Balansmodel van Bakker Pagina 1 HET BALANSMOD

advertisement
Kwaliteitsbeleid
Missie, doelstellingen en
waarden: Bijlage:
Balansmodel van Bakker
HB B 201
Bijlage 1
Pagina 1
HET BALANSMODEL VAN BAKKER e.a.
TOEGEPAST OP HET DOELPUBLIEK EN ZORGAANBOD VAN DE CENTRA
VOOR INTEGRALE GEZINSZORG
MICROSYSTEEM
5LVLFRIDFWRUHQ
• Ongewenste zwangerschap
• Problematische
zwangerschap
• Vroeggeboorte
• Laag geboortegewicht
• Laag zelfbeeld
• Negatieve ervaringen:
mishandeling, incest,
verwaarlozing
• Wisselende ouderfiguren
• Inconsistente opvoeding
• Wisselend schoolverloop
• Problematische gehechtheid
• Ontwikkelingsstoornissen
• Zwakbegaafdheid
• Handicap, ziekte
• leerstoornissen
)DFWRUHQLYP
KHWQRJ
RQJHERUHQNLQG
.LQGIDFWRUHQ
%HVFKHUPHQGH
IDFWRUHQ
=RUJDDQERGYDQ&,*
• Zorg voor
zwangerschap
• Zorg voor de zwangere
• Stabiliteit in de
gezinssituatie en
partnerrelatie
• Gezonde levensstijl
• Psycho-sociale en medische
begeleiding van de
zwangerschap van de perien postnatale periode
• Voorlichting i.v.m.
contraceptie, SOA,…
• Begeleiding van keuzes
i.v.m. zwangerschap
• Veilige gehechtheid en
geborgenheid
• Gestructureerde en
affectievolle opvoeding
• Stimulering tot
zelfstandigheid
• Stabiliteit in opvoedingsen gezinssituatie
• Waardering en
acceptatie
• Algemeen: zorg voor de
opgroeiende generatie
• Algemeen: aanbieden van
kindvriendelijke
infrastructuur
• Kinderwerking: rust, regelmaat, structuur, spel, opvang in groep
• Observaties van het kind
(ontwikkelingsretardatie,
hechtingsproblemen, ...)
• Vertalen van specifieke
noden van het kind in het
begeleidingsplan met de
ouders
• Kindgerichte interventies
(vb. stimulering van
ontwikkeling, leren omgaan
met agressie, sociale
vaardigheden, ...)
• Huiswerkbegeleiding
• Samenwerking met gespecialiseerde diensten
• (vb. kinderpsychiatrie, ...)
Kwaliteitsbeleid
Missie, doelstellingen en
waarden: Bijlage:
Balansmodel van Bakker
• Eigen onverwerkte kind- en
jeugdervaringen en
kwetsuren (incest, ...)
• Verslaving
• Psychische problemen
• Beperkte vaardigheden
(huis-houdelijk, financieel,
peda-gogisch)
• Onstabiele partnerrelaties
• Zwakbegaafdheid
• Laag zelfbeeld
• Handicap, ziekte
•
•
•
•
Kluwengezinnen
Structuurloze gezinnen
Starre rolpatronen
Echtscheiding en wisselende
relaties
• Nieuw samengestelde
gezinnen
• Parentificatie
• Verstoord omgaan met
intieme relaties en met
sexualiteit
2XGHUIDFWRUHQ
HB B 201
Bijlage 1
Pagina 2
• Verwerking van eigen
verleden
• Psychische stabiliteit
• Ouderlijke vaardigheden
• Stabiliteit in partnerrelatie
• Goede zorg voor
gezondheid binnen het
gezin
• Zelfvertrouwen,
weerbaarheid
• Evenwicht tussen
structuur en
*H]LQVIDFWRUHQ
onafhankelijkheid
• Flexibele rolpatronen
• Stabiliteit in huwelijk of
partnerrelatie
• Duidelijke gezins- en
familiestructuur
• Leeftijdsgebonden
verantwoordelijkheden
binnen het gezin
• Gepast omgaan met
intieme relaties en met
seksualiteit
• Aanleren van vaardigheden:
ouder-vaardigheden (gezag,
grenzen stellen, luisteren naar
kinderen, straffen, ..),
huishoudelijke vaardigheden,
financieel beheer, verzorging,
orde, hygiëne en medische
zorg
• Begeleiding bij het verwerken
van het verleden: zicht krijgen
op be-lemmeringen en kansen
vanuit het eigen verleden (vb.
via genogram), verwerken van
eigen verleden, eventueel
samenwerking met externe
dienst
• Begeleiding bij verwerven van
relatiebekwaamheid en
weerbaarheid : zicht krijgen
op eigen functioneren binnen
het gezinssysteem en hierin
vaardigheden opbouwen
(sociale vaardigheden,
grenzen stellen,…)
• Zelfvertrouwen stimuleren
• Gezonde levenswijze leren
uitbouwen, eventueel zich
engageren in bijkomende
vorming
• Algemeen: aanbieden van
gezinsgerichte infra-structuur
door studio-werking of
appartementen
• Structureren van de
gezinsstructuur en van het
gezinsleven
• Actief betrekken van de
partner/vader in de
begeleiding
• Bezoekregelingen
• Begeleiden van bezoeken
• Onderzoeken wat de posities
zijn van vader en moeder voor
de kinderen, nu en in de
toekomst
• Gezinsgesprekken
• Communicatie tussen ouders
en kinderen bevorderen en
nieuw gedrag of interacties
uitproberen en installeren
• Pedagogische interacties
structureren
• Pedagogische zorg stimuleren
Kwaliteitsbeleid
Missie, doelstellingen en
waarden: Bijlage:
Balansmodel van Bakker
HB B 201
Bijlage 1
Pagina 3
MESOSYSTEEM
•
•
•
•
5LVLFRIDFWRUHQ
Isolement
Conflicten
Gebrekkige sociale bindingen
Marginaliteit in bredere gezinscontext, d.w.z. kansarmoede
bij de ouders, broers, zussen
• Sociale desintegratie
• Verpaupering
• Slechte sociale (buurt)voorzieningen
%HVFKHUPHQGH
IDFWRUHQ
6RFLDOH
JH]LQV
IDFWRUHQ
• Sociale steun
• Sterke familiebanden
• Goede opvang door
familieleden en vrienden
• Sociale cohesie
6RFLDOHEXXUW • Goede en toegankelijke
sociale en pedaIDFWRUHQ
gogische infrastructuur,
onderwijs, zorg en welzijn
=RUJDDQERGYDQ&,*
• Bevorderen van de
mantelzorg
• Onderhouden en opbouwen
van sociale contacten
(familie, vrienden)
• Weerbaar maken t.a.v.
risicocontacten
• Onderhouden van contacten
met de buurt en met
instanties (school,
consultatiebureau, sociale
dienst)
• Drempelverlagend werken
t.a.v. voorzieningen en
diensten
• Ontmoetingskansen creëren
MACROSYSTEEM
5LVLFRIDFWRUHQ
• Armoede - generatiearmen
• Gebrekkige opleiding/laaggeschoold
• Ongezonde huisvesting
• Culturele minderheidsgroepen
• Afwijkende subculturele
normen, waarden en
gewoontes
• Andere taal
6RFLDDO
HFRQRPLVFKH
JH]LQVIDFWRUHQ
&XOWXUHOH
IDFWRUHQ
%HVFKHUPHQGH
IDFWRUHQ
• Goed inkomen/opleiding
• Degelijke en gezonde
woning
• Normen en waarden in
overeenstemming met
de dominante cultuur
=RUJDDQERGYDQ&,*
• Begeleiding van sociaaladministratieve zaken
• Begeleiding rond budget:
inkomen in orde stellen,
budgeteren, regularisatie
• Begeleiding, stimulering en
ondersteuning naar
aangepaste tewerkstelling of
opleiding
• Begeleiding in zoeken naar
een geschikte en gezonde
woning
• Openheid naar en respect
voor andere cultuur, geloof,
taal en hiermee leren
omgaan
• Stimuleren van integratiebevorderende en emancipatorische activiteiten o.a.
taallessen
• Bijzondere aandacht voor
waarde van het gezin
Kwaliteitsbeleid
Missie, doelstellingen en
waarden: Bijlage:
Balansmodel van Bakker
5LVLFRIDFWRUHQ
• Economische crisis
• Werkloosheid
• Discriminatie
HB B 201
Bijlage 1
Pagina 4
%HVFKHUPHQGH
IDFWRUHQ
0DDWVFKDSSHOLMNH • Stabiel sociaal en
politiek klimaat
IDFWRUHQ
• Open, tolerante samenleving
=RUJDDQERGYDQ&,*
• Belangenverdediging van
minderheidsgroepen via
netwerkvorming, regionaal en sectoraal overleg,
opzetten van projecten
• Signaalfunctie en beleidsbeïnvloeding naar
overheid toe
• Observatie van maatschappelijke trends
• Vraaggestuurde zorg
(binnen wettelijk kader)
• Uitbouwen van
samenwerkingsverbanden
Download