KIJK! Observeren Registreren en Handelen

advertisement
KIJK!
Observeren
Registreren
en Handelen
Praktisch hulpmiddel voor het
observeren en registreren
van de ontwikkeling van
kinderen in de leeftijd van
0-1, 1-4, 4-6, 6-8 en 9-12 jaar
Een nieuw observatiesysteem?
 Invoering opbrengstgericht werken
 Invoering handelingsgericht werken
 Op zoek naar beter passend
leerlingvolgsysteem
Visie op ontwikkeling en leren
 Rijping en oefening
 Omgeving
 Samenhang
 Mijlpalen
 Gevoelige perioden
 Onderlinge verschillen
Visie op ontwikkeling en leren
"Je mag zijn zoals je bent,
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn,
en je mag het worden op jouw manier
en in jouw tijd"
Observeren
 Hoe goed kijkt u?
https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA
KIJK! Uitgangspunten en visie
 Vanuit observatie van kinderen komen tot
een op de ontwikkeling afgestemd
activiteitenaanbod
 Individueel, groepjes, hele groep
 Totaalbeeld: samenhang, breed, geen
momentopname
 Signaleren én volgen; geen diagnostiek
Samenstelling KIJK!
 Basisgegevens
 Basiskenmerken
 Betrokkenheid
 Risicofactoren
 Ontwikkelingslijnen met mijlpalen
Basiskenmerken
Voorwaarden om tot ontwikkeling te komen
 Vrij zijn van emotionele belemmeringen
 Nieuwsgierig, ondernemend en
onderzoekend zijn
 Zelfvertrouwen hebben
Betrokkenheid
Volwaardige activiteit waarbij de complexiteit
in verhouding tot de mogelijkheden van het
kind hoog is.
Leuvense Betrokkenheidschaal:
betrokkenheidscore op basis van signalen
Betrokkenheidsschaal
 1) geen activiteit
 2) vaak onderbroken activiteit
 3) min of meer aangehouden activiteit
 4) activiteit met intense momenten
 5) volgehouden intense activiteit
De gemiddelde betrokkenheidscore bedraagt 3,5.
Risicofactoren
Factoren in het functioneren van kinderen die
hun ontwikkeling in de weg staan
 Impulsiviteit
 Passiviteit
 Gebrekkige analyse en structurering
 Geringe wendbaarheid
 Grote vermoeidheid
 Slechte selectieve aandacht
Ontwikkelingslijnen
 Lijnen met mijlpalen
 Mijlpalen zijn de tussenstations
 Onderscheid:
 Chronologische leeftijd
 Ontwikkelingsleeftijd
 Het gaat steeds om het totaalbeeld
KIJK! 1-2: ontwikkelingslijnen
Zelfbeeld
Ontwikkeling van
het logisch denken
Relatie met
volwassenen
Relatie met andere
kinderen
Ontwikkeling
vh inzicht in
cijfers en
getallen
Spelontwikkeling
Taakgerichtheid en
Ontwikkeling
beginnende
geletterdheid
zelfstandigheid
Grote motoriek
Tijdsoriëntatie
Kleine motoriek
Lichamelijke
oriëntatie
Ruimtelijke
oriëntatie
Mondelinge
taalontwikkeling
Tekenontwikkeling
Visuele waarneming
Auditieve
waarneming
Individueel rapport
Hoe interpreteren?
 Scoort een leerling 6 maanden verder qua
ontwikkelingsleeftijd t.o.v.
kalenderleeftijd  Voorsprong!
 Scoort een leerling 6 maanden achter qua
ontwikkelingsleeftijd t.o.v.
kalenderleeftijd  Achterstand!
 Het gaat steeds om het totaalbeeld
Even oefenen…
- Wat valt op bij deze leerlingen op het
rapport?
- Is er reden tot zorg?
Groepsrapport
Invoeringstraject
 Scholing door Onderwijs Advies
 Intervisie/overleg
 1ste rapport: 6 februari 2015
 Rapportgesprekken: 9 – 13 februari 2015
Download