individuele stageovereenkomst tussen school, stagegever en

advertisement
Guimardstraat 1 ´éč 1040 BRUSSEL
+32 2 507 06 01
www.katholiekonderwijs.vlaanderen
Onbezoldigde leerlingenstage –
Individuele stageovereenkomst tussen
school, stagegever en leerling-stagiair
Overwegende dat de leerling-stagiair, in het kader van een leerprogramma georganiseerd door de
school, bij de stagegever een stage wil doormaken met het oog op het opdoen van
beroepservaring, wordt tussen de school, de leerling-stagiair en de stagegever met betrekking tot
de stage overeengekomen wat volgt.
Art. 1 — De partijen bij deze overeenkomst worden omschreven als volgt.
§1 –Onder stagegever wordt hierna verstaan de werkgever onder wiens gezag de leerling-stagiair
een vorm van arbeid verricht.
[a) Eerste mogelijkheid. De stage vindt plaats in een onderneming of een instelling]
1
De heer/mevrouw
die handelt in de hoedanigheid
van
[zaakvoerder, beheerder, …]
Voor de onderneming of instelling
adres
met rechtspersoonlijkheid
[vzw, bvba, nv, …]
met ondernemingsnummer (KBO)
met RSZ-kengetal
[bij ontstentenis niet invullen]
met als bevoegd paritair comité
of met NACE-activiteitscode
[bij ontstentenis niet invullen]
2
en die op het genoemd adres woonplaats kiest voor de uitvoering van deze overeenkomst,
vertegenwoordigt rechtsgeldig de stagegever.
1
Naar gelang de stage plaatsvindt (a) in een onderneming of een instelling, (b) in een eenmanszaak, (c) bij
een beoefenaar van een vrij beroep of (d) bij een onthaalouder, wordt enkel het luik a), b), c) of d) in
onderhavige overeenkomst opgenomen.
2
Enkel bij ontstentenis van het RSZ-kengetal en het nummer van het bevoegd paritair comité, moet de
NACE-code opgenomen worden.
De geldige codes zijn te vinden in een Excel-bestand dat in het punt 3.1.1 van de ministeriële omzendbrief
SO/2015/01 van 31 augustus 2015 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op
verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4”, onder het kopje
‘Leerlingenstageovereenkomst’ aanklikbaar is.
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex > rubrieken > coördinatie van de omzendbrieven > secundair
onderwijs > instellingen en leerlingen > stages en observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing
2015_11_23
1 van 7
[b) Tweede mogelijkheid. De stage vindt plaats in een eenmanszaak 3]
De heer/mevrouw
die handelt in de hoedanigheid
van
[stichter, zaakvoerder, …]
Voor de eenmanszaak
adres
met ondernemingsnummer (KBO)
[bij ontstentenis niet invullen]
met RSZ-kengetal
[bij ontstentenis niet invullen]
met als bevoegd paritair comité
of met NACE-activiteitscode
[bij ontstentenis niet invullen]
4
en die op het genoemd adres woonplaats kiest voor de uitvoering van deze overeenkomst,
treedt rechtsgeldig op als stagegever.
[c) Derde mogelijkheid. De stage vindt plaats bij de beoefenaar van een vrij beroep]
De heer/mevrouw
die handelt in de hoedanigheid
van
[arts, advocaat, boekhouder, logopedist, …]
Adres
met ondernemingsnummer (KBO)
[bij ontstentenis niet invullen]
of met NACE-activiteitscode5
en die op het genoemd adres woonplaats kiest voor de uitvoering van deze overeenkomst,
treedt rechtsgeldig op als stagegever.
3
Luik b) is van toepassing voor alle handels- of ambachtsondernemingen (bijvoorbeeld eenmanszaken of
familiebedrijven) zonder werknemers
4
Enkel bij ontstentenis van het RSZ-kengetal en het nummer van het bevoegd paritair comité, moet de
NACE-code opgenomen worden.
De geldige codes zijn te vinden in een Excel-bestand dat in het punt 3.1.1 van de ministeriële omzendbrief
SO/2015/01 van 31 augustus 2015 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op
verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4”, onder het kopje
‘Leerlingenstageovereenkomst’ aanklikbaar is.
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex > rubrieken > coördinatie van de omzendbrieven > secundair
onderwijs > instellingen en leerlingen > stages en observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing
5
Enkel bij ontstentenis van het ondernemingsnummer wordt de NACE-code opgenomen.
De geldige codes zijn te vinden in een Excel-bestand dat in het punt 3.1.1 van de ministeriële omzendbrief
SO/2015/01 van 31 augustus 2015 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op
verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4”, onder het kopje
‘Leerlingenstageovereenkomst’ aanklikbaar is.
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex > rubrieken > coördinatie van de omzendbrieven > secundair
onderwijs > instellingen en leerlingen > stages en observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing
2 van 7
2015_11_23
[d) Vierde mogelijkheid. De stage vindt plaats bij een onthaalouder]
De heer/mevrouw
die handelt in de hoedanigheid
van
[onthaalouder, …]
Adres
met NACE-activiteitscode6
en die op het genoemd adres woonplaats kiest voor de uitvoering van deze overeenkomst,
treedt rechtsgeldig op als stagegever.
§ 2 – Onder school wordt hierna verstaan de school waar de leerling-stagiair ingeschreven is in een
studierichting waarvan het opleidingsprogramma in een stage voorziet.
De heer/mevrouw
die handelt in de hoedanigheid
van
[directeur, …]
namens de vzw-schoolbestuur
adres
voor de school
adres
en die op het genoemd adres van de school woonplaats kiest voor de uitvoering van deze
overeenkomst, vertegenwoordigt rechtsgeldig de school en de vzw-schoolbestuur.
§ 3 – Onder leerling-stagiair wordt hierna verstaan, in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen7, de leerling die in het kader van een leerprogramma georganiseerd door de school
daadwerkelijk arbeid verricht bij de stagegever, in gelijkaardige omstandigheden als de
werknemers in dienst van de stagegever, en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring.
6
Onthaalouders genieten een heel eigen statuut. Zij zijn noch zelfstandige, noch werknemer. Ze vallen
bijgevolg niet onder een paritair comité en hebben geen ondernemingsnummer. Hun activiteitsomschrijving
gebeurt op basis van een NACE-code. De NACE-code is afhankelijk van de dienst waarbij de onthaalouder
aangesloten is. Gaat het om een stadsdienst, dan is dat 84.114, gaat het om een OCMW, dan is dat 84.115.
Wanneer de onthaalouder bij een vzw is aangesloten, moet de NACE-code van die vzw worden opgenomen.
7
Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
(Belgisch Staatsblad, 18 september 1996), art. 2, § 1, 1°, d. Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende
de bescherming van de jongeren op het werk (Belgisch Staatsblad, 3 juni 1999), art. 4, art. 8 – 12.
Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (Belgisch Staatsblad, 4
oktober 2004). Koninklijk besluit van 13 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober
1971 tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (Belgisch
Staatsblad, 25 juni 2007).
2015_11_23
3 van 7
[a) Eerste mogelijkheid. De leerling-stagiair is meerderjarig]
8
De heer/mevrouw
ingeschreven in
[onderwijsvorm, studierichting, leerjaar]
wonend te
adres
geboren op (datum)
treedt rechtsgeldig op als leerling-stagiair.
[b) Tweede mogelijkheid. De leerling-stagiair is minderjarig]
De heer en/of mevrouw
handelend in de hoedanigheid van
[ouder(s), voogd, …]
wonend te
adres
adres
treedt/treden op als wettelijke vertegenwoordiger(s) van
de heer/mevrouw
ingeschreven in
[onderwijsvorm, studierichting, leerjaar]
wonend te
adres
geboren op (datum)
hierna leerling-stagiair genoemd.
Art. 2, § 1 — Onder stageactiviteiten worden hierna verstaan de activiteiten die opgesomd zijn in
bijlage 1 bij deze overeenkomst. Deze stageactiviteiten omvatten geen arbeid die wettelijk
verboden is voor jongeren op het werk.
§ 2 – Onder stageplaats wordt hierna verstaan alle locaties waar de leerling-stagiair in het kader
van onderhavige overeenkomst onder het gezag van de stagegever stageactiviteiten zal
verrichten, met inbegrip van de tijdelijke en de mobiele bouwplaatsen, zoals hieronder exhaustief
opgelijst.
Locaties die fungeren als stageplaats
Het onder § 1 genoemd adres
Ja / Neen
Andere locaties
8
Naar gelang de leerling op het ogenblik van de ondertekening meerderjarig of minderjarig is, wordt enkel
het luik a) of b) in onderhavige overeenkomst opgenomen.
4 van 7
2015_11_23
Locatie
adres
Locatie
adres
Locatie
adres
§ 3 – [a) Eerste mogelijkheid. De stage vindt plaats in een onderneming of instelling zoals
omschreven in art. 1, § 1, a)] 9
Onder stagementor wordt hierna verstaan het lid van de hiërarchische lijn van de stagegever dat
door de stagegever aangewezen is om de stageactiviteiten van de leerling-stagiair op de
stageplaats te begeleiden.
Als stagementor treedt op de heer/mevrouw [naam], personeelslid van de stagegever.
[b) Tweede mogelijkheid. De stage vindt plaats in een eenmanszaak, bij een beoefenaar van een
vrij beroep of bij een onthaalouder zoals omschreven in art. 1, § 1, b) tot d)]
Onder stagementor wordt hierna verstaan de stagegever zelf.
§ 4 – Onder stagebegeleider wordt hierna verstaan de werknemer van het schoolbestuur die door
de school aangewezen is om de stageactiviteiten van de leerling-stagiair op te volgen.
Als stagebegeleider treedt op de heer/mevrouw [naam], leerkracht aan de school.
Art. 3 — De stagegever staat toe dat de leerling-stagiair stageactiviteiten verricht in
overeenstemming met onderhavige overeenkomst en dat de school daarop mede toezicht houdt.
De leerling-stagiair verricht geen stageactiviteiten in het kader van bezoldigde arbeidstijd.
Art. 4 — Deze stage vindt plaats in de stageplaats om er een stageperiode te doorlopen van
[datum] tot en met [datum] 10.
De stageactiviteiten zijn als volgt georganiseerd:
Van (u.)
Tot (u.)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
9
Naar gelang van de aard van de stagegever, wordt enkel het luik a) of b) in onderhavige overeenkomst
opgenomen.
10
Naar gelang van de situatie wordt de begin- en einddatum van de alternerende stage, van de blokstage of
van meerdere blokstages bij dezelfde stagegever vermeld.
2015_11_23
5 van 7
Vrijdag
Zaterdag
Zondag11
Art. 5 — De leerling-stagiair wordt tijdens zijn stage begeleid door de stagebegeleider en de
stagementor. De stagebegeleider zal tijdens de hierboven vermelde stageperiode de leerlingstagiair begeleiden zonder hierbij continu op de stageplaats aanwezig te zijn. De stagebegeleider
mag de werkposten op ieder moment bezoeken. De eventuele vervanging van de stagebegeleider
of de stagementor wordt onmiddellijk gesignaleerd aan respectievelijk de stagegever en de
school.
Art. 6, § 1 — De artikelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 123/20 van
de Codex S.O. zijn van toepassing, met dien verstande dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de
leerling-stagiair binnen het kader van deze overeenkomst wordt beperkt tot de opzettelijke fout,
de grove fout of de vaak voorkomende lichte fout.
§2 — Op basis van art. 123/20 van de Codex Secundair onderwijs kunnen de ouders van de
leerling-stagiair niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van hun kind en dit ongeacht
zijn leeftijd.
Art. 7, §1 —
De school zorgt voor een arbeidsongevallenverzekering conform art. 1, 8° van het
Ko-ninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de
arbeidsongeval-lenwet van 10 april 1971. De school waakt erover dat de verplaatsingen van de
leerling-stagiair naar en van de stageplaats gedekt zijn door een verzekering Lichamelijke
Ongevallen.
§2 – De stagegever heeft een verzekering die zijn burgerlijke aansprakelijkheid en die van zijn
aange-stelden dekt.
§3 – Op verzoek van één van de partijen verleent de school dan wel de stagegever inzage in de
door-hem/haar afgesloten verzekeringen.
§4 – Schadegevallen die betrekking hebben op de leerling-stagiair dienen onmiddellijk ter kennis
te worden gebracht aan de school en de stagegever.
Art. 8 — Vooraleer de leerling-stagiair de stageactiviteiten aanvat, wordt een analyse uitgevoerd
van de risico's waaraan hij, in het bijzonder ten gevolge van zijn jeugdige leeftijd en zijn gebrek
aan ervaring, kan worden blootgesteld. De preventiemaatregelen die in acht genomen moeten
worden, worden vastgesteld. De risicoanalyse wordt als bijlage 2 bij deze overeenkomst gevoegd.
De stagegever stelt de werkpostfiche op (bijlage 3 bij deze overeenkomst). Deze werkpostfiche
bevat minstens een beschrijving van de werkpost, van de aard van de risico’s, van de in acht te
nemen preventiemaatregelen, van de verplichtingen van de leerling-stagiair, van de activiteiten
van de leerling-stagiair en de gebruikte arbeidsmiddelen. De stagegever overhandigt vóór de
aanvang van de stage aan de leerling-stagiair de werkpostfiche op papier.
Gelet op de resultaten van de risicoanalyse vindt er [een/geen] 12 gezondheidstoezicht plaats.
Indien een gezondheidstoezicht vereist is, [zal de stagegever hiervoor instaan en dit
bekostigen/vertrouwt de stagegever het gezondheidstoezicht toe aan de preventiedienst van de
11
Arbeid op zondag is enkel mogelijk voor stages waarvoor in een afwijking op de zondagsrust voorzien is.
Aan jeugdige werknemers moet een bijkomende rustdag worden toegekend die onmiddellijk volgt op of
voorafgaat aan de zondag.
12
Schrappen wat niet past.
6 van 7
2015_11_23
school] 13. Indien een gezondheidsbeoordeling plaatsgevonden heeft, wordt een kopie van het
formulier met de beslissing van de arbeidsgeneesheer aan de leerling-stagiair bezorgd (bijlage 4).
Art. 9 — De stagegever neemt de nodige maatregelen inzake het onthaal en de begeleiding van
de leerling-stagiair. Hij deelt hem de in acht te nemen preventiemaatregelen mee en overhandigt
hem de werkpostfiche (bijlage 3) vóór de stage aanvangt.
Art. 10 — De aan de stage verbonden kosten14 ten laste van de leerling-stagiair worden, in
overeenstemming met de bijdrageregeling zoals opgenomen in het schoolreglement van de school,
omschreven en geraamd als volgt: [omschrijving en bedrag]. De verplaatsingskosten naar en van
de stageplaats vallen ten laste van de leerling-stagiair15
Art. 11 — Ondergetekenden verklaren dat toestanden of feiten die niet zouden geregeld zijn,
zullen opgelost worden op een wijze die het goede verloop en de doelstellingen van de
leerlingenstage ten goede komen.
Art. 12 — Alle partijen verklaren een origineel exemplaar van deze overeenkomst te hebben
ontvangen, inclusief de volgende bijlagen. Sommige bijlagen kunnen op elektronische wijze dan
wel op papier worden verkregen en bewaard.
Elk van de partijen geeft hierna aan op welke wijze [papier/elektronisch] ze de bijlagen wenst te
verkrijgen/bewaren.
Bijlage 1 – Lijst
stageactiviteiten
van
de
Bijlage 2 – De door de
ondertekende risicoanalyse
geplande
stagegever
Bijlage 3 – Werkpostfiche
Bijlage 4 (indien aanwezig) – Kopie van
het
formulier
van
de
gezondheidsbeoordeling 17
School
Stagegever
Leerlingstagiair
Papier/
elektronisch16
Papier/
elektronisch
Papier/
elektronisch
Papier/
elektronisch
Ondertekend
origineel
Papier/
elektronisch
Papier/
elektronisch
Papier/
elektronisch
Uitsluitend
op papier
Ondertekend
origineel
Papier/
elektronisch
Papier/
elektronisch
Aldus opgemaakt in drievoud te [plaats] op [datum]
School
Stagegever
Leerling-stagiair18
13
Schrappen wat niet past.
14
Bijvoorbeeld de kosten van een titerbepaling (bloedanalyse)
15
De stagegever kan ook tussenkomen in de verplaatsingskosten van de leerling-stagiair. Indien dit het geval
is, wordt dit dan uiteraard vermeld in deze overeenkomst en verder gespecificeerd.
16
Telkens schrappen wat men niet verkiest.
17
Bijlage 4 bestaat enkel indien op basis van de risicoanalyse een gezondheidstoezicht vereist is (cf. art. 8
van deze overeenkomst). Indien het gezondheidstoezicht wordt bekostigd door de stagegever, zal hij – en
niet de school – het ondertekend origineel dienen te bewaren. De keuze (papier/elektronisch) ligt dan bij
de school.
18
In geval van een minderjarige leerling-stagiair wordt de overeenkomst (mede) getekend door de wettelijke
vertegenwoordigers van de leerling.
2015_11_23
7 van 7
Download