Gescheiden met oog voor het kind

advertisement
Ouderschap Blijft
Begeleiding bij vechtscheidingen
Gescheiden met oog voor het kind
(Echt)scheidingen gaan soms gepaard met hevige
strijd en ruzies. Ouders maken elkaar verwijten,
ruziën over de omgangsregeling en zijn niet meer
in staat een goede ouder te zijn. Wanneer het
kind betrokken­raakt in de strijd tussen de ouders
voelt het zich gedwongen partij te kiezen. Ze laten
gedragsproblemen zien of gedragen zich juist te
aangepast of onopvallend.
Met ons aanbod ‘Ouderschap Blijft’ helpen we bij het
opnieuw vormgeven van het ouderschap door beide
ouders en het op een goede manier vormgeven van
het contact van het kind met beide ouders. In onze
begeleiding is het ouderschap ten aanzien van het kind
het uitgangspunt, niet de relatie tussen de ouders.
Ouderschap Blijft helpt ouders om in het belang van
hun kind beter te communiceren en een duidelijke
omgangsregeling te starten en/of te onderhouden.
Ondersteuning, individueel
en gezamenlijk
Kinderen zijn onlosmakelijk met hun ouders verbonden. In Ouderschap Blijft zetten onze professionals
het belang van het kind en hun recht op contact met
allebei de ouders dan ook centraal. Van de ouders
verwachten we dat ze bereid zijn zich hiervoor in te
spannen.
Het doel van Ouderschap Blijft
Ouderschap Blijft richt zich op kinderen tussen
0 en 18 jaar en hun scheidende of gescheiden
ouders. We ondersteunen ouders bij het maken
van afspraken, zodat hun kind regelmatig zijn of
haar uitwonende ouder kan zien en zich vrij kan
voelen in contact met beide ouders. We stellen
de volgende doelen centraal:
• Ouders handelen vanuit hun positie als ouder
en beheersen hun onderlinge conflicten.
• Ouders kennen de gevolgen die deze conflicten
hebben op de ontwikkeling van het kind.
• Ouders zijn in staat op een niet belastende
manier te communiceren over en met hun kind.
Ook in aanwezigheid van de andere ouder.
We spreken de ouders aan op de verantwoordelijkheden die het ouderschap met zich meebrengt. Onze
professionals zijn gespecialiseerd in bemiddeling en
omgang en ondersteunen beide ouders individueel
en gezamenlijk. We kunnen ouders en hun kinderen
ondersteunen door bemiddelingsgesprekken,
begeleide omgangscontacten en kindgesprekken.
Ouderschap Blijft
Bemiddelingsgesprekken
Centraal in ons aanbod staan de bemiddelingsgesprekken. Dit zijn gesprekken met de ouders
gezamenlijk en als het nodig is apart. Tijdens deze
gesprekken is het kind het uitgangspunt van de
bemiddeling. We besteden aandacht aan herstel
van de communicatie rondom het ouderschap, het
voorkomen van loyaliteitsproblemen bij hun kind, het
oplossen van praktische of emotionele knelpunten
en het herstel van het vertrouwen.
Begeleide omgangscontacten
Soms is het in het belang van het kind wenselijk dat
de omgang tussen de uitwonende ouder en het kind
een aantal keren begeleid wordt. Bijvoorbeeld omdat
het kind deze ouder lang niet gezien heeft. Deze
begeleide omgang is beperkt omdat we het belangrijk
vinden deze zo snel mogelijk, zo normaal mogelijk te
laten verlopen. Tijdens de ontmoetingen staat het
contact tussen het kind en de ouder centraal. De
begeleide omgang biedt het kind continuïteit en veiligheid zodat hij of zij zich kan uiten. Daarnaast kijken
we naar de manier waarop de ouder vormgeeft aan
zijn of haar ouderschap. Tijdens en na afloop van de
ontmoeting geven we de ouders en het kind advies.
We stimuleren en corrigeren houding en gedrag.
Kindgesprekken
Uitgangspunt voor onze ondersteuning is dat er
altijd contact is tussen onze professional en het
kind. Deze gesprekken hebben als doel meer zicht te
krijgen in (oorzaken van) gevoelens en gedrag van
het kind. Daarna kijken we (met de ouders erbij) naar
oplossingen voor de korte of lange termijn.
Hoe gaan we te werk?
Persoonlijke kennismaking
We beginnen altijd met een persoonlijke kennismaking. Hierin onderzoeken we waarom het voor de
ouders niet mogelijk is hun ouderschap goed vorm
te geven en de omgangsregeling goed uit te voeren.
We leggen de nadruk op wat wél goed gaat, van
daaruit maken we afspraken over de samen­werking
en stellen we concrete werkdoelen op. Hierna
starten we met de bemiddelingscontacten en in
sommige situaties de begeleide omgangscontacten.
Begeleidingsfase
In de begeleidingsfase gaan we aan de slag met
het verbeteren van de communicatie tussen ouders.
In deze fase willen we ouders het inzicht geven in
wat hun strijd voor effect heeft op de ontwikkeling
van hun kind. Daarnaast bespreken de ouders steeds
meer samen zelfstandig het contact met het kind en
voeren zij de contacten zelfstandiger uit. Regelmatig
bespreekt onze begeleider de voortgang en ontwikkelingen met de ouders. We stellen gaandeweg de doelen bij en de begeleiding is steeds meer op afstand.
Afrondingsfase
In de afrondingsfase bouwen we de frequentie van
de contacten af. De ouders mogen natuurlijk wel zelf
contact opnemen voor advies en ondersteuning.
Hoe lang duurt de module
Ouderschap Blijft?
Ouderschap Blijft wordt op maat vorm gegeven en
duurt maximaal negen maanden. Tijdens de afronding wordt bekeken wat nog nodig is.
Aanmelden
Wijkteams, artsen (huisarts, medisch specialist
of jeugdarts) en jeugdbescherming kunnen ouders
en hun kind(eren) via e-mail aanmelden:
[email protected]
Meer weten over Ouderschap
Blijft?
Met vragen over onze hulp (en over het aanmelden)
kunt u terecht bij ons Entreeteam.
Email: [email protected] Telefoon
(026)3543311
Algemene informatie over Lindenhout vindt u op
onze website www.lindenhout.nl.
Download