Leerdoelen Eventueel kunt u een selectie uit het overzicht van

advertisement
Leerdoelen
Naam stagiair:
Opleiding: Handhaver toezicht en veiligheid
Leerjaar:
School:
Eventueel kunt u een selectie uit het overzicht van kerntaken en werkprocessen maken die relevant zijn voor het leerproces
van uw stagiair tijdens deze stage. Mocht dit niet bekend zijn, dan kunt u dit navragen bij de stagiair en/of de
onderwijsinstelling.
Kerntaak
1.
Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke
domein


2.
Treedt op bij incidenten en calamiteiten
3.
Voert dienstverlenende werkzaamheden uit








Werkproces
Bereidt een surveillance voor
Surveilleert, houdt toezicht en signaleert
(on)regelmatigheden
Treedt corrigerend op
Verleent hulp
Treedt sanctionerend op
Handelt opgelegde sancties administratief af
Informeert en verwijst mensen
Voert (ondersteunende) administratieve werkzaamheden
uit
Geeft voorlichting
Creëert en gebruikt netwerk
Specifieke leerdoelen leerling / organisatie
Vraag aan uw stagiair of er naast de kerntaken en werkprocessen nog specifieke, persoonlijke leerdoelen zijn. Ook kunnen
hier leerdoelen genoteerd worden die u van belang vindt voor het leerproces van de stagiair, het worden van een goede
beroepsbeoefenaar, medewerker, collega.
Invullen
Download