2015-04-10--5775-Nisan 21--Gerard Wijtsma-

advertisement
Dag 7 - Chaq ha Matsot
ongezuurde brodenfeest
Sjirat ha Jam
Psalm 0
Dag 7 - Chaq ha Matsot
Dag 7 - Chaq ha Matsot
“Toen zong Mozes met de
Israëlieten de Here dit lied en
zij zeiden:” (Ex.15:1)
1. Ik wil de Here zingen,”
“want Hij is hoog
verheven,”
“En zij zingen
het lied van Mozes,
de knecht Gods,
en het lied
van het Lam”
(Op.15:3)
Jasjir: toekomende tijd
Dag 7 - Chaq ha Matsot
“het paard en zijn ruiter stortte
Hij in de zee.”(Ex.15:1)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
1. dan zal de hand des Heren
zijn tegen uw vee, dat in het
veld is, tegen de paarden,
de ezels, de kamelen, de
runderen en het kleinvee, –
een zeer zware pest. Ex.9:3)
2. De Egyptenaren nu, al de
paarden en wagens van
Farao, zijn ruiters en zijn
legermacht, achtervolgden
hen en haalden hen in (Ex.14:9)
3. En de Egyptenaren
vervolgden hen en kwamen
achter hen aan – alle
paarden van Farao, zijn
wagens en zijn ruiters –
midden in de zee. (Ex.14:23)
4. het paard en zijn ruiter
stortte Hij in de zee. (Ex.15:1)
5. Toen Farao’s paarden
met zijn wagenen en ruiters
in de zee gekomen waren,
deed de Here de wateren der
zee over hen terugvloeien
(Ex.15:19)
6. Zingt de Here, want Hij is
hoog verheven, het paard
en zijn ruiter stortte Hij in de
zee.
(Ex.15:21)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
De Here is mijn kracht en mijn psalm,
Hij is mij tot heil geweest.
Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik,
de God mijns vaders, Hem prijs ik.
(Ex.15:2)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
De Here is mijn kracht en mijn psalm,
Hij is mij tot heil geweest.
Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik,
de God mijns vaders, Hem prijs ik.
(Ex.15:2)
Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt:
Mijn kracht en mijn lied is de vreze van de Heer. Hij sprak met
zijn memra (woord van wijsheid – sjekina - logos) en hij
werd mijn verlosser. Dit is mijn God, en ik wil hem een tempel
bouwen, de God van mijn vader en ik wil voor hem dienen.
Dag 7 - Chaq ha Matsot
Antropomorfisme
van menselijke gedaante
MEMRA (Targoem)
28 x totaal in Exodus
23x in relatie tot JHWH
3 x in trelatie tot een engel (boodschapper)
2 x in relatie tot mensen
Woord, wijsheid, gebod, wil, onderwijzing, inspiratie, kracht,
bescherming
Dag 7 - Chaq ha Matsot
2. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik,
(Ex.15:2)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
De
Hij
Hij
de
Here is mijn kracht en mijn psalm,
is mij tot heil geweest.
is mijn God, Hem verheerlijk ik,
God mijns vaders, Hem prijs ik.
(Ex.15:2)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
De Here is een krijgsheld;
Here is zijn naam.
(Ex.15:3)
Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt:
De Heer is in strijd een meester in de overwinning.
Heer is zijn naam.
(Hij is niet lichamelijk betrokken bij de strijd, maar beïnvloed de overwinning.)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
3. De wagens van Farao en zijn
legermacht wierp Hij in de zee;
(Ex.15:4)
hry
Jarah
1. werpen, schieten
2. Beregenen, bevloeien
3. wijzen, onderwijzen
Dag 7 - Chaq ha Matsot
de keur van zijn wagenhelden werd in de
Schelfzee gedompeld.
(Ex.15:4)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
Watervloeden overdekten hen;
in de diepte zonken zij als een steen.
(Ex.15:5)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
4. Uw rechterhand, Here,
heerlijk door kracht, (Ex.15:6)
Antropomorfisme
van menselijke gedaante
Jamin - rechterhand
39 x in de Psalmen
Dag 7 - Chaq ha Matsot
uw rechterhand, Here, verpletterde
de vijand.
(Ex.15:6)
Antropomorfisme
van menselijke gedaante
2x Jamin - rechterhand
39 x in de Psalmen
Dag 7 - Chaq ha Matsot
Jacob legde zijn rechterhand op Efraïm (Gen.48:14)
De rechterhand is verbonden met het eerstegeboorterecht.
De rechterhand is de uitvoerende kracht
De rechterhand geeft overwinning (Job 40:9; Psalm 16:8; 60:7)
De rechterhand biedt bescherming (Psalm 17:7)
De rechterhand ondersteunt (Psalm 18:36)
De rechterhand verlost (Psalm 20:7 jesja jemino)
De rechterhand onderwijst (Psalm 45:5 jarah)
De rechterhand is rechtvaardigheid (Psalm 48:11; Jes.41:10 tsedeq)
Zijn rechterhand is zijn heilige arm (Psalm 98:1)
De zoon des mensen aan Gods rechterhand (Matth.26:64;Marc.14:62; 16:19 enz.)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
“In
uw grote majesteit vernietigdet Gij wie
tegen U opstonden;”
(Ex.15:7)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
5.“Gij liet uw toorngloed los, hij
verteerde hen als stoppels.”
(Ex.15:7)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
Door de adem van uw neus werden de
wateren opgestuwd; als een dam stonden
de stromen; (Ex.15:8)
Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt:
En met het woord van uw mond, werd het water wijs, het
steeg als een muur, de diepten stolden in het hart van de
zee.
Dag 7 - Chaq ha Matsot
6.“de watervloeden stolden in het
hart der zee.
(Ex.15:8)
Water werd als glas
Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt:
En met het woord van uw mond, werd het water wijs, het
steeg als een muur, de diepten stolden in het hart van de
zee.
Dag 7 - Chaq ha Matsot
De vijand zeide: Ik achtervolg, haal in,
deel de buit; ik koel mijn lust aan hen,
trek mijn zwaard;
(Ex.15:9)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
7. trek mijn zwaard; mijn hand roeit
hen uit.
(Ex.15:9)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
Gij bliest met uw adem, de zee overdekte
hen; als lood zonken zij in geweldige
wateren.
(Ex.15:10)
Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt:
U zei met uw memra Laat de zee hen bedekken, zij zonken
als lood in machtige wateren.
“Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd
volkomen stil. En de mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor
iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?”
(Matth.8:26,27)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
8. Wie is als Gij, onder de goden, Here,
(Ex.15:11)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
wie is als Gij, heerlijk in heiligheid,
vreselijk in roemrijke daden,
wonderbaar in uw doen?
(Ex.15:11)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
9”Gij strektet uw rechterhand
uit; de aarde verzwolg hen.”
(Ex.15:12)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
“Gij
leiddet in uw goedertierenheid het
volk dat Gij verlost hebt; Gij leiddet het
door uw kracht naar uw heilige
woonstede.”
(Ex.15:13)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
Ik ben de Here, Ik zal u onder de dwangarbeid der
Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u
verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware
gerichten. 6 Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal u tot
een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de Here, uw God, het ben,
die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid. (Ex.6:5,6)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
10 “Volkeren hoorden het, zij
sidderden;
”(Ex.15:14)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
“beving
greep de bewoners van Filistea
aan.”(Ex.15:14)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
“Toen
verschrikten Edoms stamhoofden,”
(Ex.15:15)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
11 “Huivering greep Moabs
machtigen aan;
(Ex.15:15)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
alle bewoners van Kanaän sidderden.”
(Ex.15:15)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
“Ontzetting
”
(Ex.15:16)
en schrik overviel hen,
Dag 7 - Chaq ha Matsot
12 “door uw geweldige arm verstarden
zij als een steen,”
(Ex.15:16)
ZO GOD, ZO VOLK
Dag 7 - Chaq ha Matsot
“terwijl
uw volk, Here, doortrok, uw volk,
dat Gij U hebt verworven, doortrok.”
(Ex.15:16)
Ad jaävor am
2 x ad jaävor – tot het volk overtrekt
Zonder aanduiding waar over.
De targoem: Arnon (Num.21:14; 22:36
De Jordaan
Dag 7 - Chaq ha Matsot
13 “Gij brengt hen en plant hen op de
berg die uw erfdeel is;
(Ex.15:17)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
“de
plaats die Gij, Here, tot uw woning
gemaakt hebt; het heiligdom, Here, door
uw hand gesticht.”(Ex.15:17)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
14 “: De Here regeert voor
altoos en eeuwig.” (Ex.15:18)
Onkelos (35-120 na Chr.) vertaalt:
Het koninkrijk van Adonai duurt in deze tijd en voor altijd
Dag 7 - Chaq ha Matsot
“Toen
Farao’s paarden met zijn wagenen
en ruiters in de zee gekomen waren, deed
de Here de wateren der zee over hen
terugvloeien, maar de Israëlieten gingen
op het droge midden door de zee. “
(Ex.15:19)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
Toen nam Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, de
tamboerijn in haar hand, en alle vrouwen gingen achter haar aan
met tamboerijnen en in reidansen. 21 En Mirjam zong hun ten
antwoord:
“20
(Ex.15:20)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
Ik wil de Here zingen,
want Hij is hoog verheven,”
(Ex.15:21)
“het paard en zijn ruiter stortte
Hij in de zee.”(Ex.15:21)
Dag 7 - Chaq ha Matsot
Dag 7 - Chaq ha Matsot
1. Ik wil de Here zingen, want Hij is hoog verheven,
2. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik,
3. de wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee,
4. Uw rechterhand, Here, heerlijk door kracht,
5. Gij liet uw toorngloed los, hij verteerde hen als stoppels,
6. de watervloeden stolden in het hart der zee,
7. trek mijn zwaard; mijn hand roeit hen uit,
8. wie is als Gij, onder de goden, Here,
9. Gij strektet uw rechterhand uit; de aarde verzwolg hen,
10. volkeren hoorden het, zij sidderden,
11. huivering greep Moabs machtigen aan,
12. door uw geweldige arm verstarden zij als een steen,
13. Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is,
14. de Here regeert voor altoos en eeuwig.
(Op.12:17)
“2 En ik zag (iets) als een zee van glas met
vuur vermengd, en de overwinnaars van het
beest en van zijn beeld en van het getal van
zijn naam, staande aan de glazen zee, met de
citers Gods. 3 En zij zingen het lied van
Mozes, de knecht Gods, en het lied van het
Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw
werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig
en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der
volkeren!4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw
naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen
zijt heilig. Want alle volken zullen komen en
zullen voor U nedervallen in aanbidding,
omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.”
(Op.15:2-4)
“Hier blijkt de volharding der
heiligen, die de geboden Gods en het
geloof in Jezus bewaren.” (Op.14:12)
“die de geboden van God bewaren
en het getuigenis van Jezus hebben”
Dag 7 - Chaq ha Matsot
Dag 7 - Chaq ha Matsot
Download
Random flashcards
Create flashcards