCATIE
LIMOUSIN 2
TIJD
10.15 - 11.00
Foto: Erik van der Burgt
Volgens Van de Donk is de Delta het kapitaal
van Nederland, in ecologische en sociaaleconomische zin. Ecologisch omdat de
Nederlandse rivierdelta een uniek gebied is,
zoals nog recent werd geïllustreerd door de
film ‘Natuur in de Delta’ die de diversiteit en
de vitaliteit van het gebied in beeld bracht.
Sociaal en economisch omdat die Delta
ons thuis is en ruimte biedt aan een vitale,
internationaal georiënteerde economie
die juist dankzij het water met de wereld
in verbinding staat. Kapitaal vraagt om
een zorgvuldig beheer en een uitgekiende
strategie. Het vraagt om investeringen in
water, denken en doen rondom risico’s en
het bewustzijn dat het water in Nederland
eeuwig om aandacht vraagt. In de woorden
van Marsman: ‘in alle gewesten wordt de
stem van het water met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord’. En niet alleen daar, in
alle Deltagebieden in de wereld. Preventie
is een sleutelbegrip, Nederlandse kennis en
kunde kan in andere landen helpen in de strijd
om tegen het water.
WERK AAN DE DELTA: EN NU BEGINT HET PAS ECHT
Bart Parmet, directeur Staf deltacommissaris, gaat met de bestuurlijke partners van het Deltaprogramma in gesprek over ruimtelijke adaptatie,
governance, zoetwater en waterveiligheid. De bestuurlijke partners zijn: Ina Adema (voorzitter subcommissie Water van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten), Peter Glas (voorzitter Unie van Waterschappen), Josan Meijers namens het Interprovinciaal Overleg (gedeputeerde van
de Provincie Gelderland), Peter Heij (directeur-generaal Ruimte en Water) en Jan-Hendrik Dronkers (directeur-generaal Rijkswaterstaat).
LOCATIE
BART PARMET
is directeur van de staf van de
deltacommissaris. In deze rol heeft hij
gewerkt aan de vormgeving en uitwerking
van het Deltaprogramma. Parmet was
daarvoor kwartiermaker met als taak de
deltacommissaris een vliegende start
te kunnen laten maken. Als bestuurlijk
secretaris van de Deltacommissie, onder
leiding van oud-minister Cees Veerman,
stond hij mede aan de basis voor het
Deltaprogramma. Parmet is opgeleid als
hydroloog.
INA ADEMA
is sinds 2009 burgemeester van de
gemeente Veghel en voorzitter van de
subcommissie Water van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. Sinds haar
wethouderschap vanaf 2001 in Deventer is
ze betrokken bij het waterbeheer, zoals bij
Ruimte voor de Rivier. Adema is voorzitter
van het Overlegorgaan Infrastructuur en
Milieu (OIM) waarin maatschappelijke
organisaties adviseren over onder
andere het Deltaprogramma. Al tijdens
het eerste Deltacongres heeft Adema
opgeroepen om beter, slimmer en eerder in
ontwikkelingsprocessen na te denken over
de koppeling van waterbeheer en lange
termijn ruimtelijke maatregelen.
PETER GLAS
is watergraaf bij Waterschap De Dommel.
Sinds 2010 is Peter voorzitter van Unie
van Waterschappen en betrokken bij het
Deltaprogramma. Hij is sinds 2013 tevens
voorzitter van het OECD Water Governance
Initiative. Voor hij in 2003 watergraaf werd,
werkte Peter bij het Waterloopkundig
Laboratorium (het huidige Deltares) en het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De governance
van het Deltaprogramma is uniek volgens
Peter en is het waard om te koesteren met
vooral kansen maar ook uitdagingen.
Per 1 januari 2016 treedt hij terug als
voorzitter van de UvW en wordt opgevolgd
door Hans Oosters.
JOSAN MEIJERS
is sinds 2012 gedeputeerde in de provincie
Gelderland, met de beleidsterreinen Ruimte,
Water, Wonen, Cultuur en erfgoed. Zij is lid
van de Partij van de Arbeid. Van november
2012 tot mei 2015 was zij als IPO-bestuurslid
verantwoordelijk voor de portefeuille Water,
inclusief het deltaprogramma. Voor zij
provinciebestuurder werd, werkte zij o.a. in
het onderwijs en als adviseur en manager
bij een groot aantal gemeenten. Werken aan
maatschappelijke en ruimte­lijke opgaven,
samen met andere mensen en organisaties,
loopt als een rode draad door haar hele
loopbaan. Voor het Delta­programma vindt
ze het van belang dat inwoners zich veilig
weten in een mooie omgeving en, wat
toekomstige ontwikkelingen betreft, zo snel
mogelijk weten waar ze aan toe zijn.
PETER HEIJ
is sinds 2013 directeur-generaal Ruimte en
Water bij het ministerie van Infrastructuur
en Milieu. Daarvoor was hij directeur
van de Dienst Landelijk Gebied en het
Bureau Beheer Landbouwgronden bij het
ministerie van EZ en plaatsvervangend
Secretaris-Generaal bij het ministerie
van (toen nog) Verkeer en Waterstaat.
Peter heeft Bestuurskunde gestudeerd
aan de TU Twente. Vanuit zijn rol is hij
nauw betrokken bij het Deltaprogramma,
onder andere als lid van de stuurgroep
Deltaprogramma. Het nog beter
organiseren van de verbinding tussen
water en ruimtelijke ordening ziet hij
als een spannende opdracht voor het
Deltaprogramma en het DG Ruimte en
Water.
JAN-HENDRIK DRONKERS
is sinds 2010 directeur-generaal
Rijkswaterstaat. Met zijn lancering
van het ‘Ondernemingsplan 2015’
in 2011 ontwikkelt Rijkswaterstaat
zich tot een slagvaardige, wendbare
organisatie die uniformer werkt en
doelmatiger samenwerkt. Ook ontwikkelt
Rijkswaterstaat zich hiermee tot een
landelijke uitvoeringsorganisatie
voor infrastructuur én een duurzame
leefomgeving.
LIMOUSIN 2
TIJD
10.15 - 11.00
PARALLELSESSIE | De aanpak van ruimtelijke adaptatie en inspiratie uit de praktijk
De gevolgen van klimaatverandering opvangen in het stedelijk en landelijk gebied. Leider, verleider of begeleider? Welke aanpak werkt waar het beste bij
deze ruimtelijke adaptatie? De interactie tussen overheden, bedrijven, woningbouwcorporaties, burgers en/of maatschappelijke organisaties komt in deze
sessies aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden aan bod. Gastvrouw is Ina Adema, voorzitter subcommissie Water van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. De bijeenkomst staat onder leiding van Harm Albert Zanting.
LOCATIE
SESSIELEIDER
Harm Albert Zanting is opgeleid als
waterexpert aan de TU Delft en heeft
daarna gewerkt aan grote planprojecten
zoals de Langetermijnvisie Scheldeestuarium, Ruimte voor de Rivier-projecten
en de Zoetwaterstudie Nederland. Ook
heeft hij veel geadviseerd bij beleids­
ontwikkeling, zoals het Nationaal
Water­plan, het Delta­programma en
de kennisagenda, de nieuwe normen
voor waterveiligheid en het beleid voor
Adaptatie Ruimte en Klimaat. Sinds 2014
werkt Harm Albert als directeur aan de
nieuwe divisie Water & Milieu van Arcadis
Nederland met als motto ’Kwaliteit in
besluitvorming’.
GASTVROUW
Ina Adema is sinds 2009 burgemeester
van de gemeente Veghel en voorzitter van
de subcommissie Water van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. Sinds haar
wethouderschap vanaf 2001 in Deventer
is ze betrokken bij het waterbeheer, zoals
Ruimte voor de Rivier. Adema is voorzitter
van het Overlegorgaan Infrastructuur en
Milieu (OIM) waarin maatschappelijke
organisaties adviseren over, onder
andere, het Deltaprogramma. Al tijdens
het eerste Deltacongres heeft Adema
opgeroepen om beter, slimmer en eerder in
ontwikkelingsprocessen na te denken over
de koppeling van waterbeheer en lange
termijn ruimtelijke maatregelen.
AAN DE SLAG MET RUIMTELIJKE
ADAPTATIE IN DE KLIMAATACTIEVE STAD
SPREKER
Stefan Kuks is watergraaf van waterschap
Vechtstromen, portefeuillehouder Water
en Ruimte in het dagelijks bestuur van de
Unie van Waterschappen en hoogleraar
Water Governance aan de Universiteit
Twente. Als Klimaatambassadeur
(ministerie van Infrastructuur en Milieu) en
als lid van het kernteam deltatechnologie
(Topsector Water) brengt hij graag mensen
en organisaties in beweging, om samen de
gevolgen van de klimaatverandering zoveel
mogelijk te beperken. Zijn gezamenlijke en
integrale aanpak volgens de Klimaatactieve
Stad werpt in steeds meer gemeenten
binnen en buiten Vechtstromen zijn
vruchten af.
AAN DE SLAG MET RUIMTELIJKE ADAPTATIE IN DE
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
SPREKER
Lousanne Kaal is sectormanager a.i. bij sector Water van
de provincie Noord-Holland. Tijdens de sessie gaat zij
in op de ervaringen van de provincie met waterrobuust
inrichten. Binnen Noord-Holland is er veel aandacht voor
het beperken van het overstromingsrisico (de ‘tweede laag’).
Daarbij wordt nauw samengewerkt met gemeenten,
water­schappen en veiligheidsregio’s. Via projecten
zoals Westpoort Waterbestendig doen partijen kennis
op van de omgang met vitale functies en kwetsbare
bedrijven. Op Marken en Texel zijn pilots uitgevoerd
met meerlaagsveiligheid. Ook is er in de sessie aandacht
voor een nieuwe bepaling in de provinciale ruimtelijke
verordening, de handreiking waterrobuust inrichten en
de check op waterrobuuste inrichting bij grote ruimtelijke
projecten.
LIMOUSIN 1
TIJD
11.45 - 13.00
CASUS WATERPLEIN ‘S-HERTOGENBOSCH
SPREKER
Jos van Son is wethouder van de gemeente
’s-Hertogenbosch. Naast Water en Groen,
zijn ook openbare ruimte, recreatie en
sport onderwerpen in zijn portefeuille waar
hij zich voor inzet. Hij ziet kansen in het
verbinden van partijen en onderwerpen
om een kwaliteitsverbetering te bereiken.
Voor klimaatadaptatie in de stad betekent
dat een integrale aanpak van groen, water
en openbare ruimte. Betrokken inwoners,
organisaties en bedrijven van meet af aan
goed betrekken is cruciaal.
PARALLELSESSIE | Governance van het Deltaprogramma en internationale context
De samenwerking binnen het Deltaprogramma, waarin Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten als evenwaardige partners optrekken is
bijzonder. Hoe houden we dit vast, ook in de uitvoeringsfase? U wordt uitgedaagd hierover mee te denken. De ervaringen met moderne
watergovernance en de positie van Nederland internationaal bezien, komen onder leiding van Peter Glas, voorzitter Unie van Waterschappen en het
OECD Watergovernance Initiative, aan bod.
LOCATIE
SESSIELEIDER
Peter Glas is watergraaf bij Waterschap
De Dommel. Sinds 2010 is Peter voorzitter
van Unie van Waterschappen en betrokken
bij het Deltaprogramma. Hij is sinds 2013
tevens voorzitter van het OECD Water
Governance Initiative. De governance van
het Deltaprogramma is uniek volgens
Peter en is het waard om te koesteren, met
vooral kansen maar ook uitdagingen zoals
de casussen van deze deelsessie laten zien.
CASUS WATERVEILIGHEID
EN RUIMTELIJKE ORDENING IN VENLO
SPREKER
Michiel van der Hagen is projectmanager
bij de gemeente Venlo en verantwoordelijk
voor het Koploperproject Maas Venlo. Bij dit
project worden de ruimtelijke
ontwikkeling en de hoogwateropgave slim
gecombineerd in het kader van de
toekomstige waterveiligheidsopgave.
Michiel was eerder betrokken bij
herinrichting van het Stationsplein Venlo,
gebiedsontwikkeling Kazernekwartier en de
ontwikkeling van Vinex Venlo-Zuid.
CASUS GOVERNANCE WATERVEILIGHEID
IN RIVIERENGEBIED RIJN
SPREKER
Roelof Bleker is dijkgraaf van Waterschap
Rivierenland. Het waterschap heeft
te maken met een grote opgave voor
waterveiligheid. Om deze opgave op tijd te
kunnen realiseren is een goede organisatie
van belang. Roelof gaat dit in de sessie
bespreken. Naast betrokkenheid van en
samenwerking met de regio gaat hij ook in
op betrokkenheid van het bedrijfsleven en
kennisinstellingen in relatie tot innovaties.
Voordat Roelof dijkgraaf werd, heeft hij
zich als wethouder Stedelijke ontwikkeling
en Cultuur negen jaar ingezet om de stad
Enschede sterker, fraaier en spannender te
maken.
LESSEN UIT DRIE ‘SLIMME COMBINATIES’
SPREKER
Arwin van Buuren is universitair
hoofddocent Bestuurskunde aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij
zich bezighoudt met vraagstukken rond de
governance van (innovatie in) waterbeheer,
gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie.
Hij combineert wetenschappelijk
onderzoek met evaluatiestudies en
praktijkadvisering, rondom thema’s als
samenwerking, organiserend vermogen,
beleidsinnovatie en programmasturing.
Arwin is als bestuurskundige opgeleid en
werkzaam. Arwin presenteert de resultaten
en belangrijkste conclusies van de lerende
evaluatie meerlaagsveiligheid en gaat de
next steps benoemen: wat is er nodig om
te komen tot een betere synchronisatie
tussen de drie lagen!
LIMOUSIN 2
TIJD
11.45 - 13.00
CASUS WATERVEILIGHEID
EN RUIMTELIJKE ORDENING IN VENLO
SPREKER
Christine Jansen werkt als planoloog bij
de gemeente Venlo. Zij houdt zich onder
andere bezig met strategisch ruimtelijk
advies, structuurvisies en het vertalen van
ruimtelijk beleid naar concrete projecten.
Zij is als planoloog betrokken bij het
Koploperproject Maas Venlo en draagt zorg
voor de strategische ruimtelijke vertaling
en inhoudelijke afstemming met het
Deltaprogramma, HWBP en regiovisie.
PARALLELSESSIE | Aan de slag met het nieuwe waterveiligheidsbeleid
In deze sessie krijgt u onder leiding van Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, inzicht in de
implementatie van het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Stakeholders, waaronder Rijk en Unie van Waterschappen, bediscussiëren de kansen en
uitdagingen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.
LOCATIE
SESSIELEIDER
Peter Heij is directeur-generaal Ruimte en
Water bij het ministerie van Infrastructuur
en Milieu en lid van het Topteam Water.
Integrale gebiedsontwikkeling ziet hij
als een spannende opdracht, net als
de verschuiving naar een decentrale
organisatie. Peter wil verbindingen
organiseren tussen ruimtelijke ordening
en water.
VERANKERING NIEUW
WATERVEILIGHEIDSBELEID
SPREKER
Roald Lapperre is directeur van de directie
Algemeen Waterbeleid en Veiligheid en
plv. directeur-generaal Ruimte en Water
bij het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. Roald heeft oog voor trends en
topics die plaatsvinden in de maatschappij
en omgeving en verbindt deze met het
waterbeleid. Roald is geïnspireerd en
betrokken bij de schoonheid van het lage
land en twittert met passie over onze
omgeving, water en natuur (@lapperre).
IMPLEMENTATIE NIEUW ­WATERVEILIG­
HEIDSBELEID BIJ WATER­SCHAPPEN
SPREKER
Hans Oosters is dijkgraaf van Schieland
en de Krimpener­waard en is tevens
portefeuillehouder Waterveiligheid in
het bestuur van de Unie van Water­
schappen. Hij vertegenwoordigt alle
waterschappen in de stuurgroepen van
het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Daarin zet hij zich in voor een goede en
voortvarende uitvoering van het gehele
programma. Daarnaast is hij actief in Rijn­
mond-Drechtsteden met diverse gebieds­
opgaven. Ten slotte woont hij aan de dijk
en weet als geen ander hoe het is om een
ingrijpende dijkversterking voor de deur te
hebben.
MEEKOPPELEN EN ANTICIPEREN OP DE
NIEUWE NORMERING IN HET HWBP
SPREKER
Richard Jorissen is sinds het prille begin
van het Hoogwaterbeschermings­
programma aangesteld als directeur. Hij
ziet de opgave verdubbelen om volop te
blijven werken aan de waterveiligheid van
Nederland. Begonnen op 1 januari 2014
heeft het programma een voortrollend
karakter tot 2050. Dat lijkt ver weg maar
schijn bedriegt: we moeten nu al volop aan
de bak binnen deze alliantie van Rijk en
waterschappen.
NOODZAAK OPLEIDINGSTRAJECT EN
UITWISSELING VAN KENNIS EN MENSEN
SPREKER
Joost Buntsma is directeur bij de STOWA,
de kennis en innovatieorganisatie
van de gezamenlijke regionale
waterbeheerders. STOWA is samen met
Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het
opleidingsplan ‘Nieuwe normering’ voor
de waterbeheerders. STOWA organiseert
daarvoor de komende tijd cursussen
voor de mensen die moeten werken met
de nieuwe normering. Joost legt niet
voor niets de nadruk op de menselijke
factor die noodzakelijk is voor het slagen
van de toetsing, de zorgplicht en het
Hoogwaterbeschermingsprogramma.
TASKFORCE DELTATECHNOLOGIE
SPREKER
Hendrik Postma heeft ruim 30 jaar
ervaring in de baggerwereld. Hij is nu
directeur bij Boskalis Nederland. Hendrik
is tevens voorzitter van de Vereniging
van Waterbouwers en voorzitter van
de Taskforce Deltatechnologie (onderdeel
van de Topsector Water). De Taskforce is
sinds 2014 operationeel en zorgt voor
toegang tot de kennis en expertise van
het bedrijfsleven met de focus op
projecten. De Taskforce denkt mee
in de uitvoeringsopgaven van het
Deltaprogramma door samen met
de overheid de marktbetrokkenheid
te stimuleren.
LIMOUSIN 3
TIJD
11.45 - 13.00
PARALLELSESSIE | Zoetwater vandaag!
In deze sessie worden de ervaringen met de droogte van afgelopen zomer en de voortgang van Deltaprogramma Zoetwater besproken. Hoe kan
Nederland vorm geven aan het duurzame en robuuste zoetwaterbeheer van de toekomst? En hoe stem je daar de overheidsinspanningen af met
de bedrijfsvoering, innovaties en investeringen? Tijdens deze sessie wordt u uitgenodigd om mee te denken. Bestuurders van het Interprovinciaal
Overleg, de Unie van Waterschappen, het Rijk en gebruikers dragen bij aan de sessie onder leiding van Liesbeth Schipper.
LOCATIE
SESSIELEIDER
Liesbeth Schipper is programmamanager
en senior adviseur en werkt vanuit
Royal Haskoning – DHV aan duurzame
ontwikkelingen in het ruimtelijke
domein. Zij draagt bij aan vernieuwingen
door verbindingen te leggen tussen
mensen en hen te inspireren. Binnen
het Deltaprogramma Zoetwater is zij
onder andere actief geweest als interimprogrammadirecteur. Zij is tweede auteur
van het boek ‘Gedeeld eigenaarschap’,
dat uitkwam in september 2015.
PANELLID
Ben de Reu is Zeeuws
watergedeputeerde en IPOvertegenwoordiger in de landelijke
Stuurgroep Water. Hij is zich zeer
bewust van de precaire positie van
zijn provincie met betrekking tot
de toenemende verziltingsdruk,
maar ziet ook kansen. Volgens hem
komen innovaties beter van de grond
wanneer er druk op de ketel staat en
dat maakt Zeeland een uitgelezen
experimenteerruimte voor het creëren
van een robuuste zoetwatersituatie.
In de Stuurgroep Water wil hij de link
tussen waterkwaliteit en -kwantiteit
versterken.
PANELLID
Peter de Koeijer is de waterportefeuille­
houder van LTO Nederland. Peter heeft een
akkerbouwbedrijf in Zeeland. Door het werk
in het veld hebben boeren veel kennis van
het watersysteem. In de Zuidwestelijke Delta
heeft hij als landbouwbestuurder ervaren hoe
de verduurzaming van de land en tuinbouw
samen gaat met de verduurzaming van het
watersysteem. Het beleid voor water- en
bodembeheer is nog te veel gescheiden.
Boeren en waterschappen moeten intensiever
samenwerken. Door nu met Europees geld de
maatregelen in het water en bodemsysteem
te verbinden kunnen zowel in hoog als in laag
Nederland snelle slagen worden gemaakt.
PANELLID
Elaine Alwayn is directeur Water en
Bodem bij het ministerie van Infrastructuur
en Milieu. Zij is verantwoordelijk voor
een aantal waterdossiers, gerelateerd
aan waterkwaliteit en -kwantiteit,
zoals drinkwater, kaderrichtlijn water,
kaderrichtlijn mariene strategie. Zij heeft
ook een aantal ruimtelijke onderwerpen
in haar portefeuille, zoals de structuurvisie
Ondergrond en vernieuwing van het
bodembeleid. Zij werkt, samen met
collega’s van BZ en EZ, daarnaast aan de
Internationale Wateragenda (IWA) van de
drie bewindspersonen van IenM, BZ en EZ.
PANELLID
Walter van der Meer is directeur van
drinkwaterbedrijf Oasen en bestuurslid van
Vewin. Daarnaast is hij deeltijdhoogleraar
innovatieve zuiveringsprocessen aan de
TU Delft. Binnen Vewin vervult hij de rol
van voorzitter van de Stuurgroep Bronnen
& Kwaliteit. In deze functies verbindt hij
de dagelijkse praktijk van het leveren van
schoon en betrouwbaar drinkwater met
innovatief onderzoek. Door hierin samen
op te trekken met partners in de waterketen
is het mogelijk om op duurzame en
toekomstbestendige manier vorm te geven
aan het zoetwaterbeheer in Nederland.
PANELLID
Gerard Doornbos is dijkgraaf van het
Hoogheemraadschap van Rijnland en lid
van het Bestuurlijk Platform Zoetwater
namens de UvW. Zijn visie is dat zoet water
van goede kwaliteit wereldwijd een schaars
artikel is en steeds schaarser wordt. Dat
geeft bedreigingen, ook in Nederland, bij
droogte maar biedt ook veel kansen. Dan
moeten we natuurlijk wel weten hoe we er
voor staan en welke maatregelen nuttig zijn
om hier optimaal op in te spelen. Terwijl
we bij waterveiligheid tot in detail bezig
zijn om schadekansen in te schatten, moet
op dit onderwerp voor zoetwater nog veel
gebeuren. Alle aanleiding om pro-actief en
innovatief aan de gang te gaan!
GALLOWAY
TIJD
11.45 - 13.00
DEELCONGRES DELTAPROGRAMMA – AIWW | Watergovernance nationaal en internationaal
Opening door de minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen
LILIANNE PLOUMEN
is minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking. Als minister is zij belast
met alle aangelegenheden op het terrein van
internationale handel en verantwoordelijk voor
ontwikkelingssamenwerking, inclusief de nieuwe
duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals). Met
haar agenda voor hulp, handel en investeringen zet zij
zich in voor duurzame mondiale groei waar iedereen
van meeprofiteert.
AMSTERDAM INTERNATIONAL
WATER WEEK
Dit deelcongres maakt onderdeel uit van het programma van de
Amsterdam International Water Week (AIWW). Het AIWW is van
2-6 november 2015 en biedt een platform voor nieuwe allianties en
ideeën op het gebied van water door het verbinden van industrie,
wetenschap, bedrijfsleven, politiek en technologie. Een unieke mix van
internationale en nationale professionals en bestuurders, komen bij
elkaar en werken mee aan de overgang naar een circulaire economie
en veerkrachtig steden.
Mondiale waterproblemen vergen de komende jaren
een drastische aanpak. Door ervaring op het gebied van
waterveiligheid en zoetwater is er in Nederland
ontzettend veel kennis op het gebied van wateraanpak
en oplossingen voor waterproblemen. Daarom is bij de
aanpak van de mondiale waterproblemen een
belangrijke rol weggelegd voor Nederland. Ook de
samenwerking tussen de publieke en private sector in
ons land kan als voorbeeld dienen voor andere landen.
Voor meer informatie:
www.internationalwaterweek.com
LOCATIE
LIMOUSIN 2
TIJD
14.15 - 15.30
KLIK HIER VOOR
DEELCONGRES DELTAPROGRAMMA AIWW
DEELCONGRES DELTAPROGRAMMA – AIWW | Watergovernance nationaal en internationaal
Opening door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings­samenwerking, Lilianne Ploumen. Peter Glas, voorzitter van de Unie van
Waterschappen en voorzitter van het OECD Water Governance Initiative, leidt deze bijeenkomst over internationale aspecten van waterbeheer en
de samenwerking binnen het Deltaprogramma.
VOORZITTER
Peter Glas is watergraaf bij Waterschap
De Dommel. Sinds 2010 is Peter voorzitter
van Unie van Waterschappen en betrokken
bij het Deltaprogramma. Hij is sinds 2013
tevens voorzitter van het OECD Water
Governance Initiative. De governance van
het Deltaprogramma is uniek volgens
Peter en is het waard om te koesteren, met
vooral kansen maar ook uitdagingen zoals
de casussen van deze deelsessie laten zien.
CASUS REBUILT BY DESIGN
SPREKER
Henk Ovink is eerder dit jaar door het kabinet benoemd als
eerste Nederlandse Watergezant. Als ambassadeur voor
water werkt Henk aan het versterken en vergroten van de
mondiale water awareness, door in te zetten op onderzoek,
samenwerkingen en innovatieve voorbeelden. Een van zijn
kernopdrachten in de wereld is inzetten op een integrale
aanpak, innovatie en financieel slimme constructies in
publiek-private samenwerking. Dit vraagt om echte transitie
van institutionele capaciteit. Henk is Principal van Rebuild by
Design, de ontwerp­wedstrijd die hij voor President Obama’s
Hurricane Sandy Rebuilding Task Force ontwikkelde. Rebuild
by Design is onlangs uitgeroepen tot ‘most groundbreaking
Federal Prize Initiative’. Daarnaast adviseert hij o.a. de
Rockefeller Foundation in hun water resilience aanpak. Henk
heeft een lange staat van dienst in het bedrijfsleven, het
onderwijs, de wetenschap en de overheid op het gebied
van ruimte­lijke ordening, watermanagement en cultuur.
LOCATIE
LIMOUSIN 2
TIJD
14.15 - 15.30
WIM KUIJKEN
is in 2010 door het kabinet benoemd tot
deltacommissaris, regeringscommissaris
voor het Deltaprogramma. In het
Deltaprogramma maken we plannen
om Nederland nu en in de toekomst te
beschermen tegen hoogwater en te zorgen
voor voldoende zoetwater.
Kuijken stuurt aan op samenhang en
voortgang van het Deltaprogramma en
op draagvlak bij alle betrokkenen voor
maatregelen en het programma als geheel.
Hij doet elk jaar het voorstel voor het
Deltaprogramma. Hij richt zich daarbij op
alle partijen die bij het Deltaprogramma
betrokken zijn.
CASUS GOVERNANCE AFSLUITDIJK
SPREKER
Theo van de Gazelle is hoofingenieurdirecteur Rijkswaterstaat MiddenNederland en tevens plaatsvervangend
Directeur-Generaal Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat Midden-Nederland
werkt samen met de betrokken
partners en waterbeheerders
aan de waterveiligheids- en
zoetwateropgave in dit gebied.
Theo heeft waterhuishouding/
poldermatching aan de Technische
Universiteit Delft gestudeerd en
werkt hij sinds 1980 vol passie aan
de wateropgave in Nederland. Hij
is onder ander voorzitter van het
samenwerkingsverband Water
Ontmoet Water.
CASUS IMPLEMENTATIE MEKONG
DELTA PLAN
SPREKER
Tom Kompier is eerste secretaris water
en klimaat op de Nederlandse ambassade
in Hanoi en zet zich in om het Mekong
Delta Plan, een typisch product van de
Dutch Delta Approach, om te zetten in een
implementatie programma. Een ragfijn
spel tussen internationale partners en
Vietnamese overheden, dat belangrijke
lessen leert over de Dutch Delta Approach
als exportproduct. Tom was van 2010 2013 lid van de staf deltacommissaris.
CASUS GOVERNANCE AFSLUITDIJK
SPREKER
Theo Meskers is wethouder van
de gemeente Hollands Kroon.
Als wethouder van Economische
Zaken in een waterrijke gemeente
is hij zich ervan bewust hoe
belangrijk het water is voor
de economie en recreatie &
toerisme. De ondernemers die zich
hiermee bezig houden worden
zoveel mogelijk gefaciliteerd
om een zo aantrekkelijk
mogelijk ondernemersklimaat
te creëren. Daarnaast moeten
we ons ook tegen het water
blijven beschermen. Als lid van de
nationale stuurgroep Afsluitdijk
zet hij zich voor deze zaken in.
PARALLELSESSIE | De aanpak van ruimtelijke adaptatie en inspiratie uit de praktijk
De gevolgen van klimaatverandering opvangen in het stedelijk en landelijk gebied. Leider, verleider of begeleider? Welke aanpak werkt waar
het beste bij deze ruimtelijke adaptatie? De interactie tussen overheden, bedrijven, woningbouwcorporaties, burgers en/of maatschappelijke
organisaties komt in deze sessies aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden aan bod. Gastheer is Andries Heidema, lid van de
subcommissie Water van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De bijeenkomst staat onder leiding van Harm Albert Zanting.
SESSIELEIDER
Harm Albert Zanting is opgeleid als
waterexpert aan de TU Delft en heeft
daarna gewerkt aan grote planprojecten
zoals de Langetermijnvisie Scheldeestuarium, Ruimte voor de Rivier-projecten
en de Zoetwaterstudie Nederland. Ook
heeft hij veel geadviseerd bij beleids­
ontwikkeling, zoals het Nationaal
Water­plan, het Delta­programma en
de kennisagenda, de nieuwe normen
voor waterveiligheid en het beleid voor
Adaptatie Ruimte en Klimaat. Sinds 2014
werkt Harm Albert als directeur aan de
nieuwe divisie Water & Milieu van Arcadis
Nederland met als motto ’Kwaliteit in
besluitvorming’.
AAN DE SLAG MET RUIMTELIJKE ADAPTATIE IN DE STAD,
LANGS DE EEM EN OP DE VELUWE
SPREKER Tanja Klip-Martin was eerder al nauw betrokken bij water
en het Deltaprogramma als gedeputeerde van Drenthe en
als lid van het Bestuurlijk Platform Zoetwater. Ook nu, als
dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe, ziet en ervaart
zij weer de kracht van de open dialoog en constructieve
samenwerking binnen het gouden vierkant van overheden,
bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners. Alleen zo
kunnen we daadwerkelijk en resultaatgericht werken aan
een veilige, gezonde en economisch krachtige delta. In die
samenwerking gaat het erom dat je oog hebt voor elkaars
belangen. En dat je je ook samen verantwoordelijk voelt
voor het resultaat. ‘Grensontkennend samenwerken’
dus, een aanpak die ze ook als ambassadeur ‘bewust
bodemgebruik’ uitdraagt. Dit geldt zeker ook voor het
gebruik van de diepe ondergrond.
LOCATIE
LIMOUSIN 1
TIJD
14.15 - 15.30
GASTHEER
Andries Heidema is sinds 2007
burgemeester van het Overijsselse
Deventer en voorzitter van de Cleantech
Regio Stedendriehoek. Hij maakte deel
uit van de Tweede Deltacommissie en
was tot vorig jaar voorzitter van de VNG
commissie Ruimte en Wonen. Volgens
Heidema moeten lokale bestuurders, om
ernstige schade en overlast te voorkomen,
water als zwaarwegende factor verbinden
met hun keuzes voor de inrichting van de
openbare ruimte. De huidige manier van
plannenmakerij volstaat niet meer.
RUIMTELIJKE ADAPTATIE IN VERSTEDELIJKT GEBIED
SPREKER
Daan Prevoo is gedeputeerde Energie, Duurzaamheid
en Wonen bij de provincie Limburg. In Limburg zijn in
het ruimtelijk beleid de Maasvallei en de beekdalen
vastgesteld als dé strategische waterbergingsgebieden.
Hierdoor zijn er bouwrestricties in het gebied. Prevoo
gaat in de sessie verscheidene aspecten van ruimtelijke
adaptatie in de provincie Limburg bespreken. Zo wordt er
momenteel een adaptatiestrategie voor klimaatbestendig
bouwen ontwikkeld. Er is nieuw beleid om klimaatbuffers
in beekdalen en natte natuurgebieden te ontwikkelen
én er zijn diverse pilots voor klimaatbuffers in landelijk
én stedelijk gebied in uitvoering. Ook worden in
stedelijke gebieden blauwgroene structuren verstevigd,
waarbij direct wordt aangehaakt bij de stedelijke
herstructureringsopgave. Én er wordt gewerkt aan het
versterken van de bewustwording bij gemeenten.
ZWOLLE, EEN ADAPTIEVE STAD IN DE
IJSSELVECHT-DELTA
SPREKER
Ed Anker is wethouder Ruimtelijke
Ordening en Water in Zwolle. Hij ziet
volop uitdagingen en kansen om vanuit
ruimtelijke adaptatie – in combinatie met
andere opgaven en ontwikkelingen – de
IJssel-Vechtdelta vorm te geven richting
de toekomst. Dit doet Zwolle samen met
partners als het waterschap, provincie,
veiligheidsregio en buurgemeenten. Waar
Ed echt energie van krijgt zijn de initiatieven
en ideeën vanuit de stad zelf. Binnen
het netwerk Klimaat Actieve Stad werkt
Anker samen met bewoners, bedrijven
en onderwijs aan waterbewustzijn en een
robuuste inrichting.
PARALLELSESSIE | Aan de slag met het nieuwe waterveiligheidsbeleid
In deze sessie krijgt u onder leiding van Roald Lapperre, directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid en plv. directeur-generaal Ruimte en Water,
inzicht in de implementatie van het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Stakeholders, waaronder Rijk en Unie van Waterschappen, bediscussiëren de
kansen en uitdagingen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.
LOCATIE
SESSIELEIDER
Roald Lapperre is directeur van de directie
Algemeen Waterbeleid en Veiligheid en
plv directeur-generaal Ruimte en Water
bij het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. Roald heeft oog voor trends en
topics die plaatsvinden in de maatschappij
en omgeving en verbindt deze met het
waterbeleid. Roald is geïnspireerd en
betrokken bij de schoonheid van het lage
land en twittert met passie over onze
omgeving, water en natuur (@lapperre).
VERANKERING NIEUW
WATERVEILIGHEIDSBELEID
SPREKER
Mattie Busch is hoofd van de afdeling
Waterveiligheid bij het ministerie
van Infrastructuur en Milieu. Van de
deltabeslissing Waterveiligheid zijn de
wettelijke verankering van de normen
en de ontwikkeling van het wettelijk
beoordelingsinstrumentarium en
ontwerpinstrumentarium taken die bij
deze afdeling liggen. Mattie vindt het een
uitdaging synergie te vinden tussen de
waterveiligheidsopgaven en belangen en
opgaven van anderen. En als fervent zeiler
beziet hij de keringen ook graag van een
andere kant.
IMPLEMENTATIE NIEUW WATERVEILIG­
HEIDSBELEID BIJ WATER­SCHAPPEN
SPREKER
Luc Kohsiek is dijkgraaf van het
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en is tevens voorzitter van
de STOWA. Hij studeerde fysische geografie
in Utrecht.
Hij heeft een lange staat van dienst in de
wereld van het waterbeheer op verschillende
beleidsterreinen. Hij is vanaf het begin
betrokken bij het Deltaprogramma
en heeft diverse uitdagingen in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma in zijn
beheergebied.
NIEUWE TOETS- EN ONTWERP
INSTRUMENTATIUM
SPREKER
Eric Kraaij is vanuit de Unie van
Waterschappen betrokken geweest
bij de voorbereiding van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Vanaf 2014 is gestart met de uitvoering
van maatregelen in het HWBP. Sinds
2014 is hij werkzaam in de alliantie als plv
programmadirecteur. Hij ziet het HWBP
als belangrijk uitvoeringsprogramma
van waterschappen en het ministerie om
de waterveiligheid blijvend te borgen.
Belangrijke uitdaging hierbij is het
omzetten van de prioritering in het HWBP
naar de nieuwe normering.
NOODZAAK OPLEIDINGSTRAJECT EN
UITWISSELING VAN KENNIS EN MENSEN
SPREKER
Joost Buntsma is directeur bij de STOWA,
de kennis en innovatieorganisatie
van de gezamenlijke regionale
waterbeheerders. STOWA is samen met
Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het
opleidingsplan ‘Nieuwe normering’ voor
de waterbeheerders. STOWA organiseert
daarvoor de komende tijd cursussen
voor de mensen die moeten werken met
de nieuwe normering. Joost legt niet
voor niets de nadruk op de menselijke
factor die noodzakelijk is voor het slagen
van de toetsing, de zorgplicht en het
Hoogwaterbeschermingsprogramma.
TAKSFORCE DELTATECHNOLOGIE
SPREKER
Frank Goossensen is met ruim 25 jaar
ervaring in de waterwereld momenteel
verantwoordelijk voor de Europese water
activiteiten van Arcadis. Daarnaast is hij
ook verantwoordelijk voor het Europese
client development programma. Frank is
vanaf het begin lid van het bestuur van de
Taskforce Deltatechnologie. De Taskforce
is sinds 2014 operationeel en zorgt voor
toegang tot de kennis en expertise van het
bedrijfsleven met de focus op projecten.
De Taskforce denkt mee in de uitvoerings­
opgaven van het Deltaprogramma door
samen met de overheid de markt­betrok­ken­
heid te stimuleren.
LIMOUSIN 3
TIJD
14.15 - 15.30
PARALLELSESSIE | Zoetwater vandaag!
In deze sessie worden de ervaringen met de droogte van afgelopen zomer en de voortgang van Deltaprogramma Zoetwater besproken. Hoe kan
Nederland vorm geven aan het duurzame en robuuste zoetwaterbeheer van de toekomst? En hoe stem je daar de overheidsinspanningen af met
de bedrijfsvoering, innovaties en investeringen? Tijdens deze sessie wordt u uitgenodigd om mee te denken. Bestuurders van het Interprovinciaal
Overleg, de Unie van Waterschappen, het Rijk en gebruikers dragen bij aan de sessie onder leiding van Liesbeth Schipper.
LOCATIE
SESSIELEIDER
Liesbeth Schipper is programmamanager
en senior adviseur en werkt vanuit
Royal Haskoning – DHV aan duurzame
ontwikkelingen in het ruimtelijke
domein. Zij draagt bij aan vernieuwingen
door verbindingen te leggen tussen
mensen en hen te inspireren. Binnen
het Deltaprogramma Zoetwater is zij
onder andere actief geweest als interimprogrammadirecteur. Zij is tweede auteur
van het boek ‘Gedeeld eigenaarschap’, dat
uitkwam in september 2015.
PANELLID
Ben de Reu is Zeeuws watergedeputeerde
en IPO-vertegenwoordiger in de landelijke
Stuurgroep Water. Hij is zich zeer bewust
van de precaire positie van zijn provincie
met betrekking tot de toenemende
verziltingsdruk, maar ziet ook kansen.
Volgens hem komen innovaties beter van
de grond wanneer er druk op de ketel
staat en dat maakt Zeeland een uitgelezen
experimenteerruimte voor het creëren
van een robuuste zoetwatersituatie. In
de Stuurgroep Water wil hij de link tussen
waterkwaliteit en -kwantiteit versterken.
PANELLID
Peter de Koeijer is de waterportefeuille­
houder van LTO Nederland. Peter heeft
een akkerbouwbedrijf in Zeeland. Door het
werk in het veld hebben boeren veel kennis
van het watersysteem. In de Zuidwestelijke
Delta heeft hij als landbouwbestuurder
ervaren hoe de verduur­zaming van de
land en tuinbouw samen gaat met de
verduurzaming van het watersysteem.
Het beleid voor water- en bodembeheer
is nog te veel gescheiden. Boeren en
water­schappen moeten intensiever
samenwerken. Door nu met Europees
geld de maatregelen in het water en
bodemsysteem te verbinden kunnen zowel
in hoog als in laag Nederland snelle slagen
worden gemaakt.
PANELLID
Elaine Alwayn is directeur Water en
Bodem bij het ministerie van Infrastructuur
en Milieu. Zij is verantwoordelijk voor
een aantal waterdossiers, gerelateerd
aan waterkwaliteit en -kwantiteit,
zoals drinkwater, kaderrichtlijn water,
kaderrichtlijn mariene strategie. Zij heeft
ook een aantal ruimtelijke onderwerpen
in haar portefeuille, zoals de structuurvisie
Ondergrond en vernieuwing van het
bodembeleid. Zij werkt, samen met
collega’s van BZ en EZ, daarnaast aan de
Internationale Wateragenda (IWA) van de
drie bewindspersonen van IenM, BZ en EZ.
PANELLID
Walter van der Meer is directeur van
drinkwaterbedrijf Oasen en bestuurs­lid van
Vewin. Daarnaast is hij deeltijdhoogleraar
innovatieve zuiveringsprocessen aan de
TU Delft. Binnen Vewin vervult hij de rol
van voorzitter van de Stuurgroep Bronnen
& Kwaliteit. In deze functies verbindt hij
de dagelijkse praktijk van het leveren
van schoon en betrouwbaar drinkwater
met innovatief onderzoek. Door hierin
samen op te trekken met partners in
de waterketen is het mogelijk om op
duurzame en toekomstbestendige manier
vorm te geven aan het zoetwaterbeheer
in Nederland.
PANELLID
Gerard Doornbos is dijkgraaf van het
Hoogheemraadschap van Rijnland en lid
van het Bestuurlijk Platform Zoetwater
namens de UvW. Zijn visie is dat zoet water
van goede kwaliteit wereldwijd een schaars
artikel is en steeds schaarser wordt. Dat
geeft bedreigingen, ook in Nederland, bij
droogte maar biedt ook veel kansen. Dan
moeten we natuurlijk wel weten hoe we er
voor staan en welke maatregelen nuttig zijn
om hier optimaal op in te spelen. Terwijl
we bij waterveiligheid tot in detail bezig
zijn om schadekansen in te schatten, moet
op dit onderwerp voor zoetwater nog veel
gebeuren. Alle aanleiding om pro-actief en
innovatief aan de gang te gaan!
GALLOWAY
TIJD
14.15 - 15.30
ALGEMENE INFORMATIE
BEREIKBAARHEID
BUZZMASTER
1931 Congrescentrum Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch
Tijdens de parallelsessies van dit
congres maken wij van gebruik van
BuzzMaster. Uw smartphone of tablet
is het stemkastje waarmee uw input
op het scherm te zien is.
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch
www.1931.nl
klik hier voor het adres en/of de route
BuzzMaster werkt simpel. Twee
klikken op uw smartphone en u bent
verbonden! Meer informatie krijgt u
tijdens de sessie.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards