Onderzoeken hoe de lichamelijke, cognitieve en

advertisement
Doelstelling 2: Onderzoeken hoe de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling van de mens verloopt. (05/08/2007)
3.6.1
Jong volwassene (20-30 jaar)
- Lichamelijke ontwikkeling
De lichaamsgroei is voltooid. Het lichaam functioneert in normale omstandigheden optimaal.
De jongvolwassene beschikt over veel energie en uithoudingsvermogen. Het feit dat de
hoogste sportprestaties door deze leeftijdsgroep worden geleverd wijst erop dat de
sensomotorische ontwikkeling doelgerichte, goed gecoördineerde, krachtige bewegingen
toelaat.
Om ‘vooruit te komen’ op financieel en professioneel vlak levert men soms heel zware
inspanningen. (overuren presteren, bijscholing volgen, eigen huis bouwen of verbouwen, …)
- Sociaal- emotionele ontwikkeling
In deze leeftijdsfase structureert de meerderheid van de mannen zijn leven rond de
beroepsloopbaan met in de achtergrond de partnerrelatie en het gezinsleven. De meeste
vrouwen investeren, ook als ze beroepsactief zijn, de meeste energie in hun relatie en hun
kinderen. Het is niet altijd vanzelfsprekend om deze drie ‘jobs’ de combineren. Het beroep
wordt dan achtergrond, bron van financiële inkomsten die nodig zijn om een zekere
levensstandaard op te houden. De aard van het beroep dat men uitoefent heeft zijn weerslag
op heel wat aspecten van het leven: het inkomen, het aanzien, de sociale contacten (collega’s,
vrienden, maar ook de partner).
Tijdens de adolescentie of jong volwassenheid ontmoeten de meeste mensen hun
levenpartner. Bij de partnerkeuze zijn zowel het uiterlijk als de gelijkgestemdheid erg
belangrijk.
Opdracht 1
Wanneer de partners gaan samenleven brengt dit nieuwe opdrachten en ingrijpende
veranderingen met zich mee. Men komt los van het oorspronkelijke gezin waar men jaren is
opgegroeid. De jongvolwassene krijgt nu volledige zelfstandigheid. Ze moeten nu zelf
bepalen hoe ze hun leven zullen uitbouwen op materieel en op relationeel vlak.
Op materieel gebied moeten ze beslissingen nemen in verband met de woning, het
gezinsbudget, beroepsuitoefening, verdelen van huishoudelijk werk, …
Op relationeel vlak vraagt het samenleven van de partners een hele aanpassing. Beide partners
hebben elk hun eigen kijk op het leven, hun goed en minder goede karaktertrekken. Pas door
dag in dag uit met elkaar samen te leven leert men elkaar echt kennen. Dit ‘kennismaken’
verloopt meestal niet zonder conflicten of misverstanden.
De partners moeten niet alleen leren zich op elkaar af te stemmen, ze moeten ook een relatie
met de schoonfamilie opbouwen. Ook de relatie met de eigen ouders ondergaat belangrijke
veranderingen. Sommige ouders kunnen hun getrouwde kinderen niet loslaten en dringen zich
op in het jonge huishouden. Het is van groot belang dat het jonge paar zijn zelfstandigheid
weet op te bouwen en te bewaren.
Wanneer de volwassene vader of moeder wordt, begint hij of zij aan een nieuwe fase van zijn
levensloop. Door te geboorte van een eerste kind krijgt het jonge koppel de
verantwoordelijkheid van het ouderschap. Dit brengt ingrijpende veranderingen in hun
leefgewoonten mee. Een leven met kinderen is iets totaal anders dan een leven met zijn
Leerdoel 2 (leerplan p 33 e.v.) + jong volwassene
1
tweetjes. (De nachtrust wordt verstoord, het kind moet op tijd zijn eten krijgen, verzorgd
worden, slapen; als de ouders uit willen, moeten ze zorgen voor een oppas; meestal worden de
gezinstaken opnieuw verdeeld.)
Doorgaans vermindert het sociaal contact door de zorg voor het kind. Zeker als men het kind
zelf wil opvoeden en daarvoor de job tijdelijk of definitief vaarwel zegt.
o Seksuele ontwikkeling
In de vroege volwassenheid speelt de voortplantingsfunctie bij de meeste partners, al of niet
gehuwd, een belangrijke rol. Het verlangen naar een kind markeert deze fase in de groei van
intieme seksuele relaties. Omdat in de regel voorbehoedsmiddelen beschikbaar zijn, valt de
timing van het ouderschap onder de controle van de partners. Men zie hoe vandaag de dag de
geboorte van het eerste kind vaak wordt uitgesteld. Een en ander heeft o.a. te maken met de
toenemende deelname van de vrouw aan het arbeidsproces. Vrouwen trachten een beroeps- en
gezinsloopbaan te combineren. Het synchroniseren van deze loopbanen in samenspraak met
de partner is geen gemakkelijke opgave.
Opdracht 2
Leerdoel 2 (leerplan p 33 e.v.) + jong volwassene
2
Download