Perspectiefnota 2004

advertisement
Beschouwingen perspectiefnota 2004
Mevrouw de voorzitter,
De raadsvergadering van vanavond is van bijzondere betekenis. Voor het eerst in haar
geschiedenis geeft de Raad binnen het duale proces richting aan het beleid dat uw college de
komende tijd in de perspectiefnota nader moet gaan uitwerken.
We staan hierin voor een aardig leerproces, waarmee ook grote gemeenten nog aardig
worstelen en als we aan het eind van deze vergadering als raad tot het formuleren van
concrete voorstellen aan uw college zouden kunnen komen mogen we best een paar weken
met de borst vooruit lopen.
Nistelrode Solidair zal in dit betoog de systematiek van de programmabegroting volgen om zo
duidelijk en concreet mogelijk onze ambities weg te zetten.
Waaruit bestaat ons programma en wat willen wij bereiken
Prioriteit nr.1 is voor ons verbetering huisvesting.Wij staan voor goede huisvesting
ambtenaren, daardoor betere dienstverlening, een loket gedachte, een representatief gebouw
met goede vergaderruimte en dus vertrekken wij vanuit dat perspectief.
Daarnaast is het ook weer mogelijk wat wensen in te brengen. En ook dat kunnen wij zonder
enige schroom doen, want waar wij een ambtenaar binnenhaalde om subsidies te verwerven
moet het toch geen enkel probleem zijn om deze ook voor onze gemeente binnen te halen.
Geen nieuwe wensen overigens, want bij de begroting in 2003 kwamen wij als raad al
overeen om naar de behoefte aan een sporthal in Nistelrode een onderzoek in te stellen. Dat
onderzoek moet zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd en vervolgens moeten er, bij
voldoende draagvlak, nu al middelen geraamd te worden. Zo tonen wij aan dat wij zo’n
onderzoek serieus nemen en daarvoor straks ook inderdaad geld over hebben.
Geen draagvlak, geen middelen, ook daar zijn we helder in, en die gedachten zouden we neer
willen leggen voor alle projecten binnen onze gemeente. Verder pleiten we voor een echte
economische afweging binnen onze voorstellen en besluiten die verder gaat dan een
beoordeling op financiële consequenties.
Een oude wens van ons is ook om ruimte te scheppen voor starters op de woningmarkt,
waarom wij al bij brief van 8 oktober 2002 vroegen. Mogelijkheden daarvoor lagen in het
stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Het is dan toch bijzonder
pijnlijk als de gemeente je vervolgens laat weten dat het aandeel van Bernheze in dit fonds na
onze vraagstelling grotendeels is benut door aan de Pas en de De Stuik verstrekte
leningen.Wij zijn van mening dat onder dezelfde voorwaarden als bij het SVN onze gemeente
rechtstreeks of via een bankinstelling onze starters tegemoet moet komen en stellen voor om
daarvoor jaarlijks een bedrag van € 50.000 op te nemen.
Bladzijde 1
Tenslotte zijn we over de belastingdruk volstrekt duidelijk:
 reinigingsrechten kostendekkend
 rioolheffing op basis van waterspoor en naar een kostendekkend niveau gebaseerd op
beargumenteerde berekeningen
 de OZB mag voor ons de sluitpost zijn voor een gemeentelijk beleid wat wij naar de
inwoners duidelijk kunnen maken als betaling voor de goede producten, welke wij als
gemeente leveren
Wat doen wij daarvoor en wat mag het kosten
Nistelrode Solidair heeft in dit proces al vrij snel aangegeven dat, als wij een beleid voor de
komende tijd willen formuleren, wij bekend moeten zijn met de financiële consequenties van
de verbouw/nieuwbouw gemeentehuis .De door U nu genoemde hogere kapitaallasten van
€ 187.000,00 bij een resterende investering van € 2,2 geven ons al wat richting.
Gezien de huidige rentestand op de kapitaalmarkt denken wij dat een rekenrente van 5% reëel
is in plaats van 6% wat al direct de jaarlasten met € 22.000,00 verlaagd.
Dekking van de extra lasten van € 165.000 (rente tegen 5%) vinden wij o.m. door projecten
als reconstructie stationsplein Heesch, reconstructie de Misse en aanleg rotonde St.ServatiusTorenstraat HD voorlopig uit te stellen c.q. definitief van de agenda af te voeren. Ons inziens
zijn dit projecten die zijn opgevoerd in tijden dat de bomen tot aan de hemel groeiden.
Daarnaast willen we ook projecten als verbouwing /aanpassing brandweerkazerne Nistelrode
en Heesch nog eens nadrukkelijk beschouwen in mogelijkheden tot centralisering, want of we
het bestaan van alle individuele korpsen de komende jaren moeten blijven vieren is toch wel
een vraag na 10 jaar Bernheze.
Ja of neen een fietspad langs de Kampweg zal ook snel duidelijk moeten worden nu de
investering in 2004 in de vorige perspectiefnota werd opgenomen. Zijn het aantal
fietsbewegingen te gering voor subsidie provincie, dan hoeft voor ons de aanleg ook niet en
kan deze investering direct komen te vervallen.
Kijken we naar andere posten binnen onze begroting zoals de structurele uitgave voor
klantenpanel/onderzoek van € 25.000,00 dan denken wij dat –waar het voor ons vooral de
inspraak rondom de nieuwbouw betreft- in het krediet voor de huisvesting opgenomen moet
worden en jaarlijks vervolgens niet meer hoeft te kosten dan € 10.000,00.
Verder zien we een post “onvoorzien kernapplicaties” structureel van €20.000 terwijl er in de
begroting al een algemene post onvoorzien is en dus kan deze dan ook vervallen. Dubbel
onvoorzien is niet nodig.
Voor verhoging kruidenbestrijdingen staat jaarlijks € 50.000 geraamd,terwijl het College voor
Toelating Bestrijdingsmiddelen de eerstkomende jaren toch geen verbod op het gebruik van
bestrijdingsmiddelen zal afkondigen. Volgens de vakpers zou dit pas na 2010 zijn dus de
noodzaak is niet meer aanwezig.
Op welzijnsterrein zien wij een uitstekend opererende de Eijnderic en vervolgens vragen we
ons af waarom we nog subsidiëren in Pieter Breughel en deMuzelinck ( € 4000 op jaarbasis),
Bladzijde 2
terwijl binnen onze gemeente ook in dit aanbod wordt voorzien. Ook het CDA was enkele
weken geleden deze mening toegedaan.
Ook de subsidiering van vluchtelingenwerk vraagt, bij de sterke afname van het aantal
vluchtelingen en geen AZC in Bernheze, een nadere beschouwing ( nu € 65.000).Daarom is
de beleidsintensivering voor dit jaar (€ 9.567) niet langer noodzakelijk en kan deze meteen
worden bezuinigd.
Omdat er per 1 januari 2005 een Wet Basisvoorziening Kinderopvang komt met een geheel
nieuwe wijze van rechtstreekse subsidiering door het Rijk, betekent dit voor ons een afbouw
van een subsidierelatie, waar nu € 110.000 in omgaat.
Verder natuurlijk de vraag om de nota gemeenschapshuizen echt in uitvoer te nemen en wij
denken dan vooral aan de afbouw van de subsidiering. Naar ons weten staat er voor
gemeenschapshuis de Wis nog € 13.000 subsidie per jaar en dat zouden we volgens de nota
niet meer doen.
Verder menen wij van het college nog een dekkingsvoorstel tegemoet te mogen zien voor de
lasten van de parkeerkelder onder de Pas en dat beperkt de kosten ook.
Voeg bij deze voorgestelde besparingen nog eens de hogere OZB opbrengst door
meer woningbouw ( taskforce 500 woningen x € 400 is € 200.000 , terwijl uitgegaan is van
€ 60.000,00 in de vorige PPN) dus structureel € 140.000 meer vanaf 2005 om dan de hogere
leges bouwvergunningen nog maar niet te noemen.
En tenslotte, het verlagen van de rekenrente van 6 naar 5% voor de gehele begroting levert
ons inziens ook nog best een aardig bedrag op om onze bescheiden wensen te kunnen
financieren.
Kortom voorzitter, Nistelrode Solidair biedt boter bij de vis. Enerzijds geven wij aan wat wij
belangrijk vinden, anderzijds laten wij direct zien wat we ervoor willen inleveren c.q. hoe wij
deze willen betalen.
Overzicht ruimtescheppende maatregelen om onze wensen te financieren
2003
aanpassing
Rekenrente 5% ipv 6% gemeentehuis
Reconstructie Stationsplein
Reconstructie de Misse
Rotonde H-D
Brandweerkazerne Heesch
Brandweerkazerne N’rode
Fietspad Kampweg
Klantenpanel
-/- 15.000
Onvoorzien kernapplicaties
-/- 20.000
Kruidenbestrijding
-/- 50.000
Eijnderic
Vluchtelingenwerk
-/- 9.567
Kinderopvang
Uitvoering nota gemeenschapshuizen
-/- 13.000
Parkeerkelder Pas
Extra OZB taskforce
Aanpassing rente kapitaallasten
Bladzijde 3
2004 e.v.
22.000
80.000
27.000
21.000
19.000 (heroverweging)
19.000 (heroverweging
78.000
15.000
20.000
50.000
4.000
9.567 (+ heroverweging 65.000)
110.000
13.000
60.000 opbrengst extra
140.000 opbrengst extra
p.m.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards