prestatieafspraken - HuurdersVereniging Gennep

advertisement
prestatieafspraken
Daniëlle Gerrits, gebiedsregisseur Mooiland
Woningwet 2015
•
Minister Blok wilde meer heldere spelregels voor sociale
huur.
•
Woningcorporaties houden zich vooral bezig met hun
kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed
en betaalbaar kunnen wonen.
•
Samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers
maken de woningcorporaties jaarlijks afspraken over
verschillende onderwerpen die gaan over sociale huur in
hun eigen gemeente:
PRESTATIEAFSPRAKEN!
Stappen
1. Gemeente maakt een lokale woonvisie waarin ze
beschrijft wat haar ambities zijn. (Gennep: nu ter
inzage)
2. Corporatie stelt jaarlijks een activiteitenoverzicht op
met voorgenomen activiteiten. (bijdrage aan de
woonvisie)
3. Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties
maken de prestatieafspraken
4. Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties
evalueren de voortgang.
Schematische weergave
Thema’s
•
Betaalbaarheid
•
Beschikbaarheid voor de doelgroep
•
Woningkwaliteit en duurzaamheid
•
Wonen met zorg en welzijn
•
Leefbaarheid
Betaalbaarheid
•
Voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor de
doelgroep
•
Huurbeleid
•
Verdeling sociale voorraad over huurprijsklassen
(passend toewijzen)
•
Voorkomen huurachterstanden en huisuitzettingen
Beschikbaarheid
•
Voldoende sociale huurwoningen voor de doelgroep
(omvang van de voorraad)
•
Verkoop
•
woonruimteverdeling
Woningkwaliteit en
duurzaamheid
•
Kwalitatief goed woningaanbod
•
Verduurzaming van de voorraad (lagere
energielasten, wooncomfort, reductie CO2 uitstoot)
•
Betere voorlichting energiebewust gedrag
Wonen met zorg en welzijn
• Samenwerking rond wonen, zorg en welzijn
• Levensloopbestendig wonen: zo lang mogelijk
zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
• Huisvesting specifieke doelgroepen
Leefbaarheid
• Een prettige en veilige woonomgeving.
• Afstemming investeringen in woonomgeving en
leefbaarheid.
• Burgerkracht en ontmoeting
• Sociaal beheer
Rol huurdersorganisatie (HVG)
• Zelf prioriteiten stellen
• Samenwerking en wederkerigheid
• Brede stem achterban vertegenwoordigen:
HVG vertelt daar meer over!
Vragen?
Download